460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
temný, tmavý
skleslý, zasmušilý
chmurný, neradostný
gloomy [ˈgluːmɪ]
2. stupeň: gloomier, 3. stupeň: gloomiest
Uvnitř je šero.
It is gloomy inside.
Budoucnost obchodu vypadá velmi chmurně.
The future of trade is looking very gloomy.
Přestože obloha byla ponurá, slunce vykukovalo zpoza mraků.
Though the skies...
Výhled pro region je velmi ponurý.
The outlook for...
2/20
+
tvrdit, prohlašovat
trvat (na čem)
prosadit, prosazovat, uplatnit
assert [əˈsɜːt]
přít. prostý: assert, 3. os. j. č.: asserts, průb. čas: asserting, prostý min.: asserted, příčestí min.: asserted
Tvrdím, že na tomto mýtu je trochu pravdy.
I assert that there is a bit of truth in this myth.
Na druhou stranu někteří odborníci tvrdí, že to je výsledkem nedokonalých tržních podmínek.
On the other hand, some scholars assert that it is a product of imperfect market conditions.
3/20
+
posílit, pozvednout, povzbudit
oživit, podpořit, oživení
zvýšit, zesílit
podpora, posílení, povzbuzení
boost [buːst]
jedn. číslo: boost, množ. číslo: boosts, přít. prostý: boost, 3. os. j. č.: boosts, průb. čas: boosting, prostý min.: boosted, příčestí min.: boosted
Tato změna je zaměřena na oživení produktivity a hospodářského růstu.
The move is aimed at boosting productivity and economic growth.
Prezident se snaží zvýšit výdaje na obranu o 10%.
The president is seeking to boost defence spending by 10%.
Někdy se necítíme příliš odpočinutí po té, co se vrátíme z dovolené.
Sometimes, we don't experience much of a boost after we've returned from a holiday.
4/20
+
dosáhnout, uskutečnit, provést
dokončit
accomplish [əˈkʌm.plɪʃ]
přít. prostý: accomplish, 3. os. j. č.: accomplishes, průb. čas: accomplishing, prostý min.: accomplished, příčestí min.: accomplished
Naším hlavním nástrojem pro dosažení tohoto cíle je mít okamžitý přístup ke všem relevantním informacím.
Our main tool...
Carlosi, čeho chceš v životě dosáhnout?
Carlos, what do...
Nejlepší způsob, jak to provést, závisí hodně na tom, čeho se snažíte dosáhnout.
The best way...
Splnili jsme vše, co jsme si předsevzali.
We have accomplished...
5/20
+
vášnivě
passionately [ˈpæʃənɪtlɪ]
Byla vášnivě zamilovaná do Armanda.
She was passionately...
Když dorazila, vášnivě se políbili.
They kissed passionately...
Řečník vášnivě obhajoval výhody zdravého životního stylu a pravidelného cvičení.
The speaker passionately espoused the benefits of a healthy lifestyle and regular exercise.
6/20
+
dopředu, předem
ahead of time [əˈhed əv taɪm]
Nechci se na to dívat dopředu.
I don't want...
Dokončili jsme práci tři dny předem.
We completed the...
Zjistěte si předem, jaké náhradní díly budete potřebovat.
Find out ahead...
7/20
+
podrobit se, podřídit se, podvolit se
předložit, podat, odevzdat (žádost, zprávu ap.)
submit [səbˈmɪt]
přít. prostý: submit, 3. os. j. č.: submits, průb. čas: submitting, prostý min.: submitted, příčestí min.: submitted
Podřizují se vůli skupiny.
They submit to...
Předložil stavební plány ke schválení.
He submitted building...
Odevzdali jsme projekt před termínem.
We submitted the...
Podala jsem žádost o půjčku.
I have submitted...
Termín pro podání závazné přihlášky je do konce tohoto roku.
Deadline for submitting...
Inženýr Joseph Strauss předložil návrh svého mostu.
Engineer Joseph Strauss...
Budu muset podat daňové přiznání, aby mně mohla být stanovena daň z příjmů.
I will have...
8/20
+
opustit, odjet
zahnat, odrazit (útok ap.)
drive off [draɪv ɒf]
přít. prostý: drive off, 3. os. j. č.: drives off, průb. čas: driving off, prostý min.: drove off [drouv ɒf], příčestí min.: driven off ['drɪvən ɒf]
Miranda odjela v pondělí.
Miranda drove off...
Na dvoře máme psy, aby zahnali vetřelce.
We keep dogs...
Museli použít slzný plyn, aby zahnali výtržníky.
They had to...
9/20
+
rozhodnutý, odhodlaný
úmysl, záměr
soustředěný, upřený, zaměřený
intent [ɪnˈtent]
jedn. číslo: intent, množ. číslo: intents, 2. stupeň: more intent, 3. stupeň: most intent
Oni jsou více odhodláni dokončit jejich projekt.
They're more intent...
Neměl v úmyslu ho zabít.
He had no...
Zdá se, že je zaměřený na to, aby naštval každého v místnosti!
He seems intent...
10/20
+
spolu-(cestující ap.)
kolega, kamarád, spolupracovník
chlapík, chlápek
fellow [ˈfeləʊ]
jedn. číslo: fellow, množ. číslo: fellows
Cítil opravdový pocit příbuznosti se svými spolubojovníky.
He felt a...
Je to optimistický mladý chlapík.
He is an...
Napadl mě spoluvězeň.
I was attacked...
11/20
+
rozsah, rámec
prostor
scope [skəʊp]
jedn. číslo: scope, množ. číslo: scopes
Rámec těchto rozhovorů je ještě třeba určit.
The scope of...
Toto jde za rámec tohoto článku.
That's beyond the...
Projednávaný případ nespadá do oblasti působnosti této smlouvy.
The present case...
Zdá se, že rozšiřuje rozsah svého vyšetřování.
He appears to...
Nepodařilo se mně jim objasnit význam a rozsah tohoto nového projektu.
I failed to...
To nespadá do oblasti jejich soudních pravomocí.
It falls outside...
Musíme vložit toto ujednání do obsahu vaší pracovní smlouvy.
We have to...
12/20
+
snadný, jednoduchý
bez námahy
nenucený, přirozený (šarm ap.)
effortless [ˈefətlɪs]
Vypadá to tak snadně, když to děláš.
It looks so...
Byl to herec s přirozeným šarmem.
He was an...
13/20
+
nasadit, rozmístit (se), rozestavit (se) (vojsko ap.)
nasadit (program)
rozvinout, uplatnit
deploy [dɪˈplɔɪ]
přít. prostý: deploy, 3. os. j. č.: deploys, průb. čas: deploying, prostý min.: deployed, příčestí min.: deployed
Bylo rozhodnuto nasadit silnější zbraně.
The decision has...
Vojáci byli vysláni do boje s požáry a také aby bránili trestným činům týkající se životního prostředí.
The soldiers have...
Moje práce mi neumožňuje opravdu plně uplatnit mé dovednosti.
My job doesn't...
14/20
+
upřímně, popravdě
přímo, rovnou, na rovinu
frankly [ˈfræŋklɪ]
Ano, upřímně, je to přesně tak.
Yes, quite frankly,...
V každém případě bychom mu měli popravdě říci, co si o jeho návrhu myslíme.
By any means,...
15/20
+
předplatné
příspěvek
subscription [səbˈskrɪpʃən]
jedn. číslo: subscription, množ. číslo: subscriptions
Po té, co mám předplatné na New York Times, trávím ráno čtením novin.
With my subscription...
Zavolám jí a zruším své předplatné.
I'm going to...
16/20
+
zneškodnit, deaktivovat, vyřadit
zmrzačit
odepřít, znemožnit
disable [dɪsˈeɪbəl]
přít. prostý: disable, 3. os. j. č.: disables, průb. čas: disabling, prostý min.: disabled, příčestí min.: disabled
Deaktivujte poplachový systém a potom vstupte do budovy.
Disable the alarm...
Stát se invalidním může být skutečně děsivý zážitek.
Becoming disabled can...
V tomto článku se dozvíte, jak zpřístupnit nebo znepřístupnit textové políčko pomocí pravidel.
In this article you will learn how to enable or disable text input using rules.
Pan Brown byl ve válce zraněn a nyní je trvale zdravotně postižen.
Mr. Brown was...
Po nehodě byl těžce postižený.
The accident left him severely disabled.
Prudce zmáčkli přepínače na centrální konzoli, aby vyřadili část elektroniky.
They flicked switches...
17/20
+
odkrytí, odhalení, zjištění, objev
zjevení
revelation [ˌrevəˈleɪʃən]
jedn. číslo: revelation, množ. číslo: revelations
Došel k zjištění, že jeho přítelkyně není pro něj ta pravá.
He came to...
Její kniha byla pro mě naprosté zjevení.
Her book came...
18/20
+
efektivní, účinný
výkonný (pracovně ap.)
efficient [ɪˈfɪʃənt]
2. stupeň: more efficient, 3. stupeň: most efficient
Moderní motory jsou mnohem efektivnější.
Modern engines are...
Účinný zavlažovací systém přivádí vodu k plodinám.
An efficient irrigation...
Efektivní využívání zdrojů má zásadní význam pro udržitelný rozvoj.
The efficient utilization...
19/20
+
ohromit, udivit, uvést v úžas
astound [əˈstaʊnd]
přít. prostý: astound, 3. os. j. č.: astounds, průb. čas: astounding, prostý min.: astounded, příčestí min.: astounded
Ten dar mě ohromil.
That gift astounded...
Kdybychom to dokázali, udivili bychom sami sebe.
If we could...
20/20
+
opatrnost, obezřetnost
varování, varovné upozornění
varovat
caution [ˈkɔːʃən]
jedn. číslo: caution, množ. číslo: cautions, přít. prostý: caution, 3. os. j. č.: cautions, průb. čas: cautioning, prostý min.: cautioned, příčestí min.: cautioned
Postupovali kupředu s opatrností.
They moved forward...
Varování! Nevstupovat!
Caution! Keep out!
Varoval bych je kvůli tomu.
I would caution...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X