460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
jeden druhého, navzájem
each other [iːtʃ ˈʌðə]
Dívali jsme se jeden na druhého několik minut.
We looked at each other for a few minutes.
Její dva přátelé se navzájem nenávidí.
Her two friends hate each other.
Můžeme navzájem nosit naše oblečení.
We can wear each other's clothes.
2/690
+
samozřejmě
ovšem
of course [əv kɔːs]
"Můžeš mi pomoci?" "Samozřejmě."
"Can you help me?" "Of course."
Samozřejmě, je to jen tvoje osobní rozhodnutí.
Of course, this is just your personal decision.
Samozřejmě mám platnou platební kartu.
Of course, I have a valid payment card.
3/690
+
v pořádku
v pořadí, podle (výšky)
in order [ɪn ˈɔːdə]
Všechno je v pořádku.
Everything is in order.
Položky jsou seřazeny podle důležitosti.
The items are listed in order of importance.
4/690
+
vůbec
jakoukoliv (hodinu)
at all [ˌət ˈɔːl]
To vůbec nebylo moje rozhodnutí.
That wasn't my decision at all.
Vůbec jsem neposlouchal.
I haven't been listening at all.
Není tím vůbec nadšený.
He isn't happy about it at all.
5/690
+
dosud
zatím
so far [səʊ fɑː]
Co dosud víme?
What do we know so far?
Dosud jsem měla zkušenosti jen s vytvářením řady malých projektů.
So far, I've only had experience in creating a series of small projects.
Tak, co se zatím změnilo a co ještě přijde?
So what has changed so far and what more is to come?
Zatím se většina pozornosti zaměřovala na systémy vizuálního rozpoznávání.
So far, most of the attention has been focused on visual recognition systems.
6/690
+
navzdory
přestože
in spite of [ɪn spaɪt [əv]
Navzdory dešti jsme si užili dovolenou.
In spite of the rain, we enjoyed our holiday.
Tyto cíle byly dosaženy navzdory - a ne kvůli - prezidentovi.
Those goals were being achieved in spite of - and not because of - the president.
Přesto všechno, jsme svědky vleklého vyjednávání a obstrukcí.
In spite of...
7/690
+
abych, abychom
za účelem
in order to [ɪn ˈɔːdə tu]
Zavolám ti, abych to potvrdil.
I will call you in order to confirm it.
Hodně se učím, abych byl přijat na univerzitu.
I study hard in order to be admitted to university.
Musíte si dát dvě a dvě dohromady, abyste mohli učinit správná rozhodnutí.
You need to put two and two together in order to make good decisions.
Všechni lidé musí jíst, aby mohli žít.
All people have to eat in order to live.
Někdy mám potřebu dohánět práci v neděli, abych vykompenzoval ztracený čas.
I sometimes find...
Toto omezení přesahuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení našeho cíle.
This restriction goes...
Připravujeme to, abychom zajistili maximální ochranu pro spotřebitele.
We are preparing...
8/690
+
hned jak
jakmile
as soon as [əz suːn əz]
Co nejdříve vás budeme kontaktovat.
We will contact you as soon as possible.
Většina z nás, jakmile si to můžeme dovolit, cestuje ve vlastních autech a vyhýbá se veřejné dopravě.
Most of us, as soon as we can afford it, travel in our own cars and avoid public transport.
Pozice bude obsazena, jakmile bude nalezen vhodný kandidát.
The position will be filled as soon as a suitable candidate has been found.
9/690
+
zmrzlina
ice cream [aɪs kriːm]
jedn. číslo: ice cream, množ. číslo: ice creams
Tato zmrzlina je vyrobena z nejlepších a nejčerstvějších mléčných ingrediencí.
This ice cream is made from the best and freshest dairy ingredients.
Pokud jíte jahodovou zmrzlinu, váš jazyk rozezná, že je sladká.
If you're eating...
Jedli jsme mangovou zmrzlinu s čokoládovou polevou.
We ate a...
Zmrzlina změkla a začala tát.
The ice cream...
Konečným produktem je chuťově vyvážená a sametově hladká zmrzlina.
The resulting product...
Chci zmrzlinu ve vaflovém kornoutu.
I want ice...
10/690
+
nejméně, přinejmenším
alespoň
at least [æt liːst]
Potřebujeme nejméně o 300 milionů dolarů více.
We need at least $300 million more.
Je to tradice, která přetrvává nejméně sto let.
It's a tradition that dates back at least a century.
Uveďte alespoň svoje zdroje.
State your sources at least.
Uveďte alespoň jeden důvod pro vaši odpověď.
Give at least one reason for your answer.
11/690
+
dopravní zácpa
traffic jam [ˈtræfɪk dʒæm]
Nemohli jsme nic dělat, dopravní zácpu jsme nemohli nějak ovlivnit.
We could do...
Dnes ráno jsem uvízl v dopravní zácpě.
This morning I...
12/690
+
ujistit se
make sure [meɪk ʃɔː]]
přít. prostý: make sure, 3. os. j. č.: makes sure, průb. čas: making sure, prostý min.: made sure [meɪd ʃɔː], příčestí min.: made sure [meɪd ʃɔː]
Chceme se ujistit, že uděláme ty správné věci ve správný čas.
We want to make sure we render the right stuff at the right time.
Ujistěte se, že je nainstalován správný ovladač.
Make sure that the appropriate driver is installed.
Ujistěte se, že ozubené kolo alternátoru správně zapadlo do spouštěcího mechanismu.
Make sure the...
Ujistili jsme se, že prezident hrál roli v této státní záležitosti.
We made sure...
Ujistěte se, že vaše hudební nástroje bude možno letecky přepravit.
Make sure that...
Podívám se do mého rozvrhu a ujistím se, že mám v pondělí volný čas.
I'm going to...
13/690
+
dávat smysl
make sense [meɪk sens]
přít. prostý: make sense, 3. os. j. č.: makes sense, průb. čas: making sense, prostý min.: made sense, příčestí min.: made sense
To dává smysl.
It makes sense.
Tato věta nedává smysl.
This sentence doesn't make sense.
14/690
+
včas
in time [ɪn taɪm]
Prosím, přijď včas.
Please, arrive in time.
Nevím, jak to udělat, abysme tu práci dokončili včas.
I have no idea how to finish this work in time.
Soudce Baker poznamenal, že žádost byla podána včas.
Judge Baker commented that the application was lodged in time.
15/690
+
včas
podle plánu
on time [ɒn taɪm]
Přestože provoz byl špatný, dorazili jsme včas.
Although the traffic...
Obvykle dostávám hlasovací lístek asi měsíc před volbami. Takže to bylo včas.
I usually get...
Pokud Steven nepřijede včas, měla bys mu zavolat.
If Steven doesn't arrive on time, you should call him.
Přijď včas.
Show up on...
Zařiďte se tak, abyste na místo přišli včas.
Organize yourself to...
V Brazílii se považuje za neslušné přijít přesně včas na párty.
In Brazil, it is considered rude to be on time to a party.
Naučí se nebo nenaučí dělat své úkoly včas a stanou se nebo nestanou slušnými lidmi.
They'll learn to...
16/690
+
v té době
tehdy
at the time [æt ðə taɪm]
Nevěděla jsem, že v té době byla těhotná.
I didn't know...
V době psaní tohoto článku nebyly známé žádné podrobnosti.
At the time...
Bylo tragickou ironií, že katedrála byla v době požáru zakrytá dřevěným lešením.
It was a...
V době výbuchu naštěstí v domě nikdo nebyl.
Fortunately, there was...
Vycházela jsem z údajů, které jsem v té době měla.
I worked off...
Bylo to zcela neznámé v době mé diagnózy.
It was completely...
17/690
+
okamžitě, hned
right away [raɪt əˈweɪ]
Potřebuji někoho, kdo mi okamžitě pomůže.
I need someone to help me right away.
Máte tři důvody, abyste se ihned zaregistroval.
You have three reasons to register right away.
Naši malí synové nás vítali radostnými výkřiky a chtěli si s námi hned hrát.
Our little sons...
Matka se vyhýbá tomu, aby si dítěte hned všímala nebo ho hned kojila, kvůli tomu aby se uklidnilo.
The mother refrains...
18/690
+
přibližně
zhruba
for about [fə əˈbaʊt]
Katie byla pryč přibližně 20 minut.
Katie has been gone for about 20 minutes.
Tento úkaz trval jen asi 15 minut.
This effect only lasted for about 15 minutes.
Budu cestovat asi tři měsíce, ale v každém případě se vrátím do konce roku.
I'll travel for...
Orestujte papriku a cibuli asi 5 minut.
Saute the bell...
V současné době už asi měsíc těžím bitcoiny.
Currently I have...
Přidejte máslo a hladkou mouku a míchejte asi minutu, aby vzniklo těsto.
Add the butter...
19/690
+
rovněž
také
as well [əz wel]
Libby mluví rovněž anglicky a německy.
Libby speaks English and German as well.
Bella to řekla také své sestře.
Bella told it to her sister as well.
Budou hájit vaše zájmy tak, jako by byly jejich vlastní?
Do they care...
Pokud vím, přerušili s ní také kontakt.
As far as I know, they cut off contact with her as well.
Doktor Cooper pečoval o pacienty jak nejlépe uměl.
Doctor Cooper tended...
také dávám přednost té původní verzi.
I prefer the...
Účetnímu oddělení mohou být také přiděleny i jiné funkce.
The accounting department...
20/690
+
stejně jako
právě tak jako
a stejně tak
a i
nejen (něčím) ale i (dalším)
as well as [əz wel əz]
Byli obviněni z povstání stejně jako ze zneužití finančních prostředků.
They were accused of rebellion as well as misuse of funds.
Nenávist je slepá stejně jako láska.
Hatred is blind as well as love.
Fotbal je populární sport mezi amatéry stejně jako profesionály.
Football is a popular sport among amateurs as well as professionals.
Nyní policie pátrá po pohřešovaném lupiči právě tak jako po odcizeném kamionu.
Now the police is looking for the missing robber as well as for the stolen truck.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X