460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
postup, postupné kroky
způsob jednání
course of action [kɔːs ɒv ˈækʃən]
jedn. číslo: course of action, množ. číslo: courses of action
Manažer nastínil postupné kroky pro řešení problému.
The manager outlined the course of action for resolving the issue.
V takových situacích je důležité mít jasně stanovený postup.
In such situations, it is important to have a clear course of action in place.
Jeho neuvážené jednání vedlo ke katastrofálním následkům.
His reckless course of action led to disastrous consequences.
2/690
+
městská rada, městské zastupitelstvo
town council [taʊn ˈkaʊnsəl]
jedn. číslo: town council, množ. číslo: town councils
Dnes večer se sejde městská rada, aby projednala nové předpisy pro územní plánování.
The town council...
Městská rada hraje klíčovou roli při řízení rozpočtu a financí města.
The town council...
Členové městské rady byli zvoleni obyvateli města.
The town council...
3/690
+
vodní hladina
water surface [ˈwɔːtə ˈsɜːfɪs]
jedn. číslo: water surface, množ. číslo: water surfaces
Sluneční světlo se odráželo od klidné vodní hladiny.
The sunlight reflected...
Podvodní kamera zachytila úžasné záběry mořského života těsně pod vodní hladinou.
The underwater camera...
Kapky deště tančily na vodní hladině a vytvářely fascinující obrazce.
The raindrops danced...
4/690
+
v neposlední řadě
last but not least [lɑːst bʌt nɒt liːst]
Ocenili úsilí celého personálu a v neposlední řadě i obětavý tým pečovatelů.
They acknowledged the efforts of the entire staff, and last but not least, the dedicated custodial team.
Kniha obsahuje kapitoly o historii, kultuře a v neposlední řadě i praktické rady pro cestovatele.
The book includes chapters on history, culture, and last but not least, practical tips for travelers.
5/690
+
především, za prvé, pro začátek
to begin with [tuː bɪˈgɪn wɪθ]
Především je třeba shromáždit všechny potřebné informace, než se rozhodneme.
To begin with,...
Pro začátek stanovme jasný časový plán dokončení projektu.
To begin with,...
Pro začátek se zeptal na místo pobytu každého pohřešovaného.
To begin with...
6/690
+
potravinová poukázka (pro chudé)
food stamp [fuːd stæmp]
jedn. číslo: food stamp, množ. číslo: food stamps
Vláda poskytuje pomoc rodinám s nízkými příjmy prostřednictvím programu potravinových poukázek.
The government provides...
Kritéria pro získání potravinových lístků se liší v závislosti na příjmu a velikosti domácnosti.
The eligibility criteria...
Nedávno přišel o práci a musel požádat o potravinové lístky, aby vyšel s penězi.
He recently lost...
7/690
+
za sebou (něco nechat), pozadu (s čím)
behind by [bɪˈhaɪnd baɪ]
John kvůli nemoci chyběl ve škole a nyní je o týden pozadu s plněním úkolů.
John has been absent from school due to illness and is now behind by a week in his coursework.
Špatný výkon týmu v prvním poločase způsobil, že tým zaostával o dva góly.
The team's poor performance in the first half put them behind by two goals.
Stále počítají nevybuchnutou munici, kterou za sebou zanechala izraelská armáda.
They are still...
8/690
+
udržovat si přehled, být stále v obraze
stay up to date [steɪ ʌp tʊ deɪt]
přít. prostý: stay up to date, 3. os. j. č.: stays up to date, průb. čas: staying up to date, prostý min.: stayed up to date, příčestí min.: stayed up to date
Je dobré mít stále přehled o nejnovějších verzích JavaScriptu.
It's good practice...
Pro mě je prioritou stále sledovat nejnovější technologické trendy.
I make it...
Jak být stále dobře informovaný?
How to stay up to date?
9/690
+
navzdory tomu, že
přestože
despite the fact that [dɪˈspaɪt ðə fækt ðæt]
Pokračovala v pilné práci, přestože se necítila dobře.
She continued to...
Přestože měl omezené zkušenosti, ujal se vedoucí úlohy.
Despite the fact...
Přestože se v mnoha otázkách neshodli, zůstali blízkými přáteli.
Despite the fact...
Zůstala klidná a vyrovnaná, přestože situace byla chaotická.
She remained calm...
10/690
+
vodovodní systém
plumbing system [ˈplʌmɪŋ ˈsɪstəm]
jedn. číslo: plumbing system, množ. číslo: plumbing systems
Vodovodní systém v našem starém domě potřeboval rozsáhlé opravy.
The plumbing system in our old house needed extensive repairs.
V zimě je důležité, abyste ochránili vodovodní systém před mrazem.
In winter, it's important to protect your plumbing system from freezing temperatures.
Intenzivní tlak poškodil potrubí a způsobil netěsnosti ve vodovodním systému.
The intense pressure...
11/690
+
jednotné číslo
singular form [ˈsɪŋgjʊlə fɔːm]
jedn. číslo: singular form, množ. číslo: singular forms
V angličtině je jednotné číslo slova "cats" "cat".
In English, the...
"Sheep" je příkladem slova, které má stejné jednotné i množné číslo.
"Sheep" is an...
Jednotné číslo podstatných jmen se používá, když mluvíte o jedné věci nebo osobě.
Singular form nouns...
12/690
+
zmatený, popletený, mimo (člověk ap.)
zapletený (do čeho, v čem) (do skandálu ap.)
zamíchaný, pomíchaný
min.čas a příč.min. slovesa smíchat, splést
mixed up [mɪkst ʌp]
Pomíchané dílky puzzle byly pro nás výzvou k sestavení.
The mixed-up puzzle...
Její zmatené emoce jí komplikovaly schopnost se rozhodnout.
Her mixed up...
Ne, musel jste si mě splést s někým jiným.
No, you must...
Všechny dokumenty se pomíchaly dohromady.
All the documents...
Má zmatek v tom, co je psychologie a co je psychiatrie.
He is mixed...
13/690
+
sborově, společně
in chorus [ɪn ˈkɔːrəs]
Protestující sborově provolávali hesla požadující změnu.
The protesters shouted slogans in chorus, demanding change.
Členové sboru zpívali společně a vytvářeli krásnou harmonii.
The choir members sang in chorus, creating a beautiful harmony.
"Děkuji vám", řekli sborově.
"Thank you", they...
14/690
+
mimo jiné
například
but not limited to [bʌt nɒt ˈlɪmɪtɪd tuː]
Budete pracovat s technologiemi mezi které patří mimo jiné HTML, CSS, JavaScript, Angular atd.
You will work...
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb, mimo jiné poradenství, marketing a vývoj webových stránek.
Our company offers...
Toto stipendium je určeno studentům, kteří studují přírodní vědy a technologie, ale neomezuje se pouze na tyto obory.
This scholarship is...
15/690
+
stolice, vyprazdňování
bowel movements [ˈbaʊəl ˈmuːvmənts]
Pití velkého množství vody může pomoci změkčit stolici a usnadnit vyprazdňování.
Drinking plenty of water can help soften stools and facilitate easier bowel movements.
Je známo, že vláknina podporuje pravidelnou a zdravou stolici.
Dietary fiber is known to promote regular and healthy bowel movements.
Těm, kteří tyto bylinné směsi konzumovali, byla slibována pravidelnější stolice.
These herbal compounds...
16/690
+
množné číslo
plural form [ˈplʊərəl fɔːm]
jedn. číslo: plural form, množ. číslo: plural forms
Nezapomeňte při psaní používat správný tvar množného čísla podstatných jmen.
Remember to use...
Tvar množného čísla slova "mouse" je "mice".
The plural form...
17/690
+
fakturační údaje
billing information [ˈbɪlɪŋ ˌɪnfəˈmeɪʃən]
jedn. číslo: billing information, množ. číslo: -
Pro dokončení nákupu uveďte své fakturační údaje.
Please provide your...
Své fakturační údaje můžete bezpečně uložit pro budoucí transakce.
You can securely...
Je důležité znovu zkontrolovat své fakturační údaje, abyste předešli chybám při platbě.
It's important to...
18/690
+
den splatnosti, termín splatnosti
due date [djuː deɪt]
jedn. číslo: due date, množ. číslo: due dates
Datum splatnosti nájemného je první den v měsíci.
The due date for your rent payment is the first of each month.
Prošvihl jsem datum splatnosti.
I missed the due date.
Co se stane, když nezaplatíme dovozní clo v den nebo před dnem splatnosti?
What happens if...
19/690
+
ve velkém (stylu), pořádně, okázale
in a big way [ɪn ə bɪg weɪ]
Své výročí oslavili ve velkém stylu a uspořádali velkolepý večírek.
They celebrated their...
Rozhodli se přispět komunitě ve velkém stylu tím, že postavili nový park.
They decided to...
Svůj odchod do důchodu se rozhodl oslavit ve velkém stylu plavbou kolem světa.
He decided to...
20/690
+
složená závorka
curly bracket [ˈkɜːlɪ ˈbrækɪt]
jedn. číslo: curly bracket, množ. číslo: curly brackets
Syntaktická chyba byla způsobena tím, že v kódu chyběla uzavírací složená závorka.
The syntax error...
V matematickém zápisu můžete složené závorky používat k vytváření množin.
You can use...
Do složených závorek se uzavírají pravidla stylů CSS, která definují vzhled webových prvků.
The CSS style...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X