460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/532
+
nastoupit, nasednout (na kolo, do vlaku)
pokračovat
pustit se (do čeho), začít
get on [get ɒn]
přít. prostý: get on, 3. os. j. č.: gets on, průb. čas: getting on, prostý min.: got on [ɡɒt ɒn], příčestí min.: got on [ɡɒt ɒn]
Můžeme nastoupit do autobusu.
We can get on the bus.
Jak pokračuješ?
How do you get on?
2/532
+
zpomalit
ubrat rychlost
přibrzdit
slow down [sləʊ daʊn]
přít. prostý: slow down, 3. os. j. č.: slows down, průb. čas: slowing down, prostý min.: slowed down, příčestí min.: slowed down
Paul musel zpomalit.
Paul had to slow down.
Zpomalilo se globální oteplování?
Has global warming slowed down?
Důležité je zpomalit a odpočívat.
It is important to slow down and rest.
3/532
+
vyzkoušet
try on [traɪ ɒn]
přít. prostý: try on, 3. os. j. č.: tries on, průb. čas: trying on, prostý min.: tried on, příčestí min.: tried on
Můžeme to vyzkoušet?
Can we try it on?
Musíte si boty vyzkoušet, než si je koupíte.
You have to try the shoes on before you buy them.
Vyzkoušela si šaty, ale byly příliš malé.
She tried on the dress but it was too small.
4/532
+
sednout si
posadit se
sit down [sɪt daʊn]
přít. prostý: sit down, 3. os. j. č.: sits down, průb. čas: sitting down, prostý min.: sat down [sæt daʊn], příčestí min.: sat down [sæt daʊn]
Sam si sedl na podlahu.
Sam sat down on the floor.
Sedl jsem si vedle ní.
I sat down next to her.
Posaďte se, prosím.
Sit down, please.
5/532
+
jít ven
vyrazit, vyrazit si
chodit spolu
go out [gəʊ aʊt]
přít. prostý: go out, 3. os. j. č.: goes out, průb. čas: going out, prostý min.: went out [gəʊ aʊt], příčestí min.: gone out [ɡɒn aʊt]
Vyrazím na noc do města.
I am going out on the town for a night.
Jak dlouho s ní chodí?
How long has he been going out with her?
Mohl bych jít ven.
I could go out.
Můžeme jít ven?
Can we go out?
Nechal jsem mu zbytek a šel pryč.
I left the rest to him and went out.
Půjdu na chvíli ven.
I'm going out for a while.
Snažím se nechat svůj byt uklizený, když jdu pryč.
I try to...
6/532
+
hledat
shánět
pátrat
look for [lʊk fə]
přít. prostý: look for, 3. os. j. č.: looks for, průb. čas: looking for, prostý min.: looked for, příčestí min.: looked for
Co hledáš?
What are you looking for?
Brzo začal hledat novou výzvu.
He was soon looking for a new challenge.
Hledal jsem to.
I was looking for it.
Sháníš studentskou půjčku?
Are you looking for a student loan?
7/532
+
těšit se
look forward [lʊk ˈfɔːwəd]
přít. prostý: look forward, 3. os. j. č.: looks forward, průb. čas: looking forward, prostý min.: looked forward, příčestí min.: looked forward
Těším se, že se brzy setkáme.
I look forward to meeting you soon.
Těší se, až vám poví o jejich nových zážitcích.
They are looking forward to telling you about their new experiences.
Moc se na to těším.
I'm looking forward to this a lot.
Na co se těšíš nejvíc?
What are you most looking forward to?
8/532
+
(po)starat se
pečovat
opatrovat
look after [lʊk fə]
přít. prostý: look after, 3. os. j. č.: looks after, průb. čas: looking after, prostý min.: looked after, příčestí min.: looked after
O koho se staráš?
Who are you looking after?
Postarala jsem se o tebe, teď se ty postaráš o mě, ano?
I looked after you, now you'll look after me, right?
Pečuj o své srdce.
Look after your heart.
9/532
+
vzdát (se)
přestat
(za)nechat, přestat
přenechat, postoupit
dát se podat
give up [gɪv ʌp]
přít. prostý: give up, 3. os. j. č.: gives up, průb. čas: giving up, prostý min.: gave up [geɪv ʌp], příčestí min.: given up ['gɪvən ʌp]
Nevzdal jsem se cukru úplně, jen rafinovaného cukru.
I did not give up sugar entirely, only refined sugar.
Nikdy se nevzdávej!
Never give up!
Přestal jsem se snažit rozumět ženám již dávno.
I gave up trying to understand women long ago.
Dám se podat, kde to je?
I give up, where is it?
10/532
+
zřídit
vytvořit
nastavit, určit
založit
nastražit, narafičit
připravit, nachystat (pro někoho)
léčka, nástraha
set up [set ʌp]
přít. prostý: set up, 3. os. j. č.: sets up, průb. čas: setting up, prostý min.: set up [set ʌp], příčestí min.: set up [set ʌp]
Nový šéf vytvořil vhodnou obchodní strukturu.
New boss set up a proper business structure.
Chtěl jsem nastavit heslo k mé wify.
I wanted to set up a password for my wify.
Ben se rozhodl založit vlastní obchod v centru města.
Ben decided to set up his own shop in the heart of town.
Snažil se zjistit, jestli to někdo nenastražil jen jako nějaký vtip.
He tried to find out if somebody has set it up for some kind of joke.
Pro mě to však nebyla jen trocha přichystané zábavy.
This was not, however, just a bit of fun set up for me.
11/532
+
vyrůst
dospět
dorůst
růst, vzrůstat
grow up [grəʊ ʌp]
přít. prostý: grow up, 3. os. j. č.: grows up, průb. čas: growing up, prostý min.: grew up [gru: ʌp], příčestí min.: grown up [groun ʌp]
Vyrůstal jsem v Praze.
I was growing up in Prague.
Sophie se vrátila zpět do domu, kde jsme vyrůstali.
Sophie returned to the house we had grown up in.
Jo to prostě část procesu dospívání.
That's just a part of the growing up process.
12/532
+
skončit, dopadnout
nakonec dopadnout
stát se nakonec
end up [set ʌp]
přít. prostý: end up, 3. os. j. č.: ends up, průb. čas: ending up, prostý min.: ended up, příčestí min.: ended up
Mohli bychom snadno skončit bez domova.
We could easily have ended up homeless.
Já opravdu nechci skončit hádáním o tom, jak utrácíme peníze.
I really don't want to end up arguing about how we are spending the money.
Skončíš sám a starý.
You'll end up old and lonely.
Nemůžeš na to spěchat nebo to nakonec dopadne tak, že si vezmeš nesprávného člověka.
You can't rush it or you end up marrying the wrong person.
13/532
+
vstát, vstávat, zvedat, zvednout
postavit se, zvednout se
obléci se
get up [get ʌp]
přít. prostý: get up, 3. os. j. č.: gets up, průb. čas: getting up, prostý min.: got up [ɡɒt ʌp], příčestí min.: got up [ɡɒt ʌp] (gotten up ['gɒtn ʌp] - Canada)
Celé publikum vstalo a odešlo do místního baru.
The entire audience got up and went out to the local bar.
Vypadá to, že se tam trochu zvedá vítr, soudě podle palem.
Looks like a bit of a wind getting up judging by the palm trees.
Chodíme spát pozdě a vstaneme až vstaneme.
We stay up late and we get up when we get up.
Olivia se oblékla do svých nových šatů.
Olivia got herself up in her new dress.
14/532
+
jít dolů, (po)klesnout, snížit (se)
sestoupit
padnout k zemi, spadnout
zapadnout, zajít (slunce)
prohrát, podlehnout
selhat, přestat fungovat
go down [gəʊ daʊn]
přít. prostý: go down, 3. os. j. č.: goes down, průb. čas: going down, prostý min.: went down [went daʊn], příčestí min.: gone down [ɡɒn daʊn]
William klesl na kolena s růží v ruce.
William went down on his knees with a rose in his hand.
Teplota klesla téměř na příjemnou úroveň.
The temperature went down to an almost comfortable level.
Letadlo spadlo do oblasti Perského zálivu, kde je hloubka asi 3 900 stop.
The plane went down in the area of the Gulf where the depth is about 3,900 feet.
Po tom, co dvakrát vedli, prohráli 2:3.
After leading twice, they went down 2-3.
15/532
+
vyhledat, vyhledávat, dohledat
vzhlédnout nahoru
vzhlížet, zbožňovat, obdivovat
zajít, navštívit
zlepšovat se, lepšit se
look up [lʊk ʌp]
přít. prostý: look up, 3. os. j. č.: looks up, průb. čas: looking up, prostý min.: looked up, příčestí min.: looked up
Vyhledal jsem jeho adresu v telefonním seznamu.
I looked his address up in the phone book.
K vyhledávání informací potřebuji internet na mém počítači.
I need the internet on my computer to look up information.
Podívali jsme se nahoru na letadlo, když letělo nad námi.
We looked up at the plane as it flew above us.
16/532
+
vzhlížet k (někomu), obdivovat
look up to [lʊk ʌp tə]
přít. prostý: look up to, 3. os. j. č.: looks up to, průb. čas: looking up to, prostý min.: looked up to, příčestí min.: looked up to
My všichni jsme obdivovali jeho práci.
We all looked up to his work.
Potřebuji šéfa, kterého bych mohl obdivovat.
I need a boss I can look up to.
17/532
+
položit, postavit
zaznament (si), zapsat (si)
zabít, utratit
shazovat, ponižovat, pokořit
potlačit (nepokoje ap.), omezit
put down [pʊt daʊn]
přít. prostý: put down, 3. os. j. č.: puts down, průb. čas: putting down, prostý min.: put down [pʊt daʊn], příčestí min.: put down [pʊt daʊn]
Polož to tam.
Put it down there.
Zapsal jsem si to do mého diáře.
I put it down in my diary.
Museli jsme našeho psa nechat utratit.
We had to our dog put down.
Vždycky si ze mě dělal srandu a ponižoval mě.
He always made fun of me and put me down.
18/532
+
vzít si (na sebe), nabrat si, přijmout (úkol ap.)
nabýt (novou vlastnost)
nabrat, vzít (na palubu)
zaměstnat
přijmout (odpovědnost ap.), ujmout (se) (čeho)
take on [teɪk ɒn]
přít. prostý: take on, 3. os. j. č.: takes on, průb. čas: taking on, prostý min.: took on [tʊk ɒn], příčestí min.: taken on ['teɪkən ɒn]
Neberte si na sebe víc, než můžete zvládnout.
Don't take on more than you can handle.
Vždy jsem byl dychtivý nabývat nové dovednosti.
I am always eager to take on new skills.
Nemůžu přijmout žádnou další politickou zodpovědnost.
I can't take on any more political responsibilities.
19/532
+
Pojď! Pokračuj!
přijít
postupovat, rozvíjet se
zapnout (se), naskočit, spustit (se)
zkoušet to (na někoho), balit (někoho)
come on [kʌm ɒn]
přít. prostý: come on, 3. os. j. č.: comes on, průb. čas: coming on, prostý min.: came on [keɪm ɒn], příčestí min.: come on [kʌm ɒn]
Pojď! Lucy se bude zlobit, pokud příjdeme pozdě.
Come on! Lucy...
Může to přijít kdykoliv. Dost možná už brzy.
It comes on...
To je nejlepší věc, kterou si můžete vzít, když cítíte, že rýma postupuje.
It is the...
V zimě zapínáme topení večer na pár hodin.
In winter we...
Když Holly odešla Ross to začal zkoušet na mě.
When Holly had...
20/532
+
upadnout, padat. spadnout
zhoršit se, klesnout
odpadnout, odpadávat
fall off [fɔ:l ɒf]
přít. prostý: fall off, 3. os. j. č.: falls off, průb. čas: falling off, prostý min.: fell off [fel ɒf], příčestí min.: fallen off ['fɔ:lən ɒf]
Některé ovoce spadlo ze stromů.
Some fruit fell...
Po volbách klesl počet členů některých stran.
The number of...
Možná pak nespadneš v šoku ze židle, když ti to řeknu.
Perhaps then you...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X