460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Zeměpis

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/63
+
země, stát
venkov
krajina
country [ˈkʌntrɪ]
jedn. číslo: country, množ. číslo: countries
Cestoval po celé zemi.
He traveled all over the country.
Naše země mají mnoho společného.
Our countries have a lot in common.
Byli jsme vysoko v kopcovité krajině Nového Zélandu.
We were high up in the hill country of New Zeland.
2/63
+
sever
severní
north [nɔːθ]
jedn. číslo: north, množ. číslo: norths
Hurikán přichází ze severu.
The hurricane is...
Viděli jsme severní stěnu hory.
We saw the north face of a mountain.
Anna žila ve vzdálené části severního Walesu.
Anna lived in...
Chovatelé ovcí na severu byli tvrdě zasaženi krutou zimou.
Sheep farmers in the north have been hit hard by the harsh winter.
Na severu se vysoký kopec svažuje do údolí.
To the north,...
Mezitím se britská 2. armáda přiblížila k Severoněmecké nížině.
Meanwhile, the British...
3/63
+
jih
jižní
south [saʊθ]
Musíte jít na jih.
You have to...
Nejbližší město leží 20 km na jih.
The nearest town...
"Vy lidé" je běžné oslovení v Jižní Africe.
"You people" is a common address in South Africa.
Andy se rozprostírají v délce 7 250 km podél západního pobřeží Jižní Ameriky.
The Andes stretch...
Zatím co Jihoafrická republika čelí stále více nedostatku vody, my jí máme stále dost.
As South Africa...
Vlaštovky začínají svou migraci na jih na podzim.
Swallows begin their...
4/63
+
východ
east [iːst]
jedn. číslo: east, množ. číslo: easts
Vítr fouká z východu.
The wind is...
Slunce vychází na východě a zapadá na západě.
The sun rises in the east and sets in the west.
Šli jsme přímo na východ.
We went due east.
Molly vyrostla na statku v oblasti East Anglia.
Molly grew up on an estate in East Anglia.
Náhlé přeháňky z východu občas přerušují dny plné slunce.
Sudden showers from...
Měl jsem pocit, že opouštíme západ a vstupujeme na východ.
The impression I...
5/63
+
východní
eastern [ˈiːstən]
2. stupeň: more eastern, 3. stupeň: most eastern
Evropa byla rozdělena na východní a západní státy.
Europe was divided...
Domnívá se, že východní Evropa nebyla ovládána Moskvou.
He thinks that...
Oblíbené zboží pašované do východního bloku byl přenosný kazetový přehrávač.
A popular item...
Dům přiléhal k východnímu úbočí hory.
The house clung...
6/63
+
západ
západní
west [west]
Silnice se mírně stáčí k západu.
The road turns slightly towards the west.
Co se stalo s domorodými Američany, když bílí osídlili západ?
What happened to...
Na západním pobřeží je tichá pokojná vesnice.
There is a...
Procestoval jsem Západ mnohokrát.
I have toured...
V roce 1808 zakázala Amerika dovoz otroků z Afriky a západní Indie.
In 1808, America...
Irma zašla více na západ, než se čekalo.
Irma went further...
7/63
+
region, oblast, krajina
kolem, okolo
region [ˈriːdʒən]
jedn. číslo: region, množ. číslo: regions
Žili jsme v průmyslové oblasti.
We lived in...
Musíme udržet pořádek v našem regionu.
We have to...
Odhaduji, že teplota je nyní okolo 20° C.
I estimate that...
8/63
+
západní
směřující na západ
western (žánr)
western [ˈwestən]
jedn. číslo: western, množ. číslo: westerns
Farmáři si pronajali půdu na západním okraji Kansas City.
The farmers rented the land on the western edge of Kansas City.
Chtějí žít v západní Evropě.
They want to live in Western Europe.
Unie západoevropských zemí byla založena v roce 1960.
A union of...
Čínský a západní způsob myšlení se od sebe navzájem značně liší.
The Chinese and...
Skupina drží pět západních turistů jako rukojmí.
The group is...
Tanky pomohly obrátit trend na západní frontě.
The tanks helped turn the tide on the Western Front.
Obezita je problémem mnoha lidí v západních zemích.
Obesity is a problem for many people in western countries.
9/63
+
jižní
southern [ˈsʌðən]
2. stupeň: more southern, 3. stupeň: most southern
Severní vítr je obvykle silnější než jižní vítr.
The northern wind...
Náš byt je orientován na jih.
Our flat house...
Náš dům leží na jižním okraji pozemku.
Our house lies on the southern extremity of the estate.
Rovník je pomyslná čára, která rozděluje zeměkouli na severní a jižní polokouli.
The equator is...
10/63
+
dřevo
les
dřevěný
wood [wʊd]
jedn. číslo: wood, množ. číslo: woods
Měli bychom nasbírat dřevo na oheň.
We should gather...
Stezka začíná kousek od malého lesa.
The trail starts...
Jak se rozhodnout pro barvu dřevěné podlahy ve vašem domě.
How to decide...
11/63
+
vesnice, ves
obec, dědina
village [ˈvɪlɪdʒ]
jedn. číslo: village, množ. číslo: villages
Nejbližší vesnice byla vzdálena jen pár kilometrů.
The nearest village...
Ucházel jsem se o dívku ze sousední vesnice.
I was courting a girl from the neighboring village.
Našel jsem průvodce, který souhlasil, že mě odveze z vnitrozemí do pobřežní vesnice.
I found a...
Obyvatelé této vesnice jsou ohroženi povodněmi.
The inhabitants of...
Kouř z domů se vznášel nad vesnicí.
Smoke from the houses hung above the village.
Dnes je Monsanto zařazeno mezi 12 oficiálních historických vesnic Portugalska.
Today, Monsanto is listed as one of 12 official Historical Villages of Portugal.
12/63
+
řeka
river [ˈrɪvə]
jedn. číslo: river, množ. číslo: rivers
Každá řeka teče do moře, ale moře stále není plné.
Every river flows...
Řeky bahna smetly několik domů.
Rivers of mud...
Lidé nechtějí měnit průtok řeky.
People don't want...
Plánují postavit nový most přes řeku.
They plan to...
Břehy řeky přetekly.
The banks of the river overflowed.
Přišli jsme k prameni řeky.
We came to...
Řeka je velmi hluboká.
The river is...
13/63
+
ostrov
ostrůvek
island [ˈaɪlənd]
jedn. číslo: island, množ. číslo: islands
Ostrov je kus země zcela obklopený vodou.
An island is...
Samuel žije na ostrově uprostřed širokého modrého moře.
Samuel lives on...
Tento ostrov je domovem asi pro 2000 lidí.
This island is...
14/63
+
severní
severský
northern [ˈnɔːðən]
2. stupeň: more northern, 3. stupeň: most northern
Vnitrozemí je chráněno před chladnými severními arktickými větry pobřežními horami.
The inland is...
Severní Irsko je součástí Spojeného království.
Northern Ireland is...
Severské národy jsou otužilé a odvážné.
The northern nations...
15/63
+
džungle
změť, spletice, chaos
jungle [ˈdʒʌŋgəl]
jedn. číslo: jungle, množ. číslo: jungles
Jízda přes hustou džungli je vzrušující zážitek.
A drive through the dense jungle is an exhilarating experience.
Z džungle před námi se vznášel kouř.
Smoke drifted up from the jungle ahead of us.
Když jsme odkryli víko, ukázala se změť drátů a kabelů.
A jungle of wires and cables was revealed as we took off the lid.
16/63
+
oceán
moře, spousta (hovor., přen.) (čeho)
oceánský, zaoceánský
ocean [ˈəʊʃən]
jedn. číslo: ocean, množ. číslo: oceans
Každé ráno jsme se probudili a viděli přímo přes oceán, jako bychom byli na lodi.
Every morning we...
Moře slov byly napsáno a namluveno na obou stranách.
Oceans of words...
Tento nábytek byl navržen pro zaoceánský parník Queen Elizabeth.
This furniture were...
17/63
+
krajina
krajinka
terén
upravit krajinu
orientace na šířku
landscape [ˈlændˌskeɪp]
jedn. číslo: landscape, množ. číslo: landscapes, přít. prostý: landscape, 3. os. j. č.: landscapes, průb. čas: landscaping, prostý min.: landscaped, příčestí min.: landscaped
Chata se nachází v krajině kopců a jezer na jižním svahu Alp.
The cottage is set in a landscape of hills and lakes to the southern slope of the Alps.
Vstoupili jsme do magické podvodní krajiny s velkými korály.
We stepped into a magical underwater landscape with a big coral.
Pozemky byly krásně upraveny a osázeny stromy a keři.
The land was beautifully landscaped with trees and shrubs.
18/63
+
kopec, vrh, pahorek, svah
kopcovitý
hill [hɪl]
jedn. číslo: hill, množ. číslo: hills
Lidé se honí za kolečky sýra po strmém kopci v každoročním závodě.
People chase wheels of cheese down a steep hill in an annual race.
Společně se budeme toulat po kopcích na severní straně.
Together, we are going to roam the hills on the north side.
Na druhé straně naší školy byl po celé délce chodníku zasněžený svah.
On the other side of our school was a hill of snow all across the sidewalk.
19/63
+
pláž
vyplavat na břeh
beach [biːtʃ]
jedn. číslo: beach, množ. číslo: beaches, přít. prostý: beach, 3. os. j. č.: beaches, průb. čas: beaching, prostý min.: beached, příčestí min.: beached
Opravdu doma se cítil jenom v jeho městě a na plážích, které ho obklopují.
He only felt...
Ostrov má několik malých kamenitých pláží, které jsou většinou pusté.
The island has...
Po té co přešla bouře řekl, že viděl velrybu, která se ocitla na břehu.
After the storm...
20/63
+
území, teritorium
oblast
territory [tɛrɪtərɪ]
jedn. číslo: territory, množ. číslo: territories
Shazovali bomby na nepřátelské území.
They were dropping...
Toto je úplně neprobádané území.
This is a...
David se cítí na známém území, když usedne ve své nové funkci vedoucího společnosti.
David feels on...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X