460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
29
30
31
63
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
opakovaný, opakující se, vracející se
recurring [rɪˈkɜːrɪŋ]
Opakovaně se mi zdají sny o létání.
I have been having recurring dreams about flying.
Musíme řešit opakující se problémy s poruchami softwaru.
We need to address the recurring problems of software glitches.
V průběhu roku zažívala opakující se záchvaty nemoci.
She experienced recurring bouts of illness throughout the year.
2/20
+
(kameno)lom
těžit, lámat, dobývat
quarry [ˈkwɒrɪ]
jedn. číslo: quarry, množ. číslo: quarries, přít. prostý: quarry, 3. os. j. č.: quarries, průb. čas: quarrying, prostý min.: quarried, příčestí min.: quarried
Dělníci používají dynamit k odstřelu horniny v lomu.
The workers use dynamite to blast through the rock at the quarry.
Lom je důležitým zdrojem pracovních příležitostí pro místní komunitu.
The quarry is an important source of employment for the local community.
Navzdory tomuto problému dobrovolníci znovu uklidili lom.
Despite this problem...
3/20
+
několikrát, vícekrát
several times [ˈsevrəl taɪms]
Už to udělal několikrát.
He has done it several times.
Svědkyně vypověděla, že viděla, jak obžalovaný oběť několikrát bodl.
The witness testified...
Pro někoho není neobvyklé, že několikrát změní zaměstnání.
It's not uncommon...
4/20
+
páteř, opora (hlavní)
odvaha, kuráž, odhodlání
backbone [ˈbækˌbəʊn]
jedn. číslo: backbone, množ. číslo: backbones
Páteř je hlavní oporou lidského těla.
The spine is...
Páteř internetu tvoří vysokorychlostní optické kabely.
The internet's backbone...
Páteř armády tvoří oddaní a disciplinovaní vojáci.
The backbone of...
5/20
+
loupat (se), oloupávat (se), sloupnout (se)
peel off [piːl ɒf]
přít. prostý: peel off, 3. os. j. č.: peels off, průb. čas: peeling off, prostý min.: peeled off, příčestí min.: peeled off
Opatrně odlepila nálepku z obalu knihy.
She carefully peeled...
Poté, co se spálil na slunci, se mu začala loupat kůže po šupinkách.
After he got...
Tapeta v předsíni se začala odlupovat a odhalovala starou barvu, která byla pod ní.
The wallpaper in the hallway had started to peel off, revealing the old paint underneath.
Lily odlepila samolepku a nalepila na notebook.
Lily peeled off...
6/20
+
znamenat, označovat, představovat, značit
ukazovat (na co), naznačovat, být příznakem
denote [dɪˈnəʊt]
přít. prostý: denote, 3. os. j. č.: denotes, průb. čas: denoting, prostý min.: denoted, příčestí min.: denoted
Symbol "+" označuje v matematice operaci sčítání.
The symbol '+'...
Červená barva se často používá pro označení nebezpečí nebo varování.
The color red...
V tomto kontextu se výraz "widget" používá pro označení malé softwarové aplikace.
In this context,...
7/20
+
lilie (bot.)
lily [ˈlɪlɪ]
jedn. číslo: lily, množ. číslo: lilies
Lilie je krásná květina s jemnými okvětními lístky.
The lily is...
K narozeninám jsem dostala kytici lilií.
I received a...
Lilie symbolizuje v mnoha kulturách čistotu a nevinnost.
The lily symbolizes...
8/20
+
tišící, utišující (bolest), uklidňující
průb. čas slovesa utišit, uklidnit
soothing [suːθɪŋ]
Rosie naslouchala uklidňujícímu zvuku vln narážejících na břeh.
Rosie listened to...
Lázně nabízely řadu uklidňujících procedur, například masáže a aromaterapii.
The spa offered...
Šálek čaje může mít na vystresovanou mysl uklidňující účinek.
A cup of...
9/20
+
znečistit, pošpinit, kontaminovat
zneuctít
pollute [pəˈluːt]
přít. prostý: pollute, 3. os. j. č.: pollutes, průb. čas: polluting, prostý min.: polluted, příčestí min.: polluted
Továrna znečišťuje řeku svým odpadem.
The factory pollutes...
Osobní a nákladní auta znečišťují vzduch, který dýcháme.
Cars and trucks...
Únik ropy znečistil pobřeží a uškodil mořským živočichům.
The oil spill...
10/20
+
nejednovaječné dvojče
non identical twin [nɒn aɪˈdentɪkəl twɪn]
jedn. číslo: non identical twin, množ. číslo: non identical twins
Mary má nejednovaječná dvojčata, která se od sebe vzhledově velmi liší.
Mary has non-identical...
Nejednovaječná dvojčata mohou být stejného nebo různého pohlaví.
Non identical twins...
Nejednovaječná dvojčata mohou mít odlišné zájmy a nadání, přestože vyrůstala společně.
Non-identical twins can...
11/20
+
lůžko, kóje (na lodi)
přístaviště, kotviště (v přístavu)
(za)kotvit (v přístavu)
berth [bɜːθ]
jedn. číslo: berth, množ. číslo: berths, přít. prostý: berth, 3. os. j. č.: berths, průb. čas: berthing, prostý min.: berthed, příčestí min.: berthed
Zarezervoval jsme si lůžko ve vlaku na přenocování, abych si zajistil pohodlnou cestu.
I reserved a...
Kapitán obratně vmanévroval plavidlo do úzkého kotviště.
The captain skillfully...
Spal jsem na horním lůžku mého klimatizovaného kupé.
I was sleeping...
12/20
+
dýně, tykev
morek, kostní dřeň (anat.)
jádro, podstata (přen.) (problému ap.)
marrow [ˈmærəʊ]
jedn. číslo: marrow, množ. číslo: marrows
Dýně je druh zeleniny z čeledi tykvovitých.
Marrow is a...
Dýně se často používají do polévek, dušených pokrmů a nákypů.
Marrow is often...
Získali jsme kmenové buňky z pacientovy krve nebo kostní dřeně.
We obtained stem...
Kostní dřeň je zodpovědná za tvorbu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček.
Bone marrow is...
Léčba rakoviny měla významný dopad na funkci její kostní dřeně.
The cancer treatment...
13/20
+
otok, opuchlina, oteklina
narůstající, zvyšující se (objem ap.)
swelling [ˈswelɪŋ]
jedn. číslo: swelling, množ. číslo: swellings
Odmítl lékařské ošetření a poté zemřel na mozkové otoky způsobené frakturou lebky.
He declined medical...
Řady nezaměstnaných se každý den rozrůstají.
The ranks of the unemployed are swelling daily.
Ponořte nohu do ledové vody, abyste zmírnili otok.
Immerse your foot in ice cold water to reduce the swelling.
Kóma jsme navodili uměle, abychom zabránili otoku.
The coma is...
14/20
+
(vy)stresovat se
stress out [stres aʊt]
přít. prostý: stress out, 3. os. j. č.: stresses out, průb. čas: stressing out, prostý min.: stressed out, příčestí min.: stressed out
Kimberly má tendenci stresovat se kvůli termínům a vyvíjí na sebe velký tlak.
Kimberly tends to...
Když se cítí vystresovaná, ráda si jde zaběhat, aby si pročistila mysl.
When she's feeling...
Pokračuje ve studiu, přestože se cítí vystresovaná.
She's carrying on...
15/20
+
zhmotnit (se), stát se skutečností
objevit se, zjevit se (znenadání)
uskutečnit se, (z)realizovat se (předpoklad ap.)
materialize [məˈtɪərɪəˌlaɪz]
přít. prostý: materialize, 3. os. j. č.: materializes, průb. čas: materializing, prostý min.: materialized, příčestí min.: materialized
Vize umělce se začala stávat skutečností, když přiložil štětec k plátnu.
The artist's vision...
Po měsících plánování se jejich vysněná dovolená konečně uskutečnila.
After months of...
16/20
+
neschopný, nezpůsobilý, nekompetentní
neodborný, nekvalifikovaný, amatérský
incompetent [ɪnˈkɒmpɪtənt]
Nejvíc neschopní lidé jsou nejvíce sebejistí.
The most incompetent...
Společnost utrpěla ztráty kvůli neschopnému vedení.
The company suffered...
Celý úkol jsem musela předělat, protože práce mého kolegy byla naprosto amatérská.
I had to...
17/20
+
nashle, nazdar
tak dlouho
so long [səʊ lɒŋ]
Co tě zdrželo tak dlouho?
What kept you so long?
Dokud jsme byli spolu, mluvili jsme o jejích dětech.
So long as...
Bude to v pořádku, pokud se budete řídit mými radami.
It'll be fine...
Pokud vím, co se ode mě očekává, dokážu to zvládnout.
So long as...
Dlužím ti pivo kvůli tomu, že jsem tě nechal čekat tak dlouho.
I owe you...
18/20
+
sponzorství, sponzorská podpora
sponsorship [ˈspɒnsəˌʃɪp]
jedn. číslo: sponsorship, množ. číslo: sponsorships
Jádrem problému je sponzorství, které je v praxi jasným úplatkem.
The core of...
Průmyslový sponzoring je doplňkem ke státnímu financování.
Industrial sponsorship is...
19/20
+
automobilový
samohybný, s vlastním pohonem
automotive [ˌɔːtəˈməʊtɪv]
Colin Chapman byl nepochybně jedním z nejlepších automobilových inženýrů.
Colin Chapman was...
Je potřeba prohloubit a rozšířit probíhající dialog a diskuse o budoucnosti automobilového odvětví.
There is a need to deepen and extend the ongoing dialogue and discussions on the future of the automotive sector.
20/20
+
obsazený, zabraný
min.čas a příč.min. slovesa zabrat, obsadit
occupied [ˈɒkjʊˌpaɪd]
Auto bylo obsazeno dospělým mužem a třemi dětmi.
The car was...
Obsazená parkovací místa byla označena cedulemi s rezervací.
The occupied parking...
Všechny pokoje v hotelu byly obsazené.
Every room in...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X