Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
kočka
cat [kæt]
j.č.: cat, mn.č.: cats
Mám kočku.
I have a cat.
Nemáme kočku.
We do not have a cat.
2/20
+
mít
vlastnit
měl by
have [hæv]
přít.: have [hæv], 3.os.: has, průb.: having, min.pr.: had [hæd], příč.min.: had [hæd]
Nemáme čas.
We have no time.
Máme čas.
We have time.
Měl jsem psa.
I had a dog.
3/20
+
pes
pronásledovat, sledovat
mizera, šmejd
sužovat, trápit
dog [dɒg]
j.č.: dog, mn.č.: dogs, přít.: dog, 3.os.: dogs, průb.: dogging, min.pr.: dogged, příč.min.: dogged
Viděl jsem tvého psa.
I saw your dog.
Můj pes je malý.
My dog is small.
4/20
+
malý
small [smɔːl]
2. st.: smaller, 3. st.: smallest
Viděl jsi tu malou myš?
Did you see...
On je malý chlapec.
He is a...
5/20
+
velký
big [bɪg]
2. st.: bigger, 3. st.: biggest
Máme velkého psa.
We have a...
Paul je velký muž.
Paul is a...
6/20
+
být
be [bɪ:]
přít.: be/am/are [bi/ˈɛm/ɑr], 3.os.: is [ɪz], průb.: being [ˈbiɪŋ], min.pr.: were/was [wər/wəz], příč.min.: been [biːn]
Jsem šťastný.
I am happy.
Je smutný.
He is sad.
Jsme šťastní.
We are happy.
Být či nebýt.
To be or...
Teď tady není.
He isn't in...
7/20
+
co, jaký, který
what [wət]
Co to bylo?
What was it?
Na co je tato věc?
What is this stuff for?
Proč to děláš?
What are you doing that for?
"Potřebuji nový počítač." "Na co?"
"I need a new computer." "What for?"
Co je s tebou?
What's the matter with you?
Co se děje?
What's going on?
Jaký je plán?
What is the plan?
Kolik je hodin?
What time is it?
8/20
+
kdo
který, jenž
who [huː]
Kdo to řekl?
Who said it?
S kým jsi šel?
Who did you go with?
Vím, kdo to udělal.
I know who did it.
9/20
+
kde
kam
odkud
where [weə]
Kde to bylo?
Where was it?
Kam jedete?
Where are you going?
Odkud jste?
Where are you from?
10/20
+
to, tuto, ono
it [ɪt]
Je to malé.
It is small.
Můžu to vysvětlit.
I can explain it.
Může se to změnit.
It can be changed.
11/20
+
vidět, uvidět, spatřit
chápat, rozumět, chápat, pochopit
navštívit, potkat
považovat
see [si:]
přít.: see, 3.os.: sees, průb.: seeing, min.pr.: saw [sɔː], příč.min.: seen [si:n]
Rád jí vidím.
I like to see her.
Celý svět to může vidět.
The whole world can see it.
Není těžké pochopit, jak to funguje.
It’s not hard to see how it works.
12/20
+
chtít
nedostatek
nouze, bída
want [wɒnt]
j.č.: want, mn.č.: wants, přít.: want, 3.os.: wants, průb.: wanting, min.pr.: wanted, příč.min.: wanted
Chci ti říct svůj příběh.
I want to tell you my story.
Můžou si dělat, co chtějí.
They can do what they want.
Ona chtěla víc času.
She wanted more time.
Nechtěl, abych znal toto slovo.
He didn't want me to know this word.
13/20
+
určitý člen
ten, tato, toto, to, tuto
the [ðɪ, ðə]
To byl první den na střední škole.
It was the first day of high school.
Volal mně ráno.
He called me in the morning.
Stalo se to na jaře.
It happened in the spring.
To se stalo v minulém století.
This happened in the last century.
Pojď k tabuli.
Come to the...
Pravdou je, že nezaplatil daně.
The truth is that he did not pay taxes.
14/20
+
neurčitý člen (před samohláskou)
jakýsi, nějaký
jeden
an [ən]
Možná, že pan Stone je cizinec!
Maybe Mr Stone is an alien!
Práce v uzavřených prostorech je produktivnější než práce v otevřeném prostoru.
Working in closed spaces is more productive than operating in an open one.
Jablko spadlo ze stromu.
An apple fell from the tree.
Jedla jablečný koláč.
She ate an apple pie.
Byl to objekt, který vypadal jako balón.
It was an object that looked like a balloon.
Jak zjistit, kdo mně volal z neznámého čísla?
How to find out who called me from an unknown number?
15/20
+
neurčitý člen (před souhláskou)
jakýsi, nějaký
jeden
a [ə]
Tam je muž.
There is a man.
John je můj přítel.
John is a friend of mine.
Moment, prosím. Podívám se, jestli je tady.
Wait a moment, please. I look if he is in.
Mám konzervu s fazolemi.
I have a can of beans.
16/20
+
teď, nyní
hned, okamžitě
už, již
now [naʊ]
Co teď můžeme dělat?
What can we do now?
Pro teď je to dobré.
It is good for now.
Hned toho nech.
Stop that right now.
17/20
+
dělat
provést, uskutečnit
pomocné sloveso (otázky)
pomocné sloveso (zápory)
pomocné sloveso (minulý čas)
do [duː]
přít.: do, 3.os.: does, průb.: doing, min.pr.: did, příč.min.: done
Nikdo nám nebude říkat, co máme dělat.
We will not be told what to do.
Udělám to.
I'll do it.
Jak se to dělalo?
How was it done?
Neznám ho tak, jak jsem si myslela.
I don't know him as I think I did.
18/20
+
dnes
today [təˈdeɪ]
Co dnes děláš?
What are you doing today?
Dnes jsem doma.
I am home today.
Dnes to dokončím.
I'll have finished it today.
19/20
+
proč
why [waɪ]
Proč nemáš rád horory?
Why don't you like horror?
Proč jsi to udělal?
Why did you do it?
Proč čekat?
Why wait?
20/20
+
čas
doba
období
načasovat
time [taɪm]
j.č.: time, mn.č.: times, přít.: time, 3.os.: times, průb.: timing, min.pr.: timed, příč.min.: timed
Chci s ní trávit více času.
I want to spend more time with her.
Čas jsou peníze.
Time is money.
Dobře to načasovala.
She timed it right.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci. Věty se zeleným zámkem uvidíte celé.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci.


X