380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Škola

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/38
+
fakulta
schopnost, vlohy
faculty [ˈfækəltɪ]
j.č.: faculty, mn.č.: faculties
Katie se pokusí spojit se studenty Harvardské fakulty.
Katie is going to try to reach the students of the Harvard faculty.
Daniel má jedinečnou schopnost provádět analýzu aplikací.
Daniel has the unique faculty to do the analysis for the applications.
Můj bratr má schopnost snadno se spřátelit.
My brother has a faculty for making friends.
2/38
+
prázdniny, dovolená
prázdninový
svátek, sváteční den
trávit prázdniny, trávit dovolenou
holiday [ˈhɒlɪˌdeɪ]
j.č.: holiday, mn.č.: holidays, přít.: holiday, 3.os.: holidays, průb.: holidaying, min.pr.: holidayed, příč.min.: holidayed
Je Paříž příjemným místem pro strávení prázdnin?
Is Paris a...
V loňském roce jsem strávil dovolenou v Evropě.
Last year, I...
Ahoj, nyní jsem do 12. září pryč na dovolené.
Hi, I'm currently...
Vzal jsem si mojí první dovolenou, abych dohnal práci za minulý rok.
I took my...
3/38
+
osnovy (školní), studijní plán, učivo
životopis, biografie
curriculum [kəˈrɪkjʊləm]
j.č.: curriculum, mn.č.: curricula
Kvízy a debaty jsou podstatné součástí školních osnov.
Quizzes and debates...
Snažil jsem se napsat můj životopis, ale nebyl jsem s ním spokojený.
I tried to...
4/38
+
učenec, vzdělanec, odborník
stipendista
školák, žák, student
scholar [ˈskɒlə]
j.č.: scholar, mn.č.: scholars
Je významným učencem zaměřujícím se na evropské dějiny a civilizaci.
He is a noted scholar specializing in European history and civilization.
Na druhou stranu někteří odborníci tvrdí, že to je výsledkem nedokonalých tržních podmínek.
On the other hand, some scholars assert that it is a product of imperfect market conditions.
Věřím, že tato kniha je doporučenou četbou každého studenta, který se zajímá o fyziku.
I believe that this book is a recommended reading for any scholar interested in physics.
5/38
+
kampus
areál univerzity
campus [ˈkæmpəs]
j.č.: campus, mn.č.: campuses
Skupiny mládeže a studentů zcela zaplnily areál.
Groups of youths...
Nemusíme nutně žít v areálu university.
We don't necessarily...
6/38
+
žák, školák
zornička, panenka
pupil [ˈpjuːpəl]
j.č.: pupil, mn.č.: pupils
Máme zde základní školu, ale máme jenom jednoho žáka.
There's a junior...
Clark je inteligentní žák, ale chybí mu motivace.
Clark is an...
Ujistěte se, že se její zorničky rozšiřují.
Make sure her...
7/38
+
vzdělávat (se), naučit, učit
poučit, poučovat
educate [ˈedjʊˌkeɪt]
přít.: educate, 3.os.: educates, průb.: educating, min.pr.: educated, příč.min.: educated
Musíme lidi naučit více recyklovat jejich odpadky.
We must educate...
John má dobré vzdělání.
John is well...
Žádný člověk se nenarodí moudrý a vzdělaný.
No man is...
Vždy jsem byla nedůvěřivá k lidem, kteří říkají, že mají dobré vzdělání.
I've always been...
8/38
+
školák
school boy [skuːl bɔɪ]
j.č.: school boy, mn.č.: school boys
Cítil jsem se jako zlobivý školák.
I felt like...
Náš učitel pokáral tři školáky, protože nic nedělali.
Our teacher reproved...
9/38
+
školačka, žákyně
school girl [skuːl gɜːl]
j.č.: school girl, mn.č.: school girls
Vypadala jako školačka.
She looked like...
Někdy si představuji, že jsem zase školačka.
Sometimes I imagine...
10/38
+
učebnice, příručka
cvičebnice
textbook [ˈtekstˌbʊk]
j.č.: textbook, mn.č.: textbooks
Školy používají zastaralé učebnice.
Schools use outdated textbooks.
Mnoho učebnic má cvičení na konci každé kapitoly.
Many textbooks have...
11/38
+
student 1. ročníku
prvák, začátečník
začátečnický, nezkušený
freshman [ˈfreʃmən]
j.č.: freshman, mn.č.: freshmen
Když jsem byl prvák, cítil jsem se bezradně.
When I was...
Stalo se to poté, co jsem dokončil první ročník.
It happened after...
12/38
+
učebnice
school book [skuːl bʊk]
j.č.: school book, mn.č.: school books
Otevřete svoji učebnici na straně 74.
Open your school book on page 74.
Promiňte, zapomněl jsem učebnici doma.
I'm sorry, I forgot the school book at home.
13/38
+
seminář
diskusní skupina
seminar [ˈsemɪnɑːr]
j.č.: seminar, mn.č.: seminars
Tento seminář je vhodnou příležitostí k diskusi o způsobech, jak dosáhnout našeho cíle.
This seminar is...
Vyplňte, prosím, tento formulář s hodnocením a na konci semináře nám jej vraťte.
Please fill in this evaluation form and return it to us at the end of the seminar.
Seminář se zaměří na nejnovější pokroky v oblasti materiálů pro sportovní technologie.
The seminar will...
Uspořádali jsme řadu workshopů a seminářů.
We have organized...
14/38
+
spolužák, spolužačka
classmate [ˈklɑːsˌmeɪt]
j.č.: classmate, mn.č.: classmates
Donald je můj spolužák a můj nejbližší přítel.
Donald is my...
Po nějaké době začala odmítat návštěvy spolužáků a sousedů.
After a time,...
Domluvil jsem se se svými spolužáky, že půjdeme na exkurzi do místní továrny.
I arranged with...
15/38
+
učení, vyučování, výuka
školné
tuition [tjuːˈɪʃən]
j.č.: tuition, mn.č.: tuitions
Cena výuky byla pro mě příliš vysoká.
The tuition cost...
Rozhodli jsme se ve vašem případě prominout školné.
We have decided...
16/38
+
střední škola
high school [haɪ skuːl]
j.č.: high school, mn.č.: high schools
To byl první den na střední škole.
It was the first day of high school.
Moji tři přátelé a já jsme založili hudební skupinu na střední škole.
My three friends and I established a music band in high school.
Spletl jsem si ho se středoškolákem.
I mistook him...
Zneužívání počítačových systémů střední školy je zakázáno.
The abuse of...
Henry je pedagogem, který začal svou téměř 40-ti letou kariéru na Denverské střední škole.
Henry is an...
17/38
+
mateřská škola, školka
kindergarten [ˈkɪndəˌgɑːtən]
j.č.: kindergarten, mn.č.: kindergartens
Kevin nechce ráno vstávat do školky.
Kevin doesn't want...
Ve školce jsme měli hodně hraček.
We had a...
18/38
+
vysokoškolský student, vysokoškolák
vysokoškolský, univerzitní
undergraduate [ˌʌndəˈgrædjʊɪt]
j.č.: undergraduate, mn.č.: undergraduates
Jsem příliš starý na to, abych se stal vysokoškolákem?
Am I too...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X