460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Emoce

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/19
+
láska
milovat
love [lʌv]
jedn. číslo: love, množ. číslo: loves, přít. prostý: love, 3. os. j. č.: loves, průb. čas: loving, prostý min.: loved, příčestí min.: loved
Je to láska?
Is it love?
Láska si vás najde, když ji přestanete hledat.
Love finds you when you stop looking for it.
Stále tě miluji.
I still love you.
Ty už mě nemiluješ.
You fell out of love with me.
Ne každý člověk vás bude milovat.
Not every person is going to love you.
2/19
+
šťastný, spokojený
veselý
happy [ˈhæpɪ]
2. stupeň: happier, 3. stupeň: happiest
S ním je šťastná.
She is happy...
My jsem tak šťastní.
We are so...
Nechť je každý šťastný, my s tím žádný problém nemáme.
Let everyone be...
3/19
+
promiňte, pardon
litovat
mrzet
žalostný, ubohý, bídný
sorry [ˈsɒrɪ]
2. stupeň: sorrier, 3. stupeň: sorriest
Je mi líto, co se stalo s tvým přítelem.
I am sorry...
Jen mě to moc mrzí.
I just feel...
Byl tam ubohý stav toalet.
There was a...
4/19
+
bojící se, obávající se
polekaný, poděšený
ustaraný, znepokojený
obávám se, bohužel
afraid [əˈfreɪd]
2. stupeň: more afraid, 3. stupeň: most afraid
Alexander se bál chodit ven.
Alexander was afraid...
Nebojte se položit jednoduché otázky.
Don't be afraid...
Obávám se, že se mýlíte.
I'm afraid you're...
Obávám se, že to všechno nezvládnu.
I'm afraid I...
5/19
+
nenávist
nenávidět
nesnášet
nenávistný
hate [heɪt]
jedn. číslo: hate, množ. číslo: hates, přít. prostý: hate, 3. os. j. č.: hates, průb. čas: hating, prostý min.: hated, příčestí min.: hated
Pokoušela se skrýt své pocity nenávisti a vzteku.
She tried to...
Měli by být projevy nenávisti vlastně zakázány?
Should hate speech...
Jak utěšit vaši ženu, když nenávidí své tělo?
How to comfort...
Nenávidím tě!
I hate you!
6/19
+
stydět se
be ashamed [biː əˈʃeɪmd]
přít. prostý: be/am/are ashamed, 3. os. j. č.: is ashamed, průb. čas: being ashamed, prostý min.: were/was ashamed, příčestí min.: been ashamed
Nemáš se za co stydět.
You've got nothing...
Nikdy jsem se za něho nestyděl.
I was never...
Nikdy se nestydím přiznat, jak se cítím.
I'm never ashamed...
7/19
+
citový
emoční, emocionální
dojemný
citově založený
emotional [ɪˈməʊʃənəl]
2. stupeň: more emotional, 3. stupeň: most emotional
Nicole jí pomohla s citovými problémy, které byly důsledkem nesnází v jejím rodinném životě.
Nicole helped her...
Církev jí poskytla emocionální podporu.
The church provided...
Molly je velmi citově založená osoba.
Molly is a...
8/19
+
rozzlobený
naštvaný
rozhněvaný
angry [ˈæŋgrɪ]
2. stupeň: angrier, 3. stupeň: angriest
Jaké věci tě rozzlobí?
What things make...
Becky je na něj naštvaná.
Becky is angry...
Proč jste dnes tak naštvaný?
Why are you...
Aaron jí málokdy viděl vypadat tak naštvaně.
Aaron has seldom...
9/19
+
emoce
cit
dojetí, pohnutí
vzrušení
emotion [ɪˈməʊʃən]
jedn. číslo: emotion, množ. číslo: emotions
Lily si časem uvědomila, že Chris má problém vyjadřovat své emoce.
Lily came to...
Takové projevy emocí mohou způsobit nepříjemné pocity.
Such displays of...
Byla velmi dojatá.
She was overcome...
10/19
+
hněv, vztek, zlost
rozčílit, rozlítit, rozzlobit
rozhořčení
anger [ˈæŋgə]
jedn. číslo: anger, množ. číslo: angers, přít. prostý: anger, 3. os. j. č.: angers, průb. čas: angering, prostý min.: angered, příčestí min.: angered
Musel bys být hluchý, abys neslyšel hněv v jeho hlase.
You'd have to...
Již vyjádřili svoje rozhořčení kvůli tomuto incidentu.
They have already...
Její zlost vyplula na povrch.
Her anger rose...
Cítili hluboký a trvalý vztek k teroru.
They felt deep...
Bylo to jakoby ve mně praskla přehrada a všechna zlost šla ze mě ven.
It was like...
Trenér neskrýval svůj hněv vůči mně.
The coach loosed...
Součást jejich dohody je, že je povinnen podstoupit léčení zvládání hněvu.
Part of their...
11/19
+
agresivní, útočný
bojovný, průbojný
aggressive [əˈgresɪv]
Tyto opice se stávají agresivní, když jsou podrážděné nebo zahnané do úzkých.
These monkeys get...
John hrál velmi agresivní útočnou hru.
John played a...
Vedl útočnou kampaň s cílem přesvědčit voliče, aby nepodepsali tuto petici.
He led an...
12/19
+
závist
závidět
envy [ˈenvɪ]
jedn. číslo: envy, množ. číslo: envies, přít. prostý: envy, 3. os. j. č.: envies, průb. čas: envying, prostý min.: envied, příčestí min.: envied
Mnoho lidí mi závidělo, protože jsem byl úspěšnější než ostatní.
Many people envied...
Skromní lidé nezávidí jiným lidem.
Modest people do...
13/19
+
úzkostlivý, nervózní, plný úzkosti
znepokojený, zneklidnění
dychtivý, nedočkavý
anxious [ˈæŋʃəs]
Když energie mé baterie v telefonu klesne pod 30%, začínám pociťovat úzkost.
When my phone's...
Rituály také mohou snížit naši nervozitu.
Rituals may also...
se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.
He was anxious...
14/19
+
vzrušený, nadšený
rozčilený, rozrušený
prostý min. a příčestí min. slovesa vzrušit
excited [ɪkˈsaɪt]
Byl nadšený z cesty.
He was excited about the trip.
Byla velmi vzrušená a nemohla přestat mluvit.
She was very excited and couldn't stop talking.
Někteří lidé nemusí být příliš nadšeni, když na začátku listopadu vidí padat sníh.
Some people might...
Jsme nadšení, že můžeme oznámit několik nových funkcí v našem webovém projektu.
We're excited to...
Zmínka o Emily vyvolala vzrušenou diskusi.
The mention of...
Stále existuje spousta lidí, kteří jsou úplně nadšení řešením důležitých problémů.
There are still...
15/19
+
úzkost, strach, silná obava
anxiety [æŋˈzaɪɪtɪ]
jedn. číslo: anxiety, množ. číslo: anxieties
Virtuální schránka se stala zátěží a pro mnohé zdrojem každodenní úzkosti.
The virtual mailbox...
Let v turbulencích mě dostával do stavu vysoké úzkosti.
The rough flight...
Moje matka byla sužována úzkostí a depresí.
My mom suffered...
Radí lidem, kteří se potýkají s depresí nebo úzkostí.
She counsels people...
Byl jsem ve stavu hluboké úzkosti a nebyly žádné známky toho, že by se to mohlo zlepšit.
I was in...
16/19
+
sebeúcta, sebevědomí
hrdost
self-esteem [self ɪˈstiːm]
Sebeúcta je základním předpokladem šťastného života.
Self-esteem is a...
Steven má velmi nízké sebevědomí.
Steven has very...
Jeho slova se dotkla jejího sebevědomí.
His words touched...
17/19
+
sentimentalita, sentiment
cítění, pocit, nálada, postoj, mínění
nostalgie
cit
sentiment [ˈsentɪmənt]
jedn. číslo: sentiment, množ. číslo: sentiments
Nemyslím si, že sdílí mé pocity.
I don't think...
Město se stalo ohniskem protivládních nálad.
The city became...
Trolové běžně vyjadřují negativní postoje ve svých příspěvcích.
Trolls typically express...
18/19
+
soucit, slitování, soucítění
compassion [kəmˈpæʃən]
jedn. číslo: compassion, množ. číslo: compassions
Můžeš projevit trochu soucitu.
You can show...
Byl jsem šokován nedostatkem soucitu ze strany lékaře.
I was shocked...
Zastává názor, že laskavost a soucit mohou ve světě vyvolat pozitivní změny.
She espouses the belief that kindness and compassion can create positive change in the world.
19/19
+
nesmělý, rozpačitý, stydící se, nesví
self-conscious [self ˈkɒnʃəs]
V plavkách jsem se cítila trochu nesvá.
I felt a...
Camila se kvůli svým pupínkům styděla.
Camila was very...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X