460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pohled zpět, ohlédnutí se, retrospektiva
dívat se zpět, vracet se do minulosti (ve vzpomínkách ap.)
z dnešního úhlu pohledu
retrospect [ˈretrəʊˌspekt]
jedn. číslo: retrospect, množ. číslo: retrospects, přít. prostý: retrospect, 3. os. j. č.: retrospects, průb. čas: retrospecting, prostý min.: retrospected, příčestí min.: retrospected
Z dnešního úhlu pohledu, bych to udělal trochu jinak.
In retrospect, I would have done that a little differently.
Tento film se kritikům při pohledu zpět líbí více a více.
This film appeals to critics in retrospect more and more.
2/20
+
povinný, nařízený, nucený
nutný, nezbytný
compulsory [kəmˈpʌlsərɪ]
Tělesná výchova byla v mé škole povinná.
Physical education was compulsory at my school.
Mělo by to být povinné čtení pro studenty na letecké akademii.
It should be...
Angličtina je povinným předmětem pro všechny studenty.
English is a...
Některé předměty jsou povinné a některé volitelné.
Some subjects are...
Vedli silnou kampaň za povinnou registraci psů.
They have campaigned...
3/20
+
jinak, odlišně, ne přímo
s překvapením, s nečekaným obratem, zvratem
with a twist [wɪθ ə twɪst]
Aplikace pracuje podobně, ale s rozdílem, že jejím cílem je posílit postavení žen.
The application works in much the same way, but with a twist that aims to empower women.
Vyprávěla příběh o Popelce, ale s moderním zvratem v ději.
She told the story of Cinderella, but with a modern twist to the plot.
Film je romantickou komedií, ale se zvratem, který diváky udrží v nejistotě až do konce.
The movie is a romantic comedy, but with a twist that keeps the audience guessing until the end.
4/20
+
bez ohledu
irrespective [ˌɪrɪˈspektɪv]
Musím plnit své povinnosti vůči zemi bez ohledu na své přátele.
I must do...
Sebastian vždycky říká svůj názor bez ohledu na následky.
Sebastian always speaks...
Měli bychom k sobě být laskaví, bez ohledu na naše názorové rozdíly.
We should be...
5/20
+
chystat se (udělat)
vyjádření blízké budoucnosti
be about to [biː əˈbaʊt tuː]
přít. prostý: be/am/are about to, 3. os. j. č.: is about to, průb. čas: being about to, prostý min.: were/was about to, příčestí min.: been about to
Všichni v tomhle věku brzy natáhnou bačkory.
Everybody that age...
Chystá se nastoupit na diplomatickou kariéru.
She is about...
6/20
+
mudla, člověk, který neumí čarovat
mudlovský
muggle [ˈmʌɡ.əl]
jedn. číslo: muggle, množ. číslo: muggles
Mudla je osoba, která postrádá speciální dovednosti nebo je považována za méněcennou z nějakého důvodu.
Muggle is a...
Kouzelnické společenství je před mudly skryto, aby chránilo svá kouzelnická tajemství.
The wizarding community...
Svět mudlů si nadále není vědom existence kouzelných bytostí.
The muggle world...
7/20
+
domorodý, původní (obyvatelé)
vrozený, vlastní (komu)
indigenous [ɪnˈdɪdʒɪnəs]
Domnívají se, že jsou domorodí jako kdokoliv jiný.
They consider themselves...
Smrkové pivo bylo poprvé vyrobeno původními obyvateli Kanady.
The spruce beer...
8/20
+
k dispozici
likvidace, odstranění
disposal [dɪˈspəʊzəl]
jedn. číslo: disposal, množ. číslo: disposals
Dnes nemám k dispozici auto.
I don't have...
Organizujeme likvidaci radioaktivního odpadu.
We organize the...
Používám všechny nástroje, které mám k dispozici.
I am using...
9/20
+
souhvězdí
sestava, konstelace
constellation [ˌkɒnstɪˈleɪʃən]
jedn. číslo: constellation, množ. číslo: constellations
Každé souhvězdí je seskupením hvězd, které jsou rozmístěny ve vesmíru.
Each constellation is...
Jsou hvězdy v souhvězdí blízko sebe?
Are the stars...
10/20
+
vzhledem k tomu, že, protože
přestože
Still, as [stɪl əz]
Vzhledem k tomu, že je stále více práce, máme více pracovníků než před rokem.
Still, as there...
Protože předpověď počasí předvídala déšť, rozhodli se uspořádat piknik pod střechou.
Still, as the...
Byla odhodlaná jít za svým snem, přestože ji od toho rodina odrazovala.
She was determined...
11/20
+
zdvořilost, slušnost (form.)
laskavost, úsluha (form.)
bezplatný, neplacený, zadarmo
zdvořilostní (návštěva ap.)
courtesy [ˈkɜːtɪsɪ]
jedn. číslo: courtesy, množ. číslo: courtesies
Zdvořilost stojí málo.
Courtesy costs little.
Poděkovala hostiteli za jeho zdvořilost a vřelé přijetí.
She thanked the...
Navzdory náročné situaci zvládl celou záležitost s velkou zdvořilostí a profesionalitou.
Despite the challenging...
12/20
+
námořník
seaman [siːmən]
jedn. číslo: seaman, množ. číslo: seamen
Odvážní námořníci čelili bouřkám a neznámým nebezpečím.
Brave seamen faced...
Po mnoho generací byli členové mé rodiny námořníky, kteří se plavili po mořích.
Many generations of...
Kapitán se při plavbě neznámými vodami spoléhal na odborné znalosti svých zkušených námořníků.
The captain relied...
13/20
+
(o)barvit, přebarvit, nabarvit
barvivo, barva
dye [daɪ]
jedn. číslo: dye, množ. číslo: dyes, přít. prostý: dye, 3. os. j. č.: dyes, průb. čas: dyeing, prostý min.: dyed, příčestí min.: dyed
Obarvím si vlasy na hnědo, aby mě v práci brali vážněji.
I dye my...
Koupila jsem novou barvu na vlasy.
I bought a...
Poprvé, když jsem si obarvila vlasy, bylo to kvůli radě, kterou mi dal přítel.
The first time I dyed my hair was due to the advice I was given by my friend.
14/20
+
dostat se (kam)
začínat
get to [get tʊ]
přít. prostý: get to, 3. os. j. č.: gets to, průb. čas: getting to, prostý min.: got to, příčestí min.: got to (gotten to ['gɒtn tʊ] - Canada)
Pokud se dostanete na určitou úroveň, dostanete odměnu.
If you get to a certain level you will get a reward.
Plat je lepší, jakmile se dostanete na vyšší post.
The salary is better once you get to a higher level.
Potom pokračujte po ulici, dokud se nedostanete na první semafor.
Then continue down the street until you get to the first traffic light.
Kdo rozhodne, co jsou opravdu dobré způsoby?
Who gets to decide what good manners really are?
To je dobrá příležitost poznat jeden druhého.
This is a...
15/20
+
během letu (poskytovaný)
inflight [ɪnflaɪt]
Letecké společnosti nabízejí zábavu během letu.
The airlines offer...
Jídlo podávané během letu bylo překvapivě chutné a předčilo mé očekávání.
The inflight meal...
Díky palubní Wi-Fi jsem mohl být během dlouhého letu připojen k internetu.
The inflight WiFi...
16/20
+
odpočítávání (zpětné)
odpočet (před startem rakety ap.)
countdown [ˈkaʊntˌdaʊn]
jedn. číslo: countdown, množ. číslo: countdowns
Dohoda spustila odpočítávání.
The agreement triggered...
Online aukce měla časovač odpočítávající čas, aby vytvořila pocit naléhavosti při procesu přihazování.
The online auction had a countdown timer to create a sense of urgency in the bidding process.
17/20
+
holicí strojek s žiletkou
safety razor [ˈseɪftɪ ˈreɪzə]
jedn. číslo: safety razor, množ. číslo: safety razors
První holicí žiletkový strojek vynalezl pan Gillette v roce 1903.
The first safety...
Před čtyřiceti lety jsem používal holící strojek s žiletkou.
Forty years ago,...
18/20
+
vážný (výraz ap.)
formální, slavnostní (slib ap.)
solemn [ˈsɒləm]
Jejich tváře náhle zvážněly.
Their faces suddenly...
Všichni členové museli složit slavnostní přísahu, že nikdy neprozradí tajemství organizace.
All members had...
19/20
+
potvrzení, ujištění
vyjádření
povzbuzení
affirmation [ˌæfəˈmeɪʃən]
jedn. číslo: affirmation, množ. číslo: affirmations
Čekáme na potvrzení, že má úmysl vyjednávat.
We're waiting for...
Pozitivní ujišťování může mít hluboký vliv na duševní zdraví a emoční odolnost.
Positive affirmations can...
Trenér řekl týmu povzbuzující slova, aby je motivoval k co nejlepšímu výkonu.
The coach gave...
20/20
+
rychlost, svižnost, elán, (v reakci)
nadšení, horlivost, dychtivost
alacrity [əˈlækrɪtɪ]
jedn. číslo: alacrity, množ. číslo: -
Společnost přijímala nové nápady s elánem a nadšením.
The company embraced...
Opravdu bych ocenil, kdybychom mohli roztočit kola spravedlnosti trochu svižněji.
I'd really appreciate...
Přijal pozvání s nadšením.
He accepted the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X