460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Obchod

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/79
+
investice, investování
investment [ɪnˈvestmənt]
jedn. číslo: investment, množ. číslo: investments
Nemovitosti jsou považovány za dobré dlouhodobé investice.
Real estate is...
Inflace ukusuje z našich úspor a investic.
Inflation bites into...
Pro jejich vybudování jsou potřeba odborné znalosti a investice.
It takes expertise and investment to build them.
Také zkoumáme způsoby, jak omezit naše investice v této zemi.
We are also exploring ways to limit our investment in this country.
Jejich investice je pro nás významná.
Their investment is...
Je to spolehlivá investice.
It is a...
Rozhodli jsme se odložit naše investice až po volbách.
We decided to...
2/79
+
zákazník, zákaznice
odběratel
zákaznický
customer [ˈkʌstəmə]
jedn. číslo: customer, množ. číslo: customers
Laura je naše pravidelná zákaznice již sedm roků.
Laura has been...
Zákazníci chtějí vědět, jaké to bude, až to vyndají z krabičky.
Customers want to...
Náš tým poskytuje opravdu dobrou zákaznickou podporu.
Our team provides...
3/79
+
možnost, volba, alternativa
opce, předkupní právo
option [ˈɒpʃən]
jedn. číslo: option, množ. číslo: options
Nemá žádnou možnost.
She has no option.
Nejlepší možností by bylo opustit auto a pokusit se dostat do nějakého blízkého domu.
The best option would be to leave the car and try to get inside any nearby house.
Myslím, že nejlepší možností by bylo vzít si taxi.
I think the best option would be to take a taxi.
Pro tyto akcie existuje opce s vypršením platnosti za 30 dní.
There is a call option on this stock with expiry in 30 days.
Zaměstnanci mohou uplatnit svoji opci na akcie.
The employees are able to exercise their share option.
4/79
+
klient (osoba)
zákazník
zadavatel
klient (počítač)
klientský
client [ˈklaɪənt]
jedn. číslo: client, množ. číslo: clients
Byli pravidelnými zákazníky jejich firmy.
They were their firm's regular clients.
Klient odesílá své požadavky na server přes standardní rozhraní.
The client is sending its requests to the server over a standard interface.
Její jméno bylo zmíněno v rozhovoru, když jsem chatoval s jiným klientem.
Her name came...
Povinností agentury je jednat v nejlepším zájmu svých klientů.
The duty of...
Tvrdila, že její klient není vinen.
She argued that her client was not guilty.
Řekl soudu, že jeho klient je bystrý mladý muž.
He told the...
Klient byl velmi spokojen s kvalitou našich služeb.
The client was...
5/79
+
názor (na co)
mínění (o kom)
opinion [əˈpɪnjən]
jedn. číslo: opinion, množ. číslo: opinions
Podle mého názoru je velmi chytrá.
In my opinion,...
Jaký máš na to názor?
What is your...
Můžeš změnit svůj názor.
You can change your opinion.
Má o mně velmi nízké mínění.
He has a very low opinion of me.
Nakonec vyslovila svůj názor.
She finally offered...
Musím vyjádřit svůj názor.
I must voice...
Tato informace začala vytvářet můj nový názor.
This information began...
6/79
+
smluvní podmínky
terms [tɜrmz]
Soud nemusí schválit podmínky smlouvy.
The court does...
Před podpisem zkontrolujte podmínky pojistné smlouvy.
Check the terms...
Stěžoval si velmi důrazně.
He complained in...
Z finančního hlediska náš projekt nebyl úspěšný.
In financial terms,...
Co se týká peněz, bylo to pro něj v minulé práci lepší.
In terms of...
Byly to přijatelné pracovní podmínky.
Those were acceptable...
7/79
+
prodej
odbyt
tržba
obrat
sales [seɪlz]
Zisky z prodeje automobilů sponzorují naši knihovnu.
Profits from car...
Maloobchodní tržby společnosti se v září zvýšily o 1,9 procenta.
The company retail...
Řídil prodejní a marketingový tým.
He led the sales and marketing team.
Naším cílem v letošním roce je navýšit tržby o 10%.
Our aim is...
Prodavač mi pomohl vybrat si nějaké oblečení pro moji dceru.
The sales clerk...
Výnosy z prodeje vozů v tomto měsíci poklesly.
Revenue sales for...
Zvýšíme daň z prodeje o dva procentní body na 15 procent.
We will increase...
8/79
+
požadavek, žádost
žádat, požadovat (co), vyžadovat
domáhat se, dožadovat se
poptávka (po kom/čem), zájem
vyžadovaný, být žádaný
demand [dɪˈmɑːnd]
jedn. číslo: demand, množ. číslo: demands, přít. prostý: demand, 3. os. j. č.: demands, průb. čas: demanding, prostý min.: demanded, příčestí min.: demanded
Jejich požadavky na nezávislost se zvýšily.
Their demands for...
Může zaměstnavatel požadovat, abyste šli do práce nahý?
Can an employer...
Šel ke svému šéfovi a žádal vysvětlení.
He went to...
Existuje obrovská poptávka po jejich produktech a službách.
There is a...
Existují důležité vlastnosti vyžadované od osoby, která chce být lékařem.
There are important...
9/79
+
smlouva, kontrakt, dohoda
uzavřít smlouvu
smrštit (se), stáhnout (se)
být v poklesu
nakazit (se), onemocnět
contract [ˈkɒn.trækt]
jedn. číslo: contract, množ. číslo: contracts, přít. prostý: contract, 3. os. j. č.: contracts, průb. čas: contracting, prostý min.: contracted, příčestí min.: contracted
Každá osoba, která hodlá bydlet v této nemovitosti, musí podepsat smlouvu.
Each person intending...
Uzavřeli jsme smlouvu na pokračování služeb s jejich firmou.
We have contracted...
Sval se během tohoto cvičení roztahuje a smršťuje.
The muscle expands...
HDP v prvním čtvrtletí poklesl meziročně o 4%.
The GDP in...
Pokud jste se nakazil chřipkou, měl byste operaci odložit nejméně o dva týdny.
If you have...
10/79
+
soutěž(ení), soupeření, závod
konkurence, soupeř(i), protivník
competition [ˌkɒmpɪˈtɪʃən]
jedn. číslo: competition, množ. číslo: competitions
Uspořádali soutěž mezi architekty.
They made a...
Všechny volná místa jsou obsazována v otevřené soutěži.
All vacancies are...
Nedovolme, aby konkurence věděla, jak blízko doopravdy jsme!
Don't let the...
11/79
+
zásobování
dodávka
zásoba
dodat, dodávat
poskytnout
zásobovat
nabídka
náhradní, zastupující
zásobovací
supply [səˈplaɪ]
jedn. číslo: supply, množ. číslo: supplies, přít. prostý: supply, 3. os. j. č.: supplies, průb. čas: supplying, prostý min.: supplied, příčestí min.: supplied
Máme jen malou zásobu jídla.
We have only...
Je nedostatek vody.
Water is in...
Tepelná energie je do města dodávána teplovody.
Heat power is...
Poptávka po banánech překonává nabídku.
Banana demand outstrips...
12/79
+
investor
investor [ɪnˈvestə]
jedn. číslo: investor, množ. číslo: investors
Více než kdykoli dříve, investoři mají zájem o informace o společnostech, které se netýkají financí.
More than ever...
Přijali jsme komplexní ekonomický program, jehož cílem je obnovit důvěru investorů.
We adopted a...
Výhled pro investory je podle finančních expertů dobrý.
The outlook for...
Pro potenciální investory je obtížné vyhodnotit očekávanou budoucí hodnotu inovativního podniku.
It is difficult...
Velký investor může mít na projekt velký vliv.
A large investor...
Tento projekt ztratil přízeň investorů.
This project has...
Náš nový projekt je pro investory stále lákavou nabídkou.
Our new project...
13/79
+
hotovost
peníze
inkasovat, proplatit
cash [kæʃ]
jedn. číslo: cash, množ. číslo: cashes, přít. prostý: cash, 3. os. j. č.: cashes, průb. čas: cashing, prostý min.: cashed, příčestí min.: cashed
Buďte opatrní, pokud cestovní kancelář přijímá pouze hotovost jako jediný způsob platby.
Be cautious if a travel agency only accepts cash as a form of payment.
Máš u sebe nějakou hotovost?
Do you have any cash on you?
Můžeš mi půjčit nějaké peníze do výplaty?
Can you lend me some cash until payday?
Odmítl mně proplatit šek.
He refused to cash a cheque for me.
14/79
+
zisk, výnos, profit
vydělat, vynést
mít zisk
profit [ˈprɒfɪt]
jedn. číslo: profit, množ. číslo: profits, přít. prostý: profit, 3. os. j. č.: profits, průb. čas: profiting, prostý min.: profited, příčestí min.: profited
Tato webová stránka není provozována za účelem zisku, ani neúčtuje žádný poplatek za její prohlížení.
This website is not run for profit, nor charges any fee for looking at it.
Obchodní plán uvádí, jak díky provozní činnosti dosáhnou zisku.
The business plan specifies how operational activities will make profit.
Můj otec neudělá nic, pokud mu to něco nevynese.
My father doesn't do anything unless it profits him.
15/79
+
klesat, klesnout, poklesnout, snižovat se
upadat
odmítnout, odřeknout
nepříjmout
pokles, ztráta
úpadek
svažovat se
zhoršit se
decline [dɪˈklaɪn]
jedn. číslo: decline, množ. číslo: declines, přít. prostý: decline, 3. os. j. č.: declines, průb. čas: declining, prostý min.: declined, příčestí min.: declined
Odmítli komentovat jeho zrušení květnové pracovní cesty do USA.
They declined to...
Odmítl jsem jeho nabídku být součástí jeho týmu.
I declined his...
Studie ukázaly, že ztráty v USA byly doprovázeny zisky v Číně.
Studies have shown...
Na severu se vysoký kopec svažuje do údolí.
To the north,...
16/79
+
nákup, koupě
(za)koupit, nakoupit
purchase [ˈpɜːtʃəs]
jedn. číslo: purchase, množ. číslo: purchases, přít. prostý: purchase, 3. os. j. č.: purchases, průb. čas: purchasing, prostý min.: purchased, příčestí min.: purchased
Byla ještě šťastnější, když jsem zaplatil za její nákupy.
She was even...
Zboží byste měli obdržet nejpozději do 30 dnů od data nákupu.
You should receive...
Pokud je vám 18 nebo více, musíte si zakoupit vstupenku pro dospělé.
If you are...
Vaše rozhodnutí, co koupit, závisí do značné míry na způsobu, jak to budete používat.
Our purchase decision...
17/79
+
prodej
výprodej
tržba
obrat
sale [seɪl]
jedn. číslo: sale, množ. číslo: sales
Mark má motivační balíček, dle kterého obdrží 10% provize za každý prodej.
Mark has an incentive package stating that he receives 10% commission on each sale.
Zaznamenali jsme pokles tržeb o 33 %.
We saw a drop in sales of 33 %.
Tržby za vývoz švýcarské čokolády vzrostly o 2,5% oproti předchozímu roku.
Swiss chocolate export sales were up by 2.5% on the year before.
18/79
+
marketing, odbyt
marketingový
marketing [ˈmɑːkɪtɪŋ]
Internetový marketing je pro podniky velmi důležitý.
Internet marketing is very important to businesses.
Ona se stará o marketing a publicitu.
She takes care of marketing and publicity.
Potřebujeme navrhnout marketingovou strategii pro novou produktovou řadu.
We need to design a marketing strategy for the new product line.
19/79
+
jednat, vyjednávat, vyjednat
zdolat, překonat, vypořádat se
negotiate [nɪˈgəʊʃɪˌeɪt]
přít. prostý: negotiate, 3. os. j. č.: negotiates, průb. čas: negotiating, prostý min.: negotiated, příčestí min.: negotiated
Schopnost vyjednat kompromis je cenná dovednost.
The ability to...
O žádné takové příloze nebylo zatím jednáno.
No such annex...
Byl jsem jmenován do skupiny, abych se pokusil vyjednat kompromis v otázce financování.
I was appointed...
20/79
+
značka, známka (obchodní)
označit, ocejchovat
cejch, vypálená značka
brand [brænd]
jedn. číslo: brand, množ. číslo: brands, přít. prostý: brand, 3. os. j. č.: brands, průb. čas: branding, prostý min.: branded, příčestí min.: branded
Místní společnosti dominovaly seznamům nejobdivovanějších světových značek. A proč ne?
Local companies dominated...
Tato společnost byla označena za velmi nebezpečnou.
This company was...
Změnili jsme naše rozhodnutí označit je jako nespolehlivou společnost.
We reversed our...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X