460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Škola

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/41
+
student, studentka
žák
posluchač
studentský
student [ˈstjuːdənt]
jedn. číslo: student, množ. číslo: students
Jsem student střední školy.
I am a secondary school student.
Je univerzitní studentkou.
She's a university student.
Zažádal jsem o studentskou půjčku.
I have applied for a student loan.
2/41
+
učitel, vyučující
teacher [ˈtiːtʃə]
jedn. číslo: teacher, množ. číslo: teachers
Nikdy před tím jsem neměl potíže s mým učitelem.
I never been...
Pan Brown je plně kvalifikovaný učitel francouzštiny pro střední školy.
Mr. Brown is...
Muž, který s tím chlapcem mluví, je jeho vyučující.
The man that...
3/41
+
vysoká / vyšší škola
fakulta, kolej
akademie, střední škola
college [kɒlɪdʒ]
jedn. číslo: college, množ. číslo: colleges
Navštěvovala vysokou školu umění.
She attended the...
Tento program vás připraví na vysokou školu.
This program will...
Doufám, že budu úspěšný i bez vysoké školy.
I hope I...
4/41
+
předmět
téma, námět
subjekt
podrobit (si), podmanit si, podléhat
být předmětem
poddaný, občan (v monarchii)
subject [ˈsʌbdʒekt]
jedn. číslo: subject, množ. číslo: subjects, přít. prostý: subject, 3. os. j. č.: subjects, průb. čas: subjecting, prostý min.: subjected, příčestí min.: subjected
Ve škole jsem studovala deset předmětů.
I studied ten subjects at school.
Jejich tématem pro diskusi jsou rodinné vztahy.
Their subject for discussion is family relationships.
Vojáci si rychle podrobili místní obyvatele.
The soldiers quickly subjected the local people.
Intuice je také předmětem filosofického studia.
Intuition has also been the subject of philosophical study.
5/41
+
základní škola
primary school [ˈpraɪmərɪ skuːl]
jedn. číslo: primary school, množ. číslo: primary schools
Moje manželka učí na základní škole.
My wife teaches at primary school.
Samotný systém hodnocení představuje zátěž pro učitele základních škol.
The assessment system itself represents a burden for primary school teachers.
6/41
+
domácí úkol, domácí úloha
domácí příprava
homework [ˈhəʊmˌwɜːk]
jedn. číslo: homework, množ. číslo: -
Mám problém s domácím úkolem, mohl bys mě pomoci?
I'm having trouble with my homework, could you help me?
Libby je ta vhodná osoba, která by mě mohla pomoci s domácím úkolem.
Libby is the appropriate person to help me with my homework.
Právě teď mám spoustu domácích úkolů.
I have a lot of homework right now.
Udělal jsi domácí úkol, než jsi šel do kina?
Had you done your homework before you went to the cinema?
7/41
+
znalost, znalosti
vědomost, vědomosti
pokud vím
knowledge [ˈnɒlɪdʒ]
jedn. číslo: knowledge, množ. číslo: knowledges
Znalost matematiky je pro tuto práci nezbytná.
Knowledge of mathematics...
Mají dost znalostí, času a prostředků, aby mohli dělat tuto práci?
Do they have...
Pokud vím, žádné prosakování vody se neprojevilo.
No water infiltration...
Pokud vím, Lewis nemluví anglicky.
To the best...
8/41
+
příklad
vzor
example [ɪgˈzɑːmpəl]
jedn. číslo: example, množ. číslo: examples
Mohl byste mi ukázat příklad vaší práce?
Could you show...
Nejprve si prostudujte příklady.
Study the examples...
Dej mi další příklad.
Give me another example.
Ukaž mi další příklad.
Show me another example.
Dej mně jeden jediný příklad.
Give me a single example.
Další příklady a vysvětlení najdete v dokumentaci ke každé z těchto knihoven.
You can refer...
Interpunkční znaménka jsou například tečka, čárka, otazník, pomlčka, závorky apod.
The punctuation marks...
9/41
+
selhat
propadnout, neobstát
zklamat
neuspět, nepodařit se, neudělat
zkrachovat, zhroutit se
nevyjít
nepochopit, nepřijmout
fail [feɪl]
přít. prostý: fail, 3. os. j. č.: fails, průb. čas: failing, prostý min.: failed, příčestí min.: failed
Je to to auto, jehož brzdy selhaly?
Is this the...
Neudělal jsem zkoušky.
I've failed my...
Neuspěl jsem ve svém pokusu dosáhnout vrcholu hory.
I failed in...
Pokud vše ostatní nevyjde, budeme muset zůstat doma.
If all else...
Nepochopil jsem, proč jsi mu nemohl pomoci.
I fail to...
10/41
+
výcvik, (vy)školení
trénink
výchova
training [ˈtreɪnɪŋ]
jedn. číslo: training, množ. číslo: trainings
V pátek jedeme na jednodenní školení.
On Friday we...
Lucy trénuje na olympijské hry.
Lucy is in...
Nyní je nejlepší čas začít učit našeho syna chodit na nočník.
Now is the...
11/41
+
úkol, úloha
pověřit
dát za úkol
zatěžovat (starostmi)
task [tɑːsk]
jedn. číslo: task, množ. číslo: tasks, přít. prostý: task, 3. os. j. č.: tasks, průb. čas: tasking, prostý min.: tasked, příčestí min.: tasked
Vedoucí našeho týmu mně přidělil obtížný úkol.
I've been assigned...
Byl jsem pověřen změnit design webové prezentace pro místní neziskovu organizaci.
I was tasked...
Nevím, jak mám přistoupit k tomuto úkolu.
I don't know...
Třída provedla úkol společně jako skupina.
The class had...
Neustálé přerušování v práci ztěžuje soustředění na právě prováděný úkol.
Constant interruptions at work can make it hard to focus on the task at hand.
Integrace všech systémů je naším klíčovým úkolem.
The integration of...
Svěřil jsem úkol svému synovci.
I entrusted the...
12/41
+
univerzita, vysoká škola
univerzitní, vysokoškolský
university [ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ]
jedn. číslo: university, množ. číslo: universities
Na jakou univerzitu jsi chodil?
Which university did...
Profesor je nejvyšší hodnost univerzitního učitele v oblasti daného předmětu.
Professor is a...
Hodně se učím, abych byl přijat na univerzitu.
I study hard in order to be admitted to university.
Toto se ve škole ani na universitě nenaučíte.
You cannot learn this at school or university.
Přemýšlel jsem, že se přihlásím na univerzitu.
I considered applying...
Pro tuto pracovní pozici je vyžadováno univerzitní vzdělání.
For this work...
Karel IV. založil českou univerzitu.
Charles IV. established...
13/41
+
učení (se)
studium
vědomosti, znalosti
poučný
learning [lɜːnɪŋ]
Tato metoda dělá učení jazyka snadným.
This technique makes...
Měl jsem spoustu vědomostí z knih, ale žádné praktické dovednosti.
I had plenty...
Byla to pro nás poučná zkušenost.
It was a...
14/41
+
lekce, hodina
vyučovat, dávat lekce
poučení
poučit se
přednáška
lesson [ˈlesən]
jedn. číslo: lesson, množ. číslo: lessons, přít. prostý: lesson, 3. os. j. č.: lessons, průb. čas: lessoning, prostý min.: lessoned, příčestí min.: lessoned
Student si vyslechne osm čtyřicet pět minutových audio lekcí za měsíc.
The student receives...
Proč se často nedaří poučit z historie?
Why do we...
Učitel svou přednášku názorně doprovázel obrázky.
The teacher illustrated...
15/41
+
třída (školní místnost)
classroom [ˈklɑːsruːm]
jedn. číslo: classroom, množ. číslo: classrooms
Od dětí se očekává, že budou ve třídě zachovávat dobré chování.
Children are expected...
Umístění studentských lavic ve třídě je důležité.
The location of...
Důraz byl dán na zdokonalení jazykových znalostí a vedení tříd.
The importance was given to the improvement of language skills and classroom management.
Náš učitel udržuje dobrou kázeň ve třídě.
Our teacher keeps...
Problémové dítě neustále narušovalo výuku svým neukázněným chováním.
The troublesome child...
16/41
+
stupeň
kvalita, jakost, kategorie
známka
(od)stupňovat
třídit, (o)hodnotit, klasifikovat
zařazení, postavení (v zaměstnání)
třída, ročník
grade [greɪd]
jedn. číslo: grade, množ. číslo: grades, přít. prostý: grade, 3. os. j. č.: grades, průb. čas: grading, prostý min.: graded, příčestí min.: graded
Proč je absolutně nesouvisející pracovní místo ve stejné kategorii jako moje pozice?
Why is a totally unrelated position on the same grade as my position?
Moje známky se v tomto roce zlepšily.
My grades are up this year.
Všechny testy napsané našimi studenty byly ohodnoceny známkou A1 nebo A2.
All examinations written by our students were graded A1 or A2.
Náš učitel roztřídil domácí úkoly na uspokojivé a neuspokojivé
Our teacher graded homework as satisfactory or unsatisfactory.
Příští rok bude v sedmém ročníku.
Next year she will be in the seventh grade.
17/41
+
vzdělávací, studijní
výchovný
pedagogický
poučný
educational [ˌedjʊˈkeɪʃənəl]
2. stupeň: more educational, 3. stupeň: most educational
Je to skvělé místo pro jedinečné studijní zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí.
It is a great place for a unique educational experience on environmental protection.
Vzdělávací software je počítačový software, jehož primárním účelem je sebevzdělávání.
Educational software is a computer software, the primary purpose of which is self-learning.
Tato opatření nezlepší úroveň vzdělávání našich dětí.
These steps don't improve the educational standards of our children.
18/41
+
učení
výuka
učící, učební
teaching [ˈtiːtʃɪŋ]
jedn. číslo: teaching, množ. číslo: teachings
Nick věnoval svou kariéru učení, i když mohl vydělat mnohem více peněz.
Nick has devoted...
Přemýšlíš, že půjdeš učit?
Have you thought...
Dáváme přednost moderním učebním metodám.
We prefer modern...
19/41
+
zkouška
vyšetření, prohlídka
exam [ɪgˈzæm]
jedn. číslo: exam, množ. číslo: exams
Neudělal jsem zkoušku a jsem zvědavý, jak to uškodí mé kariéře.
I failed my...
Doufám, že udělám zkoušku.
I hope I...
Mia šla na vyšetření do nemocnice.
Mia went to...
20/41
+
střední škola
secondary school [ˈsekənderi skuːl]
jedn. číslo: secondary school, množ. číslo: secondary schools
Střední škola je dalším krokem po základní škole.
Secondary school is...
Tento nový předmět může být vyučován na střední škole.
This new subject...
Moje žena učí na střední škole.
My wife teaches...
Tyto peníze půjdou na vzdělávání na základních a středních školách.
This money will...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X