460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Obchod

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/79
+
společnost, podnik, firma
společnost (lidí)
rota
skupina
company [ˈkʌmpənɪ]
jedn. číslo: company, množ. číslo: companies
Tato firma byla založena v roce 1982.
The company was founded in 1982.
Jsem osamělá dívka a nyní hledám společnost.
I am a single girl looking for company now.
Byl jsem ve vznešené společnosti.
I was in an august company.
Naše společnost do dopodud nekomentovala.
Our company is yet to comment.
Je to jejich mateřská společnost.
It's their parent company.
Je to společnost, která poskytuje lidem bezplatné poradenství.
It's a company...
Vůdčí firma na trhu je společnost, která má největší podíl v určité oblasti průmyslu.
A market leader...
2/79
+
utratit, vynaložit
strávit (čas), prožít
vyčerpat (se)
útrata, výdaje
spend [spend]
jedn. číslo: spend, množ. číslo: spends, přít. prostý: spend, 3. os. j. č.: spends, průb. čas: spending, prostý min.: spent [spent], příčestí min.: spent [spent]
Kolik peněz včera utratila?
How much money did she spend yesterday?
Vynaložil jsem hodně energie snahou najít novou práci.
I spent a lot of energy trying to find a new job.
Minulý měsíc jsem strávil v Paříži.
I spent last month in Paris.
Celkové výdaje na projekt byly větší než jsme čekali.
The total spend on the project was bigger than we expected.
3/79
+
trh, tržiště
odbytiště
tržní
prodávat, nabízet, obchodovat
market [ˈmɑːkɪt]
jedn. číslo: market, množ. číslo: markets, přít. prostý: market, 3. os. j. č.: markets, průb. čas: marketing, prostý min.: marketed, příčestí min.: marketed
Šli jsme na farmářský trh.
We went to...
Musíme zjistit, zda zde existuje odbytiště pro náš produkt.
We have to...
Tento software byl velmi chytře nabízen.
This software was...
4/79
+
ekonomicky, hospodářský
šetrný, úsporný, spořivý
economic [iːkəˈnɒmɪk]
2. stupeň: more economic, 3. stupeň: most economic
Jaká je ekonomická hodnota těchto dat?
What is the...
V současném hospodářském prostředí máme dobré podmínky pro naše podnikání.
There are good...
Toto poskytne dobré příležitosti pro mnoho hospodářských odvětví.
It will provide...
5/79
+
sazba, taxa, kurz
(o)hodnotit, posuzovat
míra, frekvence (výskytu ap.)
poměr, podíl
tempo, rychlost
řadit (se), být řazen
rate [reɪt]
jedn. číslo: rate, množ. číslo: rates, přít. prostý: rate, 3. os. j. č.: rates, průb. čas: rating, prostý min.: rated, příčestí min.: rated
Budeme muset platit pevnou sazbu.
We will have...
Tvůj nápad je prvotřídní.
Your idea is...
Jak ho hodnotíte jako webového programátora?
How do you...
Souhlasím také s tím, že nový model má vysokou frekvenci poruchovosti.
I also agree...
6/79
+
cena
ocenit, označit cenou
cenový
price [praɪs]
jedn. číslo: price, množ. číslo: prices, přít. prostý: price, 3. os. j. č.: prices, průb. čas: pricing, prostý min.: priced, příčestí min.: priced
Ceny nemovitostí rostou.
The price of...
Některé znalosti lze získat za příliš vysokou cenu.
Some knowledge can...
Obraz byl oceněn na tři miliony liber.
The picture was...
Pojďme se podívat na to, jak můžeme naši spolupráci ocenit.
Let's take a...
7/79
+
hodnota, význam, cena
cenit si, vážit si
ohodnotit, ocenit
value [ˈvæljuː]
jedn. číslo: value, množ. číslo: values, přít. prostý: value, 3. os. j. č.: values, průb. čas: valuing, prostý min.: valued, příčestí min.: valued
Pro nás to nemá žádnou cenu.
It has no...
Můžete odhadnout hodnotu této mince?
Can you estimate...
Ocenil tento obraz na 3000 dolarů.
He valued the...
Společnost je nyní oceněna na 25 miliard dolarů.
The firm is...
Lidská práce musí být lépe ohodnocena.
Human work must...
8/79
+
oficiální, úřední
rozhodčí (sport.)
úředník (státní), funkcionář
official [əˈfɪʃəl]
jedn. číslo: official, množ. číslo: officials, 2. stupeň: more official, 3. stupeň: most official
Chystáme se zúčastnit oficiálního otevření nového parku.
We are going...
Byl to můj poslední oficiální úkon v úřadu.
It was my...
Požádal úředníky o zrušení zákazu.
He asked the...
9/79
+
cena
stát (kolik), mít cenu
náklady
cost [kɒst]
jedn. číslo: cost, množ. číslo: costs, přít. prostý: cost, 3. os. j. č.: costs, průb. čas: costing, prostý min.: cost [kɒst], příčestí min.: cost [kɒst]
Cyklista se jí vyhnul, ale jen za cenu vlastního zranění.
The biker avoided...
Toto auto stojí 5 000 dolarů.
This car costs...
Náklady jsou mnohem vyšší než přínosy.
The costs are...
10/79
+
zvýšit, zvyšovat
stoupat, narůstat
zvětšení, zvyšování, přírustek, růst
zlepšení
increase [ɪnˈkriːs]
jedn. číslo: increase, množ. číslo: increases, přít. prostý: increase, 3. os. j. č.: increases, průb. čas: increasing, prostý min.: increased, příčestí min.: increased
Naším cílem v letošním roce je navýšit tržby o 10%.
Our aim is...
Používání mobilního internetu se rok od roku zvyšuje.
The use of...
Za posledních 20 let se ceny zvýšily v průměru o 50%.
Over the past...
Potřebujeme stabilní růst.
We need a...
Vždy můžete pracovat na zlepšení své vlastní tvůrčí schopnosti.
You can always...
11/79
+
zdroj, pramen
příčina, původ
dodat, dodávat, zaslat
source [sɔːs]
jedn. číslo: source, množ. číslo: sources, přít. prostý: source, 3. os. j. č.: sources, průb. čas: sourcing, prostý min.: sourced, příčestí min.: sourced
Pomeranče jsou bohatým zdrojem vitamínu C.
Oranges are a...
Prohlášení mu bylo dodáno.
The statement was...
Tato sukně je dodávána z Německa.
This skirt is...
12/79
+
zdroje, prostředky
zásoby, zásobování
vynalézavost, důvtip
zásobovat
resource [ˈrisɔrs]
jedn. číslo: resource, množ. číslo: resources, přít. prostý: resource, 3. os. j. č.: resources, průb. čas: resourcing, prostý min.: resourced, příčestí min.: resourced
Největším zdrojem společnosti jsou znalosti jejích zaměstnanců.
The company's greatest...
Tato kniha je nepostradatelným zdrojem pro vědce.
This book is...
Naše země má velké zásoby uhlí.
Our country has...
Náš obchod musí být pravidelně zásobován čerstvým jídlem.
Our shop must...
13/79
+
obchod, prodejna
nakupovat, kupovat
dílna, ateliér
udat, prásknout
shop [ʃɒp]
jedn. číslo: shop, množ. číslo: shops, přít. prostý: shop, 3. os. j. č.: shops, průb. čas: shopping, prostý min.: shopped, příčestí min.: shopped
Prodavač je osoba, která pracuje v obchodě a prodává produkty.
Shop assistant is...
Zákazníci dávají především přednost nakupování online.
The consumers prefer...
Zjistil jsem, že mě můj přítel udal na policii.
I found out...
14/79
+
podíl, akcie
sdílet, mít dohromady
rozdělit, podělit se
mít společné
svěřit se, podělit se
podílet se
share [ʃeə]
jedn. číslo: share, množ. číslo: shares, přít. prostý: share, 3. os. j. č.: shares, průb. čas: sharing, prostý min.: shared, příčestí min.: shared
Přepočítávali svůj podíl na vydělaných penězích.
They counted out their share of the earned money.
Koupil akcie Microsoftu.
He bought shares in Microsoft.
Měli jsme s bratrem společné hračky.
My brother and I shared our toys.
Máme společný zájem jezdit na kole.
We share an interest in cycling.
Během první světové války se významně podílela na výuce studentů doktorandského studia.
During World War she took on a large share of the teaching of doctoral students.
15/79
+
obchod, prodejna
sklad, zásoba
skladovat, uskladnit
store [stɔː]
jedn. číslo: store, množ. číslo: stores, přít. prostý: store, 3. os. j. č.: stores, průb. čas: storing, prostý min.: stored, příčestí min.: stored
Potřebujeme chleba z obchodu.
We need bread...
Uskladnili jsme brambory na zimu.
We have stored...
Ne každý chce citlivá data ukládat online.
Not everybody wants...
Utíkal jsem zpátky do obchodu.
I was legging...
V obchodě byla veliká nabídka knih.
There was a...
Byl zachycen kamerou, když vyloupil obchod.
He was caught...
Konfigurace uložená pro řadič je zastaralá.
The configuration stored...
16/79
+
jednat
obchodovat
dohoda, obchod, úmluva
zabývat se, pojednávat (o čem) (kniha ap.)
rozdávat (karty)
vypořádat se, vyřešit
deal [diːl]
jedn. číslo: deal, množ. číslo: deals, přít. prostý: deal, 3. os. j. č.: deals, průb. čas: dealing, prostý min.: dealt, příčestí min.: dealt
Musím se naučit, jak jednat s lidmi.
I have to...
Udělala dobrý obchod se svým novým domem.
She got a...
Botanika se zabývá studiem rostlin.
Botany deals with...
Na kom je řada rozdávat karty?
Whose turn is...
Záleží na tom, jak se vypořádáváte s konflikty a dílčími neúspěchy.
What matters is...
17/79
+
prospěch, užitek, výhoda
dávka, příspěvek, přídavek
mít užitek, profitovat
benefit [ˈbenɪfɪt]
jedn. číslo: benefit, množ. číslo: benefits, přít. prostý: benefit, 3. os. j. č.: benefits, průb. čas: benefiting (or benefitting), prostý min.: benefited (or benefitted), příčestí min.: benefited (or benefitted)
Vysvětlil výhody svého návrhu.
He explained the...
Dávky v nouzi mohou být vypláceny lidem, kteří se nemohou sami o sebe postarat.
Emergency benefits may...
Budou mít prospěch z nového penzijního systému.
They will benefit...
18/79
+
obchod
obchodovat
výměna, směna
vyměnit
řemeslo, branže
profese, zaměstnání
trade [treɪd]
jedn. číslo: trade, množ. číslo: trades, přít. prostý: trade, 3. os. j. č.: trades, průb. čas: trading, prostý min.: traded, příčestí min.: traded
Musíme vzít v úvahu specifika v obchodě se zahraničními společnostmi.
We have to...
Zde je zóna volného obchodu.
There is a...
O tomto obchodu se nejedná.
That trade is...
Vyměnili jsme naše auto za jeho motorku.
We made a...
Za nic bych ji nevyměnil.
I wouldn't trade...
19/79
+
obchodní, komerční
commercial [kəˈmɜːʃəl]
2. stupeň: more commercial, 3. stupeň: most commercial
Její rozhodnutí by mohla mít značný vliv na vaše stávající obchodní dohody.
Her decisions could...
Objevujeme možnosti komerčních dronů jako důležité futuristické technologie.
We are exploring...
Pokuta byla uložena společnosti za použití agresivních obchodních praktik.
The fine was...
Spotřebitelé často čelí nekalým obchodním praktikám.
Consumers are often...
Komerční orientace místních univerzit má i negativní dopady.
The commercial orientation...
20/79
+
dohoda, smlouva
souhlas, shoda, soulad
agreement [əˈgriːmənt]
jedn. číslo: agreement, množ. číslo: agreements
Dali všem stranám čas, aby dospěly k dohodě, která uspokojí jejich potřeby.
They gave all...
To by vyžadovalo dohodu s EU, o které dal Brusel jasně najevo, že jí neudělá.
This would require...
Jejich výsledek byl v souladu s Brownovým pozorováním.
Their result was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X