400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
4
5
6
7
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kancelář, byro
výbor, odbor
sekretář, psací stůl (BrE)
prádelník (se zrcadlem) (AmE)
bureau [ˈbjʊərəʊ]
j.č.: bureau, mn.č.: bureaus (or bureaux)
Daňová kancelář vydá oznámení o schválení do konce měsíce.
The tax bureau will issue an approval notice by the end of the month.
2/20
+
sloupkař, fejetonista
columnist [ˈkɒləmɪst]
j.č.: columnist, mn.č.: columnists
Chci být lepším fejetonistou a porozumět lidskému chování.
I want to be a better columnist and to understand human behaviour.
3/20
+
demografický
demographic [ˌdeməˈgræfɪk]
Toto opatření pomůže zastavit demografický pokles naší populace.
This measure will help to stem the demographic decline of our population.
Organizátoři požádají účastníky o vyplnění demografického průzkumu.
The organizers ask...
4/20
+
jinak, odlišně, ne přímo
with a twist [wɪθ ə twɪst]
Aplikace pracuje podobně, ale s rozdílem, že jejím cílem je posílit postavení žen.
The application works...
5/20
+
hybnost (tělesa)
moment
spád událostí, pokrok
momentum [məʊˈmentəm]
j.č.: momentum, mn.č.: momentums (or momenta)
To by umožnilo nový pokrok již existujících procesů.
This might allow...
6/20
+
zákonodárný sbor
zákonodárci
legislatura
legislature [ˈledʒɪsˌleɪtʃə]
j.č.: legislature, mn.č.: legislatures
Newyorští zákonodárci hlasovali pro nová opatření pro kontrolu střelných zbraní.
The New York...
7/20
+
vyhovění (čemu), dodržování, splnění (čeho)
svolení, vyhovění
shoda, soulad
compliance [kəmˈplaɪəns]
j.č.: compliance, mn.č.: -
Děkujeme za pochopení a vyhovění mé žádosti.
Thank you for...
8/20
+
farnost, obec
obecní, farní (BrE)
parish [ˈpærɪʃ]
j.č.: parish, mn.č.: parishes
Tato budova vždy patřila naší farnosti.
This building has...
Farnost brzy získá nového kněze.
The parish will...
9/20
+
doktrína
učení, nauka
dogma
doctrine [ˈdɒktrɪn]
j.č.: doctrine, mn.č.: doctrines
Doktrína o nezávislosti centrálních bank byla vytvořena v době rostoucích cen.
The doctrine of...
Z řecké filozofie přijala křesťanská teologie i nauku o nesmrtelnosti duše.
From Greek philosophy,...
10/20
+
vysokoškolský student, vysokoškolák
vysokoškolský, univerzitní
undergraduate [ˌʌndəˈgrædjʊɪt]
j.č.: undergraduate, mn.č.: undergraduates
Jsem příliš starý na to, abych se stal vysokoškolákem?
Am I too...
11/20
+
zchladit (se), ochladit (se), vychladit (se),
studit, chladit, mrazit
chladný, studený (počasí ap.)
tíživý, nepříjemný
chill [tʃɪl]
přít.: chill, 3.os.: chills, průb.: chilling, min.pr.: chilled, příč.min.: chilled, 2. st.: more chill, 3. st.: most chill
Potřebujeme zchladit nějaké víno.
We need to...
Jejich čin charakterizovali někteří jako děsivou demonstraci moci společnosti.
Their action has been characterized by some as a chilling demonstration of the company's power.
Film u mě vyvolal děsivé vzpomínky na válku.
The film evoked chilling memories of the war in me.
Cena tohoto chladicího zařízení je příliš vysoká.
The price of this chilling equipment is too high.
Přes den má horečky a v noci zimnici.
He gets fevers...
Příznaky zahrnují horečku, zimnici a zvýšenou srdeční frekvenci.
Symptoms include fever,...
12/20
+
připomínka, připomenutí
upomínka, urgence
reminder [rɪˈmaɪndə]
j.č.: reminder, mn.č.: reminders
Tato hudba je pro mě připomínkou mého mládí.
For me, this...
Tyto události byly připomínkou všudypřítomné hrozby terorismu.
Those events were a reminder of the ever-present threat of terrorism.
Socha je trvalou připomínkou Churchillovy velikosti.
The statue is...
13/20
+
rolník, farmář, sedlák
venkovan
peasant [ˈpezənt]
j.č.: peasant, mn.č.: peasants
Nové daně vyvolaly u hladovějících rolníků touhu vzbouřit se.
New taxes made...
14/20
+
děvka, mrcha
fena, čubka
hanebný, hanlivý
bitch [bɪtʃ]
j.č.: bitch, mn.č.: bitches
Plánuju se té mrše pomstít.
I'm planning revenge...
15/20
+
institucionální, instituční
ústavní (péče ap.)
institutional [ˌɪnstɪˈtjuːʃənəl]
Požadujeme institucionální reformy.
We are calling...
16/20
+
na vrcholu, na vrchu (kniž)
atop [əˈtɒp]
Město leží na vrcholku vysokého kopce.
The city lies...
17/20
+
zákonodárce (form.)
legislator [ˈledʒɪsˌleɪtə]
j.č.: legislator, mn.č.: legislators
Psal zákonodárcům dopisy, v nichž na ně naléhal, aby schválili zákon.
He wrote letters...
Zákonodárci možná budou muset přepracovat antitrustové zákony, aby je přibrzdili.
The legislators may...
18/20
+
panské sídlo, honosné sídlo
velký obytný dům
mansion [ˈmænʃən]
j.č.: mansion, mn.č.: mansions
Právě jsem byl informován, že plánuješ udělat v našem panském sídle nějaké úpravy.
I've just been...
19/20
+
supět, funět, hekat, těžce oddechovat
bušit, tepat, pulsovat, tlouci (o srdci, spáncích)
pant [pænt]
přít.: pant, 3.os.: pants, průb.: panting, min.pr.: panted, příč.min.: panted
Když jsem dorazil na vrchol kopce, těžce jsem oddechoval.
When I arrived...
20/20
+
vzhledem k tomu, že
Still, as [stɪl əz]
Vzhledem k tomu, že je stále více práce, máme více pracovníků než před rokem.
Still, as there...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X