460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
23
24
25
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
důvěrně, intimně
úzce, těsně (propojený ap.)
detailně, podrobně (znát ap.)
intimately [ˈɪntɪmɪtlɪ]
Jsem důvěrně obeznámen se stavem mého bankovního účtu.
I am intimately acquainted with the state of my bank account.
Florence byla do projektu úzce zapojena.
Florence was intimately involved in the project.
2/20
+
(snažit se) zvládat, stíhat (více věcí současně)
skloubit
žonglovat (s čím)
žonglérský kousek
juggle [ˈdʒʌgəl]
jedn. číslo: juggle, množ. číslo: juggles, přít. prostý: juggle, 3. os. j. č.: juggles, průb. čas: juggling, prostý min.: juggled, příčestí min.: juggled
Tvrdě pracuje a mezi tím se snaží zvládat studium na místní univerzitě.
She works hard while juggling her studies at a local university.
Zvládá více úkolů najednou a přitom zvládá dodržet všechny termíny.
She juggles multiple tasks at once and still manages to meet all of her deadlines.
Už teď plánuje, jak skloubí školní rozvrh a mimoškolní aktivity.
She is already planning how she will juggle her school schedule and extracurricular activities.
3/20
+
zblízka, na blízku
up close [ʌp kləʊz]
Pojďme se teď podívat na tyto zázračné stroje zblízka.
Now let's take...
Plastové květiny vypadaly z dálky pěkně, ale zblízka působily nepřirozeně.
The plastic flowers...
4/20
+
válka, válčení, vedení války
konflikt, boj (gangů ap.)
warfare [ˈwɔːˌfeə]
jedn. číslo: warfare, množ. číslo: warfares
Technologický pokrok vedl k novým formám vedení konfliktů, například ke kybernetickým útokům.
Advances in technology...
Mobilita je v partyzánské válce velmi důležitá.
Mobility is very...
5/20
+
vydávat, vyzařovat, vylučovat (teplo, energii ap.)
give off [gɪv ɒf]
přít. prostý: give off, 3. os. j. č.: gives off, průb. čas: giving off, prostý min.: gave off, příčestí min.: given off
Sopka vylučuje spoustu kouře a popela.
The volcano is...
Ze stará lednice čpěl podivný zápach.
The old fridge...
Staré panské sídlo na kopci působilo zlověstnou atmosférou, která mě znervózňovala.
The old mansion...
6/20
+
finančně
financially [fɪˈnænʃəlɪ]
Než se k tomuto projektu zavážeme, musíme zvážit, zda jsme schopni jej finančně zvládnout.
We need to...
Pandemie finančně zasáhla mnoho lidí, kteří přišli o práci a snížil se jim příjem.
The pandemic has...
Emocionálně, fyzicky a finančně jsem byl vyřízený.
Emotionally, physically, and financially I was on the ropes.
Společnost se potýkala s finančními problémy a následovala řada propouštění.
The company was...
7/20
+
pohyblivost, mobilita
mobility [məʊˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: mobility, množ. číslo: mobilities
Město investuje do nové infrastruktury, aby podpořilo lepší mobilitu cyklistů.
The city is...
Akupunktura je kombinována s farmakoterapií pro zlepšení její pohyblivosti.
The acupuncture is...
8/20
+
přepsat, přepracovat, předělat
přepis, přepracování
rewrite [ˌriːˈraɪt]
jedn. číslo: rewrite, množ. číslo: rewrites, přít. prostý: rewrite, 3. os. j. č.: rewrites, průb. čas: rewriting, prostý min.: rewrote, příčestí min.: rewritten
No a mezitím jsem přepsal ten modul.
Meanwhile, I am...
Zákonodárci možná budou muset přepracovat antitrustové zákony, aby je přibrzdili.
The legislators may...
Bylo to také přepisováno s důrazem na výkon a rozšiřitelnost.
It has also...
9/20
+
referendum, lidové hlasování
referendum [ˌrefəˈrendəm]
jedn. číslo: referendum, množ. číslo: referendums ((or referenda))
Opoziční strana vyzvala k uspořádání referenda o kontroverzním novém daňovém zákonu.
The opposition party...
Podle průzkumu veřejného mínění, který provedl Lucas Taylor, by referendum podpořilo 52 procent respondentů.
Pollster Lucas Taylor found that 52 percent would support the referendum.
10/20
+
v nevýhodě, v defenzívě
o krok pozadu
tahat za kratší konec
on the back foot [ɒn ðə bæk fʊt]
Boxer se v prvních kolech spíše jen bránil, ale v pozdějších kolech se mu podařilo zápas otočit.
The boxer was...
Nelíbí se mi, když jsme o krok pozadu.
I don't like...
To znamená, že už nebudeme tahat za kratší konec.
This means that...
11/20
+
zastaralý, nemoderní, staromódní
outdated [ˌaʊtˈdeɪtɪd]
Operační systém byl natolik zastaralý, že neumožňoval spouštění novějších programů.
The operating system...
Školy používají zastaralé učebnice.
Schools use outdated textbooks.
Vláda občas ruší předpisy, které považuje za zastaralé.
The government sometimes...
Zasadila se o zásadní revizi zastaralých vzdělávacích osnov.
She advocated for a root-and-branch overhaul of the outdated educational curriculum.
12/20
+
domovník, údržbář, správce (domu ap.)
prozatímní, dočasný (vláda ap.)
caretaker [ˈkeəˌteɪkə]
jedn. číslo: caretaker, množ. číslo: caretakers
Jste jejím jediným správcem a máte možnost zvolit si nápady a hodnoty, které chcete, aby zde prosperovaly.
You are its...
Správce budovy je zodpovědný za její údržbu a udržování v dobrém stavu.
The caretaker of...
Byla jmenována jako dočasný vedoucí, dokud se nenajde stálá náhrada.
She was appointed...
13/20
+
vegetarián, vegetariánský
vegetarian [ˌvedʒɪˈteərɪən]
jedn. číslo: vegetarian, množ. číslo: vegetarians
Je zarytá vegetariánka.
She is a...
Nejsem masožravec. Jsem vegetarián.
I'm not a...
14/20
+
spoléhat se na (koho / co)
být závislý (na kom / na čem)
rely on [rɪˈlaɪ ɒn]
přít. prostý: rely on, 3. os. j. č.: relies on, průb. čas: relying on, prostý min.: relied on, příčestí min.: relied on
Systém je závislý pouze na jedné osobě.
The system relies on one person only.
Aby mohli dělat svoji práci, jsou novináři odkázáni na původní online zdroje.
Journalists rely on original online source material to do their work.
Došlo mi, že mnoho lidí spoléhá na mé schopnosti.
It struck me that a lot of people rely on my ability.
Lidé chtějí tyto nástroje a zvykli si na ně spoléhat.
People want those...
Miliony lidí se začalo spoléhat na své chytré telefony.
Millions have come...
15/20
+
hojný, plný, bohatý
početný, četný
plentiful [ˈplentɪfəl]
Poté, co skončilo období dešťů, byla pole poseta bohatou úrodou.
After the rainy...
Horké podnebí a hojné srážky prospívají růstu rostlin.
The hot climate...
16/20
+
džbán(ek), konvice
jug [dʒʌg]
jedn. číslo: jug, množ. číslo: jugs
Číšník nám přinesl džbán s vodou.
The waiter brought...
Načerno pálená whisky byla uložena ve džbánu a ukryta v tajné přihrádce.
The moonshine was...
17/20
+
znovu a znovu, neustále
over and over [ˈəʊvə ænd ˈəʊvə]
Sportovci provádějí stejné pohyby opakovaně, znovu a znovu.
Athletes carry out...
Páska běžela v nekonečné smyčce a přehrávala stále a stále stejné písně.
The tape ran in a continuous loop, repeating the same songs over and over.
18/20
+
vyhnout se, obejít (povinnosti ap.)
vyvléknout se (z čeho)
evade [ɪˈveɪd]
přít. prostý: evade, 3. os. j. č.: evades, průb. čas: evading, prostý min.: evaded, příčestí min.: evaded
Často se při rozhovorech snaží vyhýbat obtížným otázkám.
She often tries...
Alex popřel zprávy, že se pokusil obejít bezpečnostní kontrolní stanoviště na letišti.
Alex has denied...
19/20
+
závěr, (logický) úsudek
usuzování, dedukce, vyvozování
inference [ˈɪnfərəns]
jedn. číslo: inference, množ. číslo: inferences
Na základě předložených důkazů detektiv došel k závěru, kdo zločin spáchal.
Based on the...
Vyvozování závěrů na základě omezených informací může být riskantní.
Making an inference...
20/20
+
božstvo, bůh
deity [ˈdeɪtɪ]
jedn. číslo: deity, množ. číslo: deities
Chrám byl postaven na počest božstva lásky a plodnosti.
The temple was...
Staří Egypťané uctívali mnoho božstev, včetně Ra, boha slunce.
The ancient Egyptians...
Posvátné háje jsou části starodávných pralesů, které některá společenství chrání jako sídla božstev.
Sacred groves are patches of the primeval forest that some communities protect as abodes of deities.
Starověké civilizace často uctívaly nebeská božstva.
Ancient civilizations often...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X