Práce

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/75
+
deska, prkno, prkýnko
herní deska, šachovnice
tabule, nástěnka
nastoupit, nasednout, nalodit se
asociace, úřad, odbor
vedení, rada, výbor, představenstvo
strava, stravování, stravné
stravovat se
board [bɔːd]
j.č.: board, mn.č.: boards, přít.: board, 3.os.: boards, průb.: boarding, min.pr.: boarded, příč.min.: boarded
Nakrájejte houby na prkýnku.
Cut the mushrooms on a board.
Učitel napsal nové písmeno na tabuli.
The teacher wrote a new letter on the board.
Nyní nastupujte na let A456 do Londýna.
Flight A456 to London is now boarding.
Každé rozhodnutí musí být schváleno správní radou.
Every decision has to be approved by the board.
Souhlasím s vedením, že je čas, abych se vydal dál.
I agree with the board that it is time for me to move on.
Během mé dovolené v Praze jsem se stravoval u mé rodiny.
During my holiday in Prague I boarded with my family.
2/75
+
důstojník
referent, úředník
funkcionář
strážník, policista
officer [ˈɒfɪsə]
j.č.: officer, mn.č.: officers
Důstojník přikázal svým mužům ustoupit.
The officer ordered his men to retreat.
V tomto roce zaznamenali celníci rekordní počet konfiskací.
There was a record number of confiscations by customs officers this year.
Lupič postřelil jednoho policistu.
The robber shot...
Lupič vystřelil na jednoho policistu.
The robber shot...
Také jí dal doporučení, když žádala o místo provozní ředitelky.
He also gave her a reference when she applied to be chief operating officer.
Policista, který prováděl zatčení zapomněl podezřelého informovat o jeho právech.
The arresting officer neglected to inform the suspect of his rights.
Policie vyslechla muže, který žil v nedalekém domě.
Officers questioned a...
3/75
+
zásobovat, doplňovat
sklad
skladovat
zásoba
akcie, opce
skupina, původ, rod
vývar, bujón
mít na skladě
stock [stɒk]
j.č.: stock, mn.č.: stocks, přít.: stock, 3.os.: stocks, průb.: stocking, min.pr.: stocked, příč.min.: stocked
Mám částečný pracovní úvazek a doplňuji regály v místním supermarketu.
I have a...
Místní prodejna má dobrou zásobu zeleniny.
The local shop...
Měl jsem akcie této společnosti před tím, než jejich cena klesla.
I had stock...
Je ze šlechtického rodu.
She's of a...
Použili jsme hovězí bujón.
We used beef...
4/75
+
kariéra, profese, povolání
řítit se, hnát se, pádit
dráha, pohyb, běh
career [kəˈrɪə]
j.č.: career, mn.č.: careers, přít.: career, 3.os.: careers, průb.: careering, min.pr.: careered, příč.min.: careered
Mám zde dobrou příležitost pro kariéru programátora.
I have a...
Kůň klopýtl v pném běhu.
The horse stumbled...
Před pěti lety jsem začal svoji vojenskou kariéru.
I started my...
Úspěch v tomto projektu vám pomůže posunout vaši kariéru.
Success in this...
Ženy a dívky jsou nabádány, aby zvážili kariéru v politice.
Women and girls...
Teddy se svěřil a řekl nám, jak osamělý se cítil na začátku své kariéry.
Teddy opened up...
Uchop tuto příležitost kvůli své budoucí kariéře.
Grab this opportunity...
5/75
+
personál, zaměstnanci
hůl, tyč
sbor (učitelský), štáb
obsadit, zaměstnávat
staff [stɑːf]
j.č.: staff, mn.č.: staffs, přít.: staff, 3.os.: staffs, průb.: staffing, min.pr.: staffed, příč.min.: staffed
Zaměstnanci nejsou příliš spokojeni s naším rozhodnutím.
The staff are not very happy about our decision.
Tato oddělení musí být obsazena vyškoleným personálem.
These departments must be staffed by trained personnel.
Dnes začínáme s bolestivým procesem snižování počtu našich zaměstnanců.
Today we are...
V naší nemocnici pro zvířata máme profesionální personál.
We have a...
Největším zdrojem společnosti jsou znalosti jejích zaměstnanců.
The company's greatest...
Plánovali snížit počet zaměstnanců a tím snížit náklady.
They planned to...
Byla to čest pro naše specializované pracovníky, že jsme si udrželi rating A +.
It has been...
6/75
+
výkonný
vedoucí pracovník, ředitel
představenstvo
provozní, prováděcí
exkluzivní, luxusní, drahý (hovor.)
executive [ɪgˈzekjʊtɪv]
j.č.: executive, mn.č.: executives, 2. st.: more executive, 3. st.: most executive
Ředitel naší společnosti se mě zeptal, jak to udělám.
The executive of...
Byl jsem jmenován provozním ředitelem naší společnosti v roce 2015.
I was appointed...
Provedeme pohovory se všemi kandidáty a následně nejlepšího jmenujeme výkonným ředitelem.
We will interview...
7/75
+
vyjmout, vytáhnout
odložit, svléknout
odstranit, vyčistit
odvolat, odřeknout
remove [rɪˈmuːv]
přít.: remove, 3.os.: removes, průb.: removing, min.pr.: removed, příč.min.: removed
Bernie byl odvolán z funkce řízení společnosti.
Bernie has been...
Abychom zlepšili bezpečnost letecké dopravy, možná potřebujeme propustit piloty.
To improve airline safety, maybe we need to remove the pilots.
Byly odstraněny vrstvy barvy, aby se odkryl původní barevný vzor.
Layers of paint were removed to expose the original color pattern.
Budeme organizovat více akcí, abychom odstranili bariéry mezi nimi.
We are going to organize more events to remove the barriers between them.
Pracovník odstraní kolem kriketového hřiště pruh trávy.
A worker removes a strip of grass around the cricket pitch.
Můžu se odlíčit.
Can I remove...
8/75
+
firma, podnik
pevný, neohybný
neústupný
spolehlivý, jistý
pevně
upevnit, zpevnit
tvrdý
firm [fɜːm]
j.č.: firm, mn.č.: firms, přít.: firm, 3.os.: firms, průb.: firming, min.pr.: firmed, příč.min.: firmed, 2. st.: firmer, 3. st.: firmest
Pracuji pro dobrou firmu.
I work for...
Šli jsme po pevné zemi.
We walked over...
On je můj spolehlivý přítel.
He is my...
Akcie dnes zpevnily.
The shares firmed...
Tato jablka jsou příliš tvrdá k jídlu.
These apples are...
9/75
+
řízení, vedení, správa
management
organizace, organizování
zvládání, řešení
management [ˈmænɪdʒmənt]
j.č.: management, mn.č.: managements
Každodení řízení zajišťuje David.
Everyday management is...
Máme velmi dobrý management.
We have a...
Nemám přístup k uživatelskému rozhraní pro správu webu.
I have no access to the management web interface.
Žádné změny nenastanou, pokud vedení bude ochotno tolerovat nedbalost.
No changes will...
V rámci vedení společnosti neexistuje rovnoměrný poměr pohlaví.
There is no...
Důraz byl dán na zdokonalení jazykových znalostí a vedení tříd.
The importance was given to the improvement of language skills and classroom management.
V mnoha případech však řešení konfliktů není primárně otázkou práva, ale etiky.
But in many...
10/75
+
výroba, produkce, těžba
vytváření, tvorba
dílo
představení
na základě předložení, při předložení
production [prəˈdʌkʃən]
j.č.: production, mn.č.: productions
Výroba chemických zbraní je zakázána.
The production of...
V našem místním divadle připravují nové představení.
They're doing a...
Vstup do boxu je povolen při předložení VIP vstupenky.
Entry to the...
11/75
+
partner(ka)
společník
spolupracovat
partner [ˈpɑːtnə]
j.č.: partner, mn.č.: partners, přít.: partner, 3.os.: partners, průb.: partnering, min.pr.: partnered, příč.min.: partnered
Megan chtěla, aby Daniel byl její taneční partner.
Megan wanted Daniel to be her dance partner.
Je společníkem v naší firmě.
He is a partner in our company.
Každý postižená osoba spolupracovala se svým vlastním asistentem.
Each affected person partnered with his own helper.
12/75
+
(z)odpovědnost
povinnosti, závazky
responsibility [rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ]
j.č.: responsibility, mn.č.: responsibilities
Přijmete tuto odpovědnost?
Will you accept...
Nemůžu přijmout žádnou další politickou zodpovědnost.
I can't take on any more political responsibilities.
Odpovědnost za neštěstí spočívala na mně.
Responsibility for the...
Zvládáme naše povinnosti bez remcání.
We shoulder our...
Musím převzít plnou zodpovědnost za své chování.
I must take...
Od roku 2015 se snažím převzít plnou zodpovědnost za mé chyby.
Since 2015 I...
13/75
+
vlastník, majitel
owner [ˈəʊnə]
j.č.: owner, mn.č.: owners
Kdo je majitelem tohoto auta?
Who is the...
Majitelé nemovitostí jsou zodpovědní za dodatečné náklady spojené s opravami chodníků.
Property owners are...
Poslal jsem můj životopis a obdržel odpověď od majitele.
I sent my...
Po celou dobu byli oba podnikatelé vyrušováni.
The two business...
14/75
+
zákazník
spotřebitel
consumer [kənˈsjuːmə]
j.č.: consumer, mn.č.: consumers
Potřebujeme více stalých zákazníků.
We need more...
Zákazníci jsou mnohem náročnější, pokud jde o to, co chtějí a očekávají.
Consumers are much...
Zjistili, že pravidla pro spotřebitele jsou na tomto novém trhu odlišná.
They found that consumer rules are different in this new market.
Spotřebitelé přijali novou technologii s nadšením.
Consumers are embracing...
Zákazníci dávají především přednost nakupování online.
The consumers prefer...
V současných supermarketech je různorodost spotřebitelského zboží.
There is a...
Připravujeme to, abychom zajistili maximální ochranu pro spotřebitele.
We are preparing...
15/75
+
profesionální
znalec
profesionál, odborník
professional [prəˈfeʃənəl]
j.č.: professional, mn.č.: professionals, 2. st.: more professional, 3. st.: most professional
Alex je opravdový profesionál.
Alex is a...
Jeden odborný názor nestačí.
One professional opinion...
S tímto problémem vám doporučuji navštívit odborníka.
I recommend you...
16/75
+
příjem, plat
výdělek
renta
income [ˈɪnkəm]
j.č.: income, mn.č.: incomes
Jaký roční příjem byste měl mít, abyste se považoval za bohatého?
What annual income...
Klášter měl značné příjmy ze svých nedalekých lázní.
The monastery had...
Můžete vydělávat hodně a nemusíte platit velké daně.
You can make...
17/75
+
práce
dřina, námaha
dělnictvo
pracovat
dřít, lopotit se
pracovní
porod
porodní
být mylně přesvědčen
labor [ˈleɪbə]
j.č.: labor, mn.č.: labors, přít.: labor, 3.os.: labors, průb.: laboring, min.pr.: labored, příč.min.: labored
Nabídka levné pracovní síly se snížila.
The supply of...
Toto ušetří mnoho dřiny, času a nákladů na projekt.
This saves a...
Kabinet se soustředí na novou rovnováhu na trhu práce.
The cabinet focuses...
Seznamte se více s tím, co způsobuje porodní bolesti.
Learn more about...
Tyler vždy žil v klamné představě, že je skvělým spisovatelem.
Tyler always labored...
18/75
+
fungovat
pracovat
provozovat
obsluhovat
operovat
operate [ˈɒpəˌreɪt]
přít.: operate, 3.os.: operates, průb.: operating, min.pr.: operated, příč.min.: operated
Notebook může pracovat po omezenou dobu pouze s akumulátorem.
The notebook can...
Kavárna je vlastněna a provozována mladým párem.
The café is...
Alexander učí uživatele, jak obsluhovat speciální zdravotnická zařízení.
Alexander teaches users...
Chirurg operoval pacienta v anestézii.
The surgeon operated...
19/75
+
posunout, přesunout
čelní představitel
vedoucí, ústřední, hlavní
vůdčí schopnosti, vůdcovství
leadership [ˈliːdəʃɪp]
j.č.: leadership, mn.č.: leaderships
Přinesl zcela nový styl vedení.
He brought an...
Budou bojovat pod jeho vedením.
They will fight...
Přijal výzvu k soupeření ve volbách na čelního představitele strany.
He accepted the...
Nicméně hlavní problém sahá výše, až k Markovi.
The leadership question...
20/75
+
vydělat, vydělávat
zasloužit si
získat (si)
(vy)nést
earn [ɜːn]
přít.: earn, 3.os.: earns, průb.: earning, min.pr.: earned, příč.min.: earned
Vydělává téměř dvakrát více než on.
She earns nearly twice as him.
Jako učitelka získala úctu svých studentů.
As a teacher, she had earned the respect of her students.
Jordan doufá, že získá místo v týmu.
Jordan hopes to earn a place in the team.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X