380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Složená slova

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/471
+
radnice
town hall [taʊn hɔːl]
j.č.: town hall, mn.č.: town halls
Každé město by mělo mít radnici.
Every town should...
Naše radnice je pozoruhodná historická památka.
Our town hall...
Právě teď prohledáváme na radnici každý centimetr.
We're going through...
2/471
+
nastat kvůli, být v důsledku
být zapříčiněn, být způsoben (kým/čím)
kvůli, díky
mět udělat
(být) očekávaný, má (se stát)
be due to [bɪ djuː tə]
přít.: be to due, 3.os.: is to due, průb.: being to due, min.pr.: were/was to due, příč.min.: been to due
Problémy mohou být důsledkem nedostatečné motivace a kvůli nízké mzdě.
The troubles may...
Předpokládá se, že tento výsledek byl způsoben horšími podmínkami.
This result is...
Pokles výroby byl způsoben ztrátou podílu na trhu.
The drop in...
Většina problémů byla způsobena lidskou chybou.
Most of the...
Letadlo by mělo vzlétnout o půlnoci.
The aircraft is...
Práce by měla začít tento víkend.
Work is due...
Vlak přijet v 17:00.
The train is...
Vlak nepřijede před 17:00.
The train isn't...
3/471
+
být v souladu s
be in line with [bɪ ɪn laɪn wɪθ]
přít.: be in line for, 3.os.: is in line for, průb.: being in line for, min.pr.: were/was in line for, příč.min.: been in line for
Cokoliv nařídí musí být vykonáváno v souladu se zákonem.
Whatever he commands...
Šerif říká, že je to v souladu s protokolem.
The sheriff says...
Musíme zajistit, aby naše postupy byly v souladu s požadavky GDPR.
We must ensure...
4/471
+
namátkově, náhodně, nahodile
at random [æt ˈrændəm]
Odběr vzorků se bude provádět náhodně.
Sampling shall be...
Toto zařízení bylo vybráno náhodně z výrobní série.
This device was...
Za jedněmi dveřmi je cena, avšak dveře byly vybrány nahodile.
Behind one of...
5/471
+
kolemjdoucí
passer-by [pɑːsəˈbʌɪ]
Jejich spor vygradoval do násilí a nakonec byl zraněn kolemjdoucí.
Their dispute took...
Nemůžete žebrat o peníze od kolemjdoucích.
You can't beg...
Zastavil kolemjdoucího a požádal ho, aby zavolal sanitku.
He stopped a...
6/471
+
sebeobrana
self-defence [self dɪˈfens]
j.č.: self-defence, mn.č.: self-defences
Já jsem se jen bránil, byla to sebeobrana.
I only was...
Podporujeme právo na sebeobranu, které je základním lidským právem.
We support the...
Při sebeobraně se má použít jen tolik síly, kolik je zapotřebí k odražení útoku.
Self-defense should use...
7/471
+
přechod (pro chodce)
zebra crossing [ˈzebrə ˈkrɒsɪŋ]
Musíš zastavit na přechodu.
You must stop...
Nedala mně přednost na přechodu.
She did not...
Ruth vrazila na přechodu do autobusu.
Ruth ran into...
8/471
+
na jednoho obyvatele
na hlavu, na osobu
per capita [pə ˈkæp.ɪ.tə]
V přepočtu na jednoho obyvatele založili nejvíce společností s obratem v miliardách dolarů.
They created more...
HDP na jednoho obyvatele se často používá jako všeobecné měřítko průměrné životní úrovně.
GDP per capita...
Je zde velký rozdíl v průměrném příjmu na jednoho obyvatele.
There is a...
9/471
+
vstoupit v platnost
nabýt účinnosti
go into effect [gəʊ ˈɪntə ɪˈfekt]
přít.: go into effect, 3.os.: goes into effect, průb.: going into effect, min.pr.: went into effect [went ˈɪntə ɪˈfekt], příč.min.: gone into effect [ɡɒn ˈɪntə ɪˈfekt]
Firmy budou mít možnost se vyjádřit předtím, než konečný seznam vstoupí v platnost.
Businesses will have...
V květnu vstoupí v platnost několik úprav.
In May a...
Nový zákon nabude účinnosti za tři měsíce.
New law will...
10/471
+
napadnout mě (myšlenka)
cross my mind [krɒs maɪ maɪnd]
přít.: cross my mind, 3.os.: crosses my mind, průb.: crossing my mind, min.pr.: crossed my mind, příč.min.: crossed my mind
Jsem hrozná, když mě napadlo, že by mohl zemřít?
Am I a...
Neuplyne jediný den, kdybych si na tebe nevzpomněla.
Not a single...
Nikdy mě nenapadlo, že by mohla lhát.
It never crossed...
11/471
+
v předstihu, předem, včas
napřed, dopředu, dříve
in advance [ɪn ədˈvɑːns]
Když vám dopředu zaplatím 100 dolarů, bude to stačit?
Will it be...
Šli jsme napřed, abychom připravili místnost na oslavu.
We went in...
Nájemné je splatné předem.
The rent is...
12/471
+
přízemí
ground floor [graʊnd flɔː]
j.č.: ground floor, mn.č.: ground floors
V přízemí je kantýna.
There's a canteen...
Moje kancelář je v přízemí.
My office is...
Všechny pokoje jsou umístěny v přízemí a prvním patře.
All rooms are...
13/471
+
permanentka
season ticket [ˈsiːzən ˈtɪkɪt]
j.č.: season ticket, mn.č.: season tickets
Permanentky na letošní sezónu již nejsou v prodeji.
Season tickets for...
Držitel permanentky obdrží v případě zrušení zápasu své peníze zpět.
The season ticket...
14/471
+
plnoletost
full age [fʊl eɪdʒ]
j.č.: full age, mn.č.: full ages
Není pochyb o tom, že je plnoletá.
There is no...
Muži a ženy, kteří dosáhli plnoletosti mají právo se vzít a založit rodinu.
Men and women...
15/471
+
umělá inteligence
artificial intelligence [ˌɑːtɪˈfɪʃəl ɪnˈtelɪdʒəns]
j.č.: artificial intelligence, mn.č.: artificial intelligences
Myslí si, že vůbec ta schopnost vytvářet umělou inteligenci nabízí temnou vizi budoucnosti.
He thinks that...
Umělá inteligence vytváří pracovní příležitosti, které nikdy předtím neexistovaly.
Artificial intelligence creates...
Některé pracovní pozice budou nahrazeny roboty a umělou inteligencí.
Some jobs will...
Umělá inteligence je neustále rozvíjející se obor.
Artificial intelligence is...
To ukazuje na opravdu skutečný nedostatek v současných konstrukcích umělé inteligence.
It highlights a...
Umělá inteligence bylo módní slovo od 60. let.
Artificial Intelligence was...
16/471
+
datum uzávěrky
uzávěrka
closing date [ˈkləʊzɪŋ deɪt]
j.č.: closing date, mn.č.: closing dates
Další uzávěrka je v pondělí 30. září.
The next closing...
Datum uzávěrky pro podávání žádostí je nutné přísně dodržovat.
The closing date...
Prodloužili jsme uzávěrku pro registraci na této akci.
We have extended...
17/471
+
osobní, individuální
mezi čtyřma očima
vzájemný
one-to-one [wʌn tə wʌn]
Naše škola nabízí individuální výuku v angličtině.
Our school offers...
Scházel se s prezidentem mezi čtyřma očima.
He was having...
18/471
+
celoživotní úspory
life savings [laɪf ˈseɪvɪŋz]
Jedna oběť byla okradena o celoživotní úspory.
One victim was...
Rozhodl jsem se být Bitcoinovým spekulantem a vložit své životní úspory do kryptoměny.
I decided to...
19/471
+
zemní plyn
natural gas [ˈnætʃrəl gæs]
j.č.: natural gas, mn.č.: natural gases
Většina nalezišť zemního plynu je ve značné vzdálenosti od velkých měst.
Most natural gas...
Předpokládá se, že spotřeba zemního plynu vzroste na 177 bilionů kubických stop.
Natural gas consumption is forecast to rise to 177 trillion cubic feet.
20/471
+
tolik jako
ani za
aniž by
tak moc, jako spíš
so much as [səʊ mʌtʃ əz]
Nikdy jsem neměl tolik jako nyní.
I have never...
Nepovažoval bych tento příspěvek za historický popis, ani za způsob, jak získat nějaké ponaučení do života.
I wouldn't treat...
Odešli, aniž by se rozloučili.
They left without...
Ani jsem ten hovor tolik neposlouchal, spíš jsem se ho snažil vydržet.
I didn't listen...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X