460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kočka
cat [kæt]
jedn. číslo: cat, množ. číslo: cats
Mám kočku.
I have a cat.
Nemáme kočku.
We don't have a cat.
Pes utíkal za kočkou.
The dog ran after the cat.
Naše kočka porodila šest koťátek.
Our cat produced...
Musel jsem pomoci mému sousedovi s chytáním jeho neposlušné kočky.
I had to...
Naše kočka byla šokována vlastním odrazem v zrcadle.
Our cat was...
Viděl jsem kočku, jak jí myš.
I saw a...
2/20
+
mít, vlastnit
vyjadřuje předpřítomný čas
have [hæv]
přít. prostý: have [hæv], 3. os. j. č.: has, průb. čas: having, prostý min.: had [hæd], příčestí min.: had [hæd]
Nemáme čas.
We have no time.
Máme čas.
We have time.
Měl jsem psa.
I had a dog.
3/20
+
pes
pronásledovat, sledovat, stopovat
mizera, šmejd
dog [dɒg]
jedn. číslo: dog, množ. číslo: dogs, přít. prostý: dog, 3. os. j. č.: dogs, průb. čas: dogging, prostý min.: dogged, příčestí min.: dogged
Viděl jsem tvého psa.
I saw your dog.
Můj pes je malý.
My dog is small.
To je můj pes.
It is my dog.
Pes šel 10 mil, aby se dostal domů.
The dog walked 10 miles to get home.
Řekla mi, že můj pes náhle onemocněl.
She said that my dog suddenly got sick.
Je to váš pes?
Is that your dog?
Přestože psi štěkají, přehlídka pokračuje.
Even when dogs bark, the parade goes on.
4/20
+
malý, drobný
small [smɔːl]
2. stupeň: smaller, 3. stupeň: smallest
Viděl jsi tu malou myš?
Did you see that small mouse?
On je malý chlapec.
He is a small boy.
Vyzkoušela si šaty, ale byly příliš malé.
She tried on the dress but it was too small.
Udržujeme malou zásobu léků pro nouzové situace.
We keep a small stock of drugs for emergencies.
Na hřišti bylo malé množství dětí.
A small number of children were on the field.
Dosud jsem měla zkušenosti jen s vytvářením řady malých projektů.
So far, I've only had experience in creating a series of small projects.
Jak uspořádáte nábytek v malém obývacím pokoji?
How do you arrange furniture in a small living room?
5/20
+
velký
rozsáhlý
rozložitý
big [bɪg]
2. stupeň: bigger, 3. stupeň: biggest
Máme velkého psa.
We have a big dog.
Paul je velký muž.
Paul is a big man.
Řídíme velké americké auto.
We drive a big American car.
Bude muset vyřešit velký problém.
He will have to solve a big problem.
velkou roli v jeho hře.
She has a big part in his play.
Nemá rád velké města.
He dislikes big cities.
Budou větší než kdykoliv předtím.
They will be bigger than ever.
6/20
+
být
be [bɪ:]
přít. prostý: be/am/are [bi/ˈɛm/ɑr], 3. os. j. č.: is [ɪz], průb. čas: being [ˈbiɪŋ], prostý min.: were/was [wər/wəz], příčestí min.: been [biːn]
Jsem šťastný.
I am happy.
Je smutný.
He is sad.
Jsme šťastní.
We are happy.
Být či nebýt.
To be or not to be.
Teď tady není.
He isn't here now.
7/20
+
co, jaký, který
what [wət]
Co to bylo?
What was it?
Na co je tato věc?
What is this stuff for?
Proč to děláš?
What are you doing that for?
"Potřebuji nový počítač." "Na co?"
"I need a new computer." "What for?"
Co je s tebou?
What's the matter with you?
Co se děje?
What's going on?
Chceš jít do kina? Co dávají?
Do you want to go to the cinema? What's on?
Jaký je plán?
What is the plan?
Kolik je hodin?
What time is it?
8/20
+
kdo
který, jenž
komu, koho
who [huː]
Kdo to řekl?
Who said it?
S kým jsi šel?
Who did you go with?
Vím, kdo to udělal.
I know who did it.
Komu voláte?
Who are you calling?
S kým chcete mluvit?
Who do you want to speak to?
Kdo volá?
Who is calling?
9/20
+
kde
kam
odkud
where [weə]
Kde to bylo?
Where was it?
Kam jedete?
Where are you going?
Odkud jste?
Where are you from?
10/20
+
to, ono
it [ɪt]
Je to malé.
It is small.
Můžu to vysvětlit.
I can explain it.
Může se to změnit.
It can be changed.
11/20
+
vidět, uvidět
spatřit
chápat, pochopit, rozumět
vnímat, považovat
navštívit
potkat
see [si:]
přít. prostý: see, 3. os. j. č.: sees, průb. čas: seeing, prostý min.: saw [sɔː], příčestí min.: seen [si:n]
Rád jí vidím.
I like to see her.
Celý svět to může vidět.
The whole world can see it.
Ráda tě zase vidím.
It's good to see you again.
Není těžké pochopit, jak to funguje.
It's not hard to see how it works.
12/20
+
chtít, potřebovat
požadovat (omluvu)
nedostatek, nouze, bída
want [wɒnt]
jedn. číslo: want, množ. číslo: wants, přít. prostý: want, 3. os. j. č.: wants, průb. čas: wanting, prostý min.: wanted, příčestí min.: wanted
Chci ti říct svůj příběh.
I want to tell you my story.
Můžou si dělat, co chtějí.
They can do what they want.
Ona chtěla víc času.
She wanted more time.
Nechtěl, abych znal toto slovo.
He didn't want me to know this word.
Uvidím jen to, co chceš, abych viděla.
I'll just see what you want me to see.
13/20
+
určitý člen
ten, tato, toto, to, tuto
the [ðɪ, ðə]
To byl první den na střední škole.
It was the first day of high school.
Volal mně ráno.
He called me in the morning.
Stalo se to na jaře.
It happened in the spring.
Stalo se to v minulém století.
This happened in the last century.
Pojď k tabuli.
Come to the blackboard.
Pravdou je, že nezaplatil daně.
The truth is that he did not pay taxes.
14/20
+
neurčitý člen (před samohláskou)
jakýsi, nějaký
jeden
an [ən]
Možná, že pan Stone je cizinec!
Maybe Mr Stone is an alien!
Jablko spadlo ze stromu.
An apple fell from the tree.
Jedla jablečný koláč.
She ate an apple pie.
Byl to objekt, který vypadal jako balón.
It was an object that looked like a balloon.
Jak zjistit, kdo mně volal z neznámého čísla?
How to find out who called me from an unknown number?
Deset je sudé číslo.
Ten is an even number.
15/20
+
neurčitý člen (před souhláskou)
jakýsi, nějaký
jeden
a [ə]
Tam je muž.
There is a man.
John je můj přítel.
John is a friend of mine.
Počkejte chviličku, prosím. Podívám se, jestli je tady.
Wait a moment, please. I look if he is in.
Mám konzervu s fazolemi.
I have a can of beans.
16/20
+
teď, nyní
hned, okamžitě
už, již
now [naʊ]
Co teď můžeme dělat?
What can we do now?
Pro teď je to dobré.
It is good for now.
Hned toho nech.
Stop that right now.
17/20
+
(u)dělat, činit
provést, uskutečnit
způsobit, napáchat
pomocné sloveso (otázky)
pomocné sloveso (zápory)
pomocné sloveso (minulý čas)
do [duː]
přít. prostý: do, 3. os. j. č.: does, průb. čas: doing, prostý min.: did, příčestí min.: done
Nikdo nám nebude říkat, co máme dělat.
We will not be told what to do.
Udělám to.
I'll do it.
Jak se to dělalo?
How was it done?
Jsme hotovi!
We are done!
Neznám ho tak, jak jsem si myslela.
I don't know him as I think I did.
18/20
+
dnes
today [təˈdeɪ]
Co dnes děláš?
What are you doing today?
Dnes jsem doma.
I am home today.
Dnes to dokončím.
I'll have finished it today.
19/20
+
proč
why [waɪ]
Proč nemáš rád horory?
Why don't you like horror?
Proč jsi to udělal?
Why did you do it?
Proč čekat?
Why wait?
20/20
+
čas
doba, období
načasovat
time [taɪm]
jedn. číslo: time, množ. číslo: times, přít. prostý: time, 3. os. j. č.: times, průb. čas: timing, prostý min.: timed, příčestí min.: timed
Chci s ní trávit více času.
I want to spend more time with her.
Čas jsou peníze.
Time is money.
Kdy to dávají? Dávají to v 11 hodin nebo v půl čtvrté.
What time is it on? It's on at 11 o'clock or at half past three.
Dobře to načasovala.
She timed it right.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X