460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 

Obchod

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/79
+
obchodník, dealer, prodejce
rozdávající, rozdávač karet
dealer [ˈdiːlə]
jedn. číslo: dealer, množ. číslo: dealers
Thompson byl obchodník se zbraněmi.
Thompson was an...
Donaldův dealer chtěl po něm těch pár stovek, co mu dlužil.
Donald's dealer asked...
Další rozdávající je na řadě.
Next dealer up.
2/79
+
reklama
inzerce
reklamní
advertising [ˈædvəˌtaɪzɪŋ]
Jedním z mých hlavních způsobů reklamy je profil na Facebooku.
One of my...
Utrácejí miliony za televizní reklamu.
They are spending...
Především si můžete kdykoli stěžovat na zpracování vašich údajů pro reklamní účely.
In particular, you...
3/79
+
kupující, kupec
nákupčí
buyer [ˈbaɪə]
jedn. číslo: buyer, množ. číslo: buyers
Můžeme ho kontaktovat, aby nám pomohl najít kupce na náš dům.
We can contact...
Jeden z pěti potenciálních kupců odpadl z důvodu obavy ze ztráty zaměstnání.
One in five...
Karen je nákupčí pro stylový butik v Paříži.
Karen is the...
4/79
+
obchoďák, nákupní centrum
nákupní středisko
mall [mɔːl]
jedn. číslo: mall, množ. číslo: malls
Ve středu města se plánuje výstavba nového nákupního centra.
There are plans...
Na této ulici je velký obchoďák.
There is a...
V nákupním středisku se to v sobotu hemžilo nakupujícími.
The mall was...
5/79
+
ekonomie
ekonomika, hospodářství
economics [ˌiːkəˈnɑːmɪks]
jedn. číslo: economics, množ. číslo: economics
Tento důvod nebyl kvůli humanitárních obavám, ale kvůli ekonomice.
The reason was...
Studuji ekonomii třetím rokem.
I am in...
Vaše názory na ekonomiku jsou příliš zjednodušující.
Your views on...
6/79
+
dodavatel, poskytovatel
supplier [səˈplaɪə]
jedn. číslo: supplier, množ. číslo: suppliers
Za těchto okolností by měl dostat přednost jiný dodavatel.
In these circumstances,...
Nemohu najít dodavatele softwaru pro mzdy, který by fungoval.
I am unable...
Uživatel drog odmítl odhalit svého dodavatele.
The drug user...
7/79
+
exportovat, vyvážet
export, vývoz
export [ɪkˈspɔːrt]
jedn. číslo: export, množ. číslo: exports, přít. prostý: export, 3. os. j. č.: exports, průb. čas: exporting, prostý min.: exported, příčestí min.: exported
Většina firem v této oblasti je závislá na exportu.
Most companies in...
Je to poprvé za čtyři roky, kdy roční vývoz klesl.
This is the...
Tržby za vývoz švýcarské čokolády vzrostly o 2,5% oproti předchozímu roku.
Swiss chocolate export sales were up by 2.5% on the year before.
Většina našeho zboží je určena na export.
The bulk of...
Vývoz masa a zeleniny zůstává stabilní po celou dobu.
Meat and vegetable...
Hlavním vývozním artiklem Ghany je kakao.
Ghana's main export...
8/79
+
maloobchod
maloobchodní
prodávat (se) (v maloobchodě)
retail [ˈriːteɪl]
jedn. číslo: retail, množ. číslo: retails, přít. prostý: retail, 3. os. j. č.: retails, průb. čas: retailing, prostý min.: retailed, příčestí min.: retailed
Tato nabídka práce se týká uchazečů s více než roční praxí v maloobchodě.
The job is...
Nakupujete raději ve velkoobchodě nebo v maloobchodě?
Do you prefer...
Maloobchodní tržby společnosti se v září zvýšily o 1,9 procenta.
The company retail...
9/79
+
obchodování
obchodní
trading [ˈtreɪdɪŋ]
Společnost ukončila obchodování letos v červnu.
The company ceased trading in June this year.
Pandora snižuje ceny v Číně, aby potírala prodeje na černém trhu.
Pandora lowers prices...
Akcie klesly první den obchodování.
The shares dipped...
Obchodování na burze je ze své podstaty rizikové.
Trading on the stock exchange is inherently risky.
Nefinanční společnosti poskytují služby a jejich hlavní činností není obchodování.
Non-financial corporations provide...
10/79
+
reklama, inzerát
advertisement [ˌædvərˈtaɪzmənt]
jedn. číslo: advertisement, množ. číslo: advertisements
Měli bychom vytvořit reklamu na jejich novou grafickou kartu.
We should create...
Reklama nám pomáhá prodávat zboží.
Advertisement helps us...
Dostal jsem povzbudivou odpověď na můj inzerát.
I received an...
11/79
+
podpora, povzbuzení
povýšení, služební postup
propagace (výrobků)
promotion [prəˈməʊʃən]
jedn. číslo: promotion, množ. číslo: promotions
Myslí si, že učení angličtiny zlepší jeho šanci na povýšení v práci.
He thinks that...
Musíme promyslet strategii propagace našeho nového produktu.
We have to...
Lichotil svému šéfovi v naději, že ho povýší.
He flattered his...
Obchody používají slevy a propagační akce, aby nalákaly zákazníky k nákupu.
Stores use discounts...
12/79
+
transakce
uzavření obchodu
provedení, uskutečnění (obchodu ap.)
transaction [trænˈzækʃən]
jedn. číslo: transaction, množ. číslo: transactions
Pro každou transakci se používá jedinečný identifikátor.
The unique identifier...
Uzavření obchodu musí být ještě schváleno státními regulačními orgány.
The transaction still...
V bankovnictví a finančnictví clearing označuje všechny činnosti od okamžiku, kdy je učiněn závazek k transakci, až do jejího vypořádání.
In banking and...
Našli jsme nějáké podezřelé a nedokumentované transakce.
We found some...
Plátce by si měl před dokončením platby zkontrolovat údaje o transakci.
The payer should...
Své fakturační údaje můžete bezpečně uložit pro budoucí transakce.
You can securely...
13/79
+
(velko)obchodník
kupec
provozovatel obchodu, maloobchodník (AmE)
merchant [ˈmɜːtʃənt]
jedn. číslo: merchant, množ. číslo: merchants
Webový portál umožní uživatelům nakupovat zboží od obchodníků ze zahraničí.
The web portal...
Obchodník chce vždy vydělat peníze.
A merchant always...
14/79
+
bankrot, úpadek
krach, konkurz
bankruptcy [ˈbæŋkrəptsɪ]
jedn. číslo: bankruptcy, množ. číslo: bankruptcies
Jeho bývalá společnost podala návrh na konkurz.
His former company has filed for bankruptcy.
Společnost bude známá jako první velmi prominentní firma, která vstoupila do konkurzu jako přímý důsledek sexuálního zneužívání na pracovišti.
The company will...
Věřitel podal návrh na konkurz.
The creditor presented...
V případě úpadku je majetek svěřen správci.
In the case of bankruptcy, the property is entrusted to a trustee.
15/79
+
burza (cenných papírů)
stock exchange [stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ]
jedn. číslo: stock exchange, množ. číslo: stock exchanges
Na burze mohou obchodovat pouze členové burzy.
Only stock exchange...
Příprava vstupu na burzu není zas tak odlišná, jako příprava na cestu.
Preparing to go...
16/79
+
maloobchodník
prodejce (maloobchodní)
retailer [ˈriːteɪlə]
jedn. číslo: retailer, množ. číslo: retailers
Maloobchodník prodává zboží za vyšší cenu.
The retailer resells...
Maloobchodníci se připravují na vánoční shon.
Retailers are preparing...
17/79
+
dodavatel, zhotovitel
smluvní strana (práv.)
contractor [ˈkɒntræktə]
jedn. číslo: contractor, množ. číslo: contractors
Nechceme do projektu zapojit více než jednoho dodavatele.
We don't want to involve more than one contractor on a project.
Najal jsem si tým nezávislých dodavatelů, aby nám pomohl.
I hired a team of independent contractors to help us.
Dodavatel se soustředil na dokončovací fázi stavebního projektu a dolaďoval detaily interiéru.
The contractor focused...
18/79
+
akcionář
majitel/držitel akcií
podílník
shareholder [ˈʃeəˌhəʊldə]
jedn. číslo: shareholder, množ. číslo: shareholders
Všichni akcionáři mají právo podílet se na zisku.
All shareholders have...
Majoritní akcionář představil svou vizi do budoucna.
A majority shareholder...
Akcionáři chtějí změnit firemní strukturu.
Shareholders want to...
Je největším akcionářem ve společnosti s podílem více než 15%.
He is the biggest shareholder in the comapny, with a stake of more than 15%.
Toto rozhodnutí musí ještě schválit akcionáři.
This decision has...
19/79
+
prodejce, prodávající, prodavač (pouliční)
obchodník
vendor [ˈvendɔː]
jedn. číslo: vendor, množ. číslo: vendors
Koupil mi levné hodinky od pouličního prodavače.
He bought me...
Prodávající uzavírá smlouvu s kupujícím.
The vendor signs...
To může být pro prodejce nepřijatelné.
This may be...
20/79
+
trh, tržiště
marketplace [ˈmɑːkɪtˌpleɪs]
jedn. číslo: marketplace, množ. číslo: marketplaces
Hlavní zajímavostí města je starověké tržiště.
The town's main...
Ženy stály na tržišti a klábosily o všem možném.
The women stood...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X