440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
5
6
7
43
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
hybnost (tělesa), setrvačnost, dynamika
spád událostí, pokrok
momentum [məʊˈmentəm]
jedn. číslo: momentum, množ. číslo: momentums (or momenta)
To by mohlo umožnit, aby se stávající procesy posunuly kupředu s novou dynamikou.
This might allow existing processes to move forward with new momentum.
Vlivem setrvačnosti se auto pohybovalo kupředu dokonce i po vypnutí motoru.
The car's momentum carried it forward even after the engine was turned off.
2/20
+
zákonodárný sbor
zákonodárci
legislatura
legislature [ˈledʒɪsˌleɪtʃə]
jedn. číslo: legislature, množ. číslo: legislatures
Zákonodárný sbor je zodpovědný za přijímání nových zákonů a změnu stávajících zákonů.
The legislature is responsible for passing new laws and amending existing ones.
Newyorští zákonodárci hlasovali pro nová opatření pro kontrolu střelných zbraní.
The New York Legislature was voting for the new gun-control measures.
3/20
+
státní zaměstnanec
public servant [ˈpʌblɪk ˈsɜːvənt]
jedn. číslo: public servant, množ. číslo: public servants
Státní úředníci by měli být neúplatní.
Public servants should be incorruptible.
Celý život jsem byl loajálním státním úředníkem.
I've been a faithful public servant all my life.
4/20
+
vyhovění (čemu), dodržování, splnění (čeho)
svolení
shoda, soulad
poslušnost
compliance [kəmˈplaɪəns]
jedn. číslo: compliance, množ. číslo: -
Děkujeme za pochopení a vyhovění mé žádosti.
Thank you for...
Pravidelné audity zajišťují, že organizace stále dodržuje průmyslové normy.
Regular audits ensure...
Aktualizace softwaru je nezbytná pro zajištění souladu s nejnovějšími bezpečnostními protokoly.
The software update...
5/20
+
potlačovat (v sobě), dusit (co) (hněv ap.)
bottle up [ˈbɒtəl ʌp]
přít. prostý: bottle up, 3. os. j. č.: bottles up, průb. čas: bottling up, prostý min.: bottled up, příčestí min.: bottled up
Nepotlačuj své pocity.
Don't keep your...
Je mnohem lepší se vyplakat, než potlačovat své pocity.
It is far...
6/20
+
farnost, obec
obecní, farní (BrE)
parish [ˈpærɪʃ]
jedn. číslo: parish, množ. číslo: parishes
Tato budova vždy patřila naší farnosti.
This building has...
Farnost brzy získá nového kněze.
The parish will...
7/20
+
doktrína
učení, nauka
dogma
doctrine [ˈdɒktrɪn]
jedn. číslo: doctrine, množ. číslo: doctrines
Doktrína o nezávislosti centrálních bank byla vytvořena v době rostoucích cen.
The doctrine of...
Z řecké filozofie přijala křesťanská teologie i nauku o nesmrtelnosti duše.
From Greek philosophy,...
8/20
+
student bakalářského studia, bakalář
bakalářský (studium, titul ap.)
undergraduate [ˌʌndəˈgrædjʊɪt]
jedn. číslo: undergraduate, množ. číslo: undergraduates
Jsem příliš starý na to, abych se stal studentem bakalářského studia?
Am I too...
Absolvovala bakalářské studium psychologie a nyní se věnuje magisterskému studiu.
She completed her...
Absolvování bakalářského programu trvá obvykle tři roky.
The undergraduate program...
9/20
+
zchladit (se), ochladit (se), vychladit (se),
studit, chladit, mrazit
chladný, studený (počasí ap.)
tíživý, nepříjemný
chill [tʃɪl]
přít. prostý: chill, 3. os. j. č.: chills, průb. čas: chilling, prostý min.: chilled, příčestí min.: chilled, 2. stupeň: more chill, 3. stupeň: most chill
Potřebujeme zchladit nějaké víno.
We need to...
Jejich čin charakterizovali někteří jako děsivou demonstraci moci společnosti.
Their action has been characterized by some as a chilling demonstration of the company's power.
Film u mě vyvolal děsivé vzpomínky na válku.
The film evoked chilling memories of the war in me.
Cena tohoto chladicího zařízení je příliš vysoká.
The price of this chilling equipment is too high.
Přes den má horečky a v noci zimnici.
He gets fevers...
Příznaky zahrnují horečku, zimnici a zvýšenou srdeční frekvenci.
Symptoms include fever,...
10/20
+
i kdyby, i když
even if [ˈiːvən ɪf]
Všechno, co mi řekla, byla v podstatě pravda, i když ne doslovná pravda.
Everything what she told me was basically true, even if it wasn't the literal truth.
Všechny živé i neživé bytosti mají svůj účel - i když o tom dotyčná bytost neví.
All living and...
Potřebuji nějakou radu, jak se více zapojit, přestože jsem zkrátka velmi zaneprázdněná osoba.
I need some...
V krátkodobém či dlouhodobém horizontu se něco provalí, i když všichni slíbí, že budou mlčet.
In the short...
Budu pokračovat v plánu, i když je to riskantní.
I'll carry on...
11/20
+
připomínka, připomenutí
upomínka, urgence
reminder [rɪˈmaɪndə]
jedn. číslo: reminder, množ. číslo: reminders
Tato hudba je pro mě připomínkou mého mládí.
For me, this...
Tyto události byly připomínkou všudypřítomné hrozby terorismu.
Those events were a reminder of the ever-present threat of terrorism.
Socha je trvalou připomínkou Churchillovy velikosti.
The statue is...
12/20
+
rolník, farmář, sedlák (v historickém kontextu)
venkovan
peasant [ˈpezənt]
jedn. číslo: peasant, množ. číslo: peasants
Nové daně vyvolaly u hladovějících rolníků touhu vzbouřit se.
New taxes made...
Život rolníka ve středověku byl často náročný.
Life as a...
V příběhu vystupuje statečná venkovanka, která překonává nepřízeň osudu.
The story features...
13/20
+
děvka, mrcha
fena, čubka
hanebný, hanlivý
mizerný
bitch [bɪtʃ]
jedn. číslo: bitch, množ. číslo: bitches
Plánuju se té mrše pomstít.
I'm planning revenge...
Mám za sebou mizerný pracovní týden.
I've had a...
14/20
+
zohnout se (pod)
ztratil hlavu, být mimo, vyšilovat
twist over [twɪst ˈəʊvə]
přít. prostý: twist over, 3. os. j. č.: twists over, průb. čas: twisting over, prostý min.: twisted over, příčestí min.: twisted over
Náhle se zohnula pod postel.
She suddenly twisted...
Konečně už rozumím, proč jsi ze Sophia tak mimo.
Finally, I understand...
15/20
+
institucionální, instituční
ústavní (péče ap.)
související se systémem a formálními principy
institutional [ˌɪnstɪˈtjuːʃənəl]
Požadujeme institucionální reformy.
We are calling...
Univerzita je pevně zavázána ke svým institucionálním hodnotám.
The university has...
16/20
+
na vrcholu, na vrchu (kniž)
atop [əˈtɒp]
Město leží na vrcholku vysokého kopce.
The city lies...
Vlajka zavlála na nejvyšším vrcholu hory.
The flag flew...
Hrad stál na vrcholu kopce s výhledem do krajiny.
The castle sat...
17/20
+
založený na důkazech
evidence-based [ˈevɪdəns beɪst]
Výzkum založený na důkazech nám může pomoci identifikovat nejzdravější životní prostředí.
The evidence-based research...
Jsou tyto závěry založeny na důkazech, nebo jen na hrubých odhadech, které nás mají uklidnit?
Are these conclusions...
18/20
+
zákonodárce (form.)
legislator [ˈledʒɪsˌleɪtə]
jedn. číslo: legislator, množ. číslo: legislators
Psal zákonodárcům dopisy, v nichž na ně naléhal, aby schválili zákon.
He wrote letters...
Zákonodárci možná budou muset přepracovat antitrustové zákony, aby je přibrzdili.
The legislators may...
19/20
+
postýlka (dětská)
crib [krɪb]
jedn. číslo: crib, množ. číslo: cribs
Máma a táta ho uložili do postýlky.
Mom and dad...
Zvedla dítě z postýlky.
She lifted the...
20/20
+
panské sídlo, honosné sídlo
velký obytný dům
mansion [ˈmænʃən]
jedn. číslo: mansion, množ. číslo: mansions
Právě jsem byl informován, že plánuješ udělat v našem panském sídle nějaké úpravy.
I've just been...
Staré panské sídlo na kopci působilo zlověstnou atmosférou, která mě znervózňovala.
The old mansion...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X