460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Povolání

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/128
+
učitel, vyučující
teacher [ˈtiːtʃə]
jedn. číslo: teacher, množ. číslo: teachers
Nikdy před tím jsem neměl potíže s mým učitelem.
I never been...
Pan Brown je plně kvalifikovaný učitel francouzštiny pro střední školy.
Mr. Brown is...
Muž, který s tím chlapcem mluví, je jeho vyučující.
The man that...
2/128
+
ředitel
režisér
člen správní rady
dirigent (AmE)
director [diˈrektər]
jedn. číslo: director, množ. číslo: directors
Je talentovaným mladým ředitelem naší nové pobočky.
He's a talented...
Viděl jsem slavného režiséra.
I saw a...
Pět let zastává funkci regionálního ředitele.
He has held the post of a regional director for five years.
Zastává pozici ředitele.
He holds the...
Náš ředitel se ujmul slova.
Our director had...
Finanční manažer se zodpovídá finančnímu řediteli.
The Finance Manager...
Jaký je rozdíl mezi režisérem a producentem?
What is the...
3/128
+
hráč(ka)
aktér, účastník
herec, herečka
přehrávač, gramofon
muzikant
player [ˈpleɪə]
jedn. číslo: player, množ. číslo: players
Hledáme talentované hráče.
We are looking...
Zapojil jste gramofon?
Have you hooked...
Můj strýc byl ve 40. letech 20. století jazzovým muzikantem v New Yorku.
My uncle was...
4/128
+
pracovník
dělník
worker [ˈwɜːkə]
jedn. číslo: worker, množ. číslo: workers
Byl jsem pracovníkem v této firmě téměř 20 let.
I have been a worker in this company for almost 20 years.
Jsem zaměstnanec města.
I'm a city worker.
Je vytrvalý dříč.
He is a...
Pracovníci byli evakuováni po vypuknutí požáru.
Workers were evacuated...
Ben se vytrvale stavěl proti jakémukoliv snížení výhod zaměstnanců.
Ben perpetually opposed...
Naši pracovníci mohou rozšířit své technické dovednosti a know-how.
Our workers can...
5/128
+
doktor, doktorka
lékař, lékařka
léčit, kurýrovat
zfalšovat, pozměnit, zředit
doctor [ˈdɒktə]
jedn. číslo: doctor, množ. číslo: doctors, přít. prostý: doctor, 3. os. j. č.: doctors, průb. čas: doctoring, prostý min.: doctored, příčestí min.: doctored
Můj lékař má tento týden dovolenou.
My doctor has...
Myslím, že se sám můžu vyléčit z běžné rýmy.
I think I...
On ovšem zfalšoval doklady.
He doctored the...
6/128
+
profesor
zkušený instruktor
professor [prəˈfesə]
jedn. číslo: professor, množ. číslo: professors
Byl profesorem španělské literatury.
He was a...
Profesor je nejvyšší hodnost univerzitního učitele v oblasti daného předmětu.
Professor is a...
Její profesor se stal jejím blízkým přítelem a rádcem.
Her professor became...
Profesor navrhl studentovi pár vylepšení jeho výzkumné práce, aby byla ucelenější.
The professor suggested...
Jeho oblečení je podobné tomu, co by oblékl na přednášku profesor z 30. let.
His outfit is...
Profesor vyzdvihl užitečnost výzkumu pro další rozvoj oboru.
The professor highlighted...
7/128
+
právník, právní zástupce
obhájce
lawyer [ˈlɔɪə]
jedn. číslo: lawyer, množ. číslo: lawyers
Chci mluvit s právníkem, než cokoliv řeknu.
I want to...
Měli byste se poradit s právníkem.
You should check...
Rozhodl se, že propustí svého právníka a bude vést vlastní obhajobu.
He decided to...
Máme armádu právníků na naší straně, abychom chránili naše zájmy.
We have an...
Můj právník řekl, že bychom měli podat odvolání.
My lawyer said that we should file for an appeal.
Matt promarnil šanci být dobrým právníkem.
Matt has wasted...
8/128
+
manažér, vedoucí pracovník, ředitel
manager [ˈmænɪdʒə]
jedn. číslo: manager, množ. číslo: managers
Proč si nestěžujete řediteli hotelu?
Why don't you...
Oddělení informačních systémů je vedeno senior manažerem.
The information systems...
Více než sto krizových manažerů bylo požádáno o vyplnění průzkumového dotazníku.
Over one hundred...
Získali titul nejlepších manažerů v jihovýchodní Evropě.
They won the...
Dejte našemu manažerovi objednávek včas vědět, kdy chcete doručit zboží.
Let our order...
Regionální manažer navštěvuje a udržuje kontakty se zákazníky.
The Regional Manager...
9/128
+
expert, odborník
znalec
expert [ˈek.spɜːt]
jedn. číslo: expert, množ. číslo: experts, 2. stupeň: more expert, 3. stupeň: most expert
Harry je expert na všechno.
Harry is the expert on everything.
Poskytli jsme jí odborné rady.
We provided her with an expert advice.
Spolupracuje s celým týmem odborníků.
He cooperates with...
Výhled pro investory je podle finančních expertů dobrý.
The outlook for...
Expert na vztahy prozradí jak mít šťastné manželství.
A relationship expert...
Tým odborníků vypracoval provozní postupy.
The panel of...
Naši odborníci vyloučili možnost, že požáry byly způsobeny nehodou.
Our experts eliminated...
10/128
+
křeslo
židle
předseda
předsednictví
vést, řídit, předsedat
profesura, post profesora
chair [tʃeə]
jedn. číslo: chair, množ. číslo: chairs, přít. prostý: chair, 3. os. j. č.: chairs, průb. čas: chairing, prostý min.: chaired, příčestí min.: chaired
Seděl jsem na nepohodlné židli.
I sat on...
Pan Brown předsedal schůzi.
Mr. Brown chaired...
Bylo mně nabídnuto místo profesora fyziky.
I was offered...
11/128
+
spisovatel
autor
pisatel, zapisovatel
textař
writer [ˈraɪtə]
jedn. číslo: writer, množ. číslo: writers
Myslíte si, že Stephen King je dobrý spisovatel?
Do you think...
Tyler vždy žil v klamné představě, že je skvělým spisovatelem.
Tyler always labored...
Kdo je největší britský žijící spisovatel?
Who is Britain's...
Paul studoval filozofii na univerzitě a začal kariéru jako spisovatel.
Paul studied philosophy at a university and began a career as a writer.
Přešla mě touha stát se spisovatelem.
I abandoned my...
Paul postupně získal reputaci jako moderní spisovatel.
Paul gradually won his reputation as a modern writer.
12/128
+
vědec
scientist [ˈsaɪəntɪst]
jedn. číslo: scientist, množ. číslo: scientists
Existují vědci, kteří tvrdí, že by to mohla být pravděpodobně zpráva od starodávné civilizace.
There are scientists...
Marie Curie byla význačnou vědkyní.
Marie Curie was a great scientist.
Je jedním z nejschopnějších vědců v naší zemi.
He is one...
Vědci říkají, že vesmír je tvořen protony, neutrony a elektrony.
Scientists say the...
Tato kniha je nepostradatelným zdrojem pro vědce.
This book is...
To vyvolalo velký zájem mezi evropskými vědci.
It generated a...
13/128
+
advokát(ka), právní zástupce
zmocněnec
prokurátor
attorney [əˈtɜːnɪ]
jedn. číslo: attorney, množ. číslo: attorneys
Obhájce požádal o dodatečný čas.
The defence attorney...
Generální prokurátor New Yorku podal žalobu proti jejich společnosti.
New York's Attorney...
Generální prokurátor Nebrasky vyhlásil válku patentovým trolům.
Nebraska's attorney general has declared war on patent trolls.
Žalobci budou mít možnost podrobit Mitchella křížovému výslechu poté, co obhájce dokončí své otázky.
The plaintiffs will...
Obhájce našel nesrovnalost mezi výpověďmi svědků.
The defense attorney...
Babička mi udělila plnou moc k vyřizování všech svých záležitostí.
Grandma gave me...
14/128
+
soudce
rozhodčí, sudí, porotce
soudit
hodnotit, posoudit, posuzovat, bodovat
znalec
judge [dʒʌdʒ]
jedn. číslo: judge, množ. číslo: judges, přít. prostý: judge, 3. os. j. č.: judges, průb. čas: judging, prostý min.: judged, příčestí min.: judged
Byl jsem soudcem v jejím rozvodovém řízení.
I was the...
Může být obtížné posoudit rozdíl mezi habem a switchem.
It may be...
Myslím, že ho nemůžeme hodnotit jen ze dvou zápasů.
I think we...
Jak ho bude hodnotit historie?
How will history...
15/128
+
výzkumník, badatel
researcher [rɪˈsɜːtʃə]
jedn. číslo: researcher, množ. číslo: researchers
Výzkumníci oznámili důležité závěry, které by mohly pomoci při řešení hádanky.
Researchers announced an...
Výzkumník, který vede tyto studie nabízí několik upřímných rad.
The study's lead...
Vědci stále zkoumají trosky a dosud nedospěli k závěru.
Researchers are still...
Muzejní sbírka je k dispozici studentům a vědcům ke zkoumání.
The museum collection...
Vědci se domnívají, že sklon k diabetu existuje již od narození.
Researchers believe that...
Výzkumníci si dokonce všimli, že pozorování obrázků s přírodou napomáhá rozvoji kognitivních schopností studentů.
The researchers even...
Vědci nevědí, jak velká je šance chytit chřipku a koronavirus současně.
Researchers don't know...
16/128
+
řidič
kočí, honák, jezdec
ovladač
driver [ˈdraɪvə]
jedn. číslo: driver, množ. číslo: drivers
Řidič mě velmi rychle dopravil na letiště.
The driver drove me to the airport very quickly.
Ujistěte se, že je nainstalován správný ovladač.
Make sure that the appropriate driver is installed.
Auto se skutálelo z kraje silnice poté, co řidič pozdě zabrzdil.
The car rolled...
Řidiči nákladních automobilů berou svou práci vážně.
The truck drivers...
Policie uvedla, že řidič je předvolán za to, že nemá pojištění a řidičský průkaz.
Police said the...
Jsi opatrný řidič nebo nesoustředěný řidič nebo neurvalý řidič?
Are you a...
Toto zařízení poskytuje zvukové a optické znamení řidiči.
This device provides...
17/128
+
zpravodaj
reportér
zapisovatel (u soudu ap.)
reporter [rɪˈpɔːtə]
jedn. číslo: reporter, množ. číslo: reporters
Reportér se mě vyptával na novou studii.
The reporter questioned...
Tony oslovil na pondělní tiskové konferenci dav reportérů.
Tony addresses a...
Nemůžeme dovolit, aby se to stávalo novinářům, nikomu.
We can not let this happen to reporters, to anybody.
Harry nemá rád novináře, kteří čmuchají kolem jeho klubu.
Harry doesn't like...
Rozhovor byl tajně nahrávaný reportérem.
The interview was...
Zdálo se, že Patricia davy reportérů téměř nevnímá.
Patricia seemed almost oblivious to the crowds of reporters.
18/128
+
vařit, uvařit
kuchař, kuchařka
vaření
cook [kʊk]
jedn. číslo: cook, množ. číslo: cooks, přít. prostý: cook, 3. os. j. č.: cooks, průb. čas: cooking, prostý min.: cooked, příčestí min.: cooked
Uvařila nám skvělé čínské jídlo.
She cooked us...
Můj manžel je vynikající kuchař a stále zkouší nové recepty.
My husband is...
Má ráda Holly vaření nebo ruční práce.
Does Holly like...
19/128
+
editor
šéfredaktor
redaktor
vydavarel
střihač
editor [ˈedɪtə]
jedn. číslo: editor, množ. číslo: editors
Visual Studio Code je editor kódu optimalizovaný pro vytváření webových aplikací.
Visual Studio Code...
Arianne byla nabídnuta pozice zástupce šéfredaktora.
Arianne was offered...
Upgradujte váš editor na vyšší verzi.
Upgrade your editor...
20/128
+
náčelník, vůdce, hlava (kmene)
vedoucí, velitel
hlavní, vedoucí, vrchní
korunní (BrE)
chief [tʃiːf]
jedn. číslo: chief, množ. číslo: chiefs
Náš vedoucí je dnes zaneprázdněn.
Our chief is...
Zoe byla nedávno jmenována hlavní inženýrkou projektu.
Zoe was recently...
Bylo pro to mnoho důvodů, ale hlavním z nich bylo, že jsem se s ní oženil.
There were many...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X