460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
odhalit (sochu ap.)
uvést, předvést, představit (nový model ap.)
unveil [ʌnˈveɪl]
přít. prostý: unveil, 3. os. j. č.: unveils, průb. čas: unveiling, prostý min.: unveiled, příčestí min.: unveiled
Odhalil novou nástěnnou malbu gymnastky na budově.
He unveiled a new mural of a gymnast on the building.
Nový Samsung byl představen v neděli na světovém kongresu mobilních telefonů.
New Samsung was unveiled on Sunday at the Mobile World Congress.
2/20
+
získat zpět, dostat zpět
vynahradit
recoup [rɪˈkuːp]
přít. prostý: recoup, 3. os. j. č.: recoups, průb. čas: recouping, prostý min.: recouped, příčestí min.: recouped
Snaží se získat zpět tuto částku hlubokými škrty jinde.
He seeks to recoup that sum through deep cuts elsewhere.
Paulovi se podařilo svůj počáteční kapitál získat zpět během jednoho roku.
Paul was able to recoup his initial capital within a year.
Společnost doufá, že si v příštím čtvrtletí vynahradí své dosavadní ztráty.
The company hopes to recoup its current losses in the next quarter.
3/20
+
do té doby, v mezidobí
between now and then [bɪˈtwiːn naʊ ən ðen]
Do té doby, potřebuje zjistit, kde vladní úřady mohou ušetřit.
Between now and then, he needs to identify where the government agencies can make savings.
V mezidobí musíme doladit podrobnosti a učinit potřebná opatření.
We need to finalize the details and make the necessary arrangements between now and then.
Do té doby musíme udělat spoustu práce, abychom stihli termín.
We have a lot of work to do between now and then to meet the deadline.
4/20
+
odposlouchávat
odposlech
odposlouchávací zařízení
wiretap [waɪəˌtæp]
jedn. číslo: wiretap, množ. číslo: wiretaps, přít. prostý: wiretap, 3. os. j. č.: wiretaps, průb. čas: wiretapping, prostý min.: wiretapped, příčestí min.: wiretapped
Vydal prohlášení, které popírá odposlouchávání prezidenta.
He has issued...
Úřady získaly soudní příkaz k odposlechu telefonu podezřelého.
The authorities obtained...
Odposlech odhalil zásadní informace o probíhající trestné činnosti.
The wiretap revealed...
Policie se opírala o důkazy z odposlechů.
The police relied...
5/20
+
navršit se, nakupit se, hromadit se
nakupený, navršený
bank up [bæŋk ʌp]
přít. prostý: bank up, 3. os. j. č.: banks up, průb. čas: banking up, prostý min.: banked up, příčestí min.: banked up
Písek byl nakupen v rohu hřiště.
The sand was...
Spadané listí se začalo hromadit v rozích zahrady.
The fallen leaves...
Proud řeky způsobil, že se u mostu nahromadily trosky.
The river's current...
6/20
+
načítat (data)
přinést (co), přivést (koho), dojít (si) (pro co)
fetch [fetʃ]
přít. prostý: fetch, 3. os. j. č.: fetches, průb. čas: fetching, prostý min.: fetched, příčestí min.: fetched
Můžeme provádět akce, jako je načítání dat, přidávání dat a mazání dat.
We can perform...
Vycvičil jsem mého psa, aby mi přinesl pantofle vždy, když přijdu domů.
I trained my...
7/20
+
skladatel písní, písničkář
songwriter [ˈsɒŋˌraɪtə]
jedn. číslo: songwriter, množ. číslo: songwriters
Chuck Berry, kytarista a skladatel byl uznáván jako jeden z otců rokenrolu.
Chuck Berry, the...
Tento talentovaný skladatel napsal hit, který se několik týdnů držel na vrcholu hitparád.
The talented songwriter...
Jako písničkářka čerpala inspiraci z osobních zkušeností.
As a songwriter,...
8/20
+
neúmyslně
náhodou
accidentally [ˌæksɪˈdentəlɪ]
Proveďte to pouze na začátku, abyste si neúmyslně nesmazali své vlastní soubory!
Do this only...
Lupič neúmyslně srazil komplice cihlou, když se pokoušel rozbít okno.
The robber accidentally...
Pilot nechtěně odpojil přívod kyslíku pro pasažéry.
A pilot accidentally...
9/20
+
rozšířitelnost
roztažnost
rozpínavost (plynu ap.)
extensibility [ɪkˈstensɪblity]
jedn. číslo: extensibility, množ. číslo: -
Bylo to také přepisováno s důrazem na výkon a rozšiřitelnost.
It has also...
Rozšiřitelnost platformy umožňuje bezproblémovou integraci s aplikacemi třetích stran.
The extensibility of...
Jednou z klíčových výhod této platformy je její rozšiřitelnost, která umožňuje přizpůsobení konkrétním potřebám.
One of the...
10/20
+
zpětně kompatibilní
backwards compatible [ˈbækwədz kəmˈpætəbəl]
Je to stále zpětně kompatibilní s existujícím řešením.
It is still...
Nová aktualizace softwaru je zpětně kompatibilní, takže ji lze bez problémů spustit i na starších zařízeních.
The new software...
Tato konzole je zpětně kompatibilní a umožňuje hrát starší hry.
This console is...
11/20
+
pevná vůle
odhodlanost, odhodlání
willpower [ˈwɪlˌpaʊə]
jedn. číslo: willpower, množ. číslo: -
Jeho pevná vůle mu pomohla nadobro přestat kouřit.
His willpower was...
Pravidelné cvičení vyžaduje disciplínu a pevnou vůli.
A regular exercise...
Teddy sebral veškeré své odhodlání, aby se soustředil a dokončil náročný úkol.
Teddy summoned all...
12/20
+
využít (plně)
páka, pákový
vliv, moc
leverage ['liː.vərɪdʒ]
jedn. číslo: leverage, množ. číslo: leverages, přít. prostý: leverage, 3. os. j. č.: leverages, průb. čas: leveraging, prostý min.: leveraged, příčestí min.: leveraged
Budeme také zkoumat, jak plně využít technologii k zdokonalení našich cílů.
We will also...
Přemýšlejte o tom, jak využít své vlastní postavení.
Think about how...
Můžeme využít příležitostí kolem nás.
We can leverage...
Zaměstnanci mají páky na to, aby žádali společnosti o to, co chtějí.
The employees have...
13/20
+
po sobě jdoucí, následující
successive [səkˈsesɪv]
Vědci prohlásili, že každá následující generace může být vyšší.
Scientists declared each...
Tři po sobě jdoucí funkční období zastával funkci starosty města.
He served three...
Román zkoumá životy po sobě jdoucích generací jedné rodiny a odhaluje jejich vzájemně propojené příběhy.
The novel explores...
14/20
+
vynořit se, objevit se
pop up [pɒp ʌp]
přít. prostý: pop up, 3. os. j. č.: pops up, průb. čas: popping up, prostý min.: popped up, příčestí min.: popped up
Androidi se už objevili všude.
Androids have popped...
Nedávno se v sousedství objevila nová kavárna, která nabízí vynikající zákusky a kávu.
A new café...
Během výstavby se mohou objevit nečekané problémy, které způsobí zpoždění.
Unexpected problems can...
15/20
+
vyslat, poslat, odeslat (koho/co kam)
zpráva, depeše, hlášení (od dopisovatele ap.)
zabít, odpravit (hovor.)
vypravit (vlak, výpravu ap.)
dispatch [dɪˈspætʃ]
jedn. číslo: dispatch, množ. číslo: dispatches, přít. prostý: dispatch, 3. os. j. č.: dispatches, průb. čas: dispatching, prostý min.: dispatched, příčestí min.: dispatched
Tato akce vedla k odeslání zprávy.
This action led...
Přijmul zprávu, která mu bylo určena.
He took the...
Zboží je právě nyní expedováno ze skladu.
The goods are...
16/20
+
chybný, mylný, nesprávný
erroneous [ɪˈrəʊnɪəs]
Spoléhal se na nesprávné rady svého poradce.
He was relying...
Dostali jsme chybné informace, které zapříčinily naše špatné rozhodnutí.
We received erroneous...
17/20
+
bleší trh
flea market [fliː ˈmɑːkɪt]
jedn. číslo: flea market, množ. číslo: flea markets
Rádi se procházíme po bleším trhu.
We like to...
Na bleším trhu je takových věcí spousta.
There are lots...
18/20
+
deska (palubní, přístrojová)
nástěnka, panel (zobrazovací, přístrojový)
dashboard [ˈdæʃˌbɔːd]
jedn. číslo: dashboard, množ. číslo: dashboards
Na přístrojové desce vozu se zobrazovala aktuální rychlost, stav paliva a teplota motoru.
The car's dashboard...
Potom se vám zobrazí nástěnka.
Then you are...
Základní panel aplikace umožňoval uživatelům přizpůsobit nastavení a preference.
The dashboard of...
19/20
+
blok, kus (pořádný), kousek
cvalík
chunk [tʃʌŋk]
jedn. číslo: chunk, množ. číslo: chunks
Felix zdvihl kus oceli.
Felix held up...
Umělec vytesal z bloku mramoru krásnou sochu.
The artist sculpted...
Velký úkol musíme rozdělit na menší kousky, aby byl lépe zvládnutelný.
We need to...
20/20
+
příslušenství
vylepšení, zlepšení, vzestup
posílení
enhancement [ɪnˈhɑːnsmənt]
jedn. číslo: enhancement, množ. číslo: enhancements
Provedli jsme mnoho vylepšení softwaru, které posílí bezpečnost systému.
We have made...
Profesor navrhl studentovi pár vylepšení jeho výzkumné práce, aby byla ucelenější.
The professor suggested...
Využití technologie umělé inteligence přineslo významná vylepšení do různých oblastí.
The use of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X