400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
196
197
198
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
překrývat (se), překrýt (se)
přesahovat (částečně - jedno přes druhé)
překrytí, přesah
overlap [ˌəʊvəˈlæp]
jedn. číslo: overlap, množ. číslo: overlaps, přít. prostý: overlap, 3. os. j. č.: overlaps, průb. čas: overlapping, prostý min.: overlapped, příčestí min.: overlapped
Tašky na střeše se vzájemně překrývají.
The tiles on the roof overlap one another.
Moje povinnosti se překrývají s jejími, takže se o část práce podělíme.
My responsibilities overlap hers, so we will be sharing some of the work.
2/20
+
omezit, zredukovat, zkrátit, snížit (form.)
curtail [kɜːˈteɪl]
přít. prostý: curtail, 3. os. j. č.: curtails, průb. čas: curtailing, prostý min.: curtailed, příčestí min.: curtailed
Nechci omezovat vaše práva.
I don't want to curtail your rights.
Rozpočtové škrty donutily školy omezit mimoškolní programy.
Budget cuts forced schools to curtail after-school programs.
3/20
+
křída
napsat křídou, nakreslit křídou
chalk [tʃɔːk]
jedn. číslo: chalk, množ. číslo: chalks, přít. prostý: chalk, 3. os. j. č.: chalks, průb. čas: chalking, prostý min.: chalked, příčestí min.: chalked
Jsou jako voda a oheň.
They are chalk and cheese.
Nemohl jsem psát na tabuli, protože jsem neměl křídu.
I couldn't write on the board because I didn't have any chalk.
4/20
+
moudře, rozumně, uvážlivě
wisely [ˈwaɪzlɪ]
Richard ve svém království vládl moudře.
Richard ruled his...
Ale ne všechny peníze, mírně řečeno, byly použity moudře.
But not all...
5/20
+
strádání, nedostatek, nouze (spánku ap.)
odebrání, zbavení (čeho)
deprivace
deprivation [ˌdeprɪˈveɪʃən]
jedn. číslo: deprivation, množ. číslo: deprivations
Byly zde podstatné rozdíly ve srovnání s kontrolní skupinou účastníků, kteří nebyli vystaveni spánkové nouzi.
There was a...
Pokud zažíváme stav nouze, znamená to, že nám něco chybí a situace může být vážná.
If we are...
6/20
+
banket, recepce, hostina
banquet [ˈbæŋkwɪt]
jedn. číslo: banquet, množ. číslo: banquets
Pamatuji si ho z banketu z té noci.
I remember him...
Náklady na jídlo na recepci je nutné spočítat předem.
The food cost...
7/20
+
ananas, ananasový
ananasovník (rostlina)
pineapple [ˈpaɪnˌæpəl]
jedn. číslo: pineapple, množ. číslo: pineapples
Ananas byl sladký a šťavnatý.
The pineapple was...
Nemohu sehnat ananasový džus z koncentrátu.
I can't get...
8/20
+
znovu se objevit
reappear [ˌriːəˈpɪə]
přít. prostý: reappear, 3. os. j. č.: reappears, průb. čas: reappearing, prostý min.: reappeared, příčestí min.: reappeared
Zůstal jsem ve svém úkrytu a bylo dobře, že jsem tak udělal, protože ten muž se za chvíli znovu objevil.
I remained in...
Čekal jsem možná hodinu, ale už se znovu neobjevila.
I waited for...
9/20
+
tutor, lektor, vychovatel, soukromý učitel
vyučovat, učit, doučovat (koho)
tutor [ˈtjuːtə]
jedn. číslo: tutor, množ. číslo: tutors, přít. prostý: tutor, 3. os. j. č.: tutors, průb. čas: tutoring, prostý min.: tutored, příčestí min.: tutored
Chcete-li se zdokonalit, zajistěte si služby lektora.
To improve yourself...
Vzdělání naší dcery jsme svěřili soukromému učiteli.
We entrusted our...
Většina rodičů nemá čas své děti doučovat.
Most parents have...
10/20
+
chodec, pěší turista
chodítko, opěrná pomůcka pro chození
walker [ˈwɔːkə]
jedn. číslo: walker, množ. číslo: walkers
Jsem pomalý chodec, ale nikdy nejdu zpět.
I'm a slow...
Potřebuji chodítko s kolečky.
I need a...
11/20
+
keramika, keramické zboží
hlína, kamenina (hrnčířský materiál)
hrnčířství (řemeslo)
pottery [ˈpɒtərɪ]
jedn. číslo: pottery, množ. číslo: potteries
Úlomky keramiky mají pro archeology velkou hodnotu.
Pottery fragments are...
Čínská keramika byla zabalena do krabic a odeslána do USA.
China's pottery was...
Prodáváme keramiku a další ručně vyráběné zboží.
We sell pottery and other handmade goods.
12/20
+
zkratka (slova)
abbreviation [əˌbriːvɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: abbreviation, množ. číslo: abbreviations
Co znamená zkratka IMHO?
What does the...
GB je zkratka pro Velkou Británii.
GB is the...
13/20
+
předpoklad (nutný), podmínka
nutný, nezbytný
prerequisite [priːˈrekwɪzɪt]
jedn. číslo: prerequisite, množ. číslo: prerequisites
Jaké předpoklady jsou nutné k absolvování tohoto kurzu?
What prerequisites are...
Sebeúcta je základním předpokladem šťastného života.
Self-esteem is a...
14/20
+
usadit se, ustálit se, osídlit
uklidnit se
settle down [ˈsetəl daʊn]
přít. prostý: settle down, 3. os. j. č.: settles down, průb. čas: settling down, prostý min.: settled down, příčestí min.: settled down
Když se uklidnily, nechal je tam, ať si popovídají.
Once they settled...
Předpokládal jsem, že bude snadné najít místo a usadit se.
I assumed it...
15/20
+
jo, jasně, ano (hovor.)
yep [jep]
Jo, to jsem já.
Yep, that's me.
Ano, tady to je.
Yep, there it...
16/20
+
atom
atom [ˈætəm]
jedn. číslo: atom, množ. číslo: atoms
Všechny objekty jsou v pohybu, od atomů po galaxie.
All objects are...
Jaderný reaktor je zařízení, ve kterém se štěpí atomy.
A nuclear reactor...
Chemici zkoumají vlastnosti hmoty na úrovni atomů a molekul.
Chemists investigate the...
17/20
+
ve své podstatě, v podstatě, svojí podstatou
inherently [ɪnˈherəntlɪ]
Je důležité pochopit, že běhové kontejnery jsou ze své podstaty nestálé.
It's important to...
Domnívám se, že tento projekt je ze své podstaty nevhodný.
I believe that...
Obchodování na burze je ze své podstaty rizikové.
Trading on the...
18/20
+
lékárna
farmacie, lékárnictví
pharmacy [ˈfɑːməsɪ]
jedn. číslo: pharmacy, množ. číslo: pharmacies
V lékárně mi vydali nesprávný lék.
The pharmacy gave...
Šest let strávila stududiem farmacie.
She spent six...
19/20
+
prohloubit (se), zesílit
rozšířit (co)
posunout dál
deepen [ˈdiːpən]
jedn. číslo: deepen, množ. číslo: deepens, přít. prostý: deepen, 3. os. j. č.: deepens, průb. čas: deepening, prostý min.: deepened, příčestí min.: deepened
Pokud chceme více vody, budeme muset studnu prohloubit.
We'll have to...
Je potřeba prohloubit a rozšířit probíhající dialog a diskuse o budoucnosti automobilového odvětví.
There is a...
Měla ho ráda jako kamaráda, ale nechtěla, aby se jejich vztah posouval dál.
She liked him...
20/20
+
teoreticky, hypoteticky
theoretically [θɪəˈretɪkəlɪ]
Nedomnívám se, že by to to někdy někdo zkoušel, ale teoreticky je to možné.
I don't think...
Vesmír je teoreticky nekonečný.
The universe is theoretically infinite.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X