460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Číslovky

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/58
+
málo
několik
málo (o počítatelných)
pár
few [fjuː]
2. stupeň: fewer [ˈfjuːə], 3. stupeň: fewest [ˈfjuːəst]
O několik minut později byl Colin v kanceláři.
A few minutes later Colin was in the office.
Někdy méně je lépe.
Sometimes fewer is better.
Mám pár přátel.
I have a few friends.
2/58
+
jeden, jedna, jedno
jediný
místo opakování stejného slova
one [wʌn]
Nerad zůstávám v jednom zaměstnání příliš dlouho.
I don't like to stay in one job for too long.
Byli poslední, kdo přišli.
They were the last ones to arrive.
To je to, co chci.
This is the one I want.
Strávili jsme jednu hodinu snahou dostat jeho loď na břeh.
We spent one hour trying to get his boat to the shore.
Stačilo by jen jedno laskavé slovo.
Just a one kind word would have been enough.
Můžu běžet jeden kilometr za tři minuty.
I can run one kilometer in three minutes.
Nejsem jediný.
I'm not the only one.
3/58
+
dva, dvě
dvojka
two [tuː]
Máme dvě auta.
We have two cars.
4/58
+
tři
trojka
three [θriː]
Jim má tři dcery.
Jim has three daughters.
5/58
+
první
first [fɜːst]
Andre mě praštil první.
Andre hit me first.
On je můj první syn.
He is my first son.
To byl první den na střední škole.
It was the first day of high school.
Bylo to před třemi lety, kdy jsem jí poprvé potkal.
It was three years ago that I first met her.
První servis byl teč.
The first serve was a let.
Bývala by skončila první, kdyby nezakopla těsně před cílem.
She would have finished first if she hadn't stumbled just before the end.
Nemohl si to udělat dobře hned na poprvé?
Couldn't you get it right the first time?
6/58
+
mnoho
hodně, moc
many [ˈmenɪ]
Položili mně příliš mnoho otázek.
They asked me too many questions.
Neberte si toho tolik.
Don't take so many.
Udělal jsem to z mnoha důvodů.
I did it for many reasons.
Málokdo by pro nás udělal to, co jsi udělal ty.
Not many people would've done what you just did for us.
Umím otevřít mnoho různých typů zámků drátem.
I can pick many different types of locks with a wire.
Očekává se, že 10000 lidí se v sobotu zúčastní na demonstraci za sociální rovnost.
As many as 10000 people are expected to attend a march Saturday for social equality.
Kolik hodin spánku potřebuješ?
How many hours do you need to sleep?
7/58
+
oba, obě, obojí
both [bəʊθ]
Oba týmy hrály tak špatně!
Both teams were playing so badly!
Chci oba dva.
I want both of them.
Líbily se mi obě.
I liked them both.
8/58
+
čtyři
čtyřka
four [fɔː]
Čtverec má čtyři strany.
A square has four sides.
9/58
+
pět, pětka
five [faɪv]
Máme pět židlí.
We have five chairs.
Začal jsem před pěti měsíci.
I started five months ago.
Přišla v pět hodin
She arrived at five o'clock.
Vrátím se do pěti.
I'll be back by five.
Pět let zastává funkci regionálního ředitele.
He has held the post of a regional director for five years.
Bude odcházet zítra v pět hodin.
He'll be leaving at five o'clock tomorrow.
10/58
+
několik (u počítat. podst. jmen)
oddělený, rozličný, samostatný, individuální
several [ˈsevrəl]
Několik mých přátel se učí španělsky.
Several of my friends are learning Spanish.
Už to udělal několikrát.
He has done it several times.
Už jsem od ní dostal několik dopisů.
I have received several letters from her.
11/58
+
šest
šestka
six [sɪks]
Mají šest dětí.
They have six...
Tento týden byli ve třídě rozhádání.
They've been at...
Před šesti lety si můj bratr vzal život.
Six years ago my brother took his own life.
Přijeď nejpozději do šesti hodin.
Arrive no later than six o'clock.
K trůnu vedlo šest schodů.
Six steps led to the throne.
Nezapomeň mě, prosím tě, probudit zítra ráno v šest.
Please remember to...
Dokážeš přečíst toto číslo? Je to pět nebo šest?
Can you read...
12/58
+
sekunda, vteřina
chvilka
druhý
sekundovat, podpořit
second [ˈsekənd]
jedn. číslo: second, množ. číslo: seconds, přít. prostý: second, 3. os. j. č.: seconds, průb. čas: seconding, prostý min.: seconded, příčestí min.: seconded
Zabere to deset vteřin.
It takes ten...
Moment!
Just a second!
Narodil se jí druhý syn.
A second son...
13/58
+
sedm
sedmička
seven [ˈsevən]
Pracuji sedm dní v týdnu.
I work seven days a week.
Za tři minuty bude sedm hodin.
In three minutes will be seven o'clock.
V sedm hodin jsme měli snídani.
We had breakfast at seven o'clock.
Začal jsem hrát na housle od sedmi let.
I began playing the violin at the age of seven.
Podnikám už sedm let.
I've been in business for seven years.
Nedostávám se příliš často ven od té doby, co pracuji sedm dní v týdnu.
I don't get...
14/58
+
osm
osmička
eight [eɪt]
Bylo mi osm, když se moje rodina přestěhovala do Prahy.
I was eight...
Chelsea na hřišti Arsenalu prohrála pouze dvakrát v posledních osmi zápasech.
Chelsea have now lost just twice in their last eight away games versus Arsenal.
Teď už jsme spolu osm let a mnoho se nezměnilo.
We've now been together eight years, and not much has changed.
Součin dvou a čtyř je osm.
The product of...
Moje poslední vyučovací hodina končí v osm hodin.
My last class...
Zkoušené osoby musí přijít na zkoušku ve středu v osm hodin.
Candidates must attend...
15/58
+
devět
devítka
nine [naɪn]
Byl uvězněn devět měsíců.
He was jailed...
Lidé převzali vládu nad zemí před devíti lety.
People took control of the country nine years ago.
V zásobníku je devět nábojů.
The magazine contains...
Žijeme odděleně devět měsíců, ale je v mém srdci i v myšlenkách neustále.
We've been apart...
16/58
+
deset, desítka
ten [ten]
jedn. číslo: ten, množ. číslo: tens
Dnes máme mnohem víc, než jsme měli před deseti lety.
Today we have...
Deset je sudé číslo.
Ten is an even number.
Včera jsem studovala francouzštinu a naučila se deset nových slov.
I studied French yesterday and learned ten new words.
Během roků zaplatíte desítky nebo stovky tisíc dolarů za úroky z vašeho úvěru na bydlení.
You'll pay tens...
Představení se uskuteční v deset dopoledne.
The performance will...
Naplánovali náklady na budovu pro příštích deset let.
They projected the...
17/58
+
sto(vka)
stovky
hundred [ˈhʌndrəd]
jedn. číslo: hundred, množ. číslo: hundreds
Tam bylo stovky lidí.
There were hundreds...
Mám jen stodolarovou bankovku.
I only have...
Stovky budov byly při zemětřesení těžce poškozeny.
Hundreds of buildings...
Jen málo lidí žije více než sto let.
Few people live...
Více než sto krizových manažerů bylo požádáno o vyplnění průzkumového dotazníku.
Over one hundred...
Sto procent darů je použito na humanitární pomoc.
One hundred percent...
Donaldův dealer chtěl po něm těch pár stovek, co mu dlužil.
Donald's dealer asked...
18/58
+
jedenáct
eleven [ɪˈlevən]
Dostal jsem jedenáct lístků za cenu deseti.
I got eleven tickets for the price of ten.
Stejně jako jedenáct, sedmnáct je prvočíslo.
Like eleven, seventeen...
Jedenáct zemí se dohodlo na účasti v tomto pilotním projektu.
Eleven countries agreed to participate in this pilot project.
Středisko má jedenáct nádherně upravených sjezdovek.
The resort has...
Svého vlastního poníka dostala jako dárek k narozeninám, když jí bylo jedenáct.
She got her...
19/58
+
dvanáct
twelve [twelv]
Sophie obědvá ve dvanáct hodin.
Sophie has lunch...
Král vydechl naposledy ve dvě hodiny dvanáct minut.
The King breathed...
Cesta trvala dvanáct hodin včetně několika zastávek.
The journey took...
Potřebuji posilu v sektoru dvanáct.
I need a...
Odhaduje se, že návštěvnost bude až dvanáct tisíc lidí.
It is estimated...
20/58
+
třináct
thirteen [ˌθɜːˈtiːn]
Právě teď tam čeká třináct lidí ve frontě.
Right now there...
Předtím byl třináct let finanční ředitel.
He was previously...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X