450+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/661
+
cesta ven, východisko
way out [weɪ aʊt]
jedn. číslo: way out, množ. číslo: ways out
Alkohol není správnou cestou pro řešení tvých problémů.
Alcohol is not...
Dokážeme vyřešit narůstající problém s elektronickým odpadem?
Can we fix our way out of the growing e-waste problem?
Musíme být pryč, než si prorazí cestu ven z jejich temného a děsivého hrobu.
We must be away before fighting their way out of their dark and eerie grave.
2/661
+
podrobně, detailně
in detail [ɪn ˈdiːteɪl]
Na schůzce podrobně vysvětlil celý proces.
He explained the process in detail during the meeting.
Prošla sis podrobně tuto zprávu, než si jí předložila týmu?
Did you go through this report in detail before presenting it to the team?
Detailně jsem studoval tuto historickou událost, abych pochopil její důsledky.
I have studied this historical event in detail to understand its implications.
3/661
+
lyžařský vlek
ski tow [skiː təʊ]
jedn. číslo: ski tow, množ. číslo: ski tows
Lyžaři využívají lyžařský vlek, aby se rychle dostali na vrchol sjezdovky.
Skiers use the...
Lyžařský vlek byl mimo provoz, takže lyžaři museli nahoru jít pěšky.
The ski tow...
Lyžařský vlek bude v provozu každý den od 9 do 16 hodin.
The ski tow...
4/661
+
brát nebo nechat být
take it or leave it [teɪk ɪt ɔː liːv ɪt]
Toto je konečná nabídka. Berte nebo nechte být.
This is the...
O podmínkách už nemůžeme dále vyjednávat. Buď ber nebo nech být.
We can't negotiate...
5/661
+
již ne, ne déle, už nikdy
no longer [nəʊ lɒŋə]
Vaše služby už nejsou potřeba.
Your services are no longer required.
Je mi líto, vaše služby už nebudeme potřebovat.
I'm sorry, your...
Vidět to na vlastní oči, není už možné, protože je to nyní příliš nebezpečné.
To see it...
Tato pravidla už neplatí.
These rules are...
Pět let po infarktu mnoho z nich už nebude naživu.
Five years after...
6/661
+
změnit postoj, názor, přístup (k čemu) (pozitivním směrem)
change of heart [tʃeɪndʒ ɒv hɑːt]
přít. prostý: change of heart, 3. os. j. č.: changes of heart, průb. čas: changing of heart, prostý min.: changed of heart, příčestí min.: changed of heart
Tom změnil názor a omluvil se za svá ostrá slova.
Tom had a...
Reakce veřejnosti vedla ke změně názoru politických představitelů.
The public's response...
Z firmy odešel, ale později si to rozmyslel a chtěl se k týmu vrátit.
He left the...
7/661
+
bdít (např. u lůžka nemocného)
bedlivě sledovat, hlídkovat
keep a vigil [kiːp ə ˈvɪdʒɪl]
přít. prostý: keep a vigil, 3. os. j. č.: keeps a vigil, průb. čas: keeping a vigil, prostý min.: kept a vigil, příčestí min.: kept a vigil
Museli jste někdy bdít u někoho, na kom vám velmi záleží?
Have you ever...
Rozhodli se hlídkovat před budovou soudu, aby podpořili spravedlnost.
They decided to...
Celou noc bděl u lůžka svého nemocného přítele.
He kept a...
Rodiče se střídali v bdění u svého nemocného dítěte celou noc.
The parents took...
8/661
+
přijmout opatření, zareagovat, něco udělat
take action [teɪk ˈækʃən]
přít. prostý: take action, 3. os. j. č.: takes action, průb. čas: taking action, prostý min.: took action, příčestí min.: taken action
Proč vláda přijímá opatření až poté, co nastane krize?
Why does the government take action only after a crisis occurs?
Společnost přijme opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti.
The company will take action to enhance cybersecurity measures.
Proč přijímali opatření bez konzultace se zbytkem týmu?
Why were they taking action without consulting the rest of the team?
9/661
+
být mimo provoz, být nefunkční, nefungovat
be out of order [biː aʊt ɒv ˈɔːdə]
přít. prostý: be/am/are out of order, 3. os. j. č.: is out of order, průb. čas: being out of order, prostý min.: were/was out of order, příčestí min.: been out of order
Minulý týden nefungoval kávovar, což způsobilo nepříjemnosti.
Last week, the...
Obávám se, že toalety budou zítra kvůli údržbě mimo provoz.
I'm afraid the...
Bude pokladna během rekonstrukce prodejny mimo provoz?
Will the cash...
10/661
+
uvozovka
quotation mark [kwəʊˈteɪʃən mɑːk]
jedn. číslo: quotation mark, množ. číslo: quotation marks
Ve formálním písemném projevu je nezbytné používat dvojité uvozovky pro přímou řeč.
In formal writing,...
Učitel nás poučil, jak správně používat uvozovky.
The teacher told...
Všimli jste si, že někteří lidé raději používají jednoduché uvozovky místo dvojitých?
Have you noticed...
11/661
+
vykřičník (AmE)
exclamation point [ˌekskləˈmeɪʃən pɔɪnt]
jedn. číslo: exclamation point, množ. číslo: exclamation points
Proč jste do svého e-mailu vložila tolik vykřičníků?
Why did you include so many exclamation points in your email?
V běžných textových zprávách lidé často používají vykřičníky, aby vyjádřili nadšení.
In casual texting, people often use exclamation points to convey enthusiasm.
12/661
+
vzhledem, se zřetelem (k/na)
in view of [ɪn vjuː ɒv]
13/661
+
chvílemi, občas
tu a tam
now and then [naʊ ənd ðen]
Občas navštěvuji své prarodiče.
I visit my...
Tu a tam si obléknu bundu a kalhoty, které jsem na sobě nějaký čas neměl.
Every now and...
Rád si občas zapálím doutník.
I like to...
Do té doby, potřebuje zjistit, kde vladní úřady mohou ušetřit.
Between now and then, he needs to identify where the government agencies can make savings.
V mezidobí musíme doladit podrobnosti a učinit potřebná opatření.
We need to finalize the details and make the necessary arrangements between now and then.
Do té doby musíme udělat spoustu práce, abychom stihli termín.
We have a lot of work to do between now and then to meet the deadline.
14/661
+
transparentní, bez skrytých kliček
čestný, poctivý, fér
above board [əˌbʌv ˈbɔːd]
Ujistila své klienty, že její obchodní praktiky jsou zcela transparentní.
She assured her clients that her business practices were entirely above board.
Naše jednání bylo otevřené a férové.
Our deal was open and above board.
15/661
+
všeobecný, celoplošný
across the board [əkrɒs ðə ˈbɔːd]
Celoplošné škrty pro všechny státní agentury činí celkem 1 milion dolarů.
The across the board cuts for all state agencies will total 1 million dollars.
Zlepšení technologií zvýšilo efektivitu napříč všemi odděleními.
The improvements in technology have increased efficiency across the board.
Manažer zavedl změny na pracovišti, které zlepšily morálku napříč všemi odděleními.
The sales team saw an increase in performance across the board.
16/661
+
být zrušen, být už minulostí
být smeten ze stolu
go by the board [gəʊ baɪ ðɪ bɔːd]
přít. prostý: go by the board
Jeho sen stát se kosmonautem je kvůli jeho zdravotnímu stavu už minulostí.
His dream of becoming an astronaut had to go by the board because of a medical condition.
Moje plány na víkendovou dovolenou musely jít stranou.
My weekend getaway plans had to go by the board.
To znamená, že naše návrhy budou muset být smeteny ze stolu?
Does this mean our proposals will have to go by the board?
17/661
+
vzít si k srdci, vzít na vědomí
porozumět, přijmout
take something on board [teɪk ˈsʌmθɪŋ ɒn bɔːd]
přít. prostý: take something on board
Potřebujeme si vzít k srdci názory našich zákazníků.
We need to...
Měli bychom tuto příležitost vzít na vědomí a využít ji ve svůj prospěch.
We should take...
Je rozumné přijmout rady zkušených kolegů při řešení složitého projektu.
It's wise to...
18/661
+
krajně pravicový
far-right [fɑː raɪt]
Štvavá videa byla zpřístupněna online místní krajní pravicovou skupinou.
The inflammatory videos...
Krajně pravicové shromáždění v centru města vedlo ke střetům s protestujícími s opačným názorem.
The far-right rally...
Média se aktivitami krajně pravicových skupin rozsáhle zabývala.
Media outlets have...
19/661
+
kostní dřeň
bone marrow [bəʊn ˈmærəʊ]
Získali jsme kmenové buňky z pacientovy krve nebo kostní dřeně.
We obtained stem...
Kostní dřeň je zodpovědná za tvorbu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček.
Bone marrow is...
Léčba rakoviny měla významný dopad na funkci její kostní dřeně.
The cancer treatment...
20/661
+
naopak
obráceně
other way around [ˈʌðə weɪ əˈraʊnd]
Chce, aby to bylo naopak.
He wants it...
Ale naštěstí to funguje i obráceně.
But fortunately, it...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X