Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
temný, tmavý
skleslý, zasmušilý
chmurný, neradostný
gloomy [ˈgluːmɪ]
2. st.: gloomier, 3. st.: gloomiest
Uvnitř je šero.
It is gloomy inside.
Budoucnost obchodu vypadá velmi chmurně.
The future of trade is looking very gloomy.
Přestože obloha byla ponurá, slunce vykukovalo zpoza mraků.
Though the skies...
Výhled pro region je velmi ponurý.
The outlook for...
2/20
+
tvrdit, prohlašovat
trvat (na čem)
prosadit, prosazovat, uplatnit
assert [əˈsɜːt]
přít.: assert, 3.os.: asserts, průb.: asserting, min.pr.: asserted, příč.min.: asserted
Tvrdím, že na tomto mýtu je trochu pravdy.
I assert that there is a bit of truth in this myth.
Na druhou stranu někteří odborníci tvrdí, že to je výsledkem nedokonalých tržních podmínek.
On the other hand, some scholars assert that it is a product of imperfect market conditions.
3/20
+
oživit
povzbudit
pozvednout, zvýšit, zesílit
podpora
oživení
povzbuzení, vzpružení
podpořit, podporovat
boost [buːst]
j.č.: boost, mn.č.: boosts, přít.: boost, 3.os.: boosts, průb.: boosting, min.pr.: boosted, příč.min.: boosted
Tato změna je zaměřena na oživení produktivity a hospodářského růstu.
The move is aimed at boosting productivity and economic growth.
Prezident se snaží zvýšit výdaje na obranu o 10%.
The president is seeking to boost defence spending by 10%.
Někdy se necítíme příliš vzpružení po té, co se vrátíme z dovolené.
Sometimes, we don't experience much of a boost after we've returned from a holiday.
4/20
+
dosáhnout
uskutečnit
dokončit, zakončit
dosažení
accomplish [əˈkʌm.plɪʃ]
přít.: accomplish, 3.os.: accomplishes, průb.: accomplishing, min.pr.: accomplished, příč.min.: accomplished
Carlosi, čeho chceš v životě dosáhnout?
Carlos, what do...
Nejlepší způsob, jak to provést, závisí hodně na tom, čeho se snažíte dosáhnout.
The best way...
Naším hlavním nástrojem pro dosažení tohoto cíle je mít okamžitý přístup ke všem relevantním informacím.
Our main tool...
5/20
+
vášnivě
passionately [ˈpæʃənɪtlɪ]
Byla vášnivě zamilovaná do Armanda.
She was passionately...
6/20
+
dopředu
ahead of time [əˈhed əv taɪm]
Nechci se na to dívat dopředu.
I don't want...
7/20
+
podrobit se, podřídit se
předložit
podat
submit [səbˈmɪt]
přít.: submit, 3.os.: submits, průb.: submitting, min.pr.: submitted, příč.min.: submitted
Oni se podřizují vůli skupiny.
They submit to...
Předložil stavební plány ke schválení.
He submitted building...
Trvali na svém a odmítli se podřídit.
They stuck to...
Odevzdali jsme projekt před termínem.
We submitted the...
Podala jsem žádost o půjčku.
I have submitted...
Termín pro podání závazné přihlášky je do konce tohoto roku.
Deadline for submitting...
Inženýr Joseph Strauss předložil návrh svého mostu.
Engineer Joseph Strauss...
8/20
+
opustit, upustit
odrazit (útok)
drive off [draɪv ɒf]
přít.: drive off, 3.os.: drives off, průb.: driving off, min.pr.: drove off [drouv ɒf], příč.min.: driven off ['drɪvən ɒf]
Miranda odjela v pondělí.
Miranda drove off...
9/20
+
rozhodnutý, odhodlaný
soustředěný, zaměřený
úmysl, záměr
intent [ɪnˈtent]
j.č.: intent, mn.č.: intents, 2. st.: more intent, 3. st.: most intent
Oni jsou více odhodláni dokončit jejich projekt.
They're more intent...
Zdá se, že je zaměřený na to, aby naštval každého v místnosti!
He seems intent...
Neměl v úmyslu ho zabít.
He had no...
10/20
+
spolu-
kolega
kamarád
chlapík, chlápek
fellow [ˈfeləʊ]
j.č.: fellow, mn.č.: fellows
Cítil opravdový pocit příbuznosti se svými spolubojovníky.
He felt a...
Je to optimistický mladý chlapík.
He is an...
11/20
+
rozsah
rámec
prostor
scope [skəʊp]
j.č.: scope, mn.č.: scopes
Rámec těchto rozhovorů je ještě třeba určit.
The scope of...
Toto jde za rámec tohoto článku.
That's beyond the...
Projednávaný případ nespadá do oblasti působnosti této smlouvy.
The present case...
Zdá se, že rozšiřuje rozsah svého vyšetřování.
He appears to...
Nepodařilo se mně jim objasnit význam a rozsah tohoto nového projektu.
I failed to...
To nespadá do oblasti jejich soudních pravomocí.
It falls outside...
Musíme vložit toto ujednání do obsahu vaší pracovní smlouvy.
We have to...
12/20
+
snadný, jednoduchý
bez námahy
nenucený, přirozený
effortless [ˈefətlɪs]
Vypadá to tak snadně, když to děláš.
It looks so...
Byl to herec s přirozeným šarmem.
He was an...
13/20
+
nasadit (program), rozmístit, rozestavit, vyslat (vojsko), uplatnit
deploy [dɪˈplɔɪ]
přít.: deploy, 3.os.: deploys, průb.: deploying, min.pr.: deployed, příč.min.: deployed
Bylo rozhodnuto nasadit silnější zbraně.
The decision has...
Vojáci byli vysláni do boje s požáry a také aby bránili trestným činům týkající se životního prostředí.
The soldiers have...
Moje práce mi neumožňuje opravdu plně uplatnit mé dovednosti.
My job doesn't...
14/20
+
upřímně, popravdě
přímo, rovnou, právě, na rovinu
frankly [ˈfræŋklɪ]
Ano, upřímně, je to přesně tak.
Yes, quite frankly,...
15/20
+
předplatné, příspěvek
subscription [səbˈskrɪpʃən]
j.č.: subscription, mn.č.: subscriptions
Po té, co mám předplatné na New York Times, trávím ráno čtením novin.
With my subscription...
16/20
+
zneškodnit, deaktivovat, vyřadit
zmrzačit
odepřít, znemožnit
disable [dɪsˈeɪbəl]
přít.: disable, 3.os.: disables, průb.: disabling, min.pr.: disabled, příč.min.: disabled
Deaktivujte poplachový systém a potom vstupte do budovy.
Disable the alarm...
Stát se invalidním může být skutečně děsivý zážitek.
Becoming disabled can...
V tomto článku se dozvíte, jak zpřístupnit nebo znepřístupnit textové políčko pomocí pravidel.
In this article you will learn how to enable or disable text input using rules.
Prudce zmáčkli přepínače na centrální konzoli, aby vyřadili část elektroniky.
They flicked switches...
17/20
+
odhalení
odkrytí
zjištění
revelation [ˌrevəˈleɪʃən]
j.č.: revelation, mn.č.: revelations
Došel k zjištění, že jeho přítelkyně není pro něj ta pravá.
He came to...
18/20
+
efektivní, účinný
výkonný
efficient [ɪˈfɪʃənt]
2. st.: more efficient, 3. st.: most efficient
Moderní motory jsou mnohem efektivnější.
Modern engines are...
19/20
+
ohromit, udivit
astound [əˈstaʊnd]
přít.: astound, 3.os.: astounds, průb.: astounding, min.pr.: astounded, příč.min.: astounded
Ten dar mě ohromil.
That gift astounded...
20/20
+
opatrnost
varování
varovat
dostat varování
caution [ˈkɔːʃən]
j.č.: caution, mn.č.: cautions, přít.: caution, 3.os.: cautions, průb.: cautioning, min.pr.: cautioned, příč.min.: cautioned
Postupovali kupředu s opatrností.
They moved forward...
Varování! Nevstupovat!
Caution! Keep out!
Varoval bych je kvůli tomu.
I would caution...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X