460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Obchod

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/79
+
supermarket
supermarket [ˈsuːpəˌmɑːkɪt]
jedn. číslo: supermarket, množ. číslo: supermarkets
Mám částečný pracovní úvazek a doplňuji regály v místním supermarketu.
I have a...
V současných supermarketech je různorodost spotřebitelského zboží.
There is a...
Řetězce supermarketů vytlačily menší obchody.
Supermarket chains have...
Požární sbor bojuje proti velkému požáru v supermarketu v centru města.
The fire brigade...
V supermarketu je široký výběr bezmléčných alternativ.
The supermarket has...
2/79
+
prodejce, prodávající, prodavač
seller [ˈselə]
jedn. číslo: seller, množ. číslo: sellers
Prodávající má právo si zboží ponechat, dokud nebude zaplaceno.
The seller has the right to keep the goods until payment is tendered to him.
Co když prodejci odmítnou mojí nabídku?
What if the...
3/79
+
fúze, sloučení, splynutí (firem ap.)
merger [ˈmɜːdʒə]
jedn. číslo: merger, množ. číslo: mergers
Obdrželi jsme návrh na fúzi od našeho největšího konkurenta.
We have received a merger proposal from our biggest competitor.
Tyto fúze však budou i nadále podléhat přísné kontrole ze strany úřadu.
Those mergers will remain subject to strict scrutiny by the authority.
4/79
+
koncese, povolení k provozování činnosti
ústupek
úleva, zvýhodnění (daňové, finanční ap.)
concession [kənˈseʃən]
jedn. číslo: concession, množ. číslo: concessions
Chci požádat o koncesi na prodej ojetých automobilů.
I want to...
Musíte udělat také nějaké ústupky.
You also have...
Tento ústupek by Evans neudělal, kdyby na něj nebyl vyvinut nátlak.
Evans would not...
5/79
+
obchod, obchodování
commerce [ˈkɒmɜːs]
jedn. číslo: commerce, množ. číslo: commerces
Hudební byznys v sobě spojuje umění a obchod.
The music business combines art and commerce.
Bylo by to přitažlivé pro průmysl a obchod, a tudíž by to vedlo i k vytváření nových pracovních míst.
This would attract industry and commerce, and hence bring about the creation of new jobs.
6/79
+
prodejce, obchodní zástupce
prodavač (AmE)
obchodník
salesman [ˈseɪlzmən]
jedn. číslo: salesman, množ. číslo: salesmen
Richard je nejlepší prodejce v našem týmu.
Richard is the...
Každý obchodník se chlubí svým vlastním zbožím.
Every salesman boasts...
7/79
+
embargo, zákaz (obchodu)
uvalit embargo
embargo [emˈbɑːgəʊ]
jedn. číslo: embargo, množ. číslo: embargoes, přít. prostý: embargo, 3. os. j. č.: embargoes, průb. čas: embargoing, prostý min.: embargoed, příčestí min.: embargoed
Naši spojenci nás požádali, abychom na veškerý obchod s nimi uvalili embargo.
Our allies asked us to embargo all trade with them.
Vláda souhlasila s odvoláním obchodního embarga.
The government agreed...
8/79
+
zboží
goods [gʊdz]
Naložili jsme zboží do auta.
We loaded the...
Dejte našemu manažerovi objednávek včas vědět, kdy chcete doručit zboží.
Let our order...
Kšeftování s nelegálním zbožím je velký obchod v této zemi.
Traffic in illegal...
Musíme čelit prudkému zvýšení objemu dovozu zboží.
We must face a sharp rise in the volume of imported goods.
Zboží byste měli obdržet nejpozději do 30 dnů od data nákupu.
You should receive...
9/79
+
dolar
dollar [ˈdɒlə]
jedn. číslo: dollar, množ. číslo: dollars
Allen musí zaplatit 20 000 dolarů za veřejnou urážku krále.
Allen must pay...
Mám jen stodolarovou bankovku.
I only have...
Obraz byl prodán v aukci za 50.000 dolarů.
The painting was sold at an auction for 50,000 dollars.
Mohu si půjčit dvacet milionů dolarů?
Can I borrow...
Ross přišel o milióny dolarů.
Ross lost millions...
10/79
+
logo
logo [ˈləʊgəʊ]
jedn. číslo: logo, množ. číslo: logos
Naše logo obsahuje bílého slona.
Our logo features...
Každý rok vybereme motiv, který je zobrazen v logu turnaje.
Each year we...
Má košili se značkovým logem vyšitým na kapse.
She has a shirt with a designer's logo embroidered on the pocket.
Nové logo je nyní nedílnou součástí našeho obchodního jména.
Now the logo...
Návrh na změnu loga společnosti byl těsně přehlasován, a to rozdílem pouhého jednoho hlasu.
The proposal to...
11/79
+
zásilka, náklad, dodávka
přeprava, expedice, zaslání, odeslání
shipment [ˈʃɪpmənt]
jedn. číslo: shipment, množ. číslo: shipments
Moje objednávka byla doručena ve dvou zásilkách.
My order was...
Tato krabice je připravena k expedici.
This box is...
12/79
+
zboží, obchodování
obchodovat (s čím)
inzerovat
merchandise [ˈmɜːrtʃəndaɪs]
jedn. číslo: merchandise, množ. číslo: merchandises, přít. prostý: merchandise, 3. os. j. č.: merchandises, průb. čas: merchandising, prostý min.: merchandised, příčestí min.: merchandised
Dodané zboží nesouhlasí s fakturou.
The merchandise does...
Začali jsme inzerovat náš nový model.
We started to...
Dodávkové auto bylo naskládáno paletami se zbožím.
The delivery truck was stacked with pallets of merchandise.
13/79
+
předplatitel, abonent, odběratel (časopisu)
přispěvatel (pravidelný)
subscriber [səbˈskraɪbə]
jedn. číslo: subscriber, množ. číslo: subscribers
Předplatitelem může být jednotlivec nebo firma.
A subscriber may...
Máme zatím pět set předplatitelů.
We have five...
14/79
+
akcionář
share holder [ʃeə ˈhəʊldə]
jedn. číslo: share holder, množ. číslo: share holders
Každý, kdo má alespoň jednu akcii, je akcionářem.
Everyone who has...
Toto rozhodnutí musí ještě schválit akcionáři.
This decision has...
15/79
+
DPH
gdp [ˌdʒiːdiːˈpiː]
HDP v prvním čtvrtletí poklesl meziročně o 4%.
The GDP in...
Marketingoví analytici očekávají růst HDP pod 4%.
Market analysts expect...
Špatná politika může snížit HDP a celkovou ekonomickou prosperitu.
Bad policy can...
HDP na jednoho obyvatele se často používá jako všeobecné měřítko průměrné životní úrovně.
GDP per capita...
16/79
+
označení, název
nominální hodnota (bankovky ap.)
náboženské vyznání (círk.)
denomination [dɪˌnɒmɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: denomination, množ. číslo: denominations
Pro tento nápoj jsme se rozhodli použít nové obchodní označení.
We have decided...
Starší bankovky menších nominálních hodnot jsou považovány za odpad.
Older bills in...
17/79
+
úroková sazba
interest rate [ˈɪntrɪst reɪt]
jedn. číslo: interest rate, množ. číslo: interest rates
Budeme pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, abychom se vypořádali s rostoucími cenami.
We are going...
Vyšší úrokové sazby zdražují půjčky jednotlivcům i firmám.
Higher interest rates...
Měl bych mít pevnou úrokovou sazbu nebo proměnnou úrokovou sazbu?
Should I have...
Komise stanoví pevnou úrokovou sazbu.
The Commission sets...
Vyšší úrokové sazby by mohly brzdit hospodářský růst.
Higher interest rates could hinder economic growth.
18/79
+
bleší trh
flea market [fliː ˈmɑːkɪt]
jedn. číslo: flea market, množ. číslo: flea markets
Rádi se procházíme po bleším trhu.
We like to...
Na bleším trhu je takových věcí spousta.
There are lots...
19/79
+
franšíza
povolení, licence
volební právo, občanské právo
franchise [ˈfræntʃaɪz]
jedn. číslo: franchise, množ. číslo: franchises
Každý obchod je ve vlastnictví jednotlivce, který platí poplatek za franšízu.
Each store is...
Investoval do franšízy zavedeného řetězce posiloven.
He invested in...
Majitelé franšízy jsou zodpovědní za udržování standardů značky ve svých provozovnách.
Franchise owners are...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X