460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Programování

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/29
+
program
programovat (počítač)
program [ˈprəʊgræm]
jedn. číslo: program, množ. číslo: programs, přít. prostý: program, 3. os. j. č.: programs, průb. čas: programming, prostý min.: programmed, příčestí min.: programmed
Náš dnešní program zahrnuje učení se angličtiny.
Our today's program includes learning English.
Naprogramoval software pro výpočet daní.
He has programmed tax calculation software.
Tento program vás připraví na vysokou školu.
This program will...
Viděli jste návrhy našeho nového programu?
Have you seen...
Tento program můžete vyzkoušet ve zkušební verzi.
You can try...
Vláda i nadále platí za řadu programů, které pomáhají Indiánům žít v rezervacích.
The government continues to pay for many programs to help Indians living on reservations.
Paul má mnoho know-how o webovém programování.
Paul has a...
2/29
+
vyvíjet (se), rozvíjet (se)
objevit (se), vyvstat, nastat
vytvořit (si), vybudovat (si), získat (si)
vyvolat (forku)
develop [dɪˈveləp]
přít. prostý: develop, 3. os. j. č.: develops, průb. čas: developing, prostý min.: developed, příčestí min.: developed
Svět potřebuje vyvinout nové zdroje energie.
The world needs...
Vyvíjejí svůj projekt již více než rok a jsou velmi dobří.
They have been...
Ve zdi se začaly objevovat rozsáhlé trhliny.
Large cracks began...
Vyvolal jsem staré negativy z fotbalového utkání.
I developed the...
3/29
+
verze
znění, podání (příběhu)
version [ˈvɜːʃən]
jedn. číslo: version, množ. číslo: versions
Upgradujte váš editor na vyšší verzi.
Upgrade your editor...
To je přesné podání písně, tak jak ji poslouchali ve starověkém Řecku.
It is the...
Naše společnost vytvořila novou verzi softwaru.
Our company produced...
Já také dávám přednost té původní verzi.
I prefer the...
Musíte ukončit program před instalací nové verze.
You have to...
Můžeme porovnat tuto novou verzi z předchozí verzí.
We can contrast...
Z tohoto důvodu nesmí tato verze dohody vstoupit v platnost.
For this reason,...
4/29
+
procedura
postup
(soudní) řízení, proces
zákrok
procedure [prəˈsiːdʒə]
jedn. číslo: procedure, množ. číslo: procedures
Pokud trpíte bolestivými migrénovými bolestmi hlavy, může vám pomoci jednoduchá procedura.
If you suffer...
Kritéria dále dopředu stanoví postup podání žádosti o půjčku.
The criteria shall...
Celý postup zabere tři hodiny.
The entire procedure...
Budete muset popsat přípravu pacienta na menší chirurgický zákrok.
You will have...
5/29
+
funkce
fungovat, pracovat
působit
oficiální akce, (oběd, večeře, večírek)
function [ˈfʌŋkʃən]
jedn. číslo: function, množ. číslo: functions, přít. prostý: function, 3. os. j. č.: functions, průb. čas: functioning, prostý min.: functioned, příčestí min.: functioned
Skutečnou funkcí univerzity by mělo být poskytnout přístup ke znalostem.
The true function...
Nevědí, jak se choroba rozvíjí a jak ovlivňuje funkce těla.
They don't know...
Její játra možná již nebudou schopna správně pracovat.
Her liver may...
Vědecké laboratoře ještě plně nefungují.
The science laboratories...
O čem lidé mluví na společenských akcích?
What do people...
6/29
+
editor
šéfredaktor
redaktor
vydavarel
střihač
editor [ˈedɪtə]
jedn. číslo: editor, množ. číslo: editors
Visual Studio Code je editor kódu optimalizovaný pro vytváření webových aplikací.
Visual Studio Code...
Arianne byla nabídnuta pozice zástupce šéfredaktora.
Arianne was offered...
7/29
+
výraz
vyjádření
projev
expression [ɪkˈspreʃən]
jedn. číslo: expression, množ. číslo: expressions
Výraz na její tváři neměl se mnou nic společného.
The expression on her face had nothing to do with me.
Naučili jsme syntaxi regulárních výrazů.
We have learned syntax of regular expressions.
Souhlasíme s tím, že květiny jsou dobrým vyjádřením lásky.
We agree that flowers are a good expression of love
Rád bych vám tlumočil vyjádření podpory a solidarity s vaší snahou.
I would like to convey expressions of support and solidarity with your effort.
8/29
+
žádost
přihláška
aplikace
(po)užití, využití, uplatnění
application [ˌæplɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: application, množ. číslo: applications
Podala jsem žádost o půjčku.
I have submitted...
Termín pro podání závazné přihlášky je do konce tohoto roku.
Deadline for submitting...
Naučte se jak aktivovat a konfigurovat naší internetovou aplikaci.
Learn how to...
Jaké je praktické využití faktoriálů?
What is the...
9/29
+
software
programové vybavení
softwérový, programový
software [ˈsɒftˌweə]
jedn. číslo: software, množ. číslo: software
Postup instalace softwaru závisí na vašem operačním systému.
The installation process for software depends on your operating system.
Vývojáři software prostě nepíšou kód celý den.
Software developers don't just write code all day.
Potřebujeme vytvořit nové softwarové licence pro všechny naše produkty.
We need to create new software licenses for all our products.
10/29
+
proměnlivý, proměný
nestálý
variabilní
proměnná
variable [ˈveərɪəbəl]
jedn. číslo: variable, množ. číslo: variables, 2. stupeň: more variable, 3. stupeň: most variable
Měl bych mít pevnou úrokovou sazbu nebo proměnnou úrokovou sazbu?
Should I have...
Kvalita místní produkce je často méně proměnná než kvalita na úrovni země.
The quality of...
Proměnné se používají jako symboly určitých neznámých hodnot.
Variables are used...
11/29
+
analytik
analyst [ˈænəlɪst]
jedn. číslo: analyst, množ. číslo: analysts
Marketingoví analytici očekávají růst HDP pod 4%.
Market analysts expect...
Počítačový analytik zvolí konfiguraci software, která vyhovuje potřebám uživatelů.
A computer analyst...
12/29
+
pořadač, složka, šanon
spis, záznamy
soubor
podat (úředně)
evidovat, archivovat
dodat, předložit, zaslat
pilník
(o)pilovat
file [faɪl]
jedn. číslo: file, množ. číslo: files, přít. prostý: file, 3. os. j. č.: files, průb. čas: filing, prostý min.: filed, příčestí min.: filed
To je složka, kde uchovávám moje poznámky.
This is the file that I keep my notes in.
Všechny zálohované soubory jsou bezpečně šifrovány.
All backup files are safely encrypted.
Jeho bývalá společnost podala návrh na konkurz.
His former company has filed for bankruptcy.
Všechny mé spisy archivuji v příslušných označených složkách.
I file all my papers inside an appropriate labeled folders.
Použil jsem malý pilník, abych vyhladil řeznou hranu.
I used a small file to smooth the cut edge.
13/29
+
komponent(a)
součástka, díl
složka (složitějšího celku)
jednotlivý, dílčí
component [kəmˈpəʊnənt]
jedn. číslo: component, množ. číslo: components
Softwarové komponenty jsou základní části aplikace.
Software components are...
To může způsobit přehřátí a poškození součástek motoru.
This can cause...
Všichni víme, že zelenina je základní složka zdravé výživy.
We all know...
Hlavní složky daní jsou uvedeny samostatně.
The major components...
14/29
+
kód, šifra
kodex, zákoník, sbírka zákonů
(za)kódovat, (za)šifrovat
styl
code [kəʊd]
jedn. číslo: code, množ. číslo: codes, přít. prostý: code, 3. os. j. č.: codes, průb. čas: coding, prostý min.: coded, příčestí min.: coded
Potřebujeme náš kód spouštět pomocí kompilátoru.
We need to...
Tento bezpečnostní kód může být odeslán na kterékoliv z telefonních čísel ve vašem účtu.
This security code...
Je v této restauraci předepsaný styl oblékání?
Is there a...
Zpráva byla zašifrována na obálce pod známkou.
The report was...
15/29
+
spojení, spojitost, souvislost
vztah, propojení, vazba
odkaz
spojovat, spojit
souviset
link [lɪŋk]
jedn. číslo: link, množ. číslo: links, přít. prostý: link, 3. os. j. č.: links, průb. čas: linking, prostý min.: linked, příčestí min.: linked
Očekáváme užší vazby mezi školami a průmyslem.
We expect closer...
Můžeme vytvořit odkaz na externí webové stránky.
We can create...
Spojili jsme nové a staré tradiční způsoby výroby čokolády.
We linked the...
Čas strávený v přírodě souvisí se snížením fyzických projevů napětí.
Time spent in...
16/29
+
průběžně aktualizovat
držet krok
keep up to date [kiːp ʌp tə deɪt]
Můžete udržovat svůj software průběžně aktualizovaný za velmi malé poplatky.
You can keep...
Sledujeme průběh onemocnění a aktualizujeme záznamy o pacientech.
We monitor progress...
Potřebujeme držet krok s nejnovějšími technologiemi.
We need to...
17/29
+
konstantní, (neu)stálý, ustavičný, neměnný
konstanta
constant [ˈkɒnstənt]
jedn. číslo: constant, množ. číslo: constants
Neustálé přerušování v práci ztěžuje soustředění na právě prováděný úkol.
Constant interruptions at work can make it hard to focus on the task at hand.
Můj syn vyžaduje neustálou pozornost.
My son needs constant attention.
Proč je rychlost světla ve vakuu konstantní?
Why is the speed of light constant in vacuum?
Tato konstanta je zde úplně zbytečná.
This constant is totally useless here.
18/29
+
rámec
soustava, konstrukce, struktura
framework
framework [ˈfreɪmˌwɜːk]
jedn. číslo: framework, množ. číslo: frameworks
Musíme jednat v rámci stávajícího právního rámce.
We have to...
Nosná konstrukce střechy byla pokryta novými taškami.
The load-bearing framework...
Angular je velmi populární a široce používaný framework na klientovi.
Angular is a...
19/29
+
štěnice
hmyz, brouk (AmE)
chyba, porucha, chybička, moucha
bakteriální onemocnění, viróza
odposlouchávat (pomocí štěnic)
bug [bʌg]
jedn. číslo: bug, množ. číslo: bugs, přít. prostý: bug, 3. os. j. č.: bugs, průb. čas: bugging, prostý min.: bugged, příčestí min.: bugged
Udělal jsem pár chyb v mém článku.
I made a...
V této verzi je také opraveno pár chyb a přidáno několik malých vylepšení.
This version also fixes a few bugs and adds some small improvements.
Omluvil svou nepřítomnost tím, že tvrdil, že měl střevní potíže.
He excused his...
Kouř z tabáku mně jde na nervy.
Tobacco smoke bugs...
Zlá čarodějnice na muže seslala kouzlo a proměnila ho v brouka.
The wicked witch...
20/29
+
databáze
database [ˈdeɪtəˌbeɪs]
jedn. číslo: database, množ. číslo: databases
Zadejte heslo pro přístup k databázi.
Enter a password...
Pravděpodobně přišli o celou svou databázi.
They probably lost...
Tato databáze byla poskytnuta pro porovnání s předchozími hodnotami.
This database was...
Nevím proč nemůžu vytvořit nový záznam v databázi.
I do not...
Indexy se používají k rychlému vyhledání dat v databázi.
Indexes are used...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X