460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
únavová zlomenina
stress fracture [stres ˈfræktʃə]
jedn. číslo: stress fracture, množ. číslo: stress fractures
Rafaelovi není umožněno hrát kvůli únavové zlomenině žebra po dobu čtyř až šesti týdnů.
Rafael has been ruled out for between four and six weeks with a stress fracture of the rib.
Lucas musí podstoupit operaci únavové zlomeniny chodidla.
Lucas needs to have an operation for a stress fracture in his foot.
2/690
+
mezi tím, po tuto dobu, postupně
po cestě
along the way [əˈlɒŋ ðə weɪ]
Tuto práci dělám už mnoho let a za tu dobu jsem nasbíral spoustu cenných zkušeností.
I've been in...
Člověk si postupně všimne různých maličkostí.
There are little...
Jako tulák dával přednost kočovnému způsobu života a cestou poznával různé kultury.
As a rover,...
3/690
+
mít na starosti, být zodpovědný (za co), velet
be in charge [biː ɪn tʃɑːdʒ]
přít. prostý: be in charge, 3. os. j. č.: is in charge, průb. čas: being in charge, prostý min.: were/was in charge, příčestí min.: been in charge
Mozek je zodpovědný za to, jak na všechno reagujeme.
The brain is...
Stephen je zodpovědný za údržbu v místní továrně.
Stephen is in...
Je zodpovědný za hudební oddělení.
He is in...
Kurátor muzea má na starosti nejdůležitější činnosti v muzeu.
A museum curator...
4/690
+
leknín
water lily [ˈwɔːtə ˈlɪlɪ]
jedn. číslo: water lily, množ. číslo: water lilies
Listy leknínu plavaly na vodní hladině.
The leaves of the water lily floated on the water's surface.
Lekníny jsou samozřejmě středobodem každé vodní zahrady.
The water lilies are obviously the centerpiece of any water garden.
5/690
+
po (předchozí) domluvě (schůzka ap.)
podle ujednání, podle úmluvy
by appointment [baɪ əˈpɔɪntmənt]
Návštěva našeho střediska je možná po objednání.
Visiting our centre...
Dům je veřejnosti přístupný pouze po předchozí domluvě.
The House is...
6/690
+
infarkt, srdeční příhoda
heart attack [hɑːt əˈtæk]
jedn. číslo: heart attack, množ. číslo: heart attacks
Pravidelné cvičení vám může pomoci uniknout infarktu.
Regular exercise can...
Pět let po infarktu mnoho z nich už nebude naživu.
Five years after...
Klasický příznak srdečního záchvatu zahrnuje pocit extrémního tlaku na hrudi.
The classic symptom...
Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko srdečního infarktu, mozkové mrtvice a demence.
High blood raises...
Zkolaboval a zemřel na infarkt.
He collapsed and...
7/690
+
jako součást experimentu
experimentálně
by way of experiment [baɪ weɪ ɒv ɪkˈsperɪmənt]
Nelze to prokázat experimentálně.
It cannot be demonstrated by way of experiment.
Jako součást experimentu jsme umístili za lokomotivu sedmnáct naložených vagónů.
By way of...
8/690
+
pro začátek, zaprvé
to start with [tuː stɑːt wɪθ]
Zaprvé nemáme dost peněz a zadruhé nemáme dost času.
To start with,...
Ze začátku jsem byl docela nervózní, ale po chvíli jsem byl v pohodě.
I was pretty...
Je rozumné začít se stručnými větami namísto složitých vět.
It is sensible...
9/690
+
zdravotní péče, zdravotnictví
healthcare services [ˈhelθkeə ˈsɜːvɪsis]
Staří lidé by měli mít stejný přístup ke zdravotnickým službám jako kdokoli jiný.
Old people should...
Lékařská asociace se včera ohradila proti vládním škrtům ve zdravotnictví.
The Medical Association...
10/690
+
prostřednictvím, pomocí, přes
by means of [baɪ miːnz ɒv]
Píst je spojen s hnacím hřídelem pomocí ojnice.
A piston links to a drive shaft by means of a connecting rod.
Náklad byl zvednut pomocí jeřábu.
The load was lifted by means of a crane.
Dopisy a balíky jsou rychle dopravovány z jednoho státu do druhého leteckou poštou.
Letters and packages...
11/690
+
cestovní kancelář
travel agency [ˈtrævəl agency]
jedn. číslo: travel agency, množ. číslo: travel agencies
Od roku 1998 provozujeme vlastní cestovní kancelář.
Since 1998 we...
Buďte opatrní, pokud cestovní kancelář přijímá pouze hotovost jako jediný způsob platby.
Be cautious if a travel agency only accepts cash as a form of payment.
12/690
+
startovní číslo
start number [stɑːt ˈnʌmbə]
jedn. číslo: start number, množ. číslo: start numbers
Startovní číslo tohoto sportovce v závodě bude 23.
The start number...
Všechna startovní čísla by měla být čistá a přišpendlena zavíracími špendlíky.
All start numbers...
13/690
+
idyla, idylická záležitost
mílius
sweetness and light [swiːtnəs ænd laɪt]
Lidé si myslí, že je Matilda mílius, ale ve skutečnosti má sklony se snadno rozčílit.
People think Matilda is all sweetness and light, but she's actually got an awful temper.
Život není jen idylka.
Life is not...
14/690
+
kompromis, něco za něco
trade-off [treɪd ɒf]
jedn. číslo: trade-off, množ. číslo: trade‑offs
To není špatný kompromis.
That's not a...
Musíme si vybrat, zda uděláme práci precizně nebo rychle.
There is a...
Ruby řekla, že musela najít kompromis mezi prací a rodinou.
Ruby said she'd...
15/690
+
rozhledna
lookout tower [ˈlʊkˌaʊt ˈtaʊə]
jedn. číslo: lookout tower, množ. číslo: lookout towers
Vyrazili jsme na kole a za pět hodin jsme byly na rozhledně.
We set off...
Návrh, aby byla rozhledna postavenu v jejich blízkosti narazil na tvrdý odpor.
The proposal to build the lookout tower in their vicinity met with fierce opposition.
16/690
+
skrytá kamera
candid camera [ˈkændɪd ˈkæmərə]
jedn. číslo: candid camera, množ. číslo: candid cameras
Usmívejte se, jste ve skryté kameře!
Smile, you are on candid camera!
Toto je skrytá kamera, že?
This is a...
17/690
+
cukrová třtina
sugar cane [ˈʃʊgə keɪn]
jedn. číslo: sugar cane, množ. číslo: sugar canes
Rum se vyrábí výhradně ze surovin, které se získávají z cukrové třtiny.
Rum is made...
Cukrová třtina se rafinuje na cukr.
Sugar cane is...
18/690
+
(až) donedávna
until recently [ʌnˈtɪl ˈriːsəntlɪ]
Až donedávna byl Albert příkladný student.
Until recently, Albert...
Až donedávna Ivy pracovala jako programátorka v Německu.
Until recently, Ivy...
19/690
+
podobně smýšlející, podobně založený (povahově)
like-minded [laɪk ˈmaɪndɪd]
Vyzývám všechny podobně smýšlející lidi, aby mě podpořili.
I appeal to all like-minded people to support me.
Je to také skvělý způsob, jak se seznámit s podobně smýšlejícími lidmi.
It is also a great way to meet like-minded people.
20/690
+
mimo jiné
among other things [əˈmʌŋ ˈʌðə θɪŋs]
Během setkání se mimo jiné diskutovalo o nedávných událostech v Japonsku.
During the meeting,...
Technické poradenství týkající se počítačového softwaru spočívá, mimo jiné, v údržbě webových stránek.
Technical consultancy relating to computer software consisting, among other things, in web management.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X