440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
39
40
41
42
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
uvedení, předvedení
projevení, dávání najevo
promítání
showing [ˈʃəʊɪŋ]
jedn. číslo: showing, množ. číslo: showings
Existují nemoci, kterými byste mohli trpět, bez toho, že by se projevily jakékoliv příznaky.
There are illnesses you could be suffering from without showing any symptoms.
Ukazujeme pouze malou část celé struktury.
We are only showing a small bit of the whole structure.
Škádlení je zvláštní způsob, jak dávat najevo, že mě máš rád.
Teasing is an...
2/20
+
zrádce
traitor [ˈtreɪtə]
jedn. číslo: traitor, množ. číslo: traitors
Špión byl odhalen jako zrádce pracující pro nepřítele.
The spy was revealed to be a traitor working for the enemy.
Informátor byl jedněmi označen za zrádce a druhými za hrdinu, protože odhalil korupci.
The whistleblower was labeled a traitor by some and a hero by others for exposing corruption.
Soud odsoudil zrádce za jeho špionážní činy k doživotnímu vězení.
The court sentenced the traitor to life in prison for his acts of espionage.
3/20
+
(za)bušit, praštit, bouchnout
úder, řána, bouchnutí, žuchnutí
žuchnout, těžce dopadnout
thump [θʌmp]
jedn. číslo: thump, množ. číslo: thumps, přít. prostý: thump, 3. os. j. č.: thumps, průb. čas: thumping, prostý min.: thumped, příčestí min.: thumped
Z podkroví jsem uslyšela hlasitou ránu, která mě vyděsila.
I heard a loud thump coming from the attic, and it startled me.
Boxer zasadil svému soupeři silný úder do čelisti a srazil ho k zemi.
The boxer delivered a powerful thump to his opponent's jaw, knocking him down.
Těžký kufr dopadl na zem s dunivým žuchnutím.
The heavy suitcase hit the ground with a resounding thump.
4/20
+
nadšení, zápal, zanícení, horlivost
zeal [ziːl]
jedn. číslo: zeal, množ. číslo: zeals
Nadšení a odhodlání týmu se jasně projevily v jeho výjimečném výkonu během soutěže.
The team's zeal...
Každého úkolu se zhostil s neochvějným zápalem a odhodláním uspět.
He tackled every...
Umělcovo tvůrčí nadšení neznalo mezí.
The artist's zeal...
5/20
+
strašně, hrozně, hrůzostrašně
horribly [ˈhɒrɪblɪ]
Film byl strašně nudný a nemohl jsem se dočkat, až skončí.
The movie was...
Jídlo v té restauraci bylo na svou kvalitu strašně předražené.
The food at...
Skvrna na jejích šatech byla strašně nápadná.
The stain on...
6/20
+
vysmívat se, posmívat se (komu)
zesměšňovat (koho)
posměch, výsměch, zesměšňování
ridicule [ˈrɪdɪˌkjuːl]
jedn. číslo: ridicule, množ. číslo: ridicules, přít. prostý: ridicule, 3. os. j. č.: ridicules, průb. čas: ridiculing, prostý min.: ridiculed, příčestí min.: ridiculed
Jeho dílo bylo známé svou schopností zesměšňovat politické osobnosti.
His work was...
Byl terčem posměchu.
He was an...
Zesměšňování není konstruktivní způsob, jak řešit něčí chyby.
Ridicule is not...
7/20
+
mošt (jablečný)
slabé jablečné víno (BrE)
cider [ˈsaɪdə]
jedn. číslo: cider, množ. číslo: ciders
V sadu se vyrábí řada ovocných moštů, včetně hruškového a třešňového.
The orchard produces...
Rozhodla se vyrábět vlastní domácí mošt z jablek ze své zahrady.
She decided to...
V lisu na cider se lisovala šťáva z čerstvě sklizených jablek.
The cider press...
8/20
+
hlodavec
rodent [ˈrəʊdənt]
jedn. číslo: rodent, množ. číslo: rodents
Hlodavci, jako jsou myši a potkani, mohou být v městských oblastech běžným problémem.
Rodents, such as...
Drobný hlodavec přeběhl po podlaze a zmizel v díře.
The small rodent...
Některé druhy hlodavců jsou chovány jako domácí mazlíčci,
Some species of...
9/20
+
kvasnice, kvasinky, droždí
yeast [jiːst]
jedn. číslo: yeast, množ. číslo: yeasts
Při vaření piva se kvasinky podílejí na přeměně cukrů na alkohol.
The fermentation process...
Kvasinkové infekce se mohou vyskytnout na různých částech těla.
Yeast infections can...
Těsto je třeba nechat několik hodin kynout, aby kvasinky mohly pracovat.
The dough needs...
10/20
+
neslučitelný (s čím), nesnášející se (s kým)
nekompatibilní (s čím)
incompatible [ˌɪnkəmˈpætəbəl]
Oba umělci měli odlišné styly, které byly pro společný projekt neslučitelné.
The two artists...
Ukázalo se, že nová aktualizace softwaru není kompatibilní se starým hardwarem.
The new software...
Tyto dva cíle jsou vzájemně neslučitelné.
These two objectives are mutually incompatible.
11/20
+
schválený, přijatý, odsouhlasený
min.čas a příč.min. slovesa schválit, příjmout
approved [əˈpruːvd]
Ujistěte se, že pro stavební projekt používáte schválené materiály.
Make sure to...
Lék nebyl na schváleném seznamu, takže nemohl být předepsán.
The medication was...
Souhlasil s prodejem svého auta.
He approved the...
Každé rozhodnutí musí být schváleno správní radou.
Every decision has to be approved by the board.
Dohoda musí být schválena všemi zainteresovanými stranami.
The agreement will...
Parlament schválil tento zákon poměrem 152 hlasů ku 38.
The parliament approved...
Uzavření obchodu musí být ještě schváleno státními regulačními orgány.
The transaction still...
12/20
+
idiot
idiot [ˈɪdɪət]
jedn. číslo: idiot, množ. číslo: idiots
Nebuď takový idiot, je jasné, že to nebude fungovat.
Don't be such...
Musel bys být idiot, abys naletěl na takový podvod.
You'd have to...
Ten chlap je úplný idiot, když si myslí, že mu to projde.
That guy is...
13/20
+
gram
gram [græm]
jedn. číslo: gram, množ. číslo: grams
Okolo 454 gramů odpovídá jedné libře.
About 454 grams...
Kolik gramů má špetka soli?
How many grams...
Každý gram bílkovin nebo sacharidů, který sníte, obsahuje 4 kalorie.
Each protein or...
14/20
+
vízum
visa [ˈviːzə]
jedn. číslo: visa, množ. číslo: visas
Požádala o turistické vízum do Spojených států.
She applied for...
K cestování do mnoha zemí může být zapotřebí platné vízum.
To travel to...
Hodláme se vrátit domů, až vyprší platnost víza.
We intend to...
Imigrační odbor vyřídil rychle jeho žádost o vízum.
The bureau of...
15/20
+
podmínečné propuštění
parole [pəˈrəʊl]
jedn. číslo: parole, množ. číslo: paroles
Z vězení byl podmínečně propuštěn po odpykání poloviny trestu.
He was released...
Podmínky podmíněného propuštění porušila tím, že bez povolení opustila stát.
She breached the...
Komunita byla šokována podmínečným propuštěním odsouzeného sexuálního násilníka.
The community was...
16/20
+
rezervoár, zásobárna
vodní nádrž
reservoir [ˈrezəˌvwɑː]
jedn. číslo: reservoir, množ. číslo: reservoirs
Město je na tento rezervoár odkázáno jako na zdroj pitné vody.
The city relies...
Přehradu postavili, aby vytvořili nádrž pro zavlažovací účely.
They built a...
V důsledku sucha hladina vody v nádrži v letních měsících drasticky klesla.
Due to the...
17/20
+
boxer
boxer [ˈbɒksə]
jedn. číslo: boxer, množ. číslo: boxers
Možná si boxer pamatuje, jak ho předtím praštil.
Maybe the boxer has a memory of being punched before.
Boxer se v prvních kolech spíše jen bránil, ale v pozdějších kolech se mu podařilo zápas otočit.
The boxer was...
Boxer se po tvrdém úderu ocitl v provazech.
The boxer was on the ropes after receiving a hard punch.
18/20
+
zmatený, chaotický, neuspořádaný
chaotic [keɪˈɒtɪk]
Doprava ve městě může být během dopravní špičky neuvěřitelně chaotická.
The traffic in...
Většina projektů týkajících se designu je nejasná a někdy chaotická.
Most design projects...
Zůstala klidná a vyrovnaná, přestože situace byla chaotická.
She remained calm...
19/20
+
aroma, výrazná/silná vůně
aroma [əˈrəʊmə]
jedn. číslo: aroma, množ. číslo: aromas
Pekárnou se linula vůně čerstvě upečeného chleba a lákala zákazníky dovnitř.
The aroma of...
Toto víno má vyváženou vůni čokolády, borůvek a cedru.
This wine has a balanced aroma of chocolate, blueberry, and cedar.
Vůně smažící se cibule zalila kuchyni lahodnou vůní.
The aroma of...
20/20
+
hnaný (čím), řízený (kým)
příč. min.slovesa řídit, jet
cílevědomý
driven [ˈdrɪvən]
Úspěch týmu lze přičíst jeho motivované a cílevědomé vedoucí.
The team's success...
Auto bylo řízeno mladým mužem.
The car was driven by a young man.
V posledních několika letech došlo k mimořádným změnám způsobených digitální revolucí.
The last few...
Objekt v klidu zůstává v klidu, pokud není poháněn vnější silou.
An object at...
Zvědavost nás poháněla.
We were driven...
Pohání ho neovladatelná touha po moci.
He is driven...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X