460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Povolání

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/128
+
herec
účastník (aktivní)
actor [ˈæktə]
jedn. číslo: actor, množ. číslo: actors
Dustin Hoffman je můj oblíbený herec a viděl jsem všechny jeho filmy.
Dustin Hoffman is...
Byl svým publikem považován za lepšího herce než zpěváka.
He was considered...
Herec se vrátil na Berlínskou scénu.
The actor returns...
Herecké obsazení hry je velmi početné, 9 herců, 7 hereček a jeden protivný pes.
The cast of...
Smlouva je písemná dohoda uzavřená účastníky mezinárodního práva, jmenovitě suverénními státy.
A treaty is...
Byl to herec s přirozeným šarmem.
He was an...
Carl byl herec, který se mnou před šesti lety podváděl svou snoubenku.
Carl was an actor who cheated on his fiancée with me six years ago.
2/128
+
úředník
pracovat jako úředník
prodavač (AmE) (hl. u pultu v menších obchodech)
recepční (AmE)
clerk [klɜːrk]
jedn. číslo: clerk, množ. číslo: clerks, přít. prostý: clerk, 3. os. j. č.: clerks, průb. čas: clerking, prostý min.: clerked, příčestí min.: clerked
Hledáte práci jako úředník v Kanadě?
Are you looking...
Prodavač mi pomohl vybrat si nějaké oblečení pro moji dceru.
The sales clerk...
Recepční nám přidělil pokoj, který měl nádherný výhled na město.
The hotel clerk...
3/128
+
farmář
zemědělec
sedlák
chovatel
farmer [ˈfɑːmə]
jedn. číslo: farmer, množ. číslo: farmers
Tento příběh je o prostém farmáři, který žije v malé vesničce.
This story is about a simple farmer living his life in a small village.
Drony poskytují zemědělcům pohled z ptačí perspektivy a umožňují jim posoudit zdraví plodin.
Drones give farmers a bird's-eye view and allow them to gauge the health of crops.
Chovatelé ovcí na severu byli tvrdě zasaženi krutou zimou.
Sheep farmers in the north have been hit hard by the harsh winter.
4/128
+
analytik
analyst [ˈænəlɪst]
jedn. číslo: analyst, množ. číslo: analysts
Marketingoví analytici očekávají růst HDP pod 4%.
Market analysts expect...
Počítačový analytik zvolí konfiguraci software, která vyhovuje potřebám uživatelů.
A computer analyst...
5/128
+
guvernér, místodržitel
člen správní rady
ředitel
governor [ˈgʌvənə]
jedn. číslo: governor, množ. číslo: governors
Thor Harris kandiduje na guvernéra Texasu.
Thor Harris is...
Potřebuje se obrátit se svou žádostí přímo na guvernéra centrální banky.
He needs to...
6/128
+
(p)osádka
mužstvo
obsluha
sloužit, plavit se
crew [kruː]
jedn. číslo: crew, množ. číslo: crews, přít. prostý: crew, 3. os. j. č.: crews, průb. čas: crewing, prostý min.: crewed, příčestí min.: crewed
Náš tým byl poctěn, pohostit vašeho kapitána a jeho posádku v Jakartě.
Our team were...
Před každým letem jsem instruoval posádku o možném nebezpečí, které se může přihodit během letu.
Before every flight...
Na našich parnících slouží zapálené týmy žen a mužů.
Our liners are...
7/128
+
pilot, letec, letkyně
pilotovat, řídit
pilotní, zkušební
lodivod
pilot [ˈpaɪlət]
jedn. číslo: pilot, množ. číslo: pilots, přít. prostý: pilot, 3. os. j. č.: pilots, průb. čas: piloting, prostý min.: piloted, příčestí min.: piloted
Potřebujeme vysoce kvalifikované a zkušené piloty, aby na nich létali.
We need highly trained and experienced pilots to fly them.
Oni úspěšně řídili loď v aljašských vodách rychlostí 25 mil za hodinu.
They successfully piloted the boat in Alaskan waters at a speed of 25 miles per hour.
Jedenáct zemí se dohodlo na účasti v tomto pilotním projektu.
Eleven countries agreed to participate in this pilot project.
8/128
+
zdravotní sestra, ošetřovatelka
ošetřovat, (po)starat se (v nemocnici)
léčit
kojit
chůva (zast.)
nurse [nɜːs]
jedn. číslo: nurse, množ. číslo: nurses, přít. prostý: nurse, 3. os. j. č.: nurses, průb. čas: nursing, prostý min.: nursed, příčestí min.: nursed
Hlavním úkolem zdravotní sestry je péče o pacienty.
The main role...
Rachel mi pomáhala starat se o moji matku v jejích posledních hodinách.
Rachel helped to...
Romulus a Remus byl odkojen vlčicí.
Romulus and Remus...
9/128
+
politik
politician [ˌpɒlɪˈtɪʃən]
jedn. číslo: politician, množ. číslo: politicians
Greg je v současnosti nejoblíbenějším politikem v Texasu.
Greg is currently the most popular politician in Texas.
Reputace politika byla poškozena, když noviny oznámily, že ukradl peníze.
The politician's reputation was damaged when the newspapers announced that he had stolen money.
Napsala článek, který kritizoval politiky.
She wrote an...
Mnoho politiků nedává přímou odpověď.
Many politicians do...
Politici často nejsou schopni komunikovat s obyčejnými lidmi.
Politicians are often...
Naštvaná veřejnost požaduje od politiků větší odpovědnost za městský rozpočet.
An upset public...
Tento politik byl hlasitým zastáncem reformy zdravotnictví a prosazoval cenově dostupné služby.
This politician was...
10/128
+
inženýr
technik, strojník
strojvůdce (AmE)
projektovat, (z)konstruovat, navrhovat
zorganizovat, zosnovat, zařídit
engineer [endʒɪˈnɪə]
jedn. číslo: engineer, množ. číslo: engineers, přít. prostý: engineer, 3. os. j. č.: engineers, průb. čas: engineering, prostý min.: engineered, příčestí min.: engineered
Hutní inženýr bude hodnotit a vyvíjet výrobky a vybavení.
The Metallurgical Engineer...
Každá budova je projektována podle podmínek prostředí a své geografické polohy.
Every building is...
Lucy připravuje mazaný trik, aby zosnovala setkání se svým idolem.
Lucy plays a...
11/128
+
novinář, novinářka
žurnalista, žurnalistka
journalist [ˈdʒɜːnəlɪst]
jedn. číslo: journalist, množ. číslo: journalists
Jess je bulvární novinářka, která zničila kariéru mého otce.
Jess is a...
Novinář se z něho snažil dostat nějaké prohlášení.
The journalist tried...
Informovali jsme novináře o současné politické situaci.
We informed journalists about the current political situation.
Novináři horečně zkoumali jeho minulost.
Journalists were frantically...
Aby mohli dělat svoji práci, jsou novináři odkázáni na původní online zdroje.
Journalists rely on original online source material to do their work.
Novináři by měli pozorovat a popisovat svět kolem nás.
Journalists are supposed to observe and describe the world around us.
Řekl také novinářům, aby své otázky směřovali na našeho tiskového mluvčího.
He also told journalists to direct their questions to our spokesperson.
12/128
+
sekretářka, sekretář
tajemník
ministr (vlády)
secretary [ˈsekrətrɪ]
jedn. číslo: secretary, množ. číslo: secretaries
Jako sekretářka musíte být velmi systematická.
As a secretary,...
Toby je tajemníkem místní strany.
Toby is a...
Vypadá to, jako by byl ministr obrany ve svých názorech osamocen.
Looks as though...
13/128
+
žalobce, prokurátor
prosecutor [ˈprɒsɪˌkjuːtə]
jedn. číslo: prosecutor, množ. číslo: prosecutors
Žalobce předvolal svědka.
The prosecutor summoned...
žalobce ještě něco dalšího?
Does the prosecutor...
Prokurátor dokončil svou úvodní řeč.
The prosecutor has...
14/128
+
lékař, doktor (form.)
physician [fɪˈzɪʃən]
jedn. číslo: physician, množ. číslo: physicians
Než začnu pravidelně cvičit, byla mně doporučena konzultace s praktickým lékařem.
I have been...
Náš rodinný lékař mně zvýšil denní dávku ze dvou na tři pilulky.
Our family physician...
15/128
+
pedagog
učitel, vychovatel
educator [ˈedjʊˌkeɪtə]
jedn. číslo: educator, množ. číslo: educators
Henry je pedagogem, který začal svou téměř 40-ti letou kariéru na Denverské střední škole.
Henry is an...
Vychovatel uznal, že se mýlil.
The educator acknowledged...
16/128
+
kněz, pastor
duchovní
priest [priːst]
jedn. číslo: priest, množ. číslo: priests
Kandidát může být později, podle uvážení biskupa, vysvěcen jako kněz.
The candidate may...
Farnost brzy získá nového kněze.
The parish will...
Kněží se připravují na teologických vysokých školách.
Priests are trained...
Seminář nabízí komplexní program pro začínající kněze a duchovní.
The seminary offers...
Než byl vysvěcen na kněze, strávil pět let studiem v semináři.
He spent five...
Kněz pozdravil každého farníka při vstupu do kostela.
The priest greeted...
Během bohoslužby kněz udělil svaté přijímání.
The priest administered...
17/128
+
designér, návrhář
konstruktér
značkový, luxusní (oblečení ap.)
designer [dɪˈzaɪnə]
jedn. číslo: designer, množ. číslo: designers
Je známý jako jeden z předních návrhářů módního průmyslu.
He is known as one of the leading designers in the fashion industry.
Za prvé, Ford byl skvělý konstruktér automobilů.
First, Ford was a great designer of cars.
Má košili se značkovým logem vyšitým na kapse.
She has a shirt with a designer's logo embroidered on the pocket.
18/128
+
šéf, vedoucí
hlavní, vedoucí, nejdůležitější
šéfovat
boss [bɒs]
jedn. číslo: boss, množ. číslo: bosses, přít. prostý: boss, 3. os. j. č.: bosses, průb. čas: bossing, prostý min.: bossed, příčestí min.: bossed
Harvey může dělat všechno, co má rád, je teď svým vlastním šéfem.
Harvey can do...
Je drzé zeptat se mého šéfa na zvýšení platu?
Is it rude...
Někdy musím šéfovat mým kolegům.
I sometimes have...
19/128
+
správce, administrátor
organizátor
vykonavatel
administrator [ədˈmɪnɪˌstreɪtə]
jedn. číslo: administrator, množ. číslo: administrators
Mojí prací jako správce je, aby tato nemocnice fungovala bez problémů.
My job as...
Pouze administrátor účtu může vytvořit nové uživatele.
Only the administrator...
Správce majetku je povinen přinést veškerou důležitou dokumentaci.
The administrator of...
20/128
+
poradce, konzultant
odborný lékař (BrE)
consultant [kənˈsʌltənt]
jedn. číslo: consultant, množ. číslo: consultants
Najal si mě jako svého konzultanta.
He hired me...
Joel se věnuje finanční kariéře a doufá, že se stane finančním poradcem.
Joel is pursuing...
Michael si našel pěkné místečko jako konzultant na volné noze.
Michael found himself...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X