460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Práce

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/85
+
konstrukce
výstavba
stavba, stavební
montáž
vytvoření, (vy)budování
construction [kənˈstrʌkʃən]
jedn. číslo: construction, množ. číslo: constructions
Robustní konstrukce by mohla vést ke zvýšení ceny konečného produktu.
The robust construction...
Včera jsme se učil typické gramatické konstrukce vět.
We were learning...
Naše webové stránky jsou ve výstavbě.
Our web pages...
Stavební normy se budou muset přizpůsobit budoucím podmínkám.
The construction standards...
2/85
+
den volna
volno
day off [deɪ ɒf]
jedn. číslo: day off, množ. číslo: days off
Kdy sis naposledy vzal den volna?
When was the...
Nestyďte se požádat o den volna.
Don't be ashamed...
Měly by děti dostat ve škole den volna kvůli smrti domácího mazlíčka?
Should kids have...
3/85
+
nástroj
přístroj
upravit
instrument [ˈɪnstrəmənt]
jedn. číslo: instrument, množ. číslo: instruments, přít. prostý: instrument, 3. os. j. č.: instruments, průb. čas: instrumenting, prostý min.: instrumented, příčestí min.: instrumented
Jaký je váš oblíbený hudební nástroj?
What is your...
Bankovnictví je považováno za důležitý nástroj hospodářského rozvoje.
Banking has been...
Nový přístroj NASA měří solární energii dopadající na Zem.
New NASA instrument...
4/85
+
továrna
průmyslový podnik
díla
works [wɜːks]
V roce 2015 jsme začali stavět novou továrnu v severní části města.
In 2015 we...
Pět nových děl bude mít v této sezóně premiéru.
Five new works...
Není těžké pochopit, jak to funguje.
It's not hard to see how it works.
Pracuje pro nás.
He works for us.
Tento motor funguje dobře.
This engine works well.
Ukažte mi, jak to funguje.
Show me how it works.
Linda často pracuje přes víkend.
Linda often works at the weekend.
5/85
+
závazek, povinnost
věrnost, oddanost
odhodlání, snaha (něco splnit)
zavázat se (k čemu)
commitment [kəˈmɪtmənt]
jedn. číslo: commitment, množ. číslo: commitments
Dal sis někdy závazek, který si nedodržel?
Have you ever...
Máme příliš mnoho povinností, které nás štvou.
We heave too...
Ukázaly velké odhodlání zlepšit život chudých lidí.
They have shown...
Je zde nedostatek snahy na obou stranách.
There's a lack...
Kontaktujte nás kvůli bezplatné nabídce bez toho, aniž byste se zavázali to koupit!
Contact us for...
6/85
+
korporátní
podnikový, firemní
corporate [ˈkɔːpərət]
2. stupeň: more corporate, 3. stupeň: most corporate
Akcionáři chtějí změnit firemní strukturu.
Shareholders want to...
Zdravá firemní kultura je důležitá v každém průmyslovém odvětví.
A healthy corporate...
Pan Miller byl dříve podnikový finanční kontrolor.
Mr. Miller was...
7/85
+
výnos
příjem, tržba
obrat
revenue [ˈrevɪˌnjuː]
jedn. číslo: revenue, množ. číslo: revenues
Výnosy z prodeje vozů v tomto měsíci poklesly.
Revenue sales for...
Museli jsme najít jiný způsob, jak kompenzovat ušlé příjmy.
We needed to...
Výnosy jsou měřítkem úspěšnosti produktu.
Revenues are a...
Náš obrat začal klesat, když konkurenti vstoupili na trh.
Our revenue has...
Pochybení způsobilo městu pokles příjmů odhadovaný na dva miliony dolarů.
The error cost...
Pokuty mohou představovat až čtyři procenta ročních příjmů při systematickém nedodržování.
The fines can...
8/85
+
průmyslový
industriální
industrial [ɪnˈdʌstrɪəl]
2. stupeň: more industrial, 3. stupeň: most industrial
V uplynulém roce vzrostla průmyslová produkce pouze o 1,6 procenta.
Over the past...
Nová zařízení splňují náročné požadavky pro průmyslové použití.
The new devices...
První průmyslová revoluce začala v Británii koncem 18. století.
The first industrial...
9/85
+
výrobce
producent
režisér
producer [prəˈdjuːsə]
jedn. číslo: producer, množ. číslo: producers
Brazílie je největším výrobcem surového a rafinovaného cukru na světě.
Brazil is the...
Honda Motor Company je známá jako výrobce automobilů a motocyklů.
Honda Motor Company...
Jaký je rozdíl mezi režisérem a producentem?
What is the...
10/85
+
vzájemné působení
spolupráce, vzájemná komunikace, interakce
komunikace
interaction [ɪntərˈækʃən]
jedn. číslo: interaction, množ. číslo: interactions
Systém je schopen vysvětlit vzájemné působení mezi objekty.
The system is...
Cílem tohoto je usnadnit spolupráci mezi odborníky a vedoucími laboratoří.
It aims to...
Jak mohu zlepšit komunikaci a spolupráci s ostatními?
How can I...
Práce v hotelech klade velký důraz na osobní komunikaci s hosty.
Work in hotels...
11/85
+
zaměstnat, zaměstnávat
(po)užít, využít, uplatnit
zaměstnání
employ [ɪmˈplɔɪ]
jedn. číslo: employ, množ. číslo: employs, přít. prostý: employ, 3. os. j. č.: employs, průb. čas: employing, prostý min.: employed, příčestí min.: employed
V současné době zaměstnáváme více než 100 zaměstnanců.
We are currently...
Nemůžu lepe využít můj čas než být ve vašich službách.
I cannot employ...
Může to být použito jako nástroj pro určení závažnosti postižení.
It can be...
12/85
+
továrna, podnik, závod, fabrika
factory [ˈfæktərɪ]
jedn. číslo: factory, množ. číslo: factories
Stephen je zodpovědný za údržbu v místní továrně.
Stephen is in...
Podnik připravil velmi detailní diagramy procesních toků, které popisují jednotlivé kroky výroby.
The factory has...
Společnost přesouvá svůj závod do Číny.
The company is...
13/85
+
výrobce
továrník
velkovýrobce
manufacturer [ˌmænjʊˈfæktʃərə]
jedn. číslo: manufacturer, množ. číslo: manufacturers
Nezapomeňte dodržovat pokyny výrobce.
Don't forget to...
Čína je hlavním výrobcem kožešinových výrobků prodávaných v Rusku.
China is a...
Na štítku musí být uvedeno jméno a adresa výrobce.
The name and...
14/85
+
jednání, vyjednávání
zdolání, překonání (překážky)
negotiation [nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: negotiation, množ. číslo: negotiations
Další kolo vyjednávání je naplánováno na příští rok.
Another round of negotiations is scheduled for next year.
Rozdělení příjmů z obchodu je záležitostí k jednání.
The distribution of the gains of trade is a matter for negotiation.
Nové smlouvy jsou v současné době předmětem jednání s naším zákazníkem.
New agreements are currently under negotiation with our customer.
15/85
+
zaměstnavatel
employer [ɪmˈplɔɪə]
jedn. číslo: employer, množ. číslo: employers
Zaměstnavatel může chtít, aby bylo možné zaměstnance v obchodě rozeznat.
An employer may...
Můžete být propuštěn pouze z dobrého důvodu, a ne pouze z vůle vašeho zaměstnavatele.
You may be...
Může zaměstnavatel požadovat, abyste šli do práce nahý?
Can an employer...
Ryan vyhrál soud se svým zaměstnavatelem.
Ryan won a...
John se chystá na setkání se svým novým zaměstnavatelem zítra v devět dopoledne.
John is set...
Textilní průmysl je významným zaměstnavatelem v mnoha zemích světa.
The textile industry...
Systém automaticky spojuje uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele.
The system automatically...
16/85
+
pracovní smlouva
work contract [wɜːk ˈkɒntrækt]
jedn. číslo: work contract, množ. číslo: work contracts
Měl jsem problémy s mojí novou pracovní smlouvou.
I had troubles...
Barbara uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou, která byla později prodloužena do 31. března.
Barbara entered into...
Brianovi byla nabídnuta pracovní smlouva v New Yorku.
Brian was offered...
17/85
+
podnik, závod
(po)čin, podnik (odvážný)
podnikání, podnikavost, iniciativa
enterprise [ˈentəˌpraɪz]
jedn. číslo: enterprise, množ. číslo: enterprises
Naším cílem je vytvořit společný podnik s jinou společností.
Our target is to establish a joint enterprise with another company.
Potřebujeme reformovat státní podniky.
We need to reform state-owned enterprises.
Hledáme podnikavé a tvořivé lidi.
We're looking for people with enterprise and creativity.
18/85
+
pracovní doba
working hours [ˈwɜːkɪŋ aʊəz]
Helen chce v příštím roce zkrátit pracovní dobu.
Helen wants to...
Během pracovní doby nesmíte pít alkohol.
You mustn't drink...
Lewis dává přednost více flexibilní pracovní době.
Lewis prefers more...
19/85
+
zaměstnání
zaměstnanost
employment [ɪmˈplɔɪmənt]
jedn. číslo: employment, množ. číslo: employments
Zaměstnávání se na částečný úvazek je na celém světě na vzestupu a Austrálie není výjimkou.
Part-time employment is...
Mark nemohl najít zaměstnání.
Mark was unable...
Helen šla minulý týden na úřad práce.
Helen went to...
20/85
+
uzávěrka
poslední termín
deadline [ˈdedˌlaɪn]
jedn. číslo: deadline, množ. číslo: deadlines
Můj kolega v práci vypadá naštvaně, když žádám o prodloužení termínu.
My colleague at work looks annoyed when I ask for an extension on a deadline.
Odevzdali jsme projekt před termínem.
We submitted the...
Nová fakta se objevila až po uzávěrce nominací.
The new facts...
Termín pro podání závazné přihlášky je do konce tohoto roku.
Deadline for submitting...
Mimo to mohou nastat problémy, protože je nutné dodržet termíny.
Moreover, diffculties may...
Řada neočekávaných událostí posunula termín pro dokončení prací.
A number of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X