430+  lekcí
17 700+  vět
8 600+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
29
30
31
32
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
znečistit, pošpinit, kontaminovat
zneuctít
pollute [pəˈluːt]
přít. prostý: pollute, 3. os. j. č.: pollutes, průb. čas: polluting, prostý min.: polluted, příčestí min.: polluted
Továrna znečišťuje řeku svým odpadem.
The factory pollutes the river with its waste.
Osobní a nákladní auta znečišťují vzduch, který dýcháme.
Cars and trucks pollute the air we breathe.
Únik ropy znečistil pobřeží a uškodil mořským živočichům.
The oil spill polluted the coastline and harmed marine life.
2/20
+
lůžko, kóje (na lodi)
přístaviště, kotviště (v přístavu)
(za)kotvit (v přístavu)
berth [bɜːθ]
jedn. číslo: berth, množ. číslo: berths, přít. prostý: berth, 3. os. j. č.: berths, průb. čas: berthing, prostý min.: berthed, příčestí min.: berthed
Zarezervoval jsme si lůžko ve vlaku na přenocování, abych si zajistil pohodlnou cestu.
I reserved a berth on the overnight train to ensure a comfortable journey.
Kapitán obratně vmanévroval plavidlo do úzkého kotviště.
The captain skillfully maneuvered the vessel into the narrow berth.
Spal jsem na horním lůžku mého klimatizovaného kupé.
I was sleeping...
3/20
+
dýně, tykev
morek, kostní dřeň (anat.)
jádro, podstata (přen.) (problému ap.)
marrow [ˈmærəʊ]
jedn. číslo: marrow, množ. číslo: marrows
Dýně je druh zeleniny z čeledi tykvovitých.
Marrow is a type of vegetable that belongs to the squash family.
Dýně se často používají do polévek, dušených pokrmů a nákypů.
Marrow is often used in soups, stews, and casseroles.
Získali jsme kmenové buňky z pacientovy krve nebo kostní dřeně.
We obtained stem...
4/20
+
otok, opuchlina, oteklina
narůstající, zvyšující se (objem ap.)
swelling [ˈswelɪŋ]
jedn. číslo: swelling, množ. číslo: swellings
Odmítl lékařské ošetření a poté zemřel na mozkové otoky způsobené frakturou lebky.
He declined medical...
Řady nezaměstnaných se každý den rozrůstají.
The ranks of the unemployed are swelling daily.
Ponořte nohu do ledové vody, abyste zmírnili otok.
Immerse your foot in ice cold water to reduce the swelling.
Kóma jsme navodili uměle, abychom zabránili otoku.
The coma is...
5/20
+
zhmotnit (se), stát se skutečností
objevit se, zjevit se (znenadání)
uskutečnit se, (z)realizovat se (předpoklad ap.)
materialize [məˈtɪərɪəˌlaɪz]
přít. prostý: materialize, 3. os. j. č.: materializes, průb. čas: materializing, prostý min.: materialized, příčestí min.: materialized
Vize umělce se začala stávat skutečností, když přiložil štětec k plátnu.
The artist's vision...
Po měsících plánování se jejich vysněná dovolená konečně uskutečnila.
After months of...
6/20
+
neschopný, nezpůsobilý, nekompetentní
neodborný, nekvalifikovaný, amatérský
incompetent [ɪnˈkɒmpɪtənt]
Nejvíc neschopní lidé jsou nejvíce sebejistí.
The most incompetent...
Společnost utrpěla ztráty kvůli neschopnému vedení.
The company suffered...
Celý úkol jsem musela předělat, protože práce mého kolegy byla naprosto amatérská.
I had to...
7/20
+
sponzorství, sponzorská podpora
sponsorship [ˈspɒnsəˌʃɪp]
jedn. číslo: sponsorship, množ. číslo: sponsorships
Jádrem problému je sponzorství, které je v praxi jasným úplatkem.
The core of...
Průmyslový sponzoring je doplňkem ke státnímu financování.
Industrial sponsorship is...
8/20
+
automobilový
samohybný, s vlastním pohonem
automotive [ˌɔːtəˈməʊtɪv]
Colin Chapman byl nepochybně jedním z nejlepších automobilových inženýrů.
Colin Chapman was...
Je potřeba prohloubit a rozšířit probíhající dialog a diskuse o budoucnosti automobilového odvětví.
There is a need to deepen and extend the ongoing dialogue and discussions on the future of the automotive sector.
9/20
+
obsazený, zabraný
min.čas a příč.min. slovesa zabrat, obsadit
occupied [ˈɒkjʊˌpaɪd]
Auto bylo obsazeno dospělým mužem a třemi dětmi.
The car was...
Obsazená parkovací místa byla označena cedulemi s rezervací.
The occupied parking...
Všechny pokoje v hotelu byly obsazené.
Every room in...
10/20
+
obtěžovat, zneužívat (sexuálně)
molest [məˈlest]
přít. prostý: molest, 3. os. j. č.: molests, průb. čas: molesting, prostý min.: molested, příčestí min.: molested
Učitel byl obviněn ze sexuálního obtěžování jedné ze svých studentek.
The teacher was...
Byl zatčen za sexuální obtěžování nezletilé osoby.
He was arrested...
11/20
+
(při)šít, našít, (při)stehovat
steh
očko, oko (při pletení)
stitch [stɪtʃ]
jedn. číslo: stitch, množ. číslo: stitches, přít. prostý: stitch, 3. os. j. č.: stitches, průb. čas: stitching, prostý min.: stitched, příčestí min.: stitched
Doktorka odstranila stehy z chirurgického řezu.
She, the doctor,...
Naučil se techniku - přehýbat papír do řetězů, které jsou sešity dohromady.
He learned the...
Zašijeme to tak, aby šev nebyl vidět.
We stitch it...
12/20
+
tak trochu, tak nějak, celkem, docela
kinda [ˈkaɪndə]
Jsem po dlouhém dni v práci trochu unavená.
I'm kinda tired...
Byl to docela zvláštní týden.
It's been a...
Ten film byl docela nudný, abych byla upřímná.
That movie was...
13/20
+
průkopnický, novátorský, pionýrský
pioneering [ˌpaɪəˈnɪərɪŋ]
Marie Curie, která učinila převratné objevy v oblasti radioaktivity, byla průkopníkem vědy.
Marie Curie was...
Průkopnické úsilí prvních osadníků připravilo podmínky pro rozvoj regionu.
The pioneering efforts...
Její novátorský výzkum v oblasti medicíny zachránil nespočet životů.
Her pioneering research...
14/20
+
rozzářený, šťastný, blažený, radostný
sálavý (teplo), zářivý (fyz.)
zářící, oslnivý
radiant [ˈreɪdɪənt]
Nevěsta ve svatebních šatech úplně zářila.
The bride looked...
Za svůj oslnivý výkon na jevišti sklidila herečka potlesk ve stoje.
The actress received...
Západ slunce vymaloval oblohu paletou zářivých barev.
The sunset painted...
15/20
+
útočník, vetřelec (kdo provádí invazi)
invader [ɪnˈveɪdə]
jedn. číslo: invader, množ. číslo: invaders
Armáda útočníky odrazila a město ubránila.
The army repelled...
Útočníci vyplenili vesnici a způsobili rozsáhlou zkázu a chaos.
The invaders plundered...
Útočníci byli nakonec poraženi a po vleklé bitvě museli ustoupit.
The invaders were...
16/20
+
ztuhnout (strachy)
(z)tuhnout, zatuhnout (svaly, klouby ap.)
zpřísnit, přitvrdit (co) (postoj ap.)
vyztužit
stiffen [ˈstɪfən]
přít. prostý: stiffen, 3. os. j. č.: stiffens, průb. čas: stiffening, prostý min.: stiffened, příčestí min.: stiffened
Chladné počasí způsobilo, že mi ztuhly prsty.
The cold weather...
Nové předpisy zpřísní tresty za porušování předpisů o ochraně životního prostředí.
The new regulations...
Trenér dal týmu pokyn, aby vyztužil obranu a udržoval pevnou formaci.
The coach instructed...
17/20
+
smrtelné zranění, smrtelný úraz, úmrtí
osudovost, fatálnost
fatality [fəˈtælɪtɪ]
jedn. číslo: fatality, množ. číslo: fatalities
Míra úmrtnosti na toto konkrétní onemocnění je znepokojivě vysoká.
The fatality rate...
Dopravní nehoda si vyžádala jednu oběť a několik zraněných.
The car accident...
Cílem nových bezpečnostních opatření je snížit počet úmrtí na pracovišti.
The new safety...
18/20
+
seminář (kněžský)
seminary [ˈsemɪnərɪ]
jedn. číslo: seminary, množ. číslo: seminaries
Seminář nabízí komplexní program pro začínající kněze a duchovní.
The seminary offers...
Než byl vysvěcen na kněze, strávil pět let studiem v semináři.
He spent five...
19/20
+
truchlit, rmoutit se, cítit zármutek
(za)rmoutit, trápit
grieve [griːv]
přít. prostý: grieve, 3. os. j. č.: grieves, průb. čas: grieving, prostý min.: grieved, příčestí min.: grieved
Truchlím nad ztrátou drahého přítele.
I am grieving...
Velice mě zarmoutilo, když jsem slyšel o jeho sebevraždě.
I was grieved...
20/20
+
uprostřed (čeho), v nitru, mezi (čím), obklopený
amidst [əˈmɪdst]
Ronnie nacházel útěchu v nitru rozlehlé přírodoy.
Ronnie found solace...
Starý dům stál opuštěný mezi novějšími, moderními budovami.
The old house...
Květiny krásně kvetly uprostřed svěží zeleně zahrady.
The flowers bloomed...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X