460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
souhlasit, shodnout se, rozumět si
see eye to eye [siː aɪ tuː aɪ]
přít. prostý: see eye to eye, 3. os. j. č.: sees eye to eye, průb. čas: seeing eye to eye, prostý min.: saw eye to eye, příčestí min.: seen eye to eye
Tito dva se neshodli na tom, jak problém vyřešit.
The two did...
Někdy se prostě neshodneme.
Sometimes we just...
2/690
+
lehké zranění
minor injury [ˈmaɪnə ˈɪndʒərɪ]
jedn. číslo: minor injury, množ. číslo: minor injuries
Muž z auta vyvázl jen s lehkými zraněními.
The man escaped...
Nikdy jsme neměli nic víc než drobné zranění.
I've never had...
3/690
+
zaskočený, zděšený
divný, zvláštní
weird out [wɪəd aʊt]
Ta žádost ho dost vyděsila.
He got really...
Víte, tam venku se můžou dit trochu divné věci.
You know, things...
4/690
+
rychlovarná konvice
electric kettle [ɪˈlektrɪk ˈketəl]
jedn. číslo: electric kettle, množ. číslo: electric kettles
Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynový sporák?
How could you...
5/690
+
do té doby, v mezidobí
between now and then [bɪˈtwiːn naʊ ən ðen]
Do té doby, potřebuje zjistit, kde vladní úřady mohou ušetřit.
Between now and then, he needs to identify where the government agencies can make savings.
V mezidobí musíme doladit podrobnosti a učinit potřebná opatření.
We need to finalize the details and make the necessary arrangements between now and then.
Do té doby musíme udělat spoustu práce, abychom stihli termín.
We have a lot of work to do between now and then to meet the deadline.
6/690
+
zpětně kompatibilní
backwards compatible [ˈbækwədz kəmˈpætəbəl]
Je to stále zpětně kompatibilní s existujícím řešením.
It is still...
Nová aktualizace softwaru je zpětně kompatibilní, takže ji lze bez problémů spustit i na starších zařízeních.
The new software...
Tato konzole je zpětně kompatibilní a umožňuje hrát starší hry.
This console is...
7/690
+
bleší trh
flea market [fliː ˈmɑːkɪt]
jedn. číslo: flea market, množ. číslo: flea markets
Rádi se procházíme po bleším trhu.
We like to...
Na bleším trhu je takových věcí spousta.
There are lots...
8/690
+
především, nad vše ostatní, na prvním místě
above all else [əˈbʌv ɔːl els]
Rodina je v mém životě na prvním místě.
Above all else, family comes first in my life.
Především musíme chránit životní prostředí pro budoucí generace.
Above all else, we need to protect the environment for future generations.
Základem každého úspěšného vztahu je především důvěra.
Trust is the foundation of any successful relationship, above all else.
9/690
+
zbožné přání
wishful thinking [ˈwɪʃfʊl ˈθɪŋkɪŋ]
Představa, že ti dám to, co chceš, může být jen tvé zbožné přání.
The notion that...
Věřit, že se vše zázračně vyřeší bez vynaložení jakéhokoli úsilí, je pouhé zbožné přání.
Believing that everything...
Očekávat, že vaše problémy zmizí přes noc, je jen zbožné přání.
It's wishful thinking...
10/690
+
ve srovnání s, na rozdíl od
spíše než
as opposed to [æz əˈpəʊzd tuː]
Společnost se zaměřuje spíše na kvalitu než na kvantitu.
The company focuses...
Spíše než násilí, prosazují mírová řešení.
They advocate for...
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I asked her...
11/690
+
jinak, odlišně, ne přímo
s překvapením, s nečekaným obratem, zvratem
with a twist [wɪθ ə twɪst]
Aplikace pracuje podobně, ale s rozdílem, že jejím cílem je posílit postavení žen.
The application works in much the same way, but with a twist that aims to empower women.
Vyprávěla příběh o Popelce, ale s moderním zvratem v ději.
She told the story of Cinderella, but with a modern twist to the plot.
Film je romantickou komedií, ale se zvratem, který diváky udrží v nejistotě až do konce.
The movie is a romantic comedy, but with a twist that keeps the audience guessing until the end.
12/690
+
vzhledem k tomu, že, protože
přestože
Still, as [stɪl əz]
Vzhledem k tomu, že je stále více práce, máme více pracovníků než před rokem.
Still, as there...
Protože předpověď počasí předvídala déšť, rozhodli se uspořádat piknik pod střechou.
Still, as the...
Byla odhodlaná jít za svým snem, přestože ji od toho rodina odrazovala.
She was determined...
13/690
+
holicí strojek s žiletkou
safety razor [ˈseɪftɪ ˈreɪzə]
jedn. číslo: safety razor, množ. číslo: safety razors
První holicí žiletkový strojek vynalezl pan Gillette v roce 1903.
The first safety...
Před čtyřiceti lety jsem používal holící strojek s žiletkou.
Forty years ago,...
14/690
+
vynadání
telling‑off [ˈtelɪŋ ɒf]
Rozhodli se vyčinit firmám, namísto toho, aby jim vyslovily úplný zákaz.
They opted to give the companies a telling off instead of banning them outright.
Pěkně mně vynadal, že jsem zapomněl na poradu.
He gave me a good telling-off for forgetting the meeting.
15/690
+
s tímto vědomím
with that in mind [wɪθ ðæt ɪn maɪnd]
S tímto vědomím jsme pracovali na našich pozměňovacích návrzích.
With that in...
S tímto vědomím dávalo smysl, aby nastoupil do zápasu.
With that in...
16/690
+
a tak dál(e)
and so on [ænd səʊ ɒn]
Můj muž umí opravovat televize, rádia, rychlovarné konvice a tak dále.
My husband can...
Prodávají široký sortiment domácích spotřebičů - pračky, myčky nádobí a tak dále.
They sell a...
17/690
+
najednou, z ničeho nic
all of a sudden [ɔːl ɒv ə sudden]
Najednou zhasla světla a my jsme zůstali v naprosté tmě.
All of a sudden, the lights went out and we were left in complete darkness.
Auto z ničeho nic zastavilo, což přimělo řidiče za ním prudce zabrzdit.
The car came to a stop all of a sudden, causing the driver behind to brake abruptly.
Z ničeho nic se bez zjevné příčiny rozplakala.
All of a sudden, she burst into tears without any apparent reason.
18/690
+
státní úředník
civil servant [ˈsɪvəl ˈsɜːvənt]
jedn. číslo: civil servant, množ. číslo: civil servants
Pan Stevens vycházel z informací, které mu předali vyšší státní úředníci.
Mr. Stevens relied...
Vysoký státní úředník byl disciplinárně potrestán za vyzrazení tajných vládních plánů médiím.
A senior civil...
19/690
+
výhody a nevýhody, pro a proti
the pros and cons [ðə ˌprəʊz ænd ˈkɒnz]
Stále zvažujeme výhody a nevýhody obou možností.
We're still weighing...
Musíme zvážit vše co je pro a proti.
We must weigh...
20/690
+
státní zaměstnanec
public servant [ˈpʌblɪk ˈsɜːvənt]
jedn. číslo: public servant, množ. číslo: public servants
Státní úředníci by měli být neúplatní.
Public servants should be incorruptible.
Celý život jsem byl loajálním státním úředníkem.
I've been a faithful public servant all my life.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X