460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Předložky

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/81
+
koho/čeho druhý pád
z
of [əv]
Jdi přede mnou.
Walk ahead of me.
Jsem hrdý na svého syna.
I'm proud of my son.
John je můj přítel.
John is a friend of mine.
2/81
+
v, ve
uvnitř, vevnitř
do
za, během (časově)
na (čem)
zde, tady
in [ɪn]
On je pořád v posteli?
Is he still in bed?
Narodil jsem se v lednu.
I was born in January.
Moje matka je v nemocnici.
My mother is in hospital.
Stalo se to v roce 1935.
It happened in 1935.
Ona byla v Londýně.
She was in London.
Volal mně ráno.
He called me in the morning.
Stalo se to v minulém století.
This happened in the last century.
Udělám to během dvou týdnů.
I will do it in two weeks.
Za tři minuty bude sedm hodin.
In three minutes will be seven o'clock.
Stalo se to na jaře.
It happened in the spring.
Počkejte chviličku, prosím. Podívám se, jestli je tady.
Wait a moment, please. I look if he is in.
3/81
+
komu, čemu
k, do
na (co/koho)
aby, abych
slovo před infinitivem
to [tə]
Dej jí to.
Give it to her.
Řekni nám, co bychom mu měli říct.
Tell us what we should say to him.
Pojď k tabuli.
Come to the blackboard.
Udělal jsem to, abych jí pomohl.
I did it to help her.
4/81
+
před (nějakou dobou)
ago [əˈgəʊ]
Začal jsem před pěti měsíci.
I started five months ago.
Bylo to před třemi lety, kdy jsem jí poprvé potkal.
It was three years ago that I first met her.
Stalo se to už dávno.
It happened a long time ago.
5/81
+
pro (koho/co)
k, ke (komu/čemu)
na (koho/co)
kvůli, protože
po (dobu)
z
for [fɔː]
Pracuje pro nás.
He works for us.
To je pro tebe.
It is for you.
To je k ničemu.
It is good for nothing.
Na chvíli se odmlčela.
She paused for a moment.
Thomas je na svůj věk vysoký.
Thomas is tall for his age.
Adam mně pomáhal dvě hodiny.
Adam helped me for two hours.
Udělal jsem to z mnoha důvodů.
I did it for many reasons.
6/81
+
z, ze
od
from [frəm]
Více než milion tučňáků se shromažďuje, aby migrovali z ostrova.
Over a million penguins gather to migrate from the island.
Jak se dostaneme z letiště do městského centra?
How do we get from the airport to the city center?
Víno se vyrábí z hroznů.
Wine is made from grapes.
Jednala ze strachu.
She acted from fear.
Máme otevřeno od 9:00 do 18:00.
We are open from 9am to 6pm.
Dostal jsem dopis od mé matky.
I got a letter from my mother.
7/81
+
na (čem/co)
u
o (co, čem)
v (čem)
on [ɒn]
Tráví svůj čas na internetu.
She spends her time on the Internet.
Něco bylo na stole.
Something was on the table.
Na zdi je obraz.
There is a picture on the wall.
Napsala něco na papír.
She wrote something on the paper.
Doufám, že čas, který všichni trávíme na Facebooku, je dobře vynaložený čas.
I hope that the time we all spend on Facebook is time well spent.
Pracuji na tom.
I'm working on it.
Více o tom později.
More on this later.
Bylo to v pondělí.
It was on Monday.
Bylo to 1. června.
It was on 1st of June.
Bylo to ráno 20. května.
It was on the morning of May 20th.
Chceme vědět, co se tam děje.
We want to see what's going on there.
8/81
+
s (kým, čím)
pomocí (čeho), podle
with [wɪθ]
Piji kafe s mlékem.
I drink coffee with milk.
Je někdo s vámi?
Is there someone with you?
Ukroj to nožem.
Cut it with a knife.
9/81
+
u, v, ve, na
po (kom/čem)
at [æt]
Sejdeme se u vchodu.
We'll meet at the entrance.
Strávili jsme odpoledne na fotbalovém utkání.
We spent the afternoon at a football match.
Na co se díváte?
What are you looking at?
Přišla v pět hodin
She arrived at five o'clock.
Budeš tam v poledne?
Will you be there at noon?
10/81
+
kým, čím
u, vedle (cesty)
poblíž, nablízku
do, nejpozději
o, okolo, kolem
během, v průběhu
by [baɪ]
Auto bylo řízeno mladým mužem.
The car was driven by a young man.
Vešel oknem.
He went in by the window.
Policejní stanice je poblíž soudu.
The police station is by the court house.
Vrátím se do pěti.
I'll be back by five.
Rychlost se zvýšila o 100 km za hodinu.
The speed increased by 100 km per hour.
Odpočívala během dne.
She rested by day.
11/81
+
o, ohledně
kolem (časově)
na (co/koho)
s (čím udělat)
about [əˈbaʊt]
Mluvili jsme o Johnovi.
We were talking about John.
Přijdu kolem šesti hodin.
I'll come at about 6 o'clock.
Přestaň si stěžovat na počasí.
Stop complaining about the weather.
Co s tím lze udělat?
What can be done about it?
12/81
+
do
dovnitř
po
into [ˈɪntə]
Podívej se do krabice.
Look into the box.
Dostal jsme se do problémů.
I got into trouble.
Potíže začínají přibližně 30 sekund po startu.
The trouble begins about 30 seconds into the flight.
13/81
+
jiný
další
kromě
other [ˈʌðə]
Můžeme o tom mluvit někdy jindy?
Can we talk about that some other time?
Musím si vzít jiné kalhoty, tyto jsou špinavé.
I have to put on my other trousers, these are dirty.
V tuto chvíli není k dispozici žádná další práce.
There is no other work available at the moment.
Kromě toho jsem v pořádku.
Other than that, I'm fine.
14/81
+
další, následující, po
sousední, vedlejší
vedle
next [nekst]
Kdy jede další vlak do Prahy?
When is the next train to Prague?
Následující ráno se probudila v 7 hodin.
The next morning she woke up at 7 am.
Jak zjistíš, jestli se dívka, která sedí vedle tebe ve třídě, o tebe zajímá?
How do you know if a girl who sits next to you in class is interested in you?
15/81
+
po
za
potom
později
after [ˈɑːftə]
Po bouři byl klid.
There was calm after the storm.
Šla jsem nakupovat po snídani.
I went shopping after breakfast.
Pojmenovali mě po babičce.
I was named after my grandmother.
Pes utíkal za kočkou.
The dog ran after the cat.
16/81
+
mezi (dvěma)
between [bɪˈtwiːn]
Seděl jsem mezi Leem a Danielem.
I was sitting between Leo and Daniel.
Kancelář je uzavřena během oběda od 12:00 do 13:00.
The office is closed for lunch between 12.00 and 13.00.
Překročila jsem hranici mezi oběma zeměmi.
I crossed the border between the two countries.
17/81
+
během, v průběhu
during [ˈdjʊərɪŋ]
Žil jsem s ní během léta.
I lived with her during the summer.
Naše kancelář bude během letních prázdnin uzavřena.
Our office will be closed during the summer holidays.
Přestěhovala se do Madridu v průběhu školního roku.
She moved to Madrid during the school year.
18/81
+
(o)proti
naproti
(i) přes co, navzdory
against [əˈgeɪnst]
Lidé hlasovali proti novému návrhu.
People voted against the new proposal.
Lékař mu doporučil, aby nekouřil.
His doctor advised him against smoking.
Česká republika hrála proti Brazílii ve finále mistrovství světa.
The Czech Republic played against Brazil in the finals of the World Cup.
19/81
+
nad
přes, více
příliš
na druhé straně
během
za, u konce
proti, ve srovnání
kvůli, ohledně
over [ˈəʊvə]
Pokyn nad dveřmi říkal: "Nevcházejte".
The sign over the door said "Keep out".
Kdy končí škola?
When is school over?
Dej si to přes ramena.
Put it over your shoulders.
Během tohoto roku založili noví šéfové vhodnou obchodní strukturu.
Over this year new bosses set up a proper business structure.
Víkend bude brzo za námi.
The weekend will be over soon.
20/81
+
skrz, přes
po dobu čeho, během
prostřednictvím
through [θruː]
Podala mně složku přes okno.
She handed me the file through the window.
Některé jedy mohou vstoupit do těla absorpcí přes kůži.
Some poisons can enter the body by absorption through the skin.
Mám jen polovinu za sebou.
I'm only half-way through it.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X