460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Práce

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/85
+
služba
servis
organizace pro služby lidem
sloužit
service [ˈsɜːvɪs]
jedn. číslo: service, množ. číslo: services, přít. prostý: service, 3. os. j. č.: services, průb. čas: servicing, prostý min.: serviced, příčestí min.: serviced
Naše poštovní služby jsou užitečné veřejnosti.
Our postal service is useful to the public.
Tento hotel nabízí prvotřídní služby!
This hotel provides first class service!
Vaše služby už nejsou potřeba.
Your services are no longer required.
2/85
+
obchod
obchodní činnost
firma
povolání
věc, záležitost, problém
business [ˈbɪznɪs]
jedn. číslo: business, množ. číslo: businesses
Řídí svůj vlastní obchod.
He has run his own business.
Podnikám už sedm let.
I've been in business for seven years.
To není tvoje věc.
It isn't your business.
3/85
+
výzkum, bádání, průzkum, výzkum, zkoumání
(pro)zkoumat, (pro)bádat
research [ˈriːsɜːtʃ]
jedn. číslo: research, množ. číslo: researches, přít. prostý: research, 3. os. j. č.: researches, průb. čas: researching, prostý min.: researched, příčestí min.: researched
Oni darovali nějaké peníze na průzkum trhu.
They donated some...
Novináři horečně zkoumali jeho minulost.
Journalists were frantically...
Je to velmi dobře probádaná teorie.
It is a...
4/85
+
nabídnout (se)
poskytnout, udělit
nabídka
návrh
vyjádřit, vyslovit
offer [ˈɒfə]
jedn. číslo: offer, množ. číslo: offers, přít. prostý: offer, 3. os. j. č.: offers, průb. čas: offering, prostý min.: offered, příčestí min.: offered
Byla mu nabídnuta práce v Praze.
He was offered...
Je to společnost, která poskytuje lidem bezplatné poradenství.
It's a company...
Očekáváme vaše nabídky.
We are open...
Nakonec vyslovila svůj názor.
She finally offered...
5/85
+
kancelář
úřad
ordinace
kancelářský
office [ˈɒfɪs]
jedn. číslo: office, množ. číslo: offices
Zavolej mi do kanceláře.
Call me at...
Používám moji garáž jako moji kancelář.
I use my...
Potřebujeme nové kancelářské vybavení.
We need new...
6/85
+
výrobek
produkt
výsledek
součin
product [ˈprɒdʌkt]
jedn. číslo: product, množ. číslo: products
Produkt byl zákazníky hodnocen velmi kladně.
The product has...
Její postava je výsledkem mnoha hodin strávených v tělocvičně.
Her figure is...
Součin dvou a čtyř je osm.
The product of...
7/85
+
zaměstnanec
employee [ˌemplɔɪˈiː]
jedn. číslo: employee, množ. číslo: employees
Zaměstnanci továrny nedostali zaplaceno dva měsíce.
The employees of...
Medián věku našich zaměstnanců je 29 let.
The median age...
Dobrý šéf naslouchá svým zaměstnancům.
A good boss...
8/85
+
vůdce, lídr, vedoucí, vůdčí osobnost
první houslista (BrE)
dirigent (AmE)
úvodník, úvodní komentář, redakční článek (BrE)
zpráva dne, hlavní zpráva (AmE)
leader [ˈliːdə]
jedn. číslo: leader, množ. číslo: leaders
Byl zvolen lídrem naší strany.
He was elected...
Vůdčí firma na trhu je společnost, která má největší podíl v určité oblasti průmyslu.
A market leader...
Již ve třetím kole měl závod nového lídra.
In the third...
9/85
+
ředitel
režisér
člen správní rady
dirigent (AmE)
director [diˈrektər]
jedn. číslo: director, množ. číslo: directors
Je talentovaným mladým ředitelem naší nové pobočky.
He's a talented...
Viděl jsem slavného režiséra.
I saw a...
Pět let zastává funkci regionálního ředitele.
He has held the post of a regional director for five years.
Zastává pozici ředitele.
He holds the...
Náš ředitel se ujmul slova.
Our director had...
Finanční manažer se zodpovídá finančnímu řediteli.
The Finance Manager...
Jaký je rozdíl mezi režisérem a producentem?
What is the...
10/85
+
daň, poplatek, daně
zdanit
tax [tæks]
jedn. číslo: tax, množ. číslo: taxes, přít. prostý: tax, 3. os. j. č.: taxes, průb. čas: taxing, prostý min.: taxed, příčestí min.: taxed
Musíme zaplatit daně do konce března.
We have to pay our taxes by the end of March.
Pravdou je, že nezaplatil daně.
The truth is that he did not pay taxes.
Naprogramoval software pro výpočet daní.
He has programmed tax calculation software.
Můžete vydělávat hodně a nemusíte platit velké daně.
You can make...
Daňoví poplatníci mohou platit s platební kartou nebo mohou navštívit daňový úřad.
Taxpayers can pay with plastic or they can visit the tax office.
Hlavní složky daní jsou uvedeny samostatně.
The major components...
11/85
+
vzlétnout, odstartovat
zmizet, mizet, vzdalovat se
sundat (si), svléci (si)
vzít si volno / brát si volno (z práce)
odkrýt, sejmout
take off [ˈteɪk ˌɒf]
přít. prostý: take off, 3. os. j. č.: takes off, průb. čas: taking off, prostý min.: took off [tʊk ˌɒf], příčestí min.: taken off ['teɪkən ˌɒf]
Letadlo zmizelo z radaru dvě minuty po vzlétnutí z letiště.
The plane disappeared...
Sundej si klobouk.
Take off your...
John si bere měsíce volna v práci každý rok.
John takes months...
12/85
+
projekt, plán
plánovat, předpokládat
vykreslit, ukázat, představit
promítnout
vystřelit, vyslat
project [prɒdʒ.ekt]
jedn. číslo: project, množ. číslo: projects, přít. prostý: project, 3. os. j. č.: projects, průb. čas: projecting, prostý min.: projected, příčestí min.: projected
Tento projekt je velmi zajímavý.
This project is...
Naplánovali náklady na budovu pro příštích deset let.
They projected the...
Promítali jsme fotografie na plátno.
We projected the...
13/85
+
vyrobit, vytvořit
plodit, rodit
způsobit, vyvolat, vyvolávat, zapříčinit
vytáhnout (a ukázat), předložit (ke kontrole)
zemědělské produkty, plodiny
produce [prəˈdʒuːs]
jedn. číslo: produce, množ. číslo: produces, přít. prostý: produce, 3. os. j. č.: produces, průb. čas: producing, prostý min.: produced, příčestí min.: produced
Naše společnost vytvořila novou verzi softwaru.
Our company produced...
Naše kočka porodila šest koťátek.
Our cat produced...
Tento krém může způsobit dočasné zarudnutí.
This cream may...
Vytáhl nůž ze své kapsy.
He produced a...
14/85
+
průmysl
velký humbuk
píle, pracovitost
industry [ˈɪndəstrɪ]
jedn. číslo: industry, množ. číslo: industries
Globální automobilový průmysl má mnohem více problémů, než si mnozí lidé uvědomují.
The global auto...
Náš automobilový průmysl je nyní ve velmi obtížné situaci.
Our car industry is now in a very difficult position.
Průmysl se skládal z malých firem, které pomocí řemeslné výroby produkovaly několik automobilů.
The industry consisted...
Pokles cestování je špatnou zprávou pro letecký průmysl.
The drop in...
Forma průmyslu v Evropě se navždy změnila.
The shape of...
Zdravá firemní kultura je důležitá v každém průmyslovém odvětví.
A healthy corporate...
15/85
+
pracovník
dělník
worker [ˈwɜːkə]
jedn. číslo: worker, množ. číslo: workers
Byl jsem pracovníkem v této firmě téměř 20 let.
I have been a worker in this company for almost 20 years.
Jsem zaměstnanec města.
I'm a city worker.
Je vytrvalý dříč.
He is a...
Pracovníci byli evakuováni po vypuknutí požáru.
Workers were evacuated...
Ben se vytrvale stavěl proti jakémukoliv snížení výhod zaměstnanců.
Ben perpetually opposed...
Naši pracovníci mohou rozšířit své technické dovednosti a know-how.
Our workers can...
16/85
+
technologie, technika
technology [tekˈnɒlədʒɪ]
jedn. číslo: technology, množ. číslo: technologies
Spotřebitelé přijali novou technologii s nadšením.
Consumers are embracing...
Teď musíme tuto novou technologii vyzkoušet.
Now we need to test this new technology.
John se rozhodl napsat o historii počítačové techniky.
John decided to...
Moderní technologie změnila hodně z toho, co jsme znali v minulém století.
Modern technology changed...
Objevujeme možnosti komerčních dronů jako důležité futuristické technologie.
We are exploring...
Tento druh technologie může být velmi užitečný.
That kind of...
17/85
+
ekonomika, hospodářství
úsporný, ekonomický
hospodárnost, úspornost, šetření
turistický (třída v letadle ap.)
economy [ɪˈkɒnəmɪ]
jedn. číslo: economy, množ. číslo: economies
Inflace by vážně ohrozila ekonomiku.
Inflation would endanger...
Píše s takovou úsporností.
She writes with...
Zdravá ekonomika potřebuje dynamická průmyslová odvětví.
A healthy economy needs dynamic manufacturing sectors.
Zlepšující se ekonomika vyvolala velkou část růstu spotřebitelských úvěrů.
An improving economy...
Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem na ekonomiku současné Číny.
He became an...
Vláda musí udělat více, aby obnovila důvěru v naše hospodářství.
The government needs...
Ekonomika je v útlumu a je méně příležitostí vydělávat peníze.
The economy turns...
18/85
+
organizace
uspořádání
organization [ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən]
jedn. číslo: organization, množ. číslo: organizations
Požádal jsem různé dobrovolnické organizace, aby pomohly malému Danielovi.
I have asked various voluntary organizations to help little Daniel.
Byl jsem pověřen změnit design webové prezentace pro místní neziskovu organizaci.
I was tasked...
Prvořadým cílem každé organizace je vytváření hodnot.
The primary goal...
Výzkumná skupina pro internetovou bezpečnost (ISRG) je nezisková organizace stojící za tímto projektem.
The internet security...
Deset let pracuji pro neziskovou organizaci, která se zabývá ochranou občanských práv.
For ten years,...
Armáda spásy je organizace, která poskytuje pomoc a podporu lidem v nouzi.
The Salvation Army...
19/85
+
správa, řízení, administrativa
vedení, řídící pracovníci
vláda, exekutiva
administration [ədˌmɪnɪˈstreɪʃən]
jedn. číslo: administration, množ. číslo: administrations
Správa soudnictví je odvětví, které vyžaduje zásadní reformu.
The administration of...
Administrativa zkoumá všechny možné způsoby, jak povzbudit soukromý sektor.
The administration is...
Nová daňová politika představuje odklon od precedentu vytvořeného předchozími administrativami.
The new tax...
Lékárník mně poradil se správným podáváním léků.
The pharmacist advised me on proper medication administration.
20/85
+
oheň
požár
táborák
palba
topení, kamna
střílet, vystřelit, vypálit
zapálit
vyhodit, dát padáka
vzbudit, podnítit, zažehnout
spustit, zahájit
fire [faɪə]
jedn. číslo: fire, množ. číslo: fires, přít. prostý: fire, 3. os. j. č.: fires, průb. čas: firing, prostý min.: fired, příčestí min.: fired
Kuchyně byla v těžce poškozena požárem.
The kitchen was...
The house was on fire.
Dům hořel.
Rozdělali jsme na pláži táborák.
We made a...
Město bylo pod palbou.
The city was...
Máme elektrické topení v našem bytě.
We have electric...
Byl jsem vyhozen z práce před dvěma dny.
I was fired...
Kdybych byl tebou, vyhodil bych mě.
If I were...
Podnítil moji představivost.
He has fired...
Funkce bude spuštěna, jakmile myš opustí element.
The function will...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X