460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Nepravidelná slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/162
+
dát, dávat
podat, předat
udělit, poskytnout
give [gɪv]
přít. prostý: give, 3. os. j. č.: gives, průb. čas: giving, prostý min.: gave [geɪv], příčestí min.: given [gɪvən]
Dej mi další příklad.
Give me another example.
Včera jsem mu dal můj lístek.
I gave him my ticket yesterday.
Řekněte mně vaše jméno a adresu.
Give me your name and address.
Zkus to.
Give it a try.
Mohl bys mi podat tamtu skleničku?
Can you give that glass to me?
2/162
+
slyšet
vyslechnout
poslouchat
doslechnout se, dozvědět se
hear [hɪər]
přít. prostý: hear, 3. os. j. č.: hears, průb. čas: hearing, prostý min.: heard [hɜ:rd], příčestí min.: heard [hɜ:rd]
Slyšel uvnitř hluk.
He heard a noise inside.
Tyto stroje mohou být vyrobeny tak, aby viděly nebo slyšely věci, které neexistují.
These machines can be made to see or hear things that aren't there.
Jaké zvuky slyšíš?
What sounds do you hear?
Jsou nějaké věci nebo témata, o kterých byste se chtěli dozvědět více?
Are there any topics or themes you would like to hear more about?
3/162
+
(z)ranit, poranit, ublížit
bolet, bolest, utrpení
(z)raněný, poraněný
zranění
hurt [hɜːt]
jedn. číslo: hurt, množ. číslo: hurts, přít. prostý: hurt, 3. os. j. č.: hurts, průb. čas: hurting, prostý min.: hurt [hɜːt], příčestí min.: hurt [hɜːt]
Poranil jsme si pravé rameno.
I hurt my right shoulder.
Existují případy, kdy jí ublížil.
There are cases where he hurt her.
Řekla mně, že jsem hloupý. Přiznávám, ranilo mě to.
She told me I was stupid. I admit, I was hurt.
Bolí to, když ohýbá koleno.
It hurts when she bends her knee.
4/162
+
narazit, vrazit, srazit
udeřit, uhodit, praštit
trefit
zásah, zasáhnout
úder, rána
napadnout (myšlenka)
hit [hɪt]
jedn. číslo: hit, množ. číslo: hits, přít. prostý: hit, 3. os. j. č.: hits, průb. čas: hitting, prostý min.: hit [hɪt], příčestí min.: hit [hɪt]
Narazil jsem si koleno.
I hit my knee.
Nikdy se moc nerozčiloval.
He never used to hit the ceiling.
Věž byla v noci zasažena bombou.
The tower was hit by a bomb at night.
Ale pak mě to napadlo.
But then it hit me.
5/162
+
držet, přidržet
skladovat, uchovávat
držení, sevření
pojmout, mít objem
zadržet
zastávat názor, tvrdit
zastávat (funkci)
uchovávat, udržovat
pořádat, konat
hold [həʊld]
jedn. číslo: hold, množ. číslo: holds, přít. prostý: hold, 3. os. j. č.: holds, průb. čas: holding, prostý min.: held [held], příčestí min.: held [held]
Držte míč oběma rukama.
Hold the ball with both hands.
Měl v držení zbraň.
He was holding a gun.
Jeden muž byl zadržen pro podezření z vraždy.
One man was being held on suspicion of a murder.
Jedna teorie zastává názor, že by to mohla být posledně jmenovaná možnost.
One theory holds that it could be the latter possibility.
Pět let zastává funkci regionálního ředitele.
He has held the post of a regional director for five years.
Jeden z nejoblíbenějších tenisových turnajů se každoročně pořádá ve Wimbledonu.
One of the most popular tennis tournaments is held annually in Wimbledon.
6/162
+
začít
zahájit
begin [bɪˈgɪn]
přít. prostý: begin, 3. os. j. č.: begins, průb. čas: beginning, prostý min.: began [bɪ 'gæn], příčestí min.: begun [bɪ 'gʌn]
Začněme na straně 25.
Let's begin on page 25.
V kolik hodin začne film?
What time does the film begin?
Začal jsem hrát na housle od sedmi let.
I began playing the violin at the age of seven.
Aby něco nového mohlo začít, musí něco nejdříve skončit.
For anything new to begin, something must first end.
7/162
+
hodit
vrhnout
mrštit, vymrštit
shodit, vyhodit
hod
throw [θrəʊ]
jedn. číslo: throw, množ. číslo: throws, přít. prostý: throw, 3. os. j. č.: throws, průb. čas: throwing, prostý min.: threw [θru:], příčestí min.: thrown [θroun]
Hodil míč zpět přes plot.
He threw the ball back over the fence.
Nehoda ho vymrštila z auta.
The crash threw him from the car.
Byla vyhozena se sedla, když kůň skočil přes plot.
She was thrown as the horse jumped the fence.
8/162
+
stát se
hodit se (ke komu/čemu)
slušet
become [bɪˈkʌm]
přít. prostý: become, 3. os. j. č.: becomes, průb. čas: becoming, prostý min.: became [bɪ 'keɪm], příčestí min.: become [bɪˈkʌm]
Hodně to vychladlo.
It has become much cooler.
Stal se programátorem, když mu bylo 21 let.
He became a programmer when he was 21.
Tato barva ti opravdu sluší.
That colour really becomes you.
9/162
+
ukázat, poukázat, ukazovat, upozornit
znázorňovat
zachycovat
výstava
představení
projevit
show [ʃəʊ]
přít. prostý: show, 3. os. j. č.: shows, průb. čas: showing, prostý min.: showed [ʃoʊd], příčestí min.: shown [ʃoʊn]
Ukažte mi, jak to funguje.
Show me how it works.
Na této mapě jsou lesy znázorněny zeleně.
On this map, woods are shown in green.
Jeho představení bylo zábavné.
His show was fun.
10/162
+
odejít, odjet
opustit
(za)nechat, ponechat
leave [liːv]
přít. prostý: leave, 3. os. j. č.: leaves, průb. čas: leaving, prostý min.: left [left], příčestí min.: left [left]
Bude odcházet zítra v pět hodin.
He'll be leaving at five o'clock tomorrow.
Opustil jsem dům zadními dveřmi.
I left the house by the back door.
Jsi ráda, že jsi sama, ale někdo tě nechce nechat o samotě.
You are happily alone, but someone will not leave you alone.
Naše zkušenosti s těmito výrobky v nás zanechávají pocit deprese.
Our experiences with these products leave us feeling depressed.
Koronavirová pandemie ponechala většinu světa doma v karanténě.
The coronavirus pandemic left much of the world in lockdown at home.
Nech mě být!
Leave me alone!
11/162
+
zapomenout
nepamatovat si
nevzpomenout si
forget [fəˈget]
přít. prostý: forget, 3. os. j. č.: forgets, průb. čas: forgetting, prostý min.: forgot [fər'gɒt], příčestí min.: forgotten [fər'gɒtn]
Zapomeň na to!
Forget it!
Zapomněl jste svůj kód?
Have you forgotten your code?
Nikdy jsem na to nezapomněl.
I've never forgotten it.
12/162
+
sedět, posadit se
zasedat
sídlit, být umístěn
sit [sɪt]
přít. prostý: sit, 3. os. j. č.: sits, průb. čas: sitting, prostý min.: sat [sæt], příčestí min.: sat [sæt]
Seděli jsme u ohně.
We sat by the fire.
Budou zasedat v této konferenční místnosti.
They will sit in this conference room.
Posaďte se, prosím, zde.
Sit down here please.
Jak zjistíš, jestli se dívka, která sedí vedle tebe ve třídě, o tebe zajímá?
How do you know if a girl who sits next to you in class is interested in you?
Posaďte se, prosím.
Sit down, please.
Sam si sedl na podlahu.
Sam sat down on the floor.
Sedl jsem si vedle ní.
I sat down next to her.
13/162
+
dát
položit
postavit
zařadit
put [pʊt]
přít. prostý: put, 3. os. j. č.: puts, průb. čas: putting, prostý min.: put [pʊt], příčestí min.: put [pʊt]
Dávám si smetanu do kávy.
I put cream in my coffee.
Musíte si dát dvě a dvě dohromady, abyste mohli učinit správná rozhodnutí.
You need to put two and two together in order to make good decisions.
Kam položil klíče?
Where did he put the keys?
Měli bychom je zařadit na černou listinu.
We should put them on a blacklist.
14/162
+
růst, vzrůstat
narůst(at)
pěstovat
grow [grəʊ]
přít. prostý: grow, 3. os. j. č.: grows, průb. čas: growing, prostý min.: grew [gru:], příčestí min.: grown [groun]
Tato rostlina nejlépe roste ve tropech.
This plant grows best in the tropics.
Mírné protesty přerostly do otevřeného násilí.
Moderate protests grew into open violence.
Vesničané pěstovali kukuřici.
The villagers grew maize.
15/162
+
set, soubor, souprava
sada
skupina, parta
dát, položit, umístit, usadit
založit
nastavit
set [set]
jedn. číslo: set, množ. číslo: sets, přít. prostý: set, 3. os. j. č.: sets, průb. čas: setting, prostý min.: set [set], příčestí min.: set [set]
Přišel se sadou nástrojů.
He came with a set of tools.
Dal knihu na stůl.
He set a book on the table.
Nastavili jsme časovač.
We set the timer.
16/162
+
napsat, psát, zapsat, sepsat
write [raɪt]
přít. prostý: write, 3. os. j. č.: writes, průb. čas: writing, prostý min.: wrote [rout], příčestí min.: written ['rɪtn]
Můj otec napsal, aby mi dal více informací o mé budoucí práci.
My father wrote to give me more details about my future job.
Napište své jméno na horní okraj papíru.
Write your name at the top of the paper.
Jedna část byla psána člověkem a druhá byla psána počítačem.
One part was written by a human, and the other one was written by a computer.
17/162
+
přinést (si), přivést (si), donést, dovést
přivézt, dopravit, zavézt
vzít sebou
vynést, odnést
bring [brɪŋ]
přít. prostý: bring, 3. os. j. č.: brings, průb. čas: bringing, prostý min.: brought [brɔ:t], příčestí min.: brought [brɔ:t]
Přinesl jsem láhev vína na její večírek.
I brought a bottle of wine to her party.
Co vás sem přivádí.
What brings you here?
Musíte přivést vodu do varu.
You have to bring the water to a boil.
18/162
+
potkat (se)
setkat (se)
poznat (se), splňovat, splnit, uspokojit
zvládnout, vypořádat se
meet [miːt]
přít. prostý: meet, 3. os. j. č.: meets, průb. čas: meeting, prostý min.: met [met], příčestí min.: met [met]
Potkali jsme se včera.
We met yesterday.
Výrobní cíl byl splněn v červenci.
The production goal was met in July.
Domy poskytující péči nemají dost peněz, aby se vypořádaly s novými předpisy.
Care homes do not have enough cash to meet new regulations.
19/162
+
ztratit
prohrát
přijít o
prodělat
ztrácet (se), vytratit (se)
lose [luːz]
přít. prostý: lose, 3. os. j. č.: loses, průb. čas: losing, prostý min.: lost [lɒst], příčestí min.: lost [lɒst]
Ztratil se v londýnském metru.
He got lost in the London subway system.
Ztratil jsem klíče.
I've lost my keys.
Včera prohráli zápas.
Yesterday they lost a match.
20/162
+
stát
vstát
postavit, umístit
zastávat (postoj)
stánek
stanovisko, hledisko
postoj
vydržet (utrpení)
stojan, podstavec
stand [stænd]
jedn. číslo: stand, množ. číslo: stands, přít. prostý: stand, 3. os. j. č.: stands, průb. čas: standing, prostý min.: stood [stʊd], příčestí min.: stood [stʊd]
Postav se a buď ticho.
Stand and be quiet!
Specializujeme se na výstavbu výstavních stánků.
We specialize in the construction of exhibition stands.
Jaké je Petrovo stanovisko, co se týká Johnova návrhu?
What is Peter's stand regarding John's proposal?
Je toho víc, než můžu vydržet.
There's more than I can stand.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X