460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
49
50
51
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
odborník, znalec, mistr
odborně zdatný, zběhlý, zdatný
adept [əˈdept]
jedn. číslo: adept, množ. číslo: adepts
Mistr bojových umění byl znalec různých forem sebeobrany.
The martial arts master was an adept in various forms of self-defense.
Jeho mistrovské vedení jednání mu vyneslo pověst zkušeného diplomata.
His adept handling of negotiations earned him a reputation as a skilled diplomat.
Richard je neobyčejně zběhlý v matematických výpočtech.
Richard is unusually...
2/20
+
otřesy, převrat, zvrat
upheaval [ʌpˈhiːvəl]
jedn. číslo: upheaval, množ. číslo: upheavals
Sociální otřesy vyústily v protesty a demonstrace po celé zemi.
The social upheaval resulted in protests and demonstrations across the country.
Technologický pokrok přinesl převrat v průmyslu.
Technological advancements brought about an upheaval in the industry.
Vysídlené děti byly traumatizovány náhlým zvratem ve svém životě.
The displaced children...
3/20
+
vykřičník (AmE)
exclamation point [ˌekskləˈmeɪʃən pɔɪnt]
jedn. číslo: exclamation point, množ. číslo: exclamation points
Proč jste do svého e-mailu vložila tolik vykřičníků?
Why did you include so many exclamation points in your email?
V běžných textových zprávách lidé často používají vykřičníky, aby vyjádřili nadšení.
In casual texting, people often use exclamation points to convey enthusiasm.
4/20
+
brankář
goalkeeper [ˈgəʊlˌkiːpə]
jedn. číslo: goalkeeper, množ. číslo: goalkeepers
Brankář se blýskl parádním zákrokem a zabránil soupeři ve skórování.
The goalkeeper made...
Zahrál míč zpět na brankáře.
He played the ball back to the goalkeeper.
5/20
+
být hotov, dokončit, mít za sebou
be through [biː θruː]
přít. prostý: be/am/are through, 3. os. j. č.: is through, průb. čas: being through, prostý min.: were/was through, příčestí min.: been through
Pro dnešek jsem s prací hotová a půjdu domů.
I'm through with...
V současné době mají za sebou úvodní fázi stavebního projektu.
Currently, they are...
Po tom všem, co mám za sebou, po tom všem, co jsem ztratil, nejsem ochoten teď přestat.
After all I've...
6/20
+
výpad, nájezd, útok (vojenský) (rychlý)
vtrhnout, vpadnout (krátkodobě)
první pokus, první zkušenost
foray [ˈfɒreɪ]
jedn. číslo: foray, množ. číslo: forays, přít. prostý: foray, 3. os. j. č.: forays, průb. čas: foraying, prostý min.: forayed, příčestí min.: forayed
Včerejší noční útok nepřinesl žádné výsledky.
Yesterday's nocturnal foray...
Uvažoval jsi někdy o tom, že by ses pustil do úplně jiného oboru?
Have you ever...
Její vstup do podnikání začal malým internetovým obchodem.
Her foray into...
7/20
+
pobřeží, pobřežní čára
coastline [ˈkəʊstˌlaɪn]
jedn. číslo: coastline, množ. číslo: coastlines
Jak člun nabíral rychlost, pobřeží mizelo v dálce.
As the boat...
Cesta stále sleduje obrys pobřeží.
The road still...
Únik ropy znečistil pobřeží a uškodil mořským živočichům.
The oil spill...
8/20
+
splátka
instalment [ɪnˈstɔːl.mənt]
jedn. číslo: instalment, množ. číslo: instalments
Měsíční splátka úvěru byla splatná vždy prvního dne v měsíci.
The monthly instalment...
Nákup byl financován prostřednictvím série cenově dostupných splátek.
The purchase was...
Koupili jste si někdy něco na splátky?
Have you ever...
9/20
+
uspíšit, urychlit (form.)
unáhlený, ukvapený, zbrklý (čin ap.) (form.)
(vy)srážet (se) (pára, z roztoku ap.) (chem.)
precipitate [prɪˈsɪpɪteɪt]
přít. prostý: precipitate, 3. os. j. č.: precipitates, průb. čas: precipitating, prostý min.: precipitated, příčestí min.: precipitated
Hospodářský pokles by mohl urychlit vlnu propouštění.
The economic downturn...
Jaké faktory podle vás mohou urychlit náhlou změnu na akciovém trhu?
What factors do...
Časem se rozpuštěná látka v roztoku vysráží a usadí se na dně.
Over time, the...
10/20
+
vzhledem, se zřetelem (k/na)
in view of [ɪn vjuː ɒv]
Vzhledem k nedávným událostem jsme se rozhodli zavést nová bezpečnostní opatření.
In view of...
S ohledem na současnou ekonomickou situaci se zvažují opatření ke snížení nákladů.
In view of...
Vzhledem k mým výkonům jsem byl povýšen na vyšší pozici.
In view of...
11/20
+
živobytí, obživa, základní životní náklady
subsistence [səbˈsɪstəns]
jedn. číslo: subsistence, množ. číslo: subsistences
V některých odlehlých oblastech se lidé živí lovem, aby se uživili.
In some remote...
Dokument upozornil na problémy obživy v extrémních klimatických podmínkách.
The documentary highlighted...
Cestovní náklady a náklady na pobyt se stanoví podle vnitrostátních pravidel pro náhradu nákladů.
Travel and subsistence...
12/20
+
živit, vyživovat (poskytovat živiny)
přiživovat, podněcovat (co) (pocit ap.)
nourish [ˈnʌrɪʃ]
přít. prostý: nourish, 3. os. j. č.: nourishes, průb. čas: nourishing, prostý min.: nourished, příčestí min.: nourished
Jak vidíte, je fit a dobře živená.
As you can...
Krém obsahuje vitamin A, který vyživuje pokožku.
The cream contains...
13/20
+
fanatik, extremista, radikál
nadšenec (hovor.)
fanatic [fəˈnætɪk]
jedn. číslo: fanatic, množ. číslo: fanatics
Brian je fotbalový fanatik a před každým zápasem si maluje obličej v barvách svého týmu.
Brian is a...
Jako nadšenec do techniky měl vždy nejnovější přístroje a zařízení.
As a tech...
Byl to nadšenec do her a trávil většinu víkendů ve virtuálních světech.
He was a...
14/20
+
vzchopit se, zvednout náladu
hodit sebou, pohnout (si) (hovor.)
buck up [bʌk ʌp]
přít. prostý: buck up, 3. os. j. č.: bucks up, průb. čas: bucking up, prostý min.: bucked up, příčestí min.: bucked up
Když jde do tuhého, je třeba se vzchopit a odhodlaně čelit výzvám.
When things get...
Trenér povzbudil tým, aby se vzchopil a vydal ze sebe v nadcházejícím zápase to nejlepší.
The coach encouraged...
Bylo pro tebe těžké vzchopit se a jít dál?
Was it difficult...
15/20
+
nekonvenční (oblečení, chování ap.)
unconventional [ˌʌnkənˈvenʃənəl]
Netradičním krokem bylo rozhodnutí nechat zaměstnance, aby si sami určovali pracovní dobu.
In an unconventional...
Profesorovy netradiční metody výuky učinily předmět pro studenty poutavějším.
The professor's unconventional...
Co si myslíte o netradičních metodách vzdělávání?
How do you...
16/20
+
podobnost, podoba (v uměleckém smyslu)
podobizna, portrét
likeness [ˈlaɪknəs]
jedn. číslo: likeness, množ. číslo: -
Zde umělec zachytil podobu modelu s pozoruhodnou přesností.
Here, the artist...
Na rodinném portrétu byla patrná nápadná podoba mezi sourozenci.
The family portrait...
Animovaná postava byla okouzlujícím způsobem podobná herci, který jí propůjčil hlas.
The animated character...
17/20
+
chvílemi, občas
tu a tam
now and then [naʊ ənd ðen]
Občas navštěvuji své prarodiče.
I visit my...
Tu a tam si obléknu bundu a kalhoty, které jsem na sobě nějaký čas neměl.
Every now and...
Rád si občas zapálím doutník.
I like to...
Do té doby, potřebuje zjistit, kde vladní úřady mohou ušetřit.
Between now and then, he needs to identify where the government agencies can make savings.
V mezidobí musíme doladit podrobnosti a učinit potřebná opatření.
We need to finalize the details and make the necessary arrangements between now and then.
Do té doby musíme udělat spoustu práce, abychom stihli termín.
We have a lot of work to do between now and then to meet the deadline.
18/20
+
reflex (reakce)
odraz
reflexní, reflexivní
reflex [ˈriːfleks]
jedn. číslo: reflex, množ. číslo: reflexes
Je tato reakce pouze reflex?
Is that response...
Lékař otestoval pacientovy reflexy poklepáním na koleno malým kladívkem.
The doctor tested...
Lze reflexy vědomě ovládat nebo se jedná o čistě mimovolní činnost?
Can reflexes be...
Jeho rychlé reflexy mu umožnily vyhnout se rychle letícímu míči.
His quick reflexes...
19/20
+
palba, příval, záplava (kritiky ap.)
přehrada, hráz
bombardovat, zavalit (dotazy ap.), přívalový
barrage [ˈbærɑːʒ]
jedn. číslo: barrage, množ. číslo: barrages
Jak vojáci postupovali k nepřátelským pozicím, čelili těžké palbě.
The soldiers faced...
Brankář úspěšně blokoval přívaly střel soupeřova týmu.
The goalkeeper successfully...
Předpověď počasí předpovídala přívalový déšť a silný vítr.
The weather forecast...
20/20
+
nesnesitelný, neúnosný
unbearable [ʌnˈbeərəbəl]
Samota byla pro mě nesnesitelná.
The loneliness was...
Horko v letních měsících může být v některých oblastech nesnesitelné.
The heat during...
Jak se lidé vyrovnávají s těžko snesitelnými životními situacemi?
How do people...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X