460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Předložky

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/81
+
kvůli, protože
for the sake of [fɔː ðə seɪk əv]
Udělal byste cokoliv kvůli míru.
You'd do anything...
Nakonec, kvůli nám samotným, se s tím budeme muset vyrovnat.
Eventually, for the...
Moji rodiče spolu zůstali jen kvůli dětem.
My parents stayed...
2/81
+
kvůli, protože
vzhledem k
v důsledku, následkem
owing to [ˈəʊɪŋ tə]
Náš let byl zpožděn kvůli mlze.
Our flight has...
V důsledku pásmové nemoci se cítím tak unavený.
I feel so...
3/81
+
bezprostředně po
vzhledem
kvůli (něčemu)
v důsledku
in the wake of [ɪn ðə weɪk əv]
Kvůli těmto zprávám, Paul odešel ze společnosti.
In the wake of the news, Paul has left the company.
V důsledku změny klimatu se veřejnost potýká s narůstajícími problémy.
In the wake of climate change the public is facing increasing challenges.
Desetitisíce demonstrantů se po dvou masových střelbách shromáždily, aby požadovaly přísnější zákony o držení zbraní.
Tens of thousands...
4/81
+
podél, vedle
bok po boku, společně
souběžně s, zároveň s, současně s (probíhat ap.)
alongside [əˈlɒŋˌsaɪd]
Nová data budou využita společně se starými daty, které jsme již nashromáždili.
New data will be used alongside the old data we already collected.
Pan Nelson zakotvil svou loď vedle naší.
Mr. Nelson moored...
Ukotvili servisní modul vedle orbitální vesmírné stanice.
They have docked a service module alongside the orbiting space station.
Popisek vedle uvádí, že Jessica je v první řadě úplně vlevo.
The caption alongside...
5/81
+
jménem (někoho)
za (někoho)
jako zástupce
behalf [bɪˈhɑːf]
Jménem všech zde přítomných bych vám rád poděkoval.
On behalf of...
Jménem mého klienta se odvolám proti tomuto rozsudku.
On behalf of...
Přijal jsem ocenění za celou třídu.
I accepted the...
Odborová organizace jménem svých členů vyjednala novou kolektivní smlouvu.
The trade union...
6/81
+
v půli, uprostřed, v půlce
napůl, z poloviny, do poloviny
halfway [ˌhɑːfˈweɪ]
Zítra touto dobou už budu na půli cesty na Aljašku.
By this time...
Rozbili jsme tábor v polovině cesty na vrchol.
We made camp...
7/81
+
na palubě, na palubu
kolem, podél, poblíž
aboard [əˈbɔːd]
Kapitán a posádka vás vítají na palubě.
The Captain and...
Vybavení bylo vypuštěno do vesmíru na palubě rakety nesoucí družici.
The equipment was launched into space aboard a rocket carrying a satellite.
8/81
+
vzhledem k (čemu), s ohledem (na co)
pokud zvážíme, že
vzhledem k tomu, že
celkem vzato, konec konců
průb. čas slovesa rozvažovat, uvažovat
considering [kənˈsɪdərɪŋ]
Vzhledem k výše uvedeným důvodům musíme prostě odejít.
Considering the above...
Můj otec je ve velmi dobré formě, vzhledem k tomu, jak je starý.
My father is...
Allen je v podstatě zdravý, s ohledem na to, jak na tom byl před dvěma lety.
Allen is actually...
9/81
+
nevyřízený, čekající (na projednání)
blížící se, hrozící, brzký
až do (vyřízení), před (čím)
pending [ˈpendɪŋ]
Jeho žádost o občanství stále čeká na vyřízení.
His application for citizenship was still pending.
Soudce bude muset rozhodnout, zda má jít do vězení před zahájením vyšetřování.
A judge will have to decide whether he should go to jail pending an investigation.
Lety byly pozastaveny až do vyšetření havárie.
Flights were suspended pending an investigation of the crash.
10/81
+
ve srovnání, v porovnání, oproti
in comparison [ɪn kəmˈpærɪsən]
Finanční odměny žen a mužů jsou stejné, ne-li větší, ve srovnání s ostatními sporty.
Female and male...
Ale i to bylo nic ve srovnání s procesem kontroly naší práce.
But even that...
11/81
+
mezi (3 a více)
obklopen
uprostřed
amongst [əˈməŋst]
Našel jsem to mezi hromadou starých knih.
I found it...
Amazonka je obr mezi řekami.
The Amazon is...
12/81
+
pomocí něhož, prostřednictvím něhož
díky kterému, při které
jímž
whereby [weəˈbaɪ]
Realizovali projekt, díky kterému se papírové hlasovací lístky skenují dvakrát.
They implemented a...
Použil techniku, při které útočník převezme kontrolu nad telefonním číslem dané osoby.
He used a...
13/81
+
během (pár minut, dnů ap.)
in a matter of [ɪn ə ˈmætə ɒv]
Novou verzi programu lze nainstalovat pouze během několika minut.
A new program...
Během dvou let získala více než milion stoupenců.
In a matter...
14/81
+
ohledně
pokud jde o
ve věci
re [riː]
Potřebujeme s vámi mluvit ohledně programu na příští týden.
We need talk...
Oceňujeme vaši rychlou odpověď ohledně navrhovaných změn.
We appreciate your...
15/81
+
prostřednictvím, pomocí, přes
by means of [baɪ miːnz ɒv]
Píst je spojen s hnacím hřídelem pomocí ojnice.
A piston links to a drive shaft by means of a connecting rod.
Náklad byl zvednut pomocí jeřábu.
The load was lifted by means of a crane.
Dopisy a balíky jsou rychle dopravovány z jednoho státu do druhého leteckou poštou.
Letters and packages...
16/81
+
mimo jiné
among other things [əˈmʌŋ ˈʌðə θɪŋs]
Během setkání se mimo jiné diskutovalo o nedávných událostech v Japonsku.
During the meeting,...
Technické poradenství týkající se počítačového softwaru spočívá, mimo jiné, v údržbě webových stránek.
Technical consultancy relating to computer software consisting, among other things, in web management.
17/81
+
včetně, počítaje v to
počítání, sčítání
průb. čas slovesa počítat
counting [ˈkaʊntɪŋ]
jedn. číslo: counting, množ. číslo: countings
Sčítání hlasů probíhá hladce.
The counting of...
Proces sčítání hlasů byl natáčen na kameru, aby se neopakovaly nesrovnalosti, které poznamenaly předchozí volby.
The counting process...
Stále počítají nevybuchnutou munici, kterou za sebou zanechala izraelská armáda.
They are still...
Odpočítávala dny do jeho příjezdu.
She was counting...
Spoléhám na vás, že přimějete našeho podezřelého k přiznání.
I'm counting on...
Časovač na obrazovce odpočítával čas zbývající do konce hry.
The timer on...
18/81
+
tak trochu, tak nějak, celkem, docela
kinda [ˈkaɪndə]
Jsem po dlouhém dni v práci trochu unavená.
I'm kinda tired...
Byl to docela zvláštní týden.
It's been a...
Ten film byl docela nudný, abych byla upřímná.
That movie was...
19/81
+
uprostřed (čeho), v nitru, mezi (čím), obklopený
amidst [əˈmɪdst]
Ronnie nacházel útěchu v nitru rozlehlé přírodoy.
Ronnie found solace...
Starý dům stál opuštěný mezi novějšími, moderními budovami.
The old house...
Květiny krásně kvetly uprostřed svěží zeleně zahrady.
The flowers bloomed...
20/81
+
navzdory (čemu/komu)
v rozporu (s čím)
in defiance of [ɪn dɪˈfaɪəns ɒv]
Navzdory všem překážkám, které mu stály v cestě, si dál plnil své sny.
He continued to pursue his dreams in defiance of all the obstacles in his path.
Nosila odvážné a netradiční oblečení navzdory společenským normám.
She wore a bold and unconventional outfit in defiance of societal norms.
Stál za svým přesvědčením navzdory odporu a kritice.
He stood up for his beliefs in defiance of opposition and criticism.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X