460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/690
+
cesta ven, východisko
way out [weɪ aʊt]
jedn. číslo: way out, množ. číslo: ways out
Alkohol není správnou cestou pro řešení tvých problémů.
Alcohol is not...
Dokážeme vyřešit narůstající problém s elektronickým odpadem?
Can we fix our way out of the growing e-waste problem?
Musíme být pryč, než si prorazí cestu ven z jejich temného a děsivého hrobu.
We must be away before fighting their way out of their dark and eerie grave.
2/690
+
podrobně, detailně
in detail [ɪn ˈdiːteɪl]
Na schůzce podrobně vysvětlil celý proces.
He explained the process in detail during the meeting.
Prošla sis podrobně tuto zprávu, než si jí předložila týmu?
Did you go through this report in detail before presenting it to the team?
Detailně jsem studoval tuto historickou událost, abych pochopil její důsledky.
I have studied this historical event in detail to understand its implications.
3/690
+
lyžařský vlek
ski tow [skiː təʊ]
jedn. číslo: ski tow, množ. číslo: ski tows
Lyžaři využívají lyžařský vlek, aby se rychle dostali na vrchol sjezdovky.
Skiers use the...
Lyžařský vlek byl mimo provoz, takže lyžaři museli nahoru jít pěšky.
The ski tow...
Lyžařský vlek bude v provozu každý den od 9 do 16 hodin.
The ski tow...
4/690
+
brát nebo nechat být
take it or leave it [teɪk ɪt ɔː liːv ɪt]
Toto je konečná nabídka. Berte nebo nechte být.
This is the...
O podmínkách už nemůžeme dále vyjednávat. Buď ber nebo nech být.
We can't negotiate...
5/690
+
již ne, ne déle, už nikdy
no longer [nəʊ lɒŋə]
Vaše služby už nejsou potřeba.
Your services are no longer required.
Je mi líto, vaše služby už nebudeme potřebovat.
I'm sorry, your...
Vidět to na vlastní oči, není už možné, protože je to nyní příliš nebezpečné.
To see it...
Tato pravidla už neplatí.
These rules are...
Pět let po infarktu mnoho z nich už nebude naživu.
Five years after...
6/690
+
změnit postoj, názor, přístup (k čemu) (pozitivním směrem)
change of heart [tʃeɪndʒ ɒv hɑːt]
přít. prostý: change of heart, 3. os. j. č.: changes of heart, průb. čas: changing of heart, prostý min.: changed of heart, příčestí min.: changed of heart
Tom změnil názor a omluvil se za svá ostrá slova.
Tom had a...
Reakce veřejnosti vedla ke změně názoru politických představitelů.
The public's response...
Z firmy odešel, ale později si to rozmyslel a chtěl se k týmu vrátit.
He left the...
7/690
+
bdít (např. u lůžka nemocného)
bedlivě sledovat, hlídkovat
keep a vigil [kiːp ə ˈvɪdʒɪl]
přít. prostý: keep a vigil, 3. os. j. č.: keeps a vigil, průb. čas: keeping a vigil, prostý min.: kept a vigil, příčestí min.: kept a vigil
Museli jste někdy bdít u někoho, na kom vám velmi záleží?
Have you ever...
Rozhodli se hlídkovat před budovou soudu, aby podpořili spravedlnost.
They decided to...
Celou noc bděl u lůžka svého nemocného přítele.
He kept a...
Rodiče se střídali v bdění u svého nemocného dítěte celou noc.
The parents took...
8/690
+
přijmout opatření, zareagovat, něco udělat
take action [teɪk ˈækʃən]
přít. prostý: take action, 3. os. j. č.: takes action, průb. čas: taking action, prostý min.: took action, příčestí min.: taken action
Proč vláda přijímá opatření až poté, co nastane krize?
Why does the government take action only after a crisis occurs?
Společnost přijme opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti.
The company will take action to enhance cybersecurity measures.
Proč přijímali opatření bez konzultace se zbytkem týmu?
Why were they taking action without consulting the rest of the team?
9/690
+
být mimo provoz, být nefunkční, nefungovat
be out of order [biː aʊt ɒv ˈɔːdə]
přít. prostý: be/am/are out of order, 3. os. j. č.: is out of order, průb. čas: being out of order, prostý min.: were/was out of order, příčestí min.: been out of order
Minulý týden nefungoval kávovar, což způsobilo nepříjemnosti.
Last week, the...
Obávám se, že toalety budou zítra kvůli údržbě mimo provoz.
I'm afraid the...
Bude pokladna během rekonstrukce prodejny mimo provoz?
Will the cash...
10/690
+
uvozovka
quotation mark [kwəʊˈteɪʃən mɑːk]
jedn. číslo: quotation mark, množ. číslo: quotation marks
Ve formálním písemném projevu je nezbytné používat dvojité uvozovky pro přímou řeč.
In formal writing,...
Učitel nás poučil, jak správně používat uvozovky.
The teacher told...
Všimli jste si, že někteří lidé raději používají jednoduché uvozovky místo dvojitých?
Have you noticed...
11/690
+
vykřičník (AmE)
exclamation point [ˌekskləˈmeɪʃən pɔɪnt]
jedn. číslo: exclamation point, množ. číslo: exclamation points
Proč jste do svého e-mailu vložila tolik vykřičníků?
Why did you include so many exclamation points in your email?
V běžných textových zprávách lidé často používají vykřičníky, aby vyjádřili nadšení.
In casual texting, people often use exclamation points to convey enthusiasm.
12/690
+
vzhledem, se zřetelem (k/na)
in view of [ɪn vjuː ɒv]
Vzhledem k nedávným událostem jsme se rozhodli zavést nová bezpečnostní opatření.
In view of...
S ohledem na současnou ekonomickou situaci se zvažují opatření ke snížení nákladů.
In view of...
Vzhledem k mým výkonům jsem byl povýšen na vyšší pozici.
In view of...
13/690
+
chvílemi, občas
tu a tam
now and then [naʊ ənd ðen]
Občas navštěvuji své prarodiče.
I visit my...
Tu a tam si obléknu bundu a kalhoty, které jsem na sobě nějaký čas neměl.
Every now and...
Rád si občas zapálím doutník.
I like to...
Do té doby, potřebuje zjistit, kde vladní úřady mohou ušetřit.
Between now and then, he needs to identify where the government agencies can make savings.
V mezidobí musíme doladit podrobnosti a učinit potřebná opatření.
We need to finalize the details and make the necessary arrangements between now and then.
Do té doby musíme udělat spoustu práce, abychom stihli termín.
We have a lot of work to do between now and then to meet the deadline.
14/690
+
zavařovací sklenice (většinou na okurky)
pickle jar [ˈpɪkəl dʒɑː]
jedn. číslo: pickle jar, množ. číslo: pickle jars
Víčko od zavařovací sklenice bylo přilepené.
The lid of the pickle jar was stuck.
Sklenice od okurek v lednici byla téměř prázdná.
The pickle jar in the fridge was nearly empty.
Nemohu otevřít tuto zavařovací sklenici.
I can't open...
15/690
+
podsedák, podložka na sezení (pro malé dítě)
seat booster [siːt ˈbuːstə]
jedn. číslo: seat booster, množ. číslo: seat boosters
Je nutné používat podsedák pro dítě, které vyrostlo z autosedačky?
Is it necessary...
Školka trvala na tom, aby všechny děti používaly během jídla podsedák.
The daycare center...
Zábavní park poskytuje zdarma podsedáky pro nejmenší návštěvníky.
For the smallest...
16/690
+
pracovní doba
work hours [wɜːk ˈaʊəz]
Rozhodli jsme se prodloužit pracovní dobu, abychom stihli termín projektu.
We decided to...
Byli jsme požádáni o zpětnou vazbu k navrhovaným změnám pracovní doby.
We have been...
Netradičním krokem bylo rozhodnutí nechat zaměstnance, aby si sami určovali pracovní dobu.
In an unconventional...
17/690
+
znaková řeč
sign language [saɪn ˈlæŋgwɪdʒ]
jedn. číslo: sign language, množ. číslo: sign languages
Znaková řeč je vizuální způsob komunikace, který využívá gesta, mimiku a pohyby těla.
Sign language is a visual form of communication that uses gestures, facial expressions, and body movements.
Výuka znakového jazyka může osobám se sluchovým postižením otevřít nové možnosti komunikace.
Learning sign language can open up new avenues of communication for individuals with hearing impairments.
Tlumočník během konference plynule překládá mluvená slova do znakového jazyka.
The interpreter fluently translates spoken words into sign language during the conference.
18/690
+
vzdělávací osnovy
educational curriculum [ˌedjʊˈkeɪʃənəl kəˈrɪkjʊləm]
jedn. číslo: educational curriculum, množ. číslo: educational curricula
Od studentů se vyžaduje, aby absolvovali klíčové předměty uvedené ve vzdělávacím programu.
Students are required...
Existují nějaké volitelné předměty, které si mohou žáci v rámci vzdělávacích osnov vybrat?
Are there any...
Zasadila se o zásadní revizi zastaralých vzdělávacích osnov.
She advocated for a root-and-branch overhaul of the outdated educational curriculum.
19/690
+
nemožný k jednání, nelze jednat (o tom)
neoddiskutovatelný
povinný
non-negotiable [nɒ nɪˈgəʊʃəbəl]
O podmínkách smlouvy nelze vyjednávat. Musí být přijaty takové, jaké jsou.
The terms of...
O dodržování etických norem není možné v naší organizaci diskutovat.
Adherence to ethical...
Účast na povinném workshopu je pro členy týmu povinná.
Participation in the...
20/690
+
na vedlejším pozemku, vedle
site next door [saɪt nekst dɔː]
Zaznamenali jste v poslední době na sousedním pozemku nějaké změny?
Have you noticed any changes on the site next door recently?
Vedle byl dříve prázdný pozemek, ale nyní se na něm staví.
The site next door used to be an empty lot, but now it's under development.
Neustálý hluk ze staveniště na vedlejším pozemku byl docela otravný.
The continual noise...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X