460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/532
+
navázat (rozhovor)
spustit, začít hrát (muziku)
strike up [straɪk ʌp]
přít. prostý: strike up, 3. os. j. č.: strikes up, průb. čas: striking up, prostý min.: struck up, příčestí min.: struck up
Navázala jsi vztah s někým z této skupiny?
Did you strike...
Může být obtížné navázat konverzaci s úplně cizím člověkem.
It can be...
Když potlesk utichl, kapela začala hrát státní hymnu.
When the applause...
2/532
+
nastavit na
vydat se (na cestu)
připravit se (na co)
set for [set fɔː]
přít. prostý: set for, 3. os. j. č.: sets for, průb. čas: setting for, prostý min.: set for, příčestí min.: set for
Musíme se připravit na delší výpadky proudu.
We have to...
Jste připraveni na cestu?
Are you all...
3/532
+
vyklouznout, zmizet, vytratit se, uniknout
(u)plynout, uběhnout rychle (čas)
slip away [slɪp əˈweɪ]
přít. prostý: slip away, 3. os. j. č.: slips away, průb. čas: slipping away, prostý min.: slipped away, příčestí min.: slipped away
Doufám, že jednoho dne prostě zmizí.
I am hoping...
Nepozorovaně se vytratila.
She slipped away...
Podařilo se nám nepozorovaně vyklouznout.
We managed to...
4/532
+
navršit se, nakupit se, hromadit se
nakupený, navršený
bank up [bæŋk ʌp]
přít. prostý: bank up, 3. os. j. č.: banks up, průb. čas: banking up, prostý min.: banked up, příčestí min.: banked up
Písek byl nakupen v rohu hřiště.
The sand was...
Spadané listí se začalo hromadit v rozích zahrady.
The fallen leaves...
Proud řeky způsobil, že se u mostu nahromadily trosky.
The river's current...
5/532
+
vynořit se, objevit se
pop up [pɒp ʌp]
přít. prostý: pop up, 3. os. j. č.: pops up, průb. čas: popping up, prostý min.: popped up, příčestí min.: popped up
Androidi se už objevili všude.
Androids have popped...
Nedávno se v sousedství objevila nová kavárna, která nabízí vynikající zákusky a kávu.
A new café...
Během výstavby se mohou objevit nečekané problémy, které způsobí zpoždění.
Unexpected problems can...
6/532
+
opotřebovat (se), opotřebit se
zničit (postupně)
odřít (se), ošoupat (se)
wear away [weə əˈweɪ]
přít. prostý: wear away, 3. os. j. č.: wears away, průb. čas: wearing away, prostý min.: wore away [wɔr əˈweɪ], příčestí min.: worn away [wɔrn əˈweɪ]
Každodenním chozením se začal koberec v předsíni opotřebovávat.
The daily walking...
Vlny narážející do útesu pomalu opotřebovávaly jeho strukturu.
The waves crashing...
Usrkávání kyselých nápojů, jako jsou ovocné čaje a ochucená voda, může zničit (opotřebovat) zuby.
Sipping acidic drinks...
7/532
+
diskutovat o nápadu, radit se
bounce ideas off [baʊns aɪˈdɪəs ɒf]
přít. prostý: bounce ideas off, 3. os. j. č.: bounces ideas off, průb. čas: bouncing ideas off, prostý min.: bounced ideas off, příčestí min.: bounced ideas off
Pokud diskutuje s někým o svých myšlenkách, podělíte se s ním o své nápady, abyste věděli, zda si myslí, že budou fungovat.
If you bounce...
Je užitečné mít někoho, s kým se můžete poradit o svých nápadech.
It's useful to...
8/532
+
chystat se (udělat)
vyjádření blízké budoucnosti
be about to [biː əˈbaʊt tuː]
přít. prostý: be/am/are about to, 3. os. j. č.: is about to, průb. čas: being about to, prostý min.: were/was about to, příčestí min.: been about to
Všichni v tomhle věku brzy natáhnou bačkory.
Everybody that age...
Chystá se nastoupit na diplomatickou kariéru.
She is about...
9/532
+
dostat se (kam)
začínat
get to [get tʊ]
přít. prostý: get to, 3. os. j. č.: gets to, průb. čas: getting to, prostý min.: got to, příčestí min.: got to (gotten to ['gɒtn tʊ] - Canada)
Pokud se dostanete na určitou úroveň, dostanete odměnu.
If you get to a certain level you will get a reward.
Plat je lepší, jakmile se dostanete na vyšší post.
The salary is better once you get to a higher level.
Potom pokračujte po ulici, dokud se nedostanete na první semafor.
Then continue down the street until you get to the first traffic light.
Kdo rozhodne, co jsou opravdu dobré způsoby?
Who gets to decide what good manners really are?
To je dobrá příležitost poznat jeden druhého.
This is a...
10/532
+
předat dál (komu), poslat dál (komu)
přesunout (co na koho) (náklady, výdaje ap.)
promítnout (do čeho) (ceny ap.)
pass on [pɑːs ɒn]
přít. prostý: pass on, 3. os. j. č.: passes on, průb. čas: passing on, prostý min.: passed on, příčestí min.: passed on
Mají informace o tomto incidentu a já bych je rád vyzval, aby je předali dál.
They have information...
Předpokládá se rovněž, že 100 % nákladů na CO2 se promítne do cen elektřiny.
It is also...
Zkušený řemeslník předá všechny řemeslné zkušenosti učňům.
An experienced artisan...
Pan Stevens vycházel z informací, které mu předali vyšší státní úředníci.
Mr. Stevens relied...
11/532
+
polevit, polevovat, ustávat (vítr, polemika ap.)
utichnout
uhasínat
die down [daɪ daʊn]
přít. prostý: die down, 3. os. j. č.: dies down, průb. čas: dying down, prostý min.: died down, příčestí min.: died down
Chvíli to trvalo, než smích utichl.
The laughter took...
Oheň začínal uhasínat.
The fire was...
12/532
+
vyzvat, vybídnout (koho k čemu)
navštívit (koho), zajít, zaskočit (ke komu)
zavolat, vyvolat (koho) (žáka ap.) AmE
call on [kɔːl ɒn]
přít. prostý: call on, 3. os. j. č.: calls on, průb. čas: calling on, prostý min.: called on, příčestí min.: called on
Vyzval povstalce, aby se vzdali.
He called on...
Vyzval svůj lid, aby pokračoval v boji za národní svobodu.
He called on...
Zavolali si mě na kobereček, protože jsem přišel pozdě.
I got called...
13/532
+
přivodit, zapříčinit, způsobit, vyvolat (nemoc ap.)
urychlit, uspíšit
do toho, tak se ukaž
bring on [brɪŋ ɒn]
přít. prostý: bring on, 3. os. j. č.: brings on, průb. čas: bringing on, prostý min.: brought on, příčestí min.: brought on
Infarkt byl vyvolán stresem.
The heart attack...
Víte, co způsobilo ten výbuch?
Do you know...
Do toho!
Bring it on!
14/532
+
potlačovat (v sobě), dusit (co) (hněv ap.)
bottle up [ˈbɒtəl ʌp]
přít. prostý: bottle up, 3. os. j. č.: bottles up, průb. čas: bottling up, prostý min.: bottled up, příčestí min.: bottled up
Nepotlačuj své pocity.
Don't keep your...
Je mnohem lepší se vyplakat, než potlačovat své pocity.
It is far...
Nemusíme to v sobě potlačovat.
We don't have...
15/532
+
zohnout se (pod)
ztratil hlavu, být mimo, vyšilovat
twist over [twɪst ˈəʊvə]
přít. prostý: twist over, 3. os. j. č.: twists over, průb. čas: twisting over, prostý min.: twisted over, příčestí min.: twisted over
Náhle se zohnula pod postel.
She suddenly twisted...
Konečně už rozumím, proč jsi ze Sophia tak mimo.
Finally, I understand...
16/532
+
plout s proudem
nechat se unášet (životem)
drift along [drɪft əˈlɒŋ]
přít. prostý: drift along, 3. os. j. č.: drifts along, průb. čas: drifting along, prostý min.: drifted along, příčestí min.: drifted along
Bohužel jsou zde tací, kteří plují s proudem a neví, co dělat.
Unfortunately, there are...
Nechávají se unášet životem bez dlouhodobého plánu.
They drift along...
17/532
+
svléknout
demontovat, rozebrat
strip down [strɪp daʊn]
přít. prostý: strip down, 3. os. j. č.: strips down, průb. čas: stripping down, prostý min.: stripped down, příčestí min.: stripped down
Kvůli lékařské prohlídce jsem se musel svléknout do spodního prádla.
I had to...
Laura se svlékla do podprsenky a kalhotek a vyzkoušela si šaty.
Laura stripped down to her bra and pants and tried on the dress.
18/532
+
zbavit se (koho)
get rid of [get rɪd ɒv]
přít. prostý: get rid of, 3. os. j. č.: gets rid of, průb. čas: getting rid of, prostý min.: got rid of, příčestí min.: got rid of (gotten rid of - Canada)
Můžete mi, prosím, poslat podrobnosti o tom, jak jste se zbavil vašeho problému.
Can you please...
Přilepila se na mě na večírku a nemohl jsem se jí zbavit.
She attached herself...
Ale ani nejdůkladnější drhnutí nás nedokáže zbavit bakterií, které se skrývají na konečcích prstů.
But even the most rigorous scrub will fail to get rid of the bacteria hiding in the tip of your fingers.
19/532
+
odstoupit, vystoupit
nezúčastnit se, rozhodnout se pro neúčast
opt out [ɒpt aʊt]
přít. prostý: opt out, 3. os. j. č.: opts out, průb. čas: opting out, prostý min.: opted out, příčestí min.: opted out
Cestující se mohou rozhodnout nezúčastnit se této procedury.
The passengers can...
Pan Jenkins se z náboženských důvodů rozhodl pro zproštění od vojenské služby.
Mr. Jenkins opted...
20/532
+
čerpat, vycházet (z čeho)
draw upon [drɔː əˈpɒn]
přít. prostý: draw upon, 3. os. j. č.: draws upon, průb. čas: drawing upon, prostý min.: drew upon, příčestí min.: drawn upon
Zpráva vychází z interního vyhodnocení současného stavu.
The report draws...
Nový román čerpá z tisíců dopisů, které odhalují skutečné vztahy mezi Emou a Oliverem.
New novel draws...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X