460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
E-mail: *

{{c_registration.errors.email_message}}
Jméno:

{{c_registration.errors.name_message}}
Příjmení:

{{c_registration.errors.surname_message}}
Login:

{{c_registration.errors.login_message}}

Pokud nezadáte login, můžete se přihlásit pomocí mailu.
Pokud login zadáte, můžete se přihlásit jak pomocí mailu, tak pomocí loginu.
Heslo:

{{c_registration.errors.password1_message}}
Heslo znovu:

{{c_registration.errors.password2_message}}
Kód:
Kontrolní kód
Opište kód: *
    Změnit kontrolní kód
{{c_registration.errors.checkCode_message}}
Položky, kde je zobrazena hvězdička je nutno zadat.
Přečíst smluvní podmínky
Přečetl jsem si smluvní podmínky a souhlasím s nimi
{{c_registration.errors.agreeWithCond_message}}
Odeslat registrační údaje
Děkujeme za registraci.

Na zadaný email "{{c_registration.form.email}}" vám byla odeslána zpráva.
Pro dokončení registrace je potřeba kliknout na zaslaný odkaz pro ověření platnosti vaší emailové adresy.

Odkaz má platnost 3 dny.

Pěkný den vám přeje tým angličtiny ve větách.

Smluvní podmínky pro používání aplikace "Angličtina ve větách"


Platné od 15.6.2020

Zatržením pole (checkboxu), u kterého je uvedeno "Přečetl jsem si smluvní podmínky a souhlasím s nimi" dává uživatel najevo, že si přečetl smluvní podmínky a souhlasí s nimi.

Provozovatel této aplikace je Petr Krupička, IČ: 40372626, Štefáčkova 7, 628 00 Brno.

Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která tuto aplikaci používá.

Uživatel může aplikaci používat ve třech rolích:
  • neregistrovaný nebo nepřihlášený uživatel
  • zdarma registrovaný uživatel
  • registrovaný uživatel s plným přístupem

Veškerá práva a povinnosti uživatele a provozovatele pramenící z užívání této aplikace se řídí těmito smluvními podmínkami:

Neregistrovaný uživatel má přístup ke všem lekcím a funkcím aplikace s výjimkou možnosti zařazování slov do vlastních lekcí. České věty jsou všem uživatelům zobrazovány vždy celé. Anglické věty jsou zobrazovány v plném znění u prvních třech slov v každé lekci a u všech slov od 1. do 20. lekce v obtížnosti A. V ostatních případech jsou v anglických větách zobrazována pouze první tři slova věty.

Registrovanému uživateli se zobrazují anglické věty v plném znění v prvních šesti slovech u každé lekce a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A. V ostatních případech jsou v anglických větách zobrazována pouze první tři slova věty.

U většiny slov je možno zobrazit tzv. extra věty. Jedná se o věty, které byly zadány k jinému slovu, ale zobrazují se i u jiného slova, protože je v nich dané slovo obsaženo. Plná viditelnost anglické věty je pak dána pořadím slova v lekci a lekcí slova ke kterému byla věta původně napsána, nikoliv slova, kde se věta právě zobrazuje.

Uživatel má možnost si každý den vybrat deset anglických vět v plném znění. Věty jsou otevřeny do půlnoci daného dne. Poté jsou opět zobrazeny ve zkráceném znění.

Registrovaný uživatel má možnost přidat jednu vlastní lekci a zařazovat do ní až 20 slov dle vlastního výběru. V rámci registrace je nutné zadat platný email a potvrdit jeho platnost kliknutím na odkaz v zaslaném emailu. Zadání jména a příjmení je dobrovolné.

Registrovanému uživateli s plným přístupem jsou zpřístupněny všechny anglické věty v plném znění na období jednoho roku. Po tuto dobu má možnost zařazovat slova až do osmi vlastních lekcí. Ve vlastní lekci může být maximálně dvacet slov.
Registrovaným uživatelem s plným přístupem na období jednoho roku je možno se stát po zaplacení poplatku. Vypovědět roční přístup po zaplacení poplatku a žádat o vrácení celého poplatku nebo jeho části není možné.

Poplatek lze zaplatit pouze převodem na účet provozovatele 1572674013/3030 po vyplnění fakturačních údajů. Uživateli je poté na jeho email zaslána výzva k úhradě poplatku. Údaje potřebné pro úhradu poplatku má uživatel k dispozici i na stránce ve svém účtu v aplikaci. Při platbě je nutno zadat správně variabilní symbol uvedený ve výzvě, aby bylo možno platbu správně spárovat s uživatelem.

Po připsání celé částky na účet provozovatele získává uživatel právo na plný přístup do aplikace. Provozovatel je povinen zpřístupnit uživateli plný přístup v co nejkratším možném termínu, nejpozději do jednoho pracovního dne od připsání celé částky na jeho účet. Uživatel má plný přístup po dobu jednoho roku ode dne, kdy provozovatel přístup provozovateli umožnil. Na email uživatele je zaslána faktura ve formátu PDF.

Plný přístup lze prodloužit o další rok opětovnou platbou poplatku před vypršením ročního období. Prodloužení o další rok začíná vždy následujícím dnem po vypršení předchozího období bez ohledu na to, kdy byl poplatek zaplacen. Pokud není plný přístup k aplikaci prodloužen před ukončením období, je uživateli změněn přístup na přístup, který mají zdarma registrovaní uživatelé. Uživateli zůstane pouze první vlastní lekce a ostatní vlastní lekce jsou zrušeny.

Zaplacením poplatku uživatel stvrzuje, že jsou mu známy veškeré možnosti aplikace, které mohl vyzkoušet v roli nepřihlášeného uživatele nebo v roli zdarma přihlášeného uživatele. Pozdější vrácení poplatku není možné.

Uživatel má možnost se do aplikace přihlašovat pomoci emailu a hesla, které si sám zadal. Pokud má uživatel zadaný login, může při přihlašování zadat místo emailu tento login. Hesla jsou v aplikaci zašifrovaná pomocí nejmodernějšího hashovacího algoritmu bcrypt. Provozovatel nemá žádnou možnost zjistit skutečné heslo uživatele. Pokud uživatel zapomene heslo, má možnost si nechat zaslat na svůj email zprávu pro obnovení hesla. Po prokliknutí zaslaného odkazu ve zprávě má možnost zadat si nové heslo. Pokud uživatel zapomene heslo a jeho email není funkční, ztrácí možnost používat plný přístup k aplikaci.

Přihlášení do aplikace je možno z libovolného počítače nebo mobilu. Není však možné být přihlášený na více zařízeních současně. Novým přihlášením se deaktivuje předchozí přihlášení uživatele z jiného zařízení.

Uživatel může mít v této aplikaci zřízen pouze jeden účet.

Uživatel se zavazuje při užívání aplikace jednat tak, aby jemu ani provozovateli nevznikla žádná škoda.

Uživatel nemá právo udělit právo k užívání aplikace třetí osobě.

Uživatel nemá právo vytěžovat databázi pomocí tzv. softwarových robotů nebo jiným způsobem. Pokud provozovatel detekuje způsob používání aplikace, které vede k oprávněnému podezření, že se uživatel snaži vytěžovat databázi, má možnost uživateli zrušit bez náhrady přístup do aplikace.

Provozovatel má povinnost zachovávat aplikaci plně funkční. Pokud je provozovateli známa jakákoliv závada v systému, je povinen ji odstranit v co možná nejkratším čase.

Přes veškerou snahu o správnost anglických a českých překladů je možné, že se vyskytně ve větě nebo slovu chyba. Uživatel má možnost provozovateli tuto chybu nahlásit a pokud provozovatel tuto chybu uzná, neprodleně ji opraví. Možné chyby ve větách nebo ve slovech nejsou důvodem k navrácení poplatku.

Uživatel má možnost komunikovat s provozovatelem prostřednictvím formuláře přístupného proklikem z hlavní strany. Zde může provozovateli sdělit svůj názor na aplikaci nebo nahlásit možné problémy, chyby a náměty na vylepšení.

Provozovatel má právo upravovat aplikaci, doplňovat nové funkce a zařazovat nová slova do lekcí, popřípadě vyřazovat slova z lekcí, přidávat, opravovat a rušit věty u jednotlivých slov. U veškerých funkcí aplikace má provozovatel plné právo určit omezení pro neregistrované nebo nepřihlášené uživatele a pro zdarma registrované uživatele. Registrovaní uživatelé s plným přístupem mají vždy plný přístup ke všem funkcím určených pro uživatele aplikace.

S daty uživatele nakládá provozovatel v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel souhlasí s tím, že aplikace používá cookies, které slouží k tomu, aby aplikace fungovala správně a práce s ní byla pro uživatele co možná nejvíce příjemná.

Provozovatel nezodpovídá za žádné škody, které by byly uživateli způsobeny používáním této aplkace. Uživatel se souhlasem se smluvními podmínkami výslovně vzdává práva na náhradu škody spojené s používáním aplikace.

Provozovatel má právo opravovat nebo doplňovat tyto smluvní podmínky. Znění všech předchozích smluvních podmínek je archivováno. Pro uživatele jsou vždy platné poslední smluvní podmínky, které platily v době registrace nebo v době, kdy aktivoval nebo prodlužoval plný přístup do aplikace.

Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky. Žádné jiné kodexy nejsou pro provozovatele závazné. Smluvní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Jakékoliv spory vzniklé na základě provozu této aplikace budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
Zpět na formulář