460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Čas

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/79
+
občas, někdy
příležitostně, čas od času
at times [æt tʌɪmz]
Příprava na zkoušku může být občas stresující.
Preparing for an...
Otevřené moře mohlo být občas trochu monotónní, ale nikdy nebylo nudné.
The open sea...
Někdy mě přivádíš k šílenství.
You drive me...
Kenneth byl občas při vědomí.
Kenneth was conscious...
Spolupracovali jsme spolu, ale občas to bylo opravdu těžké.
We worked together,...
2/79
+
až do, až k
do (nahoru)
na (co/koho)
up to [ʌp tə]
Můžete dostat pokutu až do výše 500 USD a přijít o řidičský průkaz na šest měsíců.
You can receive...
Nechám to na tobě.
I'll leave it...
Co máš v plánu?
What are you...
Ryan vypadal, jako by se chystal udělat něco špatného.
Ryan looked as...
3/79
+
odpoledne
odpolední
afternoon [ˌɑːftəˈnuːn]
jedn. číslo: afternoon, množ. číslo: afternoons
Program začíná zítra odpoledne v 15:00.
The programme starts...
Strávili jsme odpoledne na fotbalovém utkání.
We spent the afternoon at a football match.
Dnes odpoledne jsem se zúčastnil setkání s některými našimi zákazníky.
This afternoon I attended a meeting with some of our customers.
Kde jsi byl včera odpoledne?
Where were you yesterday afternoon?
Předseda skončil poradu ve dvě hodiny odpoledne.
The chairman finished...
Odpoledne se vleklo.
The afternoon was dragging.
4/79
+
víkend
weekend [ˌwiːkˈend]
jedn. číslo: weekend, množ. číslo: weekends
Co jste dělal během víkendu?
What did you do over the weekend?
Strávil jsme víkend na farmě mé sestry a užíval si života jako farmář.
I spent the weekend at my sisters farm, enjoying the life as a farmer.
Víkend bude brzo za námi.
The weekend will be over soon.
Linda často pracuje přes víkend.
Linda often works at the weekend.
Chytil jsem rýmu o víkendu.
I caught a...
O víkendu se očekává krásné počasí.
Beautiful weather is expected for the weekend.
Obvykle dělám své domácí úkoly během víkendů.
I tend to...
5/79
+
okamžitě, hned
najednou, současně
náhle
at once [æt wʌns]
Musel jsem jít okamžitě k šéfovi.
I had to...
Měli byste tento obchod okamžitě zavřít.
You ought to...
Nemůžu dělat dvě věci najednou!
I can't do...
Řekla mi příliš mnoho věcí najednou.
She told me...
6/79
+
dokud
pokud
so long as [səʊ lɒŋ səʊ]
Dokud jsme byli spolu, mluvili jsme o jejích dětech.
So long as...
Bude to v pořádku, pokud se budete řídit mými radami.
It'll be fine...
Pokud vím, co se ode mě očekává, dokážu to zvládnout.
So long as...
7/79
+
dosud, doteď, do dneška
dosavadní
up to now [ʌp tə naʊ]
Dosud to bylo až příliš jednoduché.
It has been...
Můj život běžel až doposud hladce.
My life has...
Nadešel čas pro hodnocení dosavadního pokroku.
The time is...
8/79
+
datum
doba
termín
rande
partner (s kterým chodíme)
datovat, určit datum
zastarávat, stárnout
chodit, randit
date [deɪt]
jedn. číslo: date, množ. číslo: dates, přít. prostý: date, 3. os. j. č.: dates, průb. čas: dating, prostý min.: dated, příčestí min.: dated
Dnešní datum je 13. srpna.
Today's date is...
Cítí můj partner to samé?
Is my date...
To by mohlo teoreticky pomoci historikům určit datum pádu Tróji.
It could potentially...
Katie a já spolu chodíme tři měsíce.
Katie and I...
Krátce poté, co jsem začala chodit s mužem, který se stal mým manželem, otěhotněla jsem.
Shortly after I...
9/79
+
denní, každodenní
denně, každodenně
deník (noviny)
daily [ˈdeɪlɪ]
jedn. číslo: daily, množ. číslo: dailies
Změnil jsem svůj denní rozvrh, abych zlepšil svou celkovou kvalitu života.
I've changed my...
Hledáme způsoby, jak smysluplně naplnit každodenní potřeby těla, mysli a duše.
We are looking...
Můžeš si nastavit denní limit a upozornění, když ho překročíš.
You can set...
Teplota se kontroluje dvakrát denně.
The temperature is...
10/79
+
mezitím
in the meantime [ɪn ðɪ ˈmiːnˌtaɪm]
Mezitím se pokuste identifikovat chybu a vyřešit ji.
In the meantime,...
Je pravděpodobné, že mezitím přijdou vlny veder a způsobí další škody.
It's likely that...
Dlouho jsem jí neviděl. Mezitím se vdala.
I didn't see...
11/79
+
poledne
polední
noon [nuːn]
jedn. číslo: noon, množ. číslo: noons
Lov začíná přesně v poledne.
The hunt starts...
Bylo téměř poledne a slunce pražilo plnou silou.
It was almost...
Budeš tam v poledne?
Will you be there at noon?
Hned po poledni se ozval rachot elektrické pily.
The racket of the electric saw went on past noon.
12/79
+
inzerát
reklama
po Kristu
ad [æd]
jedn. číslo: ad, množ. číslo: ads
Všichni víme, že reklamy v televizi působí na mnoho našich smyslů.
We all know...
Římská říše skončila v roce 476 po Kristu.
The Roman empire...
Prohlížím si inzeráty s ojetými automobily.
I'm browsing the...
13/79
+
éra, období, doba
era [ˈɪərə]
jedn. číslo: era, množ. číslo: eras
To znamená konec jedné éry počítačových her.
It marks the...
Vstupujeme do nového období zahraniční politiky.
We are entering...
Marie Curie Sklodowská byla jednou z nejpozoruhodnějších žen své doby.
Marie Curie Sklodowska...
14/79
+
od té doby
since then [sɪns ðen]
Od té doby je moje přítelkyně.
Since then, she's...
Od té doby čekám, až se to objeví na pultech obchodů.
Ever since then,...
Od té doby naše měna klesá.
Since then, our...
15/79
+
kdykoli, kdykoliv
vždy když
whenever [wenˈevə]
Vidím rudě, kdykoliv vidím toto prohlášení.
I see red...
Můžeš přijít a vidět ji, kdykoli budeš chtít.
You can come...
Vždy když ho vidím, vzpomenu si na Paula.
Whenever I see...
16/79
+
v tutéž dobu, ve stejnou dobu
současně
at the same time [æt ðə seɪm taɪm]
V tom samém čase se lidé snaží zjistit, kdo skutečně jsou.
At the same...
Obě smlouvy byly podepsány současně.
Both contracts were signed at the same time.
Tu samou dobu jsem plnila úkoly s partnerem, který koučoval jiné osoby.
At the same...
17/79
+
(a) proto, z tohoto důvodu, tudíž, tedy
od té(to) doby, ode dneška, od nynějška
hence [hens]
Bylo by to přitažlivé pro průmysl a obchod, a tudíž by to vedlo i k vytváření nových pracovních míst.
This would attract industry and commerce, and hence bring about the creation of new jobs.
Naše žádost byla tedy zamítnuta.
Hence, our request was rejected.
Proto tedy vzhledem k jeho povaze, nejde počítat s tím, že by to udělal.
Hence, given his nature, he cannot be expected to do so.
18/79
+
hodiny (při udávání času)
o'clock [əˈklɒk]
Kdy to dávají? Dávají to v 11 hodin nebo v půl čtvrté.
What time is it on? It's on at 11 o'clock or at half past three.
Za tři minuty bude sedm hodin.
In three minutes will be seven o'clock.
Přišla v pět hodin
She arrived at five o'clock.
Přijdu kolem šesti hodin.
I'll come at about 6 o'clock.
V sedm hodin jsme měli snídani.
We had breakfast at seven o'clock.
19/79
+
každoročně, každý rok
annually [ˈænjʊəlɪ]
Členové rady jsou voleni každoročně.
Members of the...
Jak víte, poplatek vám bude účtován každý rok.
As you are...
Jeden z nejoblíbenějších tenisových turnajů se každoročně pořádá ve Wimbledonu.
One of the most popular tennis tournaments is held annually in Wimbledon.
Toto bude každoročně posuzováno a v budoucích letech se to může změnit.
This will be reviewed annually and may change in future years.
20/79
+
každodenní
všední
day to day [deɪ tə deɪ]
Naši operátoři jsou zodpovědní za každodenní údržbu.
Our operators are...
Nezbytné základní vybavení je potřebné pro každodenní údržbu.
Essential basic equipment...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X