460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Předložky

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/81
+
(na)místo
místo toho
instead [ɪnˈsted]
Nemáme hovězí, chcete místo něj vepřové?
We have no...
Díval se na televizi místo toho, aby mi pomohl s domácími pracemi.
He watched TV...
Vezměte si Petra. Běžně chodí místo aby řídil.
Take Peter. He walks routinely instead of driving.
Rosie se nejdříve dívá na odpovědi, místo aby se pokusila problém vyřešit od začátku.
Rosie looks to...
Často jsem uklízela pokoj, místo toho, abych dělala domácí úkoly.
I was often...
Je šílené prodat náš byt a místo toho koupit hausbót.
It's crazy to...
Pro jemnější omáčku používám mléko místo smetany.
I use milk...
2/81
+
během celého (času)
po celou dobu
po / v celém
ve všech částech
throughout [θruːˈaʊt]
Hráli jsme na klavír po celý den.
We were playing...
Po celé věky jsou muži fascinováni krásnými mladými ženami.
Throughout the ages...
Potřebujeme wifi signál ve všech částech domu.
We need wifi...
3/81
+
až do, až k
do (nahoru)
na (co/koho)
up to [ʌp tə]
Můžete dostat pokutu až do výše 500 USD a přijít o řidičský průkaz na šest měsíců.
You can receive...
Nechám to na tobě.
I'll leave it...
Co máš v plánu?
What are you...
Ryan vypadal, jako by se chystal udělat něco špatného.
Ryan looked as...
4/81
+
z důvodu, kvůli
v důsledku
má se (konat), má (přijít)
due to [djuː tuː]
Projekt musel být ukončen kvůli nedostatku lidí.
The project had...
Varovali, že se oba čelní představitelé nemusí zúčastnit rozhovorů, které se mají konat v Praze.
They warned that both leaders might not attend the talks, due to take place in Prague.
Můj úspěch byl zčásti díky vaší pomoci.
My success was...
Kvůli rozbouřenému moři bylo velmi těžké chodit po palubě.
Due to the...
50% projektů se nepovede kvůli selhání v komunikaci.
50% of projects...
Věž byla sotva viditelná kvůli mlze.
The tower was...
5/81
+
následující, po
příští
přívrženci, stoupenci
following [ˈfɒləʊɪŋ]
jedn. číslo: following, množ. číslo: followings
To je normální cítit bolest několik dní po této operaci.
It is normal...
Pracovníci byli evakuováni po vypuknutí požáru.
Workers were evacuated...
Musíme se připravit na příští den.
We need to...
Tento profesionální soubor se těší velkému množství oddaných příznivců po celém světě.
This professional ensemble...
6/81
+
podle (čeho)
v souladu
according to [əˈkɔːrdɪŋ tə]
Nesuď lidi podle jejich vzhledu.
Don't judge people...
Hraj to podle pravidel.
Play it according...
Podle Patrika je vrah a zahradník ta samá osoba.
According to Patrick,...
7/81
+
místo (koho/čeho)
za (náhradou)
namísto
místo aby
instead of [ɪnˈsted əv]
Mohu použít tužku místo pera?
Can I use...
Nechci, aby tam misto mě byl někdo jiný.
I don't want...
Namísto dřeva se k výrobě tenisových raket začaly používat kompozitní materiály.
Instead of wood,...
8/81
+
kvůli (čemu), následkem, v důsledku
jako důvod
splatný, dlužený
mající nastat
(být) očekávaný, má (se stát)
patřičný, náležitý, správný, řádný
členský poplatek
přímo, rovnou
muset být proveden do
due [djuː]
jedn. číslo: due, množ. číslo: dues, 2. stupeň: more due, 3. stupeň: most due
Poprvé, když jsem si obarvila vlasy, bylo to kvůli radě, kterou mi dal přítel.
The first time I dyed my hair was due to the advice I was given by my friend.
Tato faktura je splatná zítra.
This invoice is due tomorrow.
Příští místní volby se mají konat v prosinci.
Next local elections are due to take place in December.
Naše druhé dítě očekáváme v říjnu.
Our second baby is due in October.
Musíme to udělat v pravý čas.
We must do it in due time.
Je to dostatečný prostor pro odklad.
It is a due margin for delay.
Abys ses naučil svoje řemeslo, musíš pro to něco udělat.
In order to learn your craft, you have to pay your dues.
Měli byste platit členské příspěvky.
You should pay membership dues.
Šli jsme přímo na východ.
We went due east.
Tento domácí úkol musí být hotový příští pondělí.
This homework is due next Monday.
9/81
+
vedle, u
oproti, ve srovnání
kromě (čeho)
beside [bɪˈsaɪd]
Mám malý stůl vedle mé postele.
I have a...
Můj život se mi zdá být velmi nudný ve srovnání s tvým.
My life seems...
Kromě toho dávám přednost replikám skutečných zbraní.
Beside this I...
10/81
+
kromě, mimo, až na
vynechat, opominout
vyjmout, vyloučit
s výjimkou případů, až na
except [ɪkˈsept]
přít. prostý: except, 3. os. j. č.: excepts, průb. čas: excepting, prostý min.: excepted, příčestí min.: excepted
Výstava je otevřena denně kromě pondělků.
Exhibition is open...
Všichni jsou tady až na mého taťku.
Everyone is here...
Informace, které obsahují obchodní tajemství, jsou vyňaty z publikování pro veřejnost.
Information containing trade...
Málokdy mám možnost studovat, s výjimkou případů, kdy děti jdou do postele.
I hardly ever...
11/81
+
směrem k(e)
na
k
vůči
towards [təˈwɔːdz]
Viděl jsem nejméně jednoho z nich, jak běžel s pistolí směrem k němu a zastřelil ho.
I saw at...
Tyto peníze půjdou na vzdělávání na základních a středních školách.
This money will...
Byla vůči mně velmi přátelská a já jsem byl přátelský k ní.
She was very...
12/81
+
versus, oproti, proti
ve srovnáním s
vs [ˈvɜːsəs]
Jack bude hrát první soutěžní zápas proti Manchester United tento víkend.
Jack will play...
Analog ve srovnání s digitálem. Co je lepší?
Analog vs digital....
Jaký je rozdíl mezi vývojářem v Angularu ve srovnání s vývojářem v Reactu?
What's the difference...
13/81
+
kromě, k tomu, ještě, navíc, nad rámec
in addition to [ɪn əˈdɪʃən tə]
Kromě husté mlhy tam bylo i hodně sněhu.
In addition to...
Kromě těchto, musí být provedeny také zkoušky na dalších dvou strojích.
In addition to...
Pracoval jsem nad rámec mé běžné pracovní doby.
I worked in...
14/81
+
včetně
počítaje v to
zahrnující
including [ɪnˈkluːdɪŋ]
Cesta trvala dvanáct hodin včetně několika zastávek.
The journey took...
Tento výlet není zahrnut v této ceně.
This trip is...
Ryan zastával několik pozic, včetně vedení zahraničního oddělení.
Ryan having held...
Dan utrpěl vícečetná zranění, včetně zlomeniny hrudní kosti a žeber.
Dan suffered multiple...
Když jsme byli mladší, brali jsme hodně věcí jako samozřejmost, včetně toho, jak vypadáme.
When we were...
Premiér se setkal s mnoha komunálními lídry, včetně našeho starosty.
The prime minister met many civic leaders, including our mayor.
Přispělo to k mnoha známým katastrofám, včetně havárie raketoplánu Columbia patřící Nasa.
It has contributed...
15/81
+
navíc
kromě
nad rámec
in addition [ɪn əˈdɪʃən]
Navíc nebyl schopen vysvětlit, jak to udělal.
In addition, he...
Kromě toho existuje ještě další důvod.
There is, in...
Kromě toho můžete platit poplatky za notářskou službu.
You may, in...
16/81
+
předchozí, předcházející, předešlý
přednostní, prioritní, důležitější
před (čím), dříve než (co)
prior [ˈpraɪə]
2. stupeň: more prior, 3. stupeň: most prior
Musíte odpovědět na některé otázky týkající se vašeho zdraví a předchozí fyzické kondice.
You need to...
Není vyžadována žádná předchozí znalost programovacího jazyka.
No prior knowledge...
Steven byl můj soused, s kterým jsem krátce flirtovala asi před půl rokem.
Steven was my...
17/81
+
kromě, mimo
navíc
kromě toho, nadto
besides [bɪˈsaɪdz]
Přijde někdo jiný kromě tvých přátel?
Is anyone coming besides your friends?
Věnuješ se kromě fotbalu i jinému sportu?
Do you play any other sports besides football?
Hrajeme trampskou muziku, folk, rock a ještě mnohem víc.
We play tramp music, folk, rock, and much more besides.
18/81
+
proti, oproti
versus
kontra
versus [ˈvɜːsəs]
Hádali jsme se o výhodách cestování vlakem oproti cestování letadlem.
We argued about...
Stejné okolnosti vyvolávají jiné reakce u mužů a jiné u žen.
The same circumstances...
Chelsea na hřišti Arsenalu prohrála pouze dvakrát v posledních osmi zápasech.
Chelsea have now lost just twice in their last eight away games versus Arsenal.
19/81
+
týkající se, ohledně
pokud jde o
znepokojivý
concerning [kənˈsɜːnɪŋ]
Mluvil s ní o svých pochybnostech týkajících se budoucnosti mladé generace.
He talked with...
Máte-li jakékoli informace ohledně hledané osoby, kontaktujte policii.
If you have...
Nárůst kriminality v této oblasti je velmi znepokojivý.
The increase in...
20/81
+
kvůli (někomu/něčemu)
pro (koho/co)
v zájmu (koho/čeho)
saké (nápoj)
sake [seɪk]
jedn. číslo: sake, množ. číslo: sakes
Moji rodiče spolu zůstali jen kvůli dětem.
My parents stayed...
Mít rozsáhlou slovní zásobu není užitečné jen tak pro nic za nic.
To have a...
Udělal byste cokoliv kvůli míru.
You'd do anything...
Nakonec, kvůli nám samotným, se s tím budeme muset vyrovnat.
Eventually, for the...
Saké se vyrábí výhradně z rýže.
Sake is made...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X