460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Škola

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/41
+
fakulta
schopnost, vlohy
faculty [ˈfækəltɪ]
jedn. číslo: faculty, množ. číslo: faculties
Katie se pokusí spojit se studenty Harvardské fakulty.
Katie is going to try to reach the students of the Harvard faculty.
Daniel má jedinečnou schopnost provádět analýzu aplikací.
Daniel has the unique faculty to do the analysis for the applications.
Můj bratr má schopnost snadno se spřátelit.
My brother has a faculty for making friends.
2/41
+
prázdniny, dovolená
prázdninový
svátek, sváteční den
trávit prázdniny, trávit dovolenou
holiday [ˈhɒlɪˌdeɪ]
jedn. číslo: holiday, množ. číslo: holidays, přít. prostý: holiday, 3. os. j. č.: holidays, průb. čas: holidaying, prostý min.: holidayed, příčestí min.: holidayed
Je Paříž příjemným místem pro strávení prázdnin?
Is Paris a...
V loňském roce jsem strávil dovolenou v Evropě.
Last year, I...
Ahoj, nyní jsem do 12. září pryč na dovolené.
Hi, I'm currently...
Vzal jsem si mojí první dovolenou, abych dohnal práci za minulý rok.
I took my...
3/41
+
osnovy (školní), studijní plán, učivo
životopis, biografie
curriculum [kəˈrɪkjʊləm]
jedn. číslo: curriculum, množ. číslo: curricula
Kvízy a debaty jsou podstatné součástí školních osnov.
Quizzes and debates...
Snažil jsem se napsat můj životopis, ale nebyl jsem s ním spokojený.
I tried to...
Zasadila se o zásadní revizi zastaralých vzdělávacích osnov.
She advocated for a root-and-branch overhaul of the outdated educational curriculum.
Od studentů se vyžaduje, aby absolvovali klíčové předměty uvedené ve vzdělávacím programu.
Students are required...
Existují nějaké volitelné předměty, které si mohou žáci v rámci vzdělávacích osnov vybrat?
Are there any...
4/41
+
učenec, vzdělanec, odborník
stipendista
školák, žák, student
scholar [ˈskɒlə]
jedn. číslo: scholar, množ. číslo: scholars
Je významným učencem zaměřujícím se na evropské dějiny a civilizaci.
He is a noted scholar specializing in European history and civilization.
Na druhou stranu někteří odborníci tvrdí, že to je výsledkem nedokonalých tržních podmínek.
On the other hand, some scholars assert that it is a product of imperfect market conditions.
Věřím, že tato kniha je doporučenou četbou každého studenta, který se zajímá o fyziku.
I believe that this book is a recommended reading for any scholar interested in physics.
5/41
+
kampus
areál univerzity
campus [ˈkæmpəs]
jedn. číslo: campus, množ. číslo: campuses
Skupiny mládeže a studentů zcela zaplnily areál.
Groups of youths...
Nemusíme nutně žít v areálu university.
We don't necessarily...
6/41
+
žák, školák
zornička, panenka
pupil [ˈpjuːpəl]
jedn. číslo: pupil, množ. číslo: pupils
Máme zde základní školu, ale máme jenom jednoho žáka.
There's a junior...
Clark je inteligentní žák, ale chybí mu motivace.
Clark is an...
Ujistěte se, že se její zorničky rozšiřují.
Make sure her...
7/41
+
vzdělávat (se), naučit, učit
poučit, poučovat
educate [ˈedjʊˌkeɪt]
přít. prostý: educate, 3. os. j. č.: educates, průb. čas: educating, prostý min.: educated, příčestí min.: educated
Musíme lidi naučit více recyklovat jejich odpadky.
We must educate...
John má dobré vzdělání.
John is well...
Žádný člověk se nenarodí moudrý a vzdělaný.
No man is...
Vždy jsem byla nedůvěřivá k lidem, kteří říkají, že mají dobré vzdělání.
I've always been...
8/41
+
školák
school boy [skuːl bɔɪ]
jedn. číslo: school boy, množ. číslo: school boys
Cítil jsem se jako zlobivý školák.
I felt like...
Náš učitel pokáral tři školáky, protože nic nedělali.
Our teacher reproved...
9/41
+
školačka, žákyně
school girl [skuːl gɜːl]
jedn. číslo: school girl, množ. číslo: school girls
Vypadala jako školačka.
She looked like...
Někdy si představuji, že jsem zase školačka.
Sometimes I imagine...
10/41
+
učebnice, příručka
cvičebnice
textbook [ˈtekstˌbʊk]
jedn. číslo: textbook, množ. číslo: textbooks
Školy používají zastaralé učebnice.
Schools use outdated textbooks.
Mnoho učebnic má cvičení na konci každé kapitoly.
Many textbooks have...
11/41
+
student 1. ročníku
prvák, začátečník
začátečnický, nezkušený
freshman [ˈfreʃmən]
jedn. číslo: freshman, množ. číslo: freshmen
Když jsem byl prvák, cítil jsem se bezradně.
When I was...
Stalo se to poté, co jsem dokončil první ročník.
It happened after...
12/41
+
učebnice
school book [skuːl bʊk]
jedn. číslo: school book, množ. číslo: school books
Otevřete svoji učebnici na straně 74.
Open your school book on page 74.
Promiňte, zapomněl jsem učebnici doma.
I'm sorry, I forgot the school book at home.
13/41
+
seminář
diskusní skupina
seminar [ˈsemɪnɑːr]
jedn. číslo: seminar, množ. číslo: seminars
Tento seminář je vhodnou příležitostí k diskusi o způsobech, jak dosáhnout našeho cíle.
This seminar is...
Vyplňte, prosím, tento formulář s hodnocením a na konci semináře nám jej vraťte.
Please fill in this evaluation form and return it to us at the end of the seminar.
Seminář se zaměří na nejnovější pokroky v oblasti materiálů pro sportovní technologie.
The seminar will...
Uspořádali jsme řadu workshopů a seminářů.
We have organized...
14/41
+
spolužák, spolužačka
classmate [ˈklɑːsˌmeɪt]
jedn. číslo: classmate, množ. číslo: classmates
Donald je můj spolužák a můj nejbližší přítel.
Donald is my...
Po nějaké době začala odmítat návštěvy spolužáků a sousedů.
After a time,...
Spolužáci jí ironicky přezdívali "Kráska".
Her classmates ironically...
Domluvil jsem se se svými spolužáky, že půjdeme na exkurzi do místní továrny.
I arranged with my classmates for an excursion to the local factory.
15/41
+
učení, vyučování, výuka
školné
tuition [tjuːˈɪʃən]
jedn. číslo: tuition, množ. číslo: tuitions
Cena výuky byla pro mě příliš vysoká.
The tuition cost...
Rozhodli jsme se ve vašem případě prominout školné.
We have decided...
Pozoruhodné je, že třetina studentů neplatí žádné školné.
It is noteworthy...
16/41
+
střední škola
high school [haɪ skuːl]
jedn. číslo: high school, množ. číslo: high schools
To byl první den na střední škole.
It was the first day of high school.
Moji tři přátelé a já jsme založili hudební skupinu na střední škole.
My three friends and I established a music band in high school.
Spletl jsem si ho se středoškolákem.
I mistook him...
Zneužívání počítačových systémů střední školy je zakázáno.
The abuse of...
Henry je pedagogem, který začal svou téměř 40-ti letou kariéru na Denverské střední škole.
Henry is an...
17/41
+
mateřská škola, školka
kindergarten [ˈkɪndəˌgɑːtən]
jedn. číslo: kindergarten, množ. číslo: kindergartens
Kevin nechce ráno vstávat do školky.
Kevin doesn't want...
Ve školce jsme měli hodně hraček.
We had a...
18/41
+
tabule (školní) (černá)
blackboard [ˈblækˌbɔːd]
jedn. číslo: blackboard, množ. číslo: blackboards
Před přestávkou smazala tabuli.
She erased the...
Pojď k tabuli.
Come to the blackboard.
19/41
+
křída
napsat křídou, nakreslit křídou
chalk [tʃɔːk]
jedn. číslo: chalk, množ. číslo: chalks, přít. prostý: chalk, 3. os. j. č.: chalks, průb. čas: chalking, prostý min.: chalked, příčestí min.: chalked
Jsou jako voda a oheň.
They are chalk...
Nemohl jsem psát na tabuli, protože jsem neměl křídu.
I couldn't write...
Děti rády čmárají křídami po chodnících.
Children love to...
20/41
+
tutor, lektor, vychovatel, soukromý učitel
vyučovat, učit, doučovat (koho)
tutor [ˈtjuːtə]
jedn. číslo: tutor, množ. číslo: tutors, přít. prostý: tutor, 3. os. j. č.: tutors, průb. čas: tutoring, prostý min.: tutored, příčestí min.: tutored
Chcete-li se zdokonalit, zajistěte si služby lektora.
To improve yourself...
Vzdělání naší dcery jsme svěřili soukromému učiteli.
We entrusted our...
Většina rodičů nemá čas své děti doučovat.
Most parents have...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X