460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/701
+
pokud, co se týká
tak daleko jako
as far as [əz fɑː əz]
Co si pamatuji, to všechno se stalo během pár dní.
It all came about within a few days as far as I remember.
Pokud vím, přerušili s ní také kontakt.
As far as I know, they cut off contact with her as well.
Pokud jde o mě, nezáleží na tom, kdy přijdeš.
As far as I am concerned it doesn't matter what time you arrive.
2/701
+
zvyknout si (na něco)
get used to [get juːzd tə]
Budeš si muset na to prostě zvyknout.
You'll just have to get used to it.
Nikdy jsem si na to nedokázal zvyknout.
I could never get used to that.
Zvykám si na mé nové brýle.
I am getting used to my new glasses.
Na chladné počasí si brzy zvykneme.
We'll get used to cold weather soon.
3/701
+
rozmyslet se
změnit názor
change my mind [tʃeɪndʒ maɪ maɪnd]
Netrvalo mně to zas tak dlouho a změnil jsem názor.
It didn't take that long for me to change my mind.
Jako prezident můžu změnit názor kdykoliv budu chtít.
As a president I can change my mind whenever I want to.
4/701
+
konat se
přihodit se, uskutečnit se, odehrát se
dojít k (čemu)
take place [teɪk pleɪs]
Koncert se uskuteční v září.
The concert will take place in September.
V případě deště se akce uskuteční v hale.
In case of rain, the event will take place in the hall.
Před zahájením operace je nutný souhlas rodičů.
Parental consent is required before the operation can take place.
5/701
+
hodně, mnoho, moc
spousta
a lot of [ə lɒt əv]
Moje matka jí hodně ryb a zeleniny.
My mother eats a lot of fish and vegetables.
Mám mnoho obav o mé podnikání.
I have a lot of worries about my business.
Zbývá ještě mnoho práce.
A lot of work remains to be done.
Nick mi dluží spoustu peněz.
Nick owes a lot of money to me.
6/701
+
konečně
nakonec
at last [æt ɑːst]
Konečně našla svou první lásku.
At last she has found her first love.
Provedl jsem tento experiment třikrát a nakonec se mně podařilo detekovat slabý signál.
I had done this experiment three times and at last I was able to detect a weak signal.
Moje nevina byla nakonec prokázána.
My innocence was proved at last.
7/701
+
daleko
vzdáleně
far away [fɑː əˈweɪ]
Drž se od té ženy co nejdál můžeš.
Stay as far away from that woman as possible.
Náš dům byl daleko od centra.
Our house was far away from the centre.
Jeho počítač vzdáleně ovládal velmi schopný hacker.
From far away, a sophisticated hacker was controlling his computer.
8/701
+
pásmová nemoc
jet lag [dʒet læg]
Rosie trpí pásmovou nemocí, ale po dobrém nočním spánku se bude cítit lépe.
Rosie is suffering from jet lag but she'll feel better after a good night's sleep.
Často cestuji a pásmová nemoc ovlivňuje můj spánek a výkon.
I travel frequently and jet lag affects my sleep and performance.
V důsledku pásmové nemoci se cítím tak unavený.
I feel so...
9/701
+
smůla
bad luck [bæd lʌk]
Věří, že rozbití zrcadla přináší smůlu.
She beliefs that breaking a mirror brings bad luck.
Byla by to pro vás smůla, kdyby ten obchod nevyšel.
It would be bad luck for you if you don't make that deal.
10/701
+
nevlastní bratr
step-brother [step ˈbrʌðə]
jedn. číslo: step-brother, množ. číslo: step-brothers
Step-brother v angličtině je osoba, která má jiného otce a matku než ty.
In English a step-brother is a person who has another father and mother than you.
Šla jsem do kina s mým nevlastním bratrem.
I went to the movies with my step-brother.
11/701
+
nemovitý majetek
nemovitosti, reality
realitní
real estate [ˈrɪəl ɪˈsteɪt]
Začal jsem investovat do nemovitostí v osmdesátých letech.
I have started investing in real estate in the 1980's.
Přestože se cena realit stále zvyšuje, zdá se, že trh začíná vytvářet určitý stupeň rovnováhy.
Although real estate values continue to increase, the market appears to be establishing some degree of balance.
Realitní makléř se zabývá všemi věcmi souvisejícími se zakoupením pozemků.
A real estate agent deals with everything related to purchasing land.
12/701
+
jen, jenom
pouze
as little as [əz ˈlɪtəl əz]
Řekněte jí co nejméně.
Tell her as little as possible.
Toto auto může být vaše za pouhých 5000 dolarů.
This car could be yours for as little as $5000.
Můžete začít investovat od pouhých 25 eur za měsíc.
You can already start investing from as little as 25 euros per month.
13/701
+
základní škola
primary school [ˈpraɪmərɪ skuːl]
jedn. číslo: primary school, množ. číslo: primary schools
Moje manželka učí na základní škole.
My wife teaches at primary school.
Samotný systém hodnocení představuje zátěž pro učitele základních škol.
The assessment system itself represents a burden for primary school teachers.
Střední škola je dalším krokem po základní škole.
Secondary school is...
14/701
+
ohledně (čeho), týkající se (čeho)
pro to
aby
as to [əz tə]
Neměla žádné pochybnosti, co se týkalo mé schopnosti zvládnout tuto situaci.
She had no doubts as to my ability to manage this situation.
Nemáme žádné vysvětlení pro to, proč vás nikdo neviděl dva dny.
We have no explanation as to why no one saw you for two days.
Chtějí sdílet texty, které již byly přeloženy, proto aby ušetřili za náklady.
They want to share texts which have already been translated so as to save costs.
15/701
+
pokud jde o (koho/co)
co se týká (koho/čeho)
as for [əz fə]
Pokud jde o peníze, nikdy nebyly tvoje!
As for the money, it was never yours!
Pokud jde o mě, jsem spokojen.
As for me, I'm satisfied.
A co se týká tvých rodičů, jsou stejní jako ty.
And as for your parents, they're the same as you.
16/701
+
tentýž, stejný, týž, totéž
ten samý
stejně
the same [ðɪ seɪm]
Dělá stejně rychle jako ty.
She works at the same speed as you.
Během prvních šesti měsíců by děti měly spát ve stejné místnosti jako jejich rodiče.
The babies should sleep in the same room as their parents for the first six months.
Obě smlouvy byly podepsány současně.
Both contracts were signed at the same time.
Pokud si to nepamatuji, je to totéž, jako by se to nikdy nestalo.
If I do not remember it, it's the same as if it never happened.
17/701
+
zvyklý na
dělávat
užívaný pro, používaný pro
used to [juːzd tə]
Nejsem zvyklý se vyptávat.
I am not used to asking questions.
Jsme zvyklí zvětšit si velikost písma na monitoru.
We are used to increasing the font size on the monitor.
Když jsem byla dítě, lozívala jsem často po stromech.
When I was a child, I often used to climb trees.
Pro zabránění nehodám se používají nové pracovní postupy.
New safe work practices are used to avoid accidents.
18/701
+
PSČ
zip code [zɪp kəʊd]
Jaké máte poštovní směrovací číslo?
What's your zip code?
Když kliknete na mapu, v pravém horním rohu se zobrazí PSČ.
When you click on the map ZIP code is displayed in the right top corner.
19/701
+
současný, moderní, aktuální
dobře informovaný
up to date [ʌp tə deɪt]
Pokud nejsou vaše kontaktní informace aktuální, nemůžete provádět žádnou akci.
If your contact information is not up to date, you can not perform any action.
Klikněte na odkaz pro získání aktuálních informací o vašem požadavku.
Click at the link for up-to-date information about your claim.
Rosie nosí oblečení, které je opravdu moderní.
Rosie wears clothes that are right up to date.
Jak být stále dobře informovaný?
How to stay up to date?
20/701
+
mimochodem
způsobem jak
cestou
takto
k tomu (čemu), co se týká (čeho) (AmE)
by the way [baɪ ðɪ weɪ]
Mimochodem, co si myslíte o té hře?
By the way, what do you think about this game?
Koho zájmům to slouží, že se věci takto mají?
Whose interests are being served by the way things are?
Začalo mě znepokojovat to, jak často lže.
I became disturbed by the way she often lies.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X