460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
197
198
199
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rozčilení, podráždění, naštvání (kvůli komu/čemu)
(po)dráždění (oka ap.)
irritation [ˌɪrɪˈteɪʃən]
jedn. číslo: irritation, množ. číslo: irritations
Snažil se nedat najevo své rozčilení.
He tried not to show his irritation.
Tato látka může způsobit podráždění citlivé pokožky.
This substance may cause irritation to sensitive skin.
2/20
+
náročný
průb. čas slovesa žádat, požadovat
demanding [dɪˈmɑːndɪŋ]
Úspěšní lidé vědí, že tento náročný proces stojí za to, protože chápou, že v budoucnu přinese více ovoce.
Successful people know that this demanding process is worth it because they understand it will bear more fruit in the future.
Zákazníci jsou mnohem náročnější, pokud jde o to, co chtějí a očekávají.
Consumers are much...
Naštvaná veřejnost požaduje od politiků větší odpovědnost za městský rozpočet.
An upset public...
Teddy sebral veškeré své odhodlání, aby se soustředil a dokončil náročný úkol.
Teddy summoned all...
Protestující sborově provolávali hesla požadující změnu.
The protesters shouted slogans in chorus, demanding change.
3/20
+
srážky dešťové
rainfall [ˈreɪnˌfɔːl]
jedn. číslo: rainfall, množ. číslo: rainfalls
Mezi charakteristické znaky této oblasti patří velké dešťové srážky.
Characteristic features of the area are its high rainfall.
Teplota a množství dešťových srážek se v jednotlivých oblastech liší.
Temperatures and rainfall vary according to region.
Horké podnebí a hojné srážky prospívají růstu rostlin.
The hot climate...
4/20
+
zánět, zanícení
inflammation [ˌɪnfləˈmeɪʃən]
jedn. číslo: inflammation, množ. číslo: inflammations
Lékaři dnes lépe chápou zánět a jeho funkci během nemoci.
Doctors today have...
Když jsem se probudil, cítil jsme prudkou bolest, kterou způsobil zánět v uších.
I awoke with...
Poznal, že zánět se projevuje různými způsoby.
He recognized that...
Astma je porucha funkce dýchacího systému, v podstatě zánět plic.
Asthma is a...
5/20
+
zaskočený, zděšený
divný, zvláštní
weird out [wɪəd aʊt]
Ta žádost ho dost vyděsila.
He got really...
Víte, tam venku se můžou dit trochu divné věci.
You know, things...
6/20
+
vážnost, závažnost (problému ap.)
seriousness [ˈsɪərɪəsnəs]
jedn. číslo: seriousness, množ. číslo: -
Musíme uznat vážnost problémů, kterým čelíme.
We must recognize...
Laura uvedla několik šokujících příkladů, aby zdůraznila vážnost situace.
Laura gave some...
Přísný rozsudek soudce odrážel závažnost trestného činu.
The judge's stern...
Byl obviněn z bagatelizování závažnosti situace.
He was accused of downplaying the seriousness of the situation.
7/20
+
intuitivní
intuitive [ɪnˈtjuːɪtɪv]
Jsou ženy intuitivnější než muži?
Are women more...
Markův styl řízení je intuitivní a neformální.
Mark's style of...
8/20
+
pevnost, tvrz
fortress [ˈfɔːtrɪs]
jedn. číslo: fortress, množ. číslo: fortresses
Používali jsme to jako pevnost, ale mnozí z nás měli hlad a bylo jim zima.
We were using...
Jeho vojsko vzalo pevnost útokem.
The fortress was stormed by his troops.
9/20
+
závazný (pro koho)
vazba (knižní) (kroužková ap.)
(s)vázání
binding [ˈbaɪndɪŋ]
jedn. číslo: binding, množ. číslo: bindings
Zde je závazná přihláška k účasti.
Here is the...
Termín pro podání závazné přihlášky je do konce tohoto roku.
Deadline for submitting...
Pravidla jsou závazná pro všechny, kteří tuto smlouvu podepíší.
The rules are...
Je ústní dohoda právně závazná?
Is a verbal...
Řekla také, že budou existovat právně závazné záruky v oblasti ochrany lidských práv.
She has also...
10/20
+
vyklouznout, zmizet, vytratit se, uniknout
(u)plynout, uběhnout rychle (čas)
slip away [slɪp əˈweɪ]
přít. prostý: slip away, 3. os. j. č.: slips away, průb. čas: slipping away, prostý min.: slipped away, příčestí min.: slipped away
Doufám, že jednoho dne prostě zmizí.
I am hoping...
Nepozorovaně se vytratila.
She slipped away...
Podařilo se nám nepozorovaně vyklouznout.
We managed to...
11/20
+
vyhýbání se, vyhnutí se, vyvarování se
anulování, zrušení (právní platnosti)
avoidance [əˈvɔɪdəns]
jedn. číslo: avoidance, množ. číslo: avoidances
Vyhýbání se daňovým povinnostem je trestné.
Tax avoidance is...
Pro profesionálního sportovce je zásadní vyhnout se zranění.
The avoidance of...
12/20
+
pádlo
pádlovat
brouzdání, brouzdat (se)
paddle [ˈpædəl]
jedn. číslo: paddle, množ. číslo: paddles, přít. prostý: paddle, 3. os. j. č.: paddles, průb. čas: paddling, prostý min.: paddled, příčestí min.: paddled
Podej mi moje pádlo a vrať se sem.
Hand me my...
Zoufale jsem se snažil pádlovat ke břehu.
I desperately tried...
13/20
+
rukopis
handwriting [ˈhændˌraɪtɪŋ]
jedn. číslo: handwriting, množ. číslo: handwritings
Můžete mi dát ukázku svého rukopisu?
Can you give...
Tvůj rukopis je v podstatě nečitelný.
Your handwriting is...
Jeho písmo bylo neuspořádané, plné čmáranic a přeškrtaných slov.
His handwriting was...
Jeho plynule navazující rukopis byl elegantní a snadno čitelný.
His flowing handwriting...
14/20
+
plynule, plynně, hladce (mluvit ap.)
fluently [ˈfluːəntlɪ]
Mluví anglicky plynule.
He speaks English...
Papoušek na nás ze svého bidýlka plynule mluvil.
The parrot spoke...
Tlumočník během konference plynule překládá mluvená slova do znakového jazyka.
The interpreter fluently translates spoken words into sign language during the conference.
15/20
+
rychlovarná konvice
electric kettle [ɪˈlektrɪk ˈketəl]
jedn. číslo: electric kettle, množ. číslo: electric kettles
Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynový sporák?
How could you...
Můj muž umí opravovat televize, rádia, rychlovarné konvice a tak dále.
My husband can...
16/20
+
jóga
yoga [ˈjəʊgə]
jedn. číslo: yoga, množ. číslo: yogas
Některé ze stávajících výzkumů jógy mohou poskytnout pohled na to, jak nejlépe provádět domácí cvičení.
Some of the...
Je obtížné přesně určit, jak moc musíme cvičit jógu, abychom získali lepší zdraví.
It's hard to...
Každý pokročilý instruktor jógy byl kdysi začátečník.
Every advanced yoga...
Jóga mi dává pocit vnitřního klidu.
Yoga gives me a sense of inner calm.
Tato jógová pozice spočívá ve vyvažování rovnováhy na rukou, zatímco si položíte kolena na triceps.
This yoga pose...
17/20
+
osvětlit, osvítit (co) (form.)
illuminate [ɪˈluːmɪneɪt]
přít. prostý: illuminate, 3. os. j. č.: illuminates, průb. čas: illuminating, prostý min.: illuminated, příčestí min.: illuminated
Tato světla se využívají k osvětlení chodníku.
These lights are used for illuminating the sidewalk.
Sluneční paprsky pronikaly skrz vysoká okna a osvětlovaly police, které byly od podlahy ke stropům.
Sunlight streamed through...
Uděláme dýni se strašidelnou tváří a zevnitř ji osvětlíme svíčkou.
We are going...
18/20
+
mutace (biol.)
mutation [mjuːˈteɪʃən]
jedn. číslo: mutation, množ. číslo: mutations
Evoluce vyžaduje genetickou změnu, to znamená mutaci.
Evolution requires genetic...
Rentgenové záření není bezpečné, protože vystavování se záření může způsobit buněčné mutace.
X-rays aren't safe because radiation exposure can cause cell mutations.
19/20
+
prestižní, vážený, uznávaný
prestigious [preˈstɪdʒəs]
Je to jedna z nejlépe vybavených a nejprestižnějších škol v naší zemi.
It's one of...
Naše společnost získala prestižní zakázku.
Our company won...
Rozhodla se pro kariéru v kulinářském umění a zapsala se na prestižní kuchařskou školu.
She decided to...
20/20
+
odkrývající, odhalující (nová fakta, postavu ap.)
průb. čas slovesa odkrýt, ukázat, odhalit
revealing [rɪˈviːlɪŋ]
Nejnovější údaje ze sčítání lidu poskytují odhalující pohled na to, kdo jsme jako národ.
The latest census...
Tato kniha je nejintimnější a nejodhalující portrét tohoto složitého muže, jaký jsem kdy četl.
This book is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X