460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/701
+
pořadník (čekatelů, žadatelů)
čekací listina
waiting list [weɪtɪŋ lɪst]
jedn. číslo: waiting list, množ. číslo: waiting lists
Vzhledem k velké poptávce je na tělocvičnu dlouhý pořadník.
Due to high...
V ordinaci mě informovali, že čekací listina pro nové pacienty je poměrně dlouhá.
The doctor's office...
Jsem na padesátám místě v pořadníku.
I'm at fifty in the waiting list.
2/701
+
z vlastní kapsy
out of pocket [aʊt ɒv ˈpɒkɪt]
Opravu jsem musel zaplatit z vlastní kapsy, protože pojištění ji nezajišťovalo.
I had to...
To, že ztratil účtenku, znamenalo, že nemohl uplatnit výdaje a musel je uhradit z vlastní kapsy.
The lost receipt...
3/701
+
pohodlné místo
silná stránka
bod dokonalosti
sweet spot [swiːt spɒt]
jedn. číslo: sweet spot, množ. číslo: sweet spots
Tohle je dokonalé místo pro klubovnu.
This is a sweet spot for a clubhouse.
Recept vyžaduje přesné dávkování koření, aby jídlo mělo dokonalou chuť.
The recipe calls for just the right amount of spice to hit the sweet spot.
4/701
+
cestovní výdaje
cestovní náklady
travel expenses [ˈtrævəl ɪkˈspensɪz]
Frankie předložil své cestovní výdaje ke schválení svému nadřízenému.
Frankie submitted his...
Cestující hradili některé cestovní výdaje z vlastní kapsy, protože překročili limit společnosti.
Travelers paid some...
Součástí pracovní nabídky byl štědrý příspěvek na cestovní výdaje.
The job offer...
5/701
+
odborový svaz, odborová organizace
trade union [treɪd ˈjuːnjən]
jedn. číslo: trade union, množ. číslo: trade unions
Odborová organizace jménem svých členů vyjednala novou kolektivní smlouvu.
The trade union...
Odborový svaz se dlouhodobě zasazuje o práva zaměstnanců a zlepšování pracovních podmínek.
The trade union...
Odborová organizace plánuje stávku na protest proti nespravedlivému přístupu k zaměstnancům.
The trade union...
6/701
+
domluvit si schůzku
objednat se (u někoho)
make an appointment [meɪk ən əˈpɔɪntmənt]
přít. prostý: make an appointment, 3. os. j. č.: makes an appointment, průb. čas: making an appointment, prostý min.: made an appointment, příčestí min.: made an appointment
Celý týden si domlouvají schůzky s potenciálními klienty.
They have been making appointments with potential clients all week.
Vždy se ke svému zubaři objednávám půl roku dopředu.
I always make an appointment with my dentist six months in advance.
7/701
+
řídit se instinktem, mít tušení
play a hunch [pleɪ ə hʌntʃ]
přít. prostý: play a hunch, 3. os. j. č.: plays a hunch, průb. čas: playing a hunch, prostý min.: played a hunch, příčestí min.: played a hunch
Donald se řídil instinktem a rozhodl se jít jinou cestou.
Donald played a...
Měli jsme tušení a koupili jsme spoustu akcií této společnosti.
We played a...
8/701
+
dodávka, dodávkový vůz
delivery truck [dɪˈlɪvərɪ trʌk]
jedn. číslo: delivery truck, množ. číslo: delivery trucks
Společnost využívá k přepravě zboží k zákazníkům flotilu dodávkových vozů.
The company uses...
Polohu dodávkového vozu jsme sledovali pomocí GPS systému.
We tracked the...
Dodávkové auto bylo naskládáno paletami se zbožím.
The delivery truck was stacked with pallets of merchandise.
9/701
+
nacházet se, být umístěný (kde)
be located [biː ləʊˈkeɪtɪd]
přít. prostý: be/am/are located, 3. os. j. č.: is located, průb. čas: being located, prostý min.: were/was located, příčestí min.: been located
Lyžařské středisko se svými pohodovými sjezdovkami se nachází v nadmořské výšce 2547 m.
The ski center...
Lázně jsou umístěny v hotelu.
The spa is...
Hlavní evropské sídlo společnosti Google se nachází v Dublinu.
Google's European headquarters...
Tento obytné podkroví se nachází ve 2. patře staré průmyslové budovy.
This residential loft is located on the 2nd floor of an ancient industrial building.
Školka se nachází v centru města a má velké venkovní hřiště.
The nursery is...
10/701
+
vitrína, výkladní skříň
display case [dɪˈspleɪ keɪs]
jedn. číslo: display case, množ. číslo: display cases
Sbírku vzácných mincí pečlivě uložila do skleněné vitríny.
She carefully placed...
Pekárna měla vitrínu plnou lahodného pečiva a dortů.
The bakery had...
Škola vystavovala studentské výtvarné práce ve vitríně poblíž vchodu.
The school displayed...
11/701
+
jednovaječné dvojče
identical twin [aɪˈdentɪkəl twin]
jedn. číslo: identical twin, množ. číslo: identical twins
Rozlišit jednovaječná dvojčata je bez podrobného zkoumání často obtížné.
It's often challenging...
Pravděpodobnost výskytu jednovaječných dvojčat je ve srovnání s nejednovaječnými dvojčaty poměrně nízká.
The probability of...
Dokonce i jednovaječná dvojčata mají často odlišnou povahu.
Even identical twins...
12/701
+
několikrát, vícekrát
several times [ˈsevrəl taɪms]
Už to udělal několikrát.
He has done it several times.
Svědkyně vypověděla, že viděla, jak obžalovaný oběť několikrát bodl.
The witness testified...
Pro někoho není neobvyklé, že několikrát změní zaměstnání.
It's not uncommon...
13/701
+
nejednovaječné dvojče
non identical twin [nɒn aɪˈdentɪkəl twɪn]
jedn. číslo: non identical twin, množ. číslo: non identical twins
Mary má nejednovaječná dvojčata, která se od sebe vzhledově velmi liší.
Mary has non-identical...
Nejednovaječná dvojčata mohou být stejného nebo různého pohlaví.
Non identical twins...
Nejednovaječná dvojčata mohou mít odlišné zájmy a nadání, přestože vyrůstala společně.
Non-identical twins can...
14/701
+
nashle, nazdar
tak dlouho
so long [səʊ lɒŋ]
Co tě zdrželo tak dlouho?
What kept you so long?
Dokud jsme byli spolu, mluvili jsme o jejích dětech.
So long as...
Bude to v pořádku, pokud se budete řídit mými radami.
It'll be fine...
Pokud vím, co se ode mě očekává, dokážu to zvládnout.
So long as...
Dlužím ti pivo kvůli tomu, že jsem tě nechal čekat tak dlouho.
I owe you...
15/701
+
pozdější
in later [ɪn ˈleɪtə]
Tým plánuje tyto změny implementovat v pozdějších verzích softwaru.
The team plans to implement those changes in later versions of the software.
Podrobnosti můžeme probrat v pozdějších rozhovorech.
We can discuss the details in later conversations.
Tématu se budeme věnovat v dalších kapitolách knihy.
The topic will be covered in later chapters of the book.
16/701
+
všude, v celém rozsahu, po celém
all over [ɔːl ˈəʊvə]
Špína byla po celé podlaze.
There was dirt...
Tento trend je teď rozšířený po celém světě.
That trend is...
Všude na sobě měl písek.
He had sand...
17/701
+
mimozemšťan, mimozemský
extra-terrestrial [ˈekstrə təˈrestrɪəl]
jedn. číslo: extra-terrestrial, množ. číslo: extra-terrestrials
Svědek tvrdí, že viděl neidentifikovaný létající objekt mimozemského původu.
The witness claimed...
Objev mikroorganismů na Marsu by byl významnou známkou mimozemského života.
The discovery of...
Vědci hledají mimozemskou inteligenci pomocí radioteleskopů.
Scientists are searching...
18/701
+
navzdory (čemu/komu)
v rozporu (s čím)
in defiance of [ɪn dɪˈfaɪəns ɒv]
Navzdory všem překážkám, které mu stály v cestě, si dál plnil své sny.
He continued to pursue his dreams in defiance of all the obstacles in his path.
Nosila odvážné a netradiční oblečení navzdory společenským normám.
She wore a bold and unconventional outfit in defiance of societal norms.
Stál za svým přesvědčením navzdory odporu a kritice.
He stood up for his beliefs in defiance of opposition and criticism.
19/701
+
od počátku
from the outset [frɒm ðə ˈaʊtˌset]
Projekt se od počátku potýkal s problémy, ale byli jsme odhodláni je překonat.
The project faced...
Od začátku bylo jasné, že nastanou problémy.
It was clear...
Trvalo mi roky, než jsem si uvědomil, že jsem byl od počátku pošetilý.
It took me...
20/701
+
způsobený vlastní vinou
self inflicted [self ɪnˈflɪktɪd]
Zranění si způsobil sám a bylo důsledkem jeho lehkovážného chování.
His injuries were...
Ocitl se v obtížné situaci, kterou si však zcela zavinil sám.
He found himself...
Své finanční problémy si z velké části způsobila sama, a to kvůli špatným rozhodnutím.
Her financial troubles...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X