460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Zeměpis

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/63
+
dohoda, vyřešení, urovnání
vyrovnání, vypořádání, zúčtování závazků
osídlování, osídlení, kolonizace (území)
osada, sídlo
settlement [ˈsetəlmənt]
jedn. číslo: settlement, množ. číslo: settlements
Dosáhl jsem rozvodového urovnání formou zaplacení jednorázové finanční částky.
I am getting...
Dohodli se na mimosoudním vyrovnání.
They reached an...
Vikingové vytvářely nová osídlení a splynuli s místním obyvatelstvem.
Vikings created new...
Od roku 2008 stavěli stromové školky.
They have built...
Útočili na anglické osady v severovýchodním Walesu.
They attacked English...
2/63
+
proud, tok
potok
proudit, plynout, téci
proužek (kouře)
dopadat, pronikat (kam) (světlo), prosvítat
přenos (dat)
stream [striːm]
jedn. číslo: stream, množ. číslo: streams, přít. prostý: stream, 3. os. j. č.: streams, průb. čas: streaming, prostý min.: streamed, příčestí min.: streamed
Ruby chtěla skočit přes mělký potok.
Ruby wanted to...
Celý den byl na dálnici stálý proud aut.
There was a...
Sluneční světlo proudilo přes mé okno v ložnici.
The sunlight was...
Poslouchali jsme živý přenos rozhlasového vysílání.
We listened to...
3/63
+
poušť, pustina
opustit, zanechat opuštěné
zběhnout, dezertovat
desert [ˈdezət]
jedn. číslo: desert, množ. číslo: deserts, přít. prostý: desert, 3. os. j. č.: deserts, průb. čas: deserting, prostý min.: deserted, příčestí min.: deserted
Zdejší země je převážně poušť.
The land there...
Jeho přátelé ho opustili ve chvíli, kdy je nejvíce potřeboval.
In his moments...
Vojáci, kteří dezertovali byli zadrženi a zastřeleni nepřáteli.
Soldiers who deserted...
4/63
+
atmosféra
ovzduší, vzduch
nálada, prostředí
atmosphere [ˈætməsˌfɪə]
jedn. číslo: atmosphere, množ. číslo: atmospheres
Ozónová díra umožňuje radiaci projít atmosférou na zemský povrch.
The hole in...
Tento dům má přátelskou atmosféru a nádherný výhled na moře.
This house has...
Vědci si myslí, že meteoroid vstoupil do atmosféry nad Austrálií.
Scientists think the...
5/63
+
pobřeží, mořský břeh
sjíždět bez motoru, sjíždět setrvačností, bez šlapání
coast [kəʊst]
jedn. číslo: coast, množ. číslo: coasts, přít. prostý: coast, 3. os. j. č.: coasts, průb. čas: coasting, prostý min.: coasted, příčestí min.: coasted
Titanic nikdy nedosáhl pobřeží.
Titanic never reached...
Na západním pobřeží je tichá pokojná vesnice.
There is a...
Doufáme, že v budoucnu prodloužíme cestu podél více pobřeží.
We hope to...
Andy se rozprostírají v délce 7 250 km podél západního pobřeží Jižní Ameriky.
The Andes stretch...
Bavlna mohla být pěstována pouze podél pobřeží.
Cotton could be...
6/63
+
hranice, mez, hraniční čára
boundary [ˈbaʊndərɪ]
jedn. číslo: boundary, množ. číslo: boundaries
Řeka je hranicí mezi oběma zeměmi.
The river is...
Část jejich budovy překročila hranici našeho pozemku.
The part of...
Hranice oddělující dobro a zlo mohou být někdy nejasné.
The boundaries separating...
7/63
+
police, regál, polička
římsa, výčnělek (skalní)
šelf (pevninský)
shelf [ʃelf]
jedn. číslo: shelf, množ. číslo: shelves
Položte ty knihy nahoru na polici.
Put those books up on the shelf.
Mám částečný pracovní úvazek a doplňuji regály v místním supermarketu.
I have a...
Někdy jsou knihy na spodní poličce skryté před očima.
Sometimes the books...
Naše knihy patří do polic, které jsou hned vedle stolu.
Our books belong on the shelves right next to a table.
Od té doby čekám, až se to objeví na pultech obchodů.
Ever since then,...
8/63
+
centrum města
do centra města
v centru města
downtown [ˈdaʊnˈtaʊn]
jedn. číslo: downtown, množ. číslo: downtowns
Je snadné dojít na vlak, který vás zaveze do centra města.
It is easy...
Pracoval jsem v kanceláři v centru San Franciska.
I worked in...
Dnes večer je v centru města hustý provoz.
There is heavy...
9/63
+
rozběhnout, zahájit, uspořádat
upevnit, připevnit, namontovat
stoupat, růst, zvyšovat
hora (v názvu)
mount [maʊnt]
jedn. číslo: mount, množ. číslo: mounts, přít. prostý: mount, 3. os. j. č.: mounts, průb. čas: mounting, prostý min.: mounted, příčestí min.: mounted
Protestující zahájili útok na hlavní město.
The protesters have...
Kamera nesmí být namontována v zorném úhlu řidiče.
The camera must...
Její problémy se stále zvyšovaly.
Her troubles have...
10/63
+
údolí
údolní
valley [ˈvælɪ]
jedn. číslo: valley, množ. číslo: valleys
Z údolí vycházela jemná mlha.
Mist ascended from...
Pohled na údolí jí naplňoval úžasem.
The sight of...
Řeka se klikatí údolím.
The river winds...
Běžte po stezce kolem údolí a zpět nahoru do lesa.
Follow the trail...
Na severu se vysoký kopec svažuje do údolí.
To the north,...
Cesta se prudce svažovala do údolí.
The path descended...
11/63
+
břeh, pobřeží
vzpěra, podpěra
podepřít
shore [ʃɔː]
jedn. číslo: shore, množ. číslo: shores, přít. prostý: shore, 3. os. j. č.: shores, průb. čas: shoring, prostý min.: shored, příčestí min.: shored
Vytáhl člun na břeh.
He hauled the...
Z okna bylo slyšet jak vlny naráží na břeh.
Waves crashing against...
Strávili jsme jednu hodinu snahou dostat jeho loď na břeh.
We spent one hour trying to get his boat to the shore.
Po té co přešla bouře řekl, že viděl velrybu, která se ocitla na břehu.
After the storm...
Byl ukryt v jejich domě na břehu Australského jezera.
He was tucked...
Udělal jsem to proto, že močál nabízel větší ochranu než břeh.
I did it...
Posádka byla v zoufalé situaci, když dosáhla břehu.
The crew was in a desperate plight when they reached the shore.
12/63
+
svah, úbočí, stráň
sklon, šikmá plocha
svažovat se, sklánět se
slope [sləʊp]
jedn. číslo: slope, množ. číslo: slopes, přít. prostý: slope, 3. os. j. č.: slopes, průb. čas: sloping, prostý min.: sloped, příčestí min.: sloped
Tento svah je vhodný pro začátečníky.
This slope is...
Před soutěží bychom měli připravit sjezdovku.
We should groom...
Lyžařské středisko se svými pohodovými sjezdovkami se nachází v nadmořské výšce 2547 m.
The ski center...
Chata se nachází v krajině kopců a jezer na jižním svahu Alp.
The cottage is set in a landscape of hills and lakes to the southern slope of the Alps.
Cesta pozvolně stoupá.
The path has a gentle slope.
Musíme upravit sklon rampy.
We need to adjust the slope of the ramp.
13/63
+
jeskyně
vyhloubit, vykopat
jeskynní
cave [keɪv]
jedn. číslo: cave, množ. číslo: caves, přít. prostý: cave, 3. os. j. č.: caves, průb. čas: caving, prostý min.: caved, příčestí min.: caved
Nemohli jsme najít vstupní otvor do jeskyně.
We could not...
Přikrčil se k okraji jeskyně a zíral na ní.
He crouched on...
Museli jsme se odvážit do jeskyně, abychom našli Susan.
We had to...
Chlapci byli uvězněni uvnitř jeskynního systému.
The boys were trapped inside the cave system.
Při potápění v jeskyni musí být potápěči obzvlášť opatrní.
Divers must be especially careful when diving in a cave.
14/63
+
záliv, zátoka
dvůr (k nakládce ap.), parkoviště
arkýř, výklenek
bay [beɪ]
jedn. číslo: bay, množ. číslo: bays, přít. prostý: bay, 3. os. j. č.: bays, průb. čas: baying, prostý min.: bayed, příčestí min.: bayed
Zakotvili jsme naši loď v zátoce.
We anchored our...
Velká zátoka má nádhernou kulisu hor.
The large bay has a superb backdrop of mountains.
15/63
+
předměstí
kraj města
periferie (města)
suburb [ˈsʌbɜːb]
jedn. číslo: suburb, množ. číslo: suburbs
Ona a její rodina se přestěhovali na předměstí Bostonu.
She and her...
Drahá zahraniční auta jsou na tomto předměstí běžná.
Expensive foreign cars...
16/63
+
jednoduchý, prostý
jednobarevný, bez vzoru
pláň, rovina, nížina
jasný, zřetelný, holý (fakta ap.)
čistý (alkohol ap.)
plain [pleɪn]
jedn. číslo: plain, množ. číslo: plains, 2. stupeň: plainer, 3. stupeň: plainest
Mezitím se britská 2. armáda přiblížila k Severoněmecké nížině.
Meanwhile, the British...
Jednoduché černé pozadí dává vyniknout diamantům nejlépe.
A plain black...
Přidejte máslo a hladkou mouku a míchejte asi minutu, aby vzniklo těsto.
Add the butter...
Kdysi bylo zde na pláních 70 milionů bizonů.
Once there were...
17/63
+
rybník, jezírko
nádrž (vodní)
pond [pɒnd]
jedn. číslo: pond, množ. číslo: ponds
Rybník byl zamrzlý.
The pond was...
Zvířata čekala ve frontě, aby se napila z rybníku.
Animals lined up...
Zahradní jezírko bylo obklopeno kameny pokrytými mechem.
The garden's pond...
Její modré oči se jí leskly jako rybníky v zimě.
Her blue eyes...
18/63
+
světadíl, kontinent
continent [ˈkɒntɪnənt]
jedn. číslo: continent, množ. číslo: continents
Tektonické desky se shlukly dohromady a vytvořily z kontinentů velký superkontinent zvaný Rodinia.
The tectonic plates...
Protože vítr fouká z vnitrozemí, je horký a suchý.
Because the wind...
Rodinia (první kontinent na Zemi) se nakonec rozpadl na mnoho částí.
Rodinia (the first...
Procestovala napříč celý kontinent, aby zdokumentovala různé kulturní zvyklosti.
She traveled the...
19/63
+
severozápad
severozápadní
severozápadně
northwest [ˌnɔrθˈwest]
Je to asi 50 mil severozápadně odtud.
It's about 50...
Moje rodina žije na severozápadě města.
My family lives...
20/63
+
jihovýchod
jihovýchodní
jihovýchodně
southeast [ˌsaʊθˈiːst]
jedn. číslo: southeast, množ. číslo: -
Hory leží jihovýchodně od města.
The mountains lie...
Získali titul nejlepších manažerů v jihovýchodní Evropě.
They won the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X