460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Čas

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/79
+
ráno
dopoledne
ranní
dopolední
morning [ˈmɔːnɪŋ]
jedn. číslo: morning, množ. číslo: mornings
Uvidíme se v pondělí ráno.
We'll see you...
Představení se uskuteční v deset dopoledne.
The performance will...
Volal mně ráno.
He called me in the morning.
Bylo pozdě ráno, když přišel domů.
It was late in the morning when he arrived at home.
Bylo to ráno 20. května.
It was on the morning of May 20th.
Následující ráno se probudila v 7 hodin.
The next morning she woke up at 7 am.
Bylo to velmi krásné ráno.
It was a most beautiful morning.
2/79
+
včas
in time [ɪn taɪm]
Prosím, přijď včas.
Please, arrive in time.
Nevím, jak to udělat, abysme tu práci dokončili včas.
I have no idea how to finish this work in time.
Soudce Baker poznamenal, že žádost byla podána včas.
Judge Baker commented that the application was lodged in time.
3/79
+
včas
podle plánu
on time [ɒn taɪm]
Přestože provoz byl špatný, dorazili jsme včas.
Although the traffic...
Obvykle dostávám hlasovací lístek asi měsíc před volbami. Takže to bylo včas.
I usually get...
Pokud Steven nepřijede včas, měla bys mu zavolat.
If Steven doesn't arrive on time, you should call him.
Přijď včas.
Show up on...
Zařiďte se tak, abyste na místo přišli včas.
Organize yourself to...
V Brazílii se považuje za neslušné přijít přesně včas na párty.
In Brazil, it is considered rude to be on time to a party.
Naučí se nebo nenaučí dělat své úkoly včas a stanou se nebo nestanou slušnými lidmi.
They'll learn to...
4/79
+
v té době
tehdy
at the time [æt ðə taɪm]
Nevěděla jsem, že v té době byla těhotná.
I didn't know...
V době psaní tohoto článku nebyly známé žádné podrobnosti.
At the time...
Bylo tragickou ironií, že katedrála byla v době požáru zakrytá dřevěným lešením.
It was a...
V době výbuchu naštěstí v domě nikdo nebyl.
Fortunately, there was...
Vycházela jsem z údajů, které jsem v té době měla.
I worked off...
Bylo to zcela neznámé v době mé diagnózy.
It was completely...
5/79
+
okamžitě, hned
right away [raɪt əˈweɪ]
Potřebuji někoho, kdo mi okamžitě pomůže.
I need someone to help me right away.
Máte tři důvody, abyste se ihned zaregistroval.
You have three reasons to register right away.
Naši malí synové nás vítali radostnými výkřiky a chtěli si s námi hned hrát.
Our little sons...
Matka se vyhýbá tomu, aby si dítěte hned všímala nebo ho hned kojila, kvůli tomu aby se uklidnilo.
The mother refrains...
6/79
+
doba, období, lhůta
éra, epocha, věk
třetina, poločas
dobový, stylový
menstruace, perioda
tečka (za větou)
period [ˈpɪərɪəd]
jedn. číslo: period, množ. číslo: periods
Trávím dlouhou dobu mimo domov.
I spend long...
Most byl postaven v éře Karla IV.
The bridge was...
Hokejová hra se dělí na tři třetiny.
The ice hockey...
Hráli jsme představení v dobových šatech.
We played the...
7/79
+
století
century [ˈsentʃərɪ]
jedn. číslo: century, množ. číslo: centuries
Tento zákon vznikl již v 18. století.
This law dates back to the 18th century.
Stalo se to v minulém století.
This happened in the last century.
Tato tradice se datuje od 18. století.
This tradition dates back to the 18th century.
Je to tradice, která přetrvává nejméně sto let.
It's a tradition that dates back at least a century.
Žil na počátku 16. století.
He was living...
Jejich příchod se datuje do konce 19. století.
Their coming goes...
8/79
+
ministerský předseda, premiér
odpoledne
pm [pi: em]
Čekáme na ministerského předsedu.
We are waiting...
Akce se konala od 10 hodin dopoledne do 5 hodin odpoledne.
The event took...
Bránu zamykáme každý den v 10 hodin večer.
We lock the gate every day at 10 pm.
Dnes v 17:00 mám konzultaci s mým psychologem.
I have a...
Nový objev přiměl policii, aby v 5 hodin odpoledne odvolala poplach a silnici znovu otevřela.
The new discovery...
Film začínal v 19 hodin, takže když jsme dorazili, bylo už po titulcích.
The movie started...
Lyžařský vlek bude v provozu každý den od 9 do 16 hodin.
The ski tow...
9/79
+
budoucnost
budoucí
future [ˈfjuːtʃə]
jedn. číslo: future, množ. číslo: futures
Umí předpovídat budoucnost.
She can predict...
Není důležité, čeho všeho chcete dosáhnout v budoucnosti.
It doesn't matter...
Jak budou vypadat města budoucnosti?
What will the...
Hovory o jejich budoucnosti začaly, ale jsou ve velmi rané fázi.
Talks about their...
10/79
+
minulost
kolem, mimo
minulý, uplynulý
přes, za
past [pɑːst]
jedn. číslo: past, množ. číslo: pasts, 2. stupeň: more past, 3. stupeň: most past
Snažíme se učit z minulosti.
We try to...
Ale to všechno je minulost.
But all that...
Vojáci prošli kolem.
The soldiers marched...
Projděte kolem semaforů.
Go past the...
Musíte se naučit nepravidelný minulý čas anglických sloves.
You must learn...
Špatné časy jsou za námi.
The bad times...
Ten dům je hned za mostem.
This house is...
11/79
+
desetiletí, dekáda
decade [dɪˈkeɪd]
jedn. číslo: decade, množ. číslo: decades
Hrál jsem tenis desítky let.
I've been playing...
Snažíme se předpovědět celosvětové změny teploty pro další a další desetiletí.
We try to...
Politika se stala v posledních deseti letech méně zdvořilá.
Politics has become...
Za pouhých deset let nebudeme mít dostatek jídla k tomu, abychom uživili planetu.
In just a...
Smlouva o ukončení desetiletí rozdělení tohoto ostrova je blízko.
A deal to...
Závod byl nejrychlejší za poslední desetiletí, protože všichni čtyři atleti dosáhli čas pod deset sekund.
The race was...
12/79
+
na chvíli
chvilku, chvíli
for a while [fə ə waɪl]
Možná by sis měla na chvíli odpočinout.
Perhaps you should rest for a while.
Bylo by dobré prostě chvíli mlčet.
It would be good to just keep silent for a while.
Chvilku jsem se procházela po zahradě a hledala náměty na fotografie.
I wandered the garden for a while looking for photography subjects.
13/79
+
večer
večerní
evening [ˈiːvnɪŋ]
jedn. číslo: evening, množ. číslo: evenings
Je krásný večer, že?
It's a beautiful evening, isn't it?
Dnes večer se koná porada.
There is a meeting this evening.
Tato cvičení jsem prováděl přibližně 20 minut každý večer.
I did these exercises for approximately 20 minutes every evening.
Ten večer měla černé šaty.
That evening she had a black dress.
Sledovali jsme večer televizi.
We watched TV in the evening.
V zimě zapínáme topení večer na pár hodin.
In winter we...
14/79
+
jaro, jarní
pružina, péro
pramen, zřídlo
odpružit
vyskočit, vymrštit se
pramenit
pružnost (materiálu)
spring [sprɪŋ]
jedn. číslo: spring, množ. číslo: springs, přít. prostý: spring, 3. os. j. č.: springs, průb. čas: springing, prostý min.: sprang [ˈspræŋ], příčestí min.: sprung [ˈsprʌŋ]
Jaro je období roku mezi zimou a létem.
Spring is the...
Nové druhy pružin, které používáme ve strojích, pracují efektivněji.
The new kinds...
Přišli jsme k prameni řeky.
We came to...
Vždycky rychle vyskočí.
She always springs...
15/79
+
na poslední chvíli
at the last minute [æt ðə lɑːst ˈmɪnɪt]
Na poslední chvíli, jsem se rozhodl zůstat doma.
I decided to...
Její koncert byl zrušen na poslední chvíli.
Her concert was...
Všechno vždycky děláš na poslední chvíli.
You always do...
16/79
+
nikdy
vůbec nikdy
never even [ˈnevə ˈiːvən]
Je lepší litovat věcí, které jste udělali, než litovat věcí, které jste nikdy ani nezkusili.
It is better...
Nikdy jsem o tom neřekl ani slovo, nikdy jsem to ani nenaznačil.
I have never...
Vůbec nikdy jste se o tomto pravidle nezmínili.
You have never...
17/79
+
během celého (času)
po celou dobu
po / v celém
ve všech částech
throughout [θruːˈaʊt]
Hráli jsme na klavír po celý den.
We were playing...
Po celé věky jsou muži fascinováni krásnými mladými ženami.
Throughout the ages...
Potřebujeme wifi signál ve všech částech domu.
We need wifi...
18/79
+
právě když, současně
i když, dokonce i když, hned jak
už jako
i jako
even as [ˈiːvən əz]
Uvědomila si, hned jak to začala vysvětlovat, že by jí to nikdo nevěřil.
She realized, even...
Včera zaspal i když přijít včas bylo velmi důležité.
He overslept yesterday,...
Už jako jako chlapec byl velmi uzavřený.
Even as a...
19/79
+
dokud, až poté
teprve až
until after [ʌnˈtɪl ˈɑːftə]
Rozhodli jsme se odložit naše investice až po volbách.
We decided to...
Budeme čekat s dezertem až po večeři?
Will we wait...
po válce bylo sděleno, že pod divadlem bylo jejich pracoviště.
It was never...
20/79
+
dopoledne
ráno
am [eɪ ɛm]
V 10 hodin dopoledne jsem se probudil.
I woke up...
Letadlo vzlétlo v 9:30 dopoledne.
The plane took...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X