460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
45
46
47
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
neplacený, nehonorovaný (práce)
nezaplacený, nesplacený (účet, dluh ap.)
unpaid [ʌnˈpeɪd]
Úspěch akce byl výsledkem tvrdé práce nespočtu neplacených dobrovolníků.
The event's success was thanks to the hard work of countless unpaid volunteers.
Ve společnosti pracovala jako neplacená stážistka, aby získala zkušenosti.
She has been working as an unpaid intern at the company to gain experience.
Chce s vámi mluvit v souvislosti s nezaplacenou fakturou.
She wants to...
I neplacená práce pro charitu je lepší než nedělat nic.
Even unpaid work...
2/20
+
blud, klam, nepravda, klamná představa
fallacy [ˈfæləsɪ]
jedn. číslo: fallacy, množ. číslo: fallacies
Odhalení nepravd v argumentaci protivníka je klíčovou dovedností v debatě.
Exposing fallacies in an opponent's argument is a key skill in a debate.
Použitím nepravdivých argumentů se ho pokusila přesvědčit, že se bez její pomoci neobejde.
She used a fallacy to try to convince him that he would fail without her help.
Můžete vysvětlit pojem logického omylu a uvést příklad?
Can you explain the concept of a logical fallacy and provide an example?
3/20
+
složená závorka
curly brace [ˈkɜːlɪ breɪs]
jedn. číslo: curly brace, množ. číslo: curly braces
V programování se blok kódu často uzavírá do složených závorek.
In programming, a block of code is often enclosed within curly braces.
Pravidla CSS uvnitř bloku stylů se uzavírají do složených závorek.
CSS rules inside a style block are enclosed in curly braces.
Chybové hlášení ukazovalo na problém na řádku 20, kde je očekávaná složená závorka.
The error message indicated a problem near line 20, where a curly brace was expected.
4/20
+
(na)vinutí
namotávání, obtáčení, omotávání
točitý, klikatý
winding [ˈwaɪndɪŋ]
jedn. číslo: winding, množ. číslo: windings
Točité schodiště ve starém sídle vrzalo při každém kroku.
The winding staircase...
Klikatá cesta nás vedla malebnou krajinou.
The winding road...
Had se pohyboval klikatým pohybem ve vysoké trávě.
The snake moved...
5/20
+
odvézt
cart away [kɑːt əˈweɪ]
přít. prostý: cart away, 3. os. j. č.: carts away, průb. čas: carting away, prostý min.: carted away, příčestí min.: carted away
Odvezli už z domu všechen starý nábytek?
Have they already...
Zahradník pravidelně odváží spadané listí.
The gardener carts...
Odpad je pak odvážen k recyklaci.
The rubbish is then carted away for recycling.
6/20
+
orchestr
orchestra [ˈɔːkɪstrə]
jedn. číslo: orchestra, množ. číslo: orchestras
Orchestr dirigoval Nino Stinco.
The orchestra was...
Nový dirigent je nyní stálou součástí orchestru.
The new conductor...
Moje dcera hraje na flétnu ve školním orchestru.
My daughter plays...
7/20
+
astronaut, kosmonaut
astronaut [ˈæstrəˌnɔːt]
jedn. číslo: astronaut, množ. číslo: astronauts
Astronauti procházejí důkladným výcvikem, než se mohou vydat do vesmíru.
Astronauts undergo rigorous...
Astronauti nosí specializované skafandry, které je chrání před drsnými podmínkami ve vesmíru.
Astronauts wear specialized...
Jako dítě jsem snil o tom, že se stanu astronautem a budu řídit lunární terénní vozidlo na Měsíci.
As a child,...
Jeho sen stát se kosmonautem je kvůli jeho zdravotnímu stavu už minulostí.
His dream of becoming an astronaut had to go by the board because of a medical condition.
8/20
+
diplomacie
diplomacy [dɪˈpləʊməsɪ]
jedn. číslo: diplomacy, množ. číslo: diplomacies
Diplomacie je často považována za mírový způsob řešení mezinárodních konfliktů.
Diplomacy is often...
Diplomacie hrála klíčovou roli při řešení dlouholetého sporu.
Diplomacy played a...
Pro svůj přínos mezinárodní diplomacii byl považován za skutečného státnika.
He was regarded...
9/20
+
stážista, praktikant (AmE)
internovat (koho)
intern [ˈɪn.tɜːn]
jedn. číslo: intern, množ. číslo: interns, přít. prostý: intern, 3. os. j. č.: interns, průb. čas: interning, prostý min.: interned, příčestí min.: interned
Začínala jako stážistka a vypracovala se na vedoucí pozici.
She started as...
Program stáží poskytuje praktické zkušenosti v oblasti žurnalistiky.
The intern program...
10/20
+
ztratit pojem o čase
lose track of time [luːz træk ɒv taɪm]
přít. prostý: lose track of time, 3. os. j. č.: loses track of time, průb. čas: losing track of time, prostý min.: lost track of time, příčestí min.: lost track of time
Při téhle práci ztratíte pojem o čase.
You lose track...
Když jsem zabraná do dobré knihy, často ztrácím pojem o čase.
I often lose...
Ztratili jsme pojem o čase při povídání v kavárně a najednou byl večer.
We lost track...
11/20
+
výčitka, výtka, pokárání
reproof [rɪˈpruːf]
jedn. číslo: reproof, množ. číslo: reproofs
Trenérovo pokárání přimělo tým k usilovnější práci.
The coach's reproof...
Jak se mám vyrovnat s výtkou od svého nadřízeného, když jsem přesvědčen, že jsem nic špatného neudělal?
How should I...
Jeho slova byla směsicí lítosti a výčitek.
His words were...
12/20
+
rozsáhle, hodně, značně, zeširoka, extenzivně
extensively [ɪkˈstensɪvlɪ]
Společnost svůj nový produkt rozsáhle propagovala na sociálních sítích.
The company advertised...
V Paříži se velmi dobře bavila.
She was entertained...
Média se aktivitami krajně pravicových skupin rozsáhle zabývala.
Media outlets have...
13/20
+
růžový, narůžovělý (barva)
slibný, nadějný (vyhlídky ap.)
rosy [ˈrəʊzɪ]
2. stupeň: rosier, 3. stupeň: rosiest
Tváře jí zrůžověly od chladného zimního vzduchu.
Her cheeks turned...
Růžové zbarvení květin dodával zahradě na kráse.
The rosy hue...
Všimli jste si někdy růžového odstínu okvětních lístků některých květin?
Have you ever...
14/20
+
prozradit, přiznat (hovor.) (co mělo být skryto)
let on [let ɒn]
přít. prostý: let on, 3. os. j. č.: lets on, průb. čas: letting on, prostý min.: let on, příčestí min.: let on
Nechtěl jsem dát najevo, jak jsem byl před pohovorem nervózní.
I didn't want...
Proč jsi dala najevo, že o plánu víš? Mělo to být tajemství.
Why did you...
Lisa zná viníka, ale neprozradí ho.
Lisa knows the culprit but is not letting on.
15/20
+
nakrájený, strouhaný, roztrhaný
min.čas a příč.min. slovesa roztrhat, rozsekat
shredded [ˈʃredɪd]
Roztrhané dokumenty byly rozházené po podlaze kanceláře.
The shredded documents...
Linda přidala před pečením na pizzu trochu strouhaného sýra.
Linda added some...
Dort byl ozdoben silnou vrstvou strouhaného kokosu.
The cake was...
16/20
+
lavina
avalanche [ˈævəˌlɑːntʃ]
jedn. číslo: avalanche, množ. číslo: avalanches
Lavina pohřbila několik aut pod mohutnou hromadou sněhu.
The avalanche buried...
Zvuk laviny řítící se ze svahu byl ohlušující.
The sound of...
Laura unikla lavině jen o vlásek, když se schovala za velkou skálu.
Laura narrowly escaped...
17/20
+
cesta ven, východisko
way out [weɪ aʊt]
jedn. číslo: way out, množ. číslo: ways out
Alkohol není správnou cestou pro řešení tvých problémů.
Alcohol is not...
Dokážeme vyřešit narůstající problém s elektronickým odpadem?
Can we fix our way out of the growing e-waste problem?
Musíme být pryč, než si prorazí cestu ven z jejich temného a děsivého hrobu.
We must be away before fighting their way out of their dark and eerie grave.
18/20
+
(u)ctihodný (starý člověk ap.) (kniž.)
vážený, uznávaný, respektovaný (instituce ap,)
starobylý, letitý
venerable [ˈvenərəbəl]
Ctihodný profesor vyučuje na univerzitě již více než 40 let.
The venerable professor...
Kostel je známý svou úctyhodnou historií a krásnou architekturou.
The church is...
Knihkupectví sídlí v starobylé budově, která pochází z 18. století.
The bookshop is...
19/20
+
opakující se, monotónní
repetitive [rɪˈpetɪtɪv]
Opakující se zvuk kapajícího kohoutku byl iritující.
The repetitive sound...
Pracovníci montážní linky si stěžovali na monotónní charakter své práce.
The assembly line...
Učitel nabádal studenty, aby se ve svých esejích vyhýbali opakování stejných slov.
The teacher encouraged...
20/20
+
zapojený, zabraný (do čeho)
zasnoubený, zadaný
obsazený (telefonní linka ap.) (BrE)
angažovaný (do čeho)
engaged [ɪnˈgeɪdʒd]
Byla tak zabraná do hovoru, že si nevšimla, jak čas ubíhá.
She was so...
Zasnoubený pár plánuje svatbu na Havaji.
The engaged couple...
Angažovaní občané se účastnili pokojného protestu, aby vyjádřili své obavy.
The engaged citizens...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X