460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
31
32
33
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
postrádající, nemající
zcela bez
devoid [dɪˈvɔɪd]
Jeho projev postrádal jakékoli emoce.
His speech was devoid of any emotion.
Místnost byla zcela bez nábytku, takže působila prostorným dojmem.
The room was devoid of furniture, giving it a spacious feel.
Poušť byla zcela bez života, bez jakýchkoliv rostlin a zvířat.
The desert was devoid of life, with no signs of plants or animals.
2/20
+
nemorální, nemravný
immoral [ɪˈmɒrəl]
Chtěli jsme se ujistit, že je to nejen nemorální, ale i nezákonné.
We wanted to make sure that it's not only immoral but also illegal.
Společnost byla zapojena do nemorálních obchodních praktik.
The company was involved in immoral business practices.
Zapojení se do nečestného jednání za účelem osobního prospěchu je mnohými považováno za nemorální.
Engaging in dishonesty for personal gain is viewed as immoral by many.
3/20
+
navzdory (čemu/komu)
v rozporu (s čím)
in defiance of [ɪn dɪˈfaɪəns ɒv]
Navzdory všem překážkám, které mu stály v cestě, si dál plnil své sny.
He continued to pursue his dreams in defiance of all the obstacles in his path.
Nosila odvážné a netradiční oblečení navzdory společenským normám.
She wore a bold and unconventional outfit in defiance of societal norms.
Stál za svým přesvědčením navzdory odporu a kritice.
He stood up for his beliefs in defiance of opposition and criticism.
4/20
+
rozmanitý, různý, nejrůznější
assorted [əˈsɔːtɪd]
Obchod nabízí různé příchutě zmrzliny, včetně vanilkové, čokoládové a jahodové.
The store offers...
Umělkyně vystavila rozmanitou sbírku obrazů, na kterých byly k vidění krajiny a abstraktní umění.
The artist displayed...
V hračkářství byla sekce věnovaná různým puzzle, stolním hrám a stavebnicím.
The toy store...
5/20
+
zaneřádit, zaplnit, zanést
clutter up [ˈklʌtə ʌp]
přít. prostý: clutter up, 3. os. j. č.: clutters up, průb. čas: cluttering up, prostý min.: cluttered up, příčestí min.: cluttered up
Nezaplňujte kuchyňskou linku zbytečnými spotřebiči.
Please don't clutter...
Jeho zaneřáděný stůl je přeplněný papíry, propiskami a náhodnými předměty.
His messy desk...
Nevnášejte do konverzace nepodstatné detaily. Držte se hlavního bodu.
Don't clutter up...
6/20
+
nacpaný, napěchovaný (čím)
přecpaný
vycpaný (zvíře ap.)
min.čas a příč.min. slovesa nacpat, narvat
stuffed [stʌft]
Všechny pytle, jeden po druhém, jsme nacpali do komínu!
We stuffed all...
Jeho článek je plný klišé.
His article is...
7/20
+
nadpis, záhlaví
hlava, vedení (firmy)
průb.čas slovesa (za)mířit
heading [ˈhedɪŋ]
jedn. číslo: heading, množ. číslo: headings
Téma je jasně uvedeno v záhlaví dokumentu.
The topic is...
Novinový článek měl tučný nadpis, který upoutal mou pozornost.
The newspaper article...
Bouře směřuje k Německu.
The storm is...
Použij větší písmo pro své nadpisy.
Use larger type...
Ryan zastával několik pozic, včetně vedení zahraničního oddělení.
Ryan having held...
Mířili jsme na vlakové nádraží.
We were heading...
8/20
+
vizionář, vizionářský
visionary [ˈvɪʒənərɪ]
jedn. číslo: visionary, množ. číslo: visionaries
Je známý svým vizionářským vedením a schopností předvídat trendy v oboru.
He is known...
Kniha nabízí pohled do mysli vizionářského myslitele a zkoumá převratné myšlenky.
The book offers...
Je to podrobný popis vzestupů a pádů jednoho z největších vizionářů naší doby.
It is a...
9/20
+
zbytek (jídla)
pozůstatek (čeho)
zbylý
leftover [ˈleftˌəʊvə]
jedn. číslo: leftover, množ. číslo: leftovers
Ze zbytků kuřete ze včerejší večeře uvařím polévku.
I'm going to...
Zbytky chleba často zamrazuji, abych je později použil na výrobu strouhanky.
I often freeze...
Dejme si k večeři zbytky a spotřebujeme všechno jídlo v lednici.
Let's have leftovers...
10/20
+
od počátku
from the outset [frɒm ðə ˈaʊtˌset]
Projekt se od počátku potýkal s problémy, ale byli jsme odhodláni je překonat.
The project faced...
Od začátku bylo jasné, že nastanou problémy.
It was clear...
Trvalo mi roky, než jsem si uvědomil, že jsem byl od počátku pošetilý.
It took me...
11/20
+
plátce
payer [ˈpeɪə]
jedn. číslo: payer, množ. číslo: payers
Zákazník je plátcem zboží nebo služeb.
The customer is...
Pojišťovna je primárním plátcem léčebných výloh.
The insurance company...
Plátce by si měl před dokončením platby zkontrolovat údaje o transakci.
The payer should...
12/20
+
veřejně ohlásit, zveřejnit, propagovat
publicize [ˈpʌblɪˌsaɪz]
přít. prostý: publicize, 3. os. j. č.: publicizes, průb. čas: publicizing, prostý min.: publicized, příčestí min.: publicized
Organizace spustila kampaň, která měla propagovat význam recyklace.
The organization launched...
Společnost si najala PR firmu, aby jí pomohla propagovat její nový produkt.
The company hired...
Podrobnosti o jejím manželském životě dosud nebyly zveřejněny v médiích.
Details about her...
13/20
+
podřízený (osoba)
subordinate [səˈbɔː.dɪ.nət]
jedn. číslo: subordinate, množ. číslo: subordinates
Pravidla společnosti zakazují manažerům, aby měli milostné pletky s podřízenými.
The company's rules...
Jako vedoucí pracovník musíte efektivně delegovat úkoly na své podřízené.
As a manager,...
Podřízení zaměstnanci se pravidelně zodpovídají svým nadřízeným.
The subordinate employees...
14/20
+
(za)stavit se (na návštěvu)
drop over [drɒp ˈəʊvə]
přít. prostý: drop over, 3. os. j. č.: drops over, průb. čas: dropping over, prostý min.: dropped over, příčestí min.: dropped over
Proč se odpoledne nezastavíš na šálek kávy?
Why don't you...
Měli bychom se zastavit v nové pekárně a ochutnat jejich čerstvé pečivo.
We should drop...
Zastav se někdy na návštěvu.
Drop over for...
15/20
+
mahagonový, mahagon
mahogany [məˈhɒgənɪ]
jedn. číslo: mahogany, množ. číslo: mahoganies
Starožitný stůl byl vyroben z krásného mahagonového dřeva.
The antique desk...
Interiér lodi byl vybaven mahagonovým obložením, které dodávalo designu nádech luxusu.
The boat's interior...
Kytara měla mahagonové tělo.
The guitar had...
16/20
+
náhrada, uhrazení, proplacení (výdajů ap.)
reimbursement [ˌriːɪmˈbɜːsmənt]
jedn. číslo: reimbursement, množ. číslo: reimbursements
Své léčebné výlohy jsem předložila k proplacení své pojišťovně.
I have submitted...
Letecká společnost nabídla cestujícím plnou náhradu za zrušený let.
The airline offered...
Klient požádal o proplacení nákladů za vadný výrobek, který obdržel.
The client requested...
17/20
+
způsobený vlastní vinou
self inflicted [self ɪnˈflɪktɪd]
Zranění si způsobil sám a bylo důsledkem jeho lehkovážného chování.
His injuries were...
Ocitl se v obtížné situaci, kterou si však zcela zavinil sám.
He found himself...
Své finanční problémy si z velké části způsobila sama, a to kvůli špatným rozhodnutím.
Her financial troubles...
18/20
+
zásada (hlavní), princip, dogma
tenet [ˈtenɪt]
jedn. číslo: tenet, množ. číslo: tenets
Svoboda projevu je jedním ze základních principů demokratické společnosti.
Freedom of speech...
Zásada "chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se chovali k tobě" tvoří základ mnoha etických systémů.
The tenet of...
Teorie filosofa byla postavena na principu, že znalosti se získávají prostřednictvím zkušeností.
The philosopher's theory...
19/20
+
následující (ve sledu událostí)
ensuing [ɪnˈsjuːɪŋ]
Po počátečním úspěchu čelil tým v následujících měsících mnoha výzvám.
After the initial...
Následná debata mezi politiky odhalila hluboké rozpory uvnitř strany.
The ensuing debate...
Skandál vyústil v rezignaci generálního ředitele a následnou restrukturalizaci organizace.
The scandal resulted...
20/20
+
(vy)užití, zužitkování, použití, upotřebení
utilization [ˌjuːtɪlaɪˈzeɪʃən]
jedn. číslo: utilization, množ. číslo: utilizations
Efektivní využívání zdrojů má zásadní význam pro udržitelný rozvoj.
The efficient utilization...
Optimalizace skladových prostor vedla ke zlepšení jejich využití a úspoře nákladů.
The optimization of...
Využití pokročilých technologií zvýšilo efektivitu výrobního procesu.
The utilization of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X