460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Finance

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/52
+
aktiva, jmění, majetek, prostředky
klad, přínos, přednost
asset [ˈæset]
jedn. číslo: asset, množ. číslo: assets
Švýcarsko uvolnilo miliony dolarů z majetku, které patří jeho společnosti.
Switzerland has released...
Budova má hmotnou formu. Jedná se o hmotné aktivum.
The building has...
Věřím, že pro společnost budu velkým přínosem.
I believe I...
2/52
+
výdaj, vydání
náklady, útraty
(za)účtovat do nákladů
na náklady, na úkor
expense [ɪkˈspens]
jedn. číslo: expense, množ. číslo: expenses, přít. prostý: expense, 3. os. j. č.: expenses, průb. čas: expensing, prostý min.: expensed, příčestí min.: expensed
Průměrné měsíční výdaje na zdravotní péči pro pár ve věku 65 let činí 583 USD.
The average monthly...
To jsou prostě náklady, na které stojí za to se podívat.
This is simply...
Existuje řada projektů, které můžeme odložit pouze za cenu velkých nákladů.
There are a...
3/52
+
úspora, úspory
spásný
naspořit, uchovat, ušetřit
zachránit
saving [ˈseɪvɪŋ]
jedn. číslo: saving, množ. číslo: savings
Na konci toho roku jsme použili všechny naše úspory ke koupi našeho domu.
At the end...
Nový způsob míchání, který ušetří pracovní sílu, brzy nahradí vzniklé náklady.
A new, labor-saving...
Tento návrh by mohl vést k úsporám přesahujícím 2 miliony EUR ročně.
The proposal could...
4/52
+
financování
finance, prostředky
finanční zdroje
funding [fʌndɪŋ]
Financování našeho projektu bylo zrušeno.
The funding for...
Ztráta respektu k vědě souvisí se sníženým financováním.
The loss of...
Většina našich vládních prostředků bude poskytnuta univerzitám.
The majority of...
5/52
+
deficit, schodek, manko
nedostatek
deficit [dɪˈfɪsɪt]
jedn. číslo: deficit, množ. číslo: deficits
Vládní rozpočet je v posledních pěti letech v deficitu.
The government budget...
Děti se sluchovým nedostatkem by se měly přihlásit do vhodného rehabilitačního programu.
Children with hearing...
Mnoho zemí se potýká s velkým nedostatkem v zásobování potravinami.
Many countries are...
6/52
+
nadace, fond
základ, základy, podklad
založení, zřízení, ustanovení
foundation [faʊnˈdeɪʃən]
jedn. číslo: foundation, množ. číslo: foundations
Dává 25 procent svých zisků do své nadace, která poskytuje peníze charitativním organizacím.
She gives back 25 percent of her profits to her foundation, which gives the money to charities.
Okraj vody se skutečně dotýká základu domu.
The water's edge now literally touches the house's foundation.
Podkopává morální základy demokracie.
He undermines the moral foundations of democracy.
Její historky nejsou podloženy žádnými fakty.
Her stories have no foundation.
7/52
+
výdaje, výlohy
kapesné
spending [spendɪŋ]
Prezident chce zvýšit výdaje na zbrojení.
The president wants...
Její výdaje na kampaň nejsou vždy transparentní.
Her campaign spending...
Všechno, co potřebujeme, je jídlo a nějaké kapesné.
All we need...
8/52
+
záloha, půjčka
postup, pokrok
postoupit, přiblížit se
pokročit, postupovat, dělat pokroky
poskytnout zálohu, půjčit
uspíšit, urychlit
předsunutý, průzkumný, výzvědný (skupina)
předchozí
advance [ədˈvɑːns]
jedn. číslo: advance, množ. číslo: advances, přít. prostý: advance, 3. os. j. č.: advances, průb. čas: advancing, prostý min.: advanced, příčestí min.: advanced
Požádal jsem o zálohu na výplatu.
I asked for...
Seminář se zaměří na nejnovější pokroky v oblasti materiálů pro sportovní technologie.
The seminar will...
Mezitím se britská 2. armáda přiblížila k Severoněmecké nížině.
Meanwhile, the British...
Prohledání bylo provedeno, aniž by bylo dopředu veřejně oznámeno.
The search was...
9/52
+
plat, výplata
salary [ˈsælərɪ]
jedn. číslo: salary, množ. číslo: salaries
Byl mně nabídnut plat 50 000 dolarů ročně.
I was offered...
Můžete předpokládat, že začnete s platem kolem 22 000 liber.
You can expect...
Mám malý plat.
I earn a...
10/52
+
mzda, výplata
vést (válku, kampaň ap.)
wage [weɪdʒ]
jedn. číslo: wage, množ. číslo: wages, přít. prostý: wage, 3. os. j. č.: wages, průb. čas: waging, prostý min.: waged, příčestí min.: waged
Myslím, že každý, kdo pracuje, si zaslouží slušnou mzdu.
I think anybody...
Účelem opatření je vyrovnat úroveň mezd mezi regiony.
The measures are...
Dobrovolníci se rozhodli vést válku s odpady na městských plážích.
Volunteers decided to...
11/52
+
příjem, účtenka, stvrzenka, paragon
receipt [rɪˈsiːt]
jedn. číslo: receipt, množ. číslo: receipts
Mohu prosím dostat stvrzenku?
Can I have...
Vytiskněte prosím kopii účtenky a pošlete nám ji.
Please print a copy of the receipt and send it to us.
To, že ztratil účtenku, znamenalo, že nemohl uplatnit výdaje a musel je uhradit z vlastní kapsy.
The lost receipt...
Obchod vám peníze vrátí neprodleně, pokud předložíte účtenku.
The store will promptly refund your money if you present the receipt.
12/52
+
zisk, výnos(y)
výdělek, příjem, mzda
earnings [ˈɜːnɪŋz]
Odškodnění za ušlý příjem lze vypočítat z vaší průměrné čisté měsíční mzdy.
Compensation for loss...
Můj průměrný hrubý příjem byl tehdy 14 dolarů za hodinu.
My average gross...
13/52
+
celoživotní úspory
life savings [laɪf ˈseɪvɪŋz]
Jedna oběť byla okradena o celoživotní úspory.
One victim was...
Rozhodl jsem se být Bitcoinovým spekulantem a vložit své životní úspory do kryptoměny.
I decided to...
14/52
+
povinnost, závazek
úvazek, dlužní úpis
obligation [ˌɒblɪˈgeɪʃən]
jedn. číslo: obligation, množ. číslo: obligations
Na dokumenty obsahující obchodní tajemství se tato povinnost nevztahuje.
Documents containing trade secrets do not fall under this obligation.
Máme morální povinnost pomoci těm nejzuboženějším mezi námi.
We have a moral obligation to help the most desperate among us.
Někdy nás otravuje, že děláme to, co děláme, protože to je pouze povinnost.
Sometimes we get so tired of doing what we do, because it is only an obligation.
Účelem dozoru je zajistit, aby řádně plnil své závazky.
The purpose of...
Byl potrestán za to, že nedodržel povinnost nošení roušky ve veřejné dopravě.
He was punished...
Nezapomeň plnit své manželské povinnosti.
Remember to fulfill...
15/52
+
měna
oběživo, platidlo
měnový
currency [ˈkʌrənsɪ]
jedn. číslo: currency, množ. číslo: currencies
Kde směníte měnu závisí na tom, kam cestujete.
Where you exchange...
Od té doby naše měna klesá.
Since then, our...
Směnné kurzy cizích měn jsou určeny trhem.
Foreign currency conversion...
Prudce rostoucí dovoz zvýší poptávku po tvrdé měně.
Surging imports will...
Vláda by mohla odvrátit další pokles měny.
Government might stave...
16/52
+
důchod, penze, podpora
důchodový, penzijní
pension [ˈpenʃən]
jedn. číslo: pension, množ. číslo: pensions, přít. prostý: pension, 3. os. j. č.: pensions, průb. čas: pensioning, prostý min.: pensioned, příčestí min.: pensioned
Zloději znali Bennyho natolik dobře, aby věděli, že v ten den si nechal proplatit důchodový šek.
The thieves knew...
Budou mít prospěch z nového penzijního systému.
They will benefit...
Pro nás je důležité reformovat důchodový systém.
It's important for us to reform our pension scheme.
17/52
+
cena, ocenění, výhra
odměna
prvotřídní, skvělý, výtečný
oceněný
cenit (si), vážit si, ocenit
prize [praɪz]
jedn. číslo: prize, množ. číslo: prizes, přít. prostý: prize, 3. os. j. č.: prizes, průb. čas: prizing, prostý min.: prized, příčestí min.: prized
V pondělí budou jmenováni vítězové Pulitzerových cen.
On Monday, the winners of the Pulitzer Prizes will be named.
Finanční odměny žen a mužů jsou stejné, ne-li větší, ve srovnání s ostatními sporty.
Female and male...
Celkově byl film velice dobře provedený, ale nevyhrál hlavní cenu.
All in all,...
Losování cen pro tři šťastné výherce se konalo 15. června.
A prize drawing...
Za jedněmi dveřmi je cena, avšak dveře byly vybrány nahodile.
Behind one of...
18/52
+
mince, peníz
razit (mince)
vytvořit, vymyslet, poprvé použít
coin [kɔɪn]
jedn. číslo: coin, množ. číslo: coins, přít. prostý: coin, 3. os. j. č.: coins, průb. čas: coining, prostý min.: coined, příčestí min.: coined
Hodili si mincí o to, kdo zůstane vzhůru.
They flipped a...
Jason Lanier jako první použil termín "virtuální realita".
Jason Lanier coined...
Čí jsou tyto mince? Ty jsou moje.
Whose coins are these? They are mine.
Můžete odhadnout hodnotu této mince?
Can you estimate...
Začal jsem se věnovat sbíráním mincí před pěti lety.
I went in...
Tato válečná mince byla vyrobena z oceli a pokryta zinkem.
This wartime coin...
Hoďme si mincí.
Let's toss a...
19/52
+
účetnictví
účtování
accounting [əˈkaʊntɪŋ]
Byli jsme účastníky nového kurzu účetnictví.
We were participants...
Účetnímu oddělení mohou být také přiděleny i jiné funkce.
The accounting department...
Série účetních skandálů byla odhalena veřejnosti.
A series of accounting scandals were exposed to the public.
Firma byla obviněna z pochybných účetních praktik.
The firm was...
20/52
+
prémie, příplatek, mimořádná odměna
bonus, přídavek
bonus [ˈbəʊnəs]
jedn. číslo: bonus, množ. číslo: bonuses
Dal jí finanční odměnu.
He gave her...
Bonusové platby jsou motivací k usilovnější práci.
Bonus payments provide...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X