460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
4
5
6
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
závorka (kulatá)
parenthesis [pəˈrenθɪsɪs]
jedn. číslo: parenthesis, množ. číslo: parentheses
Čísla v závorkách odkazují na poznámky následující za tímto odstavcem.
The numbers in parentheses refer to the notes following this paragraph.
Informace v závorkách poskytují další kontext pro hlavní větu.
The information in the parentheses provides additional context for the main sentence.
Ve svém článku použil závorky, aby se stručně zmínil o souvisejícím tématu.
In his article, he used parentheses to briefly mention a related topic.
2/20
+
příjem, přísun (potravy)
přívod (vody, vzduchu ap.), vtok (tech.)
přijímání, nábor (koho) (do zaměstnání ap.)
nasátí, sání (paliva ap.) (tech.)
intake [ˈɪnˌteɪk]
jedn. číslo: intake, množ. číslo: intakes
Drasticky jsem snížil příjem kofeinu z přibližně 6-ti velkých hrnků kávy zhruba na dva.
I roughly decreased my caffeine intake from about 6 large mugs of coffee to about two.
Mírný příjem alkoholu nemá žádný ochranný účinek proti mozkové příhodě.
There is no protective effect of moderate alcohol intake against stroke.
Mnoho lidí se v rámci svého dietního plánu snaží snížit příjem sacharidů.
Many people are...
Lékař mi doporučil snížit příjem tučných jídel.
The doctor advised...
Stravovací pokyny doporučují vyvážený příjem ovoce a zeleniny.
The dietary guidelines recommend a balanced intake of fruits and vegetables.
3/20
+
najednou, z ničeho nic
all of a sudden [ɔːl ɒv ə sudden]
Najednou zhasla světla a my jsme zůstali v naprosté tmě.
All of a sudden, the lights went out and we were left in complete darkness.
Auto z ničeho nic zastavilo, což přimělo řidiče za ním prudce zabrzdit.
The car came to a stop all of a sudden, causing the driver behind to brake abruptly.
Z ničeho nic se bez zjevné příčiny rozplakala.
All of a sudden, she burst into tears without any apparent reason.
4/20
+
zasraný, zkurvený, posraný, podělaný (vulg.)
píchání, šukání, šoustání (vulg.)
fucking [ˈfʌkɪŋ]
Je to všechno tak podělaně komplikované.
It's all so...
Je to zasranej idiot.
He's a fucking...
5/20
+
vyzvat, vybídnout (koho k čemu)
navštívit (koho), zajít, zaskočit (ke komu)
zavolat, vyvolat (koho) (žáka ap.) AmE
call on [kɔːl ɒn]
přít. prostý: call on, 3. os. j. č.: calls on, průb. čas: calling on, prostý min.: called on, příčestí min.: called on
Vyzval povstalce, aby se vzdali.
He called on...
Vyzval svůj lid, aby pokračoval v boji za národní svobodu.
He called on...
Zavolali si mě na kobereček, protože jsem přišel pozdě.
I got called...
6/20
+
tumor
nádor
tumor [ˈtuːmə]
jedn. číslo: tumor, množ. číslo: tumors
S potěšením jsem slyšel, že ten nádor je nezhoubný.
I was happy...
Provedli testy, aby zjistili, zda se jedná o nezhoubný nebo zhoubný nádor.
They carried out...
Onkolog s ní probral možnosti léčby diagnostikovaného nádoru.
The oncologist discussed...
7/20
+
praktik
praktický lékař
provozovatel
practitioner [prækˈtɪʃənə]
jedn. číslo: practitioner, množ. číslo: practitioners
Měl bys vyhledat radu svého praktického lékaře, zejména pokud k tomu dochází opakovaně.
You should seek...
Zubní lékař prováděl běžné celkové prohlídky.
The dental practitioner...
Je zkušená cvičitelka jógy, která vede lekce v místním wellness centru.
She's a skilled...
8/20
+
kubánský
Kubánec, Kubánka
cuban [ˈkjuːbən]
jedn. číslo: cuban, množ. číslo: cubans
Rád kouřím kubánské doutníky.
I like to...
Kubánská kultura je známá svou živou hudbou a tanečními tradicemi.
The Cuban culture...
Rodina mého přítele původně pochází z Kuby, takže kubánské svátky slaví s chutí.
My friend's family...
9/20
+
doutník
cigar [sɪˈgɑː]
jedn. číslo: cigar, množ. číslo: cigars
Občan má právo rozhodnout se, zda si vychutná cigaretu nebo dýmku nebo doutník se svou kávou.
A citizen has...
Snímky zobrazují dvě děti, které se usmívají a kouří doutníky.
The snapshots showed...
Tuto krabičku na doutníky už jsem viděla.
I have already...
Thomas si po večeři dá občas doutník.
Thomas has the...
Rád si občas zapálím doutník.
I like to...
Nevdechujte kouř z doutníku.
Don't inhale the smoke from your cigar.
Zasmál se a potáhl si z doutníku.
He laughed and...
10/20
+
státní úředník
civil servant [ˈsɪvəl ˈsɜːvənt]
jedn. číslo: civil servant, množ. číslo: civil servants
Pan Stevens vycházel z informací, které mu předali vyšší státní úředníci.
Mr. Stevens relied...
Vysoký státní úředník byl disciplinárně potrestán za vyzrazení tajných vládních plánů médiím.
A senior civil...
11/20
+
žehnat, požehnat
bless [bles]
přít. prostý: bless, 3. os. j. č.: blesses, průb. čas: blessing, prostý min.: blessed (or blest), příčestí min.: blessed (or blest)
Hodně štěstí a bůh vám žehnej.
Good luck and...
Spokojená mysl je největší požehnání, které si člověk může užít na tomto světě.
A contented mind...
Nemohu dát své požehnání takovému návrhu.
I cannot give...
Papež požehnal davu.
The Pope blessed...
Zmeškal jsem tuto požehnanou událost?
Did I miss...
Karen je obdařena krásou i rozumem.
Karen is blessed...
12/20
+
kousek, akce (reklamní)
kaskadérský kousek
vrcholný výkon
(z)brzdit, zpomalit (růst ap.)
nechat zakrnět
stunt [stʌnt]
jedn. číslo: stunt, množ. číslo: stunts, přít. prostý: stunt, 3. os. j. č.: stunts, průb. čas: stunting, prostý min.: stunted, příčestí min.: stunted
Byla to skvěle provedená PR akce, která byla vytvořena, aby je neustále udržela na vrcholu zájmu spotřebitelů.
It was a...
Umístění ledové sochy na pódium byla provokativní předpojatá reklamní akce.
The placing an...
Firma v minulosti usilovala o zpomalení vývoje webu.
Company has a...
13/20
+
způsob uvažování
přístup, postoj
stav (myšlení)
mindset [maɪndset]
Jeho výzkum prokázal, že pokud zlepšíte způsob myšlení můžete dosáhnout více, než jste kdy snili.
His research has...
Pokud mají být vaše ambice průměrné, pak je tento přístup v pořádku.
If your ambition...
To vás dostane do stavu, že se domníváte, že všechno je možné.
It gives you...
14/20
+
přivodit, zapříčinit, způsobit, vyvolat (nemoc ap.)
urychlit, uspíšit
do toho, tak se ukaž
bring on [brɪŋ ɒn]
přít. prostý: bring on, 3. os. j. č.: brings on, průb. čas: bringing on, prostý min.: brought on, příčestí min.: brought on
Infarkt byl vyvolán stresem.
The heart attack...
Víte, co způsobilo ten výbuch?
Do you know...
Do toho!
Bring it on!
15/20
+
perský
Peršan, Peršanka
perština
persian [ˈpɜːʃən]
jedn. číslo: persian, množ. číslo: persians
Máme největší firmu na čištění perských koberců v našem městě.
We have the...
Podšívka je vyrobena z perského hedvábí.
The lining is...
16/20
+
franšíza
povolení, licence
volební právo, občanské právo
franchise [ˈfræntʃaɪz]
jedn. číslo: franchise, množ. číslo: franchises
Každý obchod je ve vlastnictví jednotlivce, který platí poplatek za franšízu.
Each store is...
Investoval do franšízy zavedeného řetězce posiloven.
He invested in...
Majitelé franšízy jsou zodpovědní za udržování standardů značky ve svých provozovnách.
Franchise owners are...
17/20
+
výhody a nevýhody, pro a proti
the pros and cons [ðə ˌprəʊz ænd ˈkɒnz]
Stále zvažujeme výhody a nevýhody obou možností.
We're still weighing...
Musíme zvážit vše co je pro a proti.
We must weigh...
18/20
+
kancelář, byro
výbor, odbor
sekretář, psací stůl (BrE)
prádelník (se zrcadlem) (AmE)
bureau [ˈbjʊərəʊ]
jedn. číslo: bureau, množ. číslo: bureaus (or bureaux)
Daňová kancelář vydá oznámení o schválení do konce měsíce.
The tax bureau...
Imigrační odbor vyřídil rychle jeho žádost o vízum.
The bureau of...
Starožitný sekretář v rohu místnosti byl rodinnou památkou.
The antique bureau...
V zásuvce psacího stolu jsem našel starý dopis od babičky.
I found an...
19/20
+
sloupkař(ka), fejetonista, fejetonistka
columnist [ˈkɒləmɪst]
jedn. číslo: columnist, množ. číslo: columnists
Chci být lepším fejetonistou a porozumět lidskému chování.
I want to...
Jako sloupkařka má týdenní sloupek v nedělním vydání.
As a columnist,...
Svou kariéru sloupkaře začal psaním pro školní noviny.
He started his...
20/20
+
demografický
demographic [ˌdeməˈgræfɪk]
Toto opatření pomůže zastavit demografický pokles naší populace.
This measure will...
Organizátoři požádají účastníky o vyplnění demografického průzkumu.
The organizers ask...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X