460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
opustit, odjet
zahnat, odrazit (útok ap.)
drive off [draɪv ɒf]
přít. prostý: drive off, 3. os. j. č.: drives off, průb. čas: driving off, prostý min.: drove off [drouv ɒf], příčestí min.: driven off ['drɪvən ɒf]
Miranda odjela v pondělí.
Miranda drove off...
Na dvoře máme psy, aby zahnali vetřelce.
We keep dogs...
Museli použít slzný plyn, aby zahnali výtržníky.
They had to...
2/524
+
vystačit, vyjít (s penězi)
projet, objet (překážku ap.)
projít (cenzurou ap.)
get by [get aʊt]
přít. prostý: get by, 3. os. j. č.: gets by, průb. čas: getting by, prostý min.: got by [ɡɒt baɪ], příčestí min.: got by [ɡɒt baɪ]
Moje francouzština je dost dobrá, abych s ní vystačil.
My French is...
Betty dokázala vyjít s malým obnosem peněz.
Betty managed to...
3/524
+
vymyslet si, vymýšlet si
dream up [dri:m ʌp]
přít. prostý: dream up, 3. os. j. č.: dreams up, průb. čas: dreaming up, prostý min.: dreamt up (or dreamed up), příčestí min.: dreamed up (or dreamt up)
Všechno si vymysleli.
They dreamt it...
Daniel si dokázal vymýšlet ty nejfantastičtější příběhy.
Daniel could dream...
4/524
+
utéci, zdrhnout
run away [rʌn əˈweɪ]
přít. prostý: run away, 3. os. j. č.: runs away, průb. čas: running away, prostý min.: ran away [ræn əˈweɪ], příčestí min.: run away [rʌn əˈweɪ]
Proč jsi ode mě utekl?
Why did you...
Měla se pokusit utéct, i když věděla, že je to beznadějné.
She should try...
Utekl z domova, aby se stal úspěšným lékařem.
He ran away...
Utekla jsem do lesa za naším domem.
I ran away...
Jen stěží si utekl, že?
You hardly ran...
Jeho prvním instinktem bylo utéct pryč před nebezpečím.
His first instinct...
5/524
+
ostoupit
rezignovat
postupně snížit
step down [step daʊn]
přít. prostý: step down, 3. os. j. č.: steps down, průb. čas: stepping down, prostý min.: stepped down, příčestí min.: stepped down
Ačkoliv je již za hranicí důchodového věku, odmítá odstoupit.
Although she is...
Požadovali, aby odstoupil z funkce předsedy na dva roky.
They required him...
Skládá slib jako poslanec a zaujímá místo, které bylo uvolněno jeho kolegou, který rezignoval.
He is being...
6/524
+
rozpadnout se (na části)
rozlomit se (na části)
break apart [breɪk əˈpɑːt]
přít. prostý: break apart, 3. os. j. č.: breaks apart, průb. čas: breaking apart, prostý min.: broke apart [brəʊk əˈpɑːt], příčestí min.: broken apart ['broukən əˈpɑːt]
Rodinia (první kontinent na Zemi) se nakonec rozpadl na mnoho částí.
Rodinia (the first...
Loď se rozpadla na několik částí.
The ship broke...
7/524
+
sečíst (dohromady), nasčítat
sedět, souhlasit (očekávaný výsledek ap.)
přispět
add up [æd ʌp]
přít. prostý: add up, 3. os. j. č.: adds up, průb. čas: adding up, prostý min.: added up, příčestí min.: added up
Všechny malé chyby se ti postupně nasčítají.
All the small...
Malé věci, které děláme během dne, mohou přispět k poměrně velkému počtu kroků.
The little things...
8/524
+
roztavit (se), rozpustit (se)
melt down [melt daʊn]
přít. prostý: melt down, 3. os. j. č.: melts down, průb. čas: melting down, prostý min.: melted down, příčestí min.: melted down
Mnoho kovového odpadu lze roztavit a znovu použít.
A lot of...
Některé z odcizených šperků mohli být již roztaveny.
Some of the stolen jewelry may have already been melted down.
Železný šrot byl roztaven a znovu použit.
The scrap iron...
9/524
+
proměnit na/v, přeměnit na
změnit na
turn into [tɜːn ɪntə]
přít. prostý: turn into, 3. os. j. č.: turns into, průb. čas: turning into, prostý min.: turned into, příčestí min.: turned into
Vejce se promění v pulce a pulci se změní na žáby.
The eggs turn...
Dnešek se rychle změní na včerejšek.
Today soon turns into yesterday.
Sníh začal tát a proměnil se ve špinavou, šedou břečku.
Snow has started...
Kvůli stresu z práce jsem se pomalu měnil v alkoholika.
I was slowly...
Veletržní pavilon se proměnil v provizorní nemocnici.
The trade fair...
Pramínek se nedávno proměnil v dravý proud.
A trickle has recently turned into a torrent.
10/524
+
ohnout se, sehnout se
ohnout se dolů, sehnout se dolů
bend down [bend daʊn]
přít. prostý: bend down, 3. os. j. č.: bends down, průb. čas: bending down, prostý min.: bent down, příčestí min.: bent down
Bolí to jen, když se sehnu dolů.
It hurts only...
Sehnul jsem se a zavázal si tkaničku.
I bent down...
11/524
+
uvíznout, zabřednout, ulpět
zaseknout se, zůstat viset
vzpříčit se
get stuck [get stʌk]
přít. prostý: get stuck, 3. os. j. č.: gets stuck, průb. čas: getting stuck, prostý min.: got stuck, příčestí min.: got stuck
Uvízli v prostoru známém jako Bermudský trojúhelník.
They got stuck...
Dokonce i zkušení podnikatelé se někdy zaseknou, protože jsou zahlceni přemírou informací.
Even experienced entrepreneurs...
Jezero ještě nebylo zmrzlé a nákladní auto uvízlo v blátě.
The lake was not yet frozen and the truck got stuck in the mud.
Jess uvízla v beznadějné situaci.
Jess got stuck...
Moje auto uvízlo v dolíku.
My car got...
Na mé bundě se zasekl zip.
The zip on...
12/524
+
uklidnit (se), utišit (se) (o člověku)
zklidnit (se), ustálit (se) (o situaci)
calm down [kɑːm daʊn]
přít. prostý: calm down, 3. os. j. č.: calms down, průb. čas: calming down, prostý min.: calmed down, příčestí min.: calmed down
Uklidni se!
Calm down!
Uklidnil mě a já se cítila lépe.
He calmed me...
Uklidněte se a připravte si psací potřeby.
Calm down and...
Thomas se postupně uklidnil a jeho hněv se vytratil.
Thomas gradually calmed...
13/524
+
pracovat, dělat (na čem)
vycházet (z čeho) (předpokladu ap.)
work on [wɜːk ɒn]
přít. prostý: work on, 3. os. j. č.: works on, průb. čas: working on, prostý min.: worked on, příčestí min.: worked on
Trpělivě se mě ptal na mé zranění, soustředěně mě naslouchal a vysvětlil mi, na čem budeme pracovat.
He patiently asked...
Pracuji na tom.
I'm working on it.
Záleží na tom, na čem pracuji?
Does it matter what I'm working on?
Pracoval bych na tom, dokud bych neumřel.
I would work on it until I died.
Moji synové pracovali na pozemku.
My sons worked...
Někdy mám potřebu dohánět práci v neděli, abych vykompenzoval ztracený čas.
I sometimes find...
14/524
+
natož (hovor.)
nechat být, nerušit
neobtěžovat, dát pokoj
nevšímat si, nevnímat
let alone [let əˈləʊn]
přít. prostý: let alone, 3. os. j. č.: lets alone, průb. čas: letting alone, prostý min.: let alone, příčestí min.: let alone
Je to obtížné diagnostikovat, natož vyléčit.
It's difficult to...
Nemám dost peněz na jídlo, natož na zábavu.
I haven't enough...
15/524
+
střídat se, vystřídat se
take turns [tɜːn tɜːnz]
přít. prostý: take turns, 3. os. j. č.: takes turns, průb. čas: taking turns, prostý min.: took turns, příčestí min.: taken turns
Byl to náš první rodinný počítač, na kterém jsme se museli střídat.
This was our...
Oba rodiče se střídají v lovu a krmení svých rostoucích ptáčat.
Both parents take...
Rodiče se střídali v bdění u svého nemocného dítěte celou noc.
The parents took...
16/524
+
zapsat (si), napsat si, poznamenat (si)
write down [raɪt daʊn]
přít. prostý: write down, 3. os. j. č.: writes down, průb. čas: writing down, prostý min.: wrote down, příčestí min.: written down
Po probuzení si Edison okamžitě zapisoval veškeré myšlenky, které ho napadly.
Upon waking, Edison would immediately write down whatever thoughts came to him.
Rozhodl jsem se zapsat si své zisky a ztráty.
I decided to...
Zapište si všechna omezení, která znáte.
Write down all...
17/524
+
ustoupit
step away [step əˈweɪ]
přít. prostý: step away, 3. os. j. č.: steps away, průb. čas: stepping away, prostý min.: stepped away, příčestí min.: stepped away
Přesto nemůžeme ustoupit.
Yet we can't...
Odstupte od podezřelého.
Step away from...
18/524
+
položit, odložit
vzdát se, obětovat
složit funkci
lehnout (si)
jen tak, bez boje
nadiktovat (podmínky)
lay down [leɪ daʊn]
přít. prostý: lay down, 3. os. j. č.: lays down, průb. čas: laying down, prostý min.: laid down, příčestí min.: laid down
Snažila jsem se soustředit na obrazovku počítače, ale potom jsem si musela jít lehnout.
I was struggling...
On by se nikdy nevzdal bez boje.
He was never...
Nadiktoval nám podmínky.
He laid down...
19/524
+
vyhladit, vyhubit
smést
vytřít, setřít
smazat, vymazat (data)
wipe out [waɪp aʊt]
přít. prostý: wipe out, 3. os. j. č.: wipes out, průb. čas: wiping out, prostý min.: wiped out, příčestí min.: wiped out
Mor vyhubil celou vesnici.
The plague wiped...
Řeky bahna smetly několik domů.
Rivers of mud...
20/524
+
zestručnit, zúžit, omezit
vyvařit se, vařit se (voda)
zhustit
vést, směřovat, končit
boil down [bɔɪl daʊn]
přít. prostý: boil down, 3. os. j. č.: boils down, průb. čas: boiling down, prostý min.: boiled down, příčestí min.: boiled down
Vařím polévku, dokud nezhoustne.
I boil down...
Všechna fakta vedou k tomu, že je to jasný případ podvodu.
All the facts...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X