460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
50
51
52
62
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
odečíst, odečítat (co od čeho)
subtract [səbˈtrækt]
přít. prostý: subtract, 3. os. j. č.: subtracts, průb. čas: subtracting, prostý min.: subtracted, příčestí min.: subtracted
Když od příjmů odečtete náklady, získáte čistý zisk nebo ztrátu.
When you subtract expenses from income, you get the net profit or loss.
Matematická úloha vyžadovala, aby studenti odečetli zlomky s různými jmenovateli.
The math problem required students to subtract fractions with different denominators.
Umí sčítat a odečítat?
Does he know...
2/20
+
pochopitelně, srozumitelně
understandably [ˌʌndəˈstændəbli]
Po dlouhé cestě byli pochopitelně unavení.
After the long journey, they were understandably tired.
Rozhodnutí zrušit akci bylo pro mnohé pochopitelně zklamáním.
The decision to cancel the event was understandably disappointing for many.
Vzhledem ke složitosti úkolu byl tým pochopitelně opatrný.
Given the complexity of the task, the team was understandably cautious.
3/20
+
zavařovací sklenice (většinou na okurky)
pickle jar [ˈpɪkəl dʒɑː]
jedn. číslo: pickle jar, množ. číslo: pickle jars
Víčko od zavařovací sklenice bylo přilepené.
The lid of the pickle jar was stuck.
Sklenice od okurek v lednici byla téměř prázdná.
The pickle jar in the fridge was nearly empty.
Nemohu otevřít tuto zavařovací sklenici.
I can't open...
4/20
+
rozpor, rozepře, rozkol
trhlina, prasklina, puklina (v zemi ap.)
roztrhnout se, rozestoupit se (zem ap.)
rift [rɪft]
jedn. číslo: rift, množ. číslo: rifts, přít. prostý: rift, 3. os. j. č.: rifts, průb. čas: rifting, prostý min.: rifted, příčestí min.: rifted
To je zjevně hlavní rozpor mezi námi na jedné straně a zbytkem rodiny na straně druhé.
This is clearly...
Může mediátor pomoci překlenout rozkol mezi oběma znepřátelenými stranami?
Can a mediator...
Zemětřesení vytvořilo v zemi trhlinu.
The earthquake created...
5/20
+
být mimo, nemít
be out of [biː aʊt ɒv]
přít. prostý: be/am/are out of, 3. os. j. č.: is out of, průb. čas: being out of, prostý min.: were/was out of, příčestí min.: been out of
Konfigurace uložená pro řadič je zastaralá.
The configuration stored...
Uvědomuji si, že moje předpoklady mohou být zastaralé.
I recognize that...
Váš občanský průkaz nemůže být platný, pokud je vaše fotka zastaralá.
Your identity card...
Můj pas je prošlý a nemůžu cestovat.
My passport is...
Její inteligence je mimořádná.
Her intelligence is...
6/20
+
přilákat, (vy)lákat (koho)
entice [ɪnˈtaɪs]
přít. prostý: entice, 3. os. j. č.: entices, průb. čas: enticed, prostý min.: enticed, příčestí min.: enticing
Obchody používají slevy a propagační akce, aby nalákaly zákazníky k nákupu.
Stores use discounts...
Nové funkce chytrého telefonu měly přilákat technologické nadšence.
The new smartphone...
Z pekárny se linula lákavá vůně.
An enticing smell...
Pekárnou se linula vůně čerstvě upečeného chleba a lákala zákazníky dovnitř.
The aroma of...
7/20
+
(vy)nadat, nadávat, spílat, pokárat
scold [skəʊld]
přít. prostý: scold, 3. os. j. č.: scolds, průb. čas: scolding, prostý min.: scolded, příčestí min.: scolded
Učitel musel studenty pokárat za to, že během zkoušky mluvili.
The teacher had...
Není správné někomu vynadat, aniž bychom mu poskytli radu, jak se zlepšit.
It is not...
Nechtěl týmu nadávat, ale naopak ho povzbuzoval ke zlepšení.
He didn't want...
8/20
+
hysterie, šílenství
hysteria [hɪˈstɪərɪə]
jedn. číslo: hysteria, množ. číslo: hysterias
Kontroverzní prohlášení politika vyvolalo v médiích hysterii.
The politician's controversial...
Fáma o možné katastrofě se rychle rozšířila a podnítila hysterii ve městě.
The rumor about...
Falešný poplach vyvolal masovou hysterii.
The false alarm...
9/20
+
výchova (dítěte)
upbringing [ˈʌpˌbrɪŋɪŋ]
jedn. číslo: upbringing, množ. číslo: upbringings
Psycholog zkoumal souvislost mezi ranou výchovou a vývojem osobnosti.
The psychologist studied...
Jak ovlivňuje výchova člověka jeho názory a hodnoty?
How does a...
On připisuje tyto rozdíly jeho výchově.
He attributes these...
10/20
+
podsedák, podložka na sezení (pro malé dítě)
seat booster [siːt ˈbuːstə]
jedn. číslo: seat booster, množ. číslo: seat boosters
Je nutné používat podsedák pro dítě, které vyrostlo z autosedačky?
Is it necessary...
Školka trvala na tom, aby všechny děti používaly během jídla podsedák.
The daycare center...
Zábavní park poskytuje zdarma podsedáky pro nejmenší návštěvníky.
For the smallest...
11/20
+
prestavba, obměna, obnova
rebuilding [ˌriːˈbɪldɪŋ]
jedn. číslo: rebuilding, množ. číslo: rebuildings
Pestavba historické památky trvala několik let.
The rebuilding of...
Architekt předložil podrobný plán obnovy centra města.
The architect presented...
Je zde neustálý stav obměny a fyzické přestavby, která ve městě stále probíhá.
Here is constant...
Po zemětřesení se lidé pustili do obnovy svých domovů.
After the earthquake,...
12/20
+
matematik, matematička
mathematician [ˌmæθəməˈtɪʃən]
jedn. číslo: mathematician, množ. číslo: mathematicians
Matematik neúnavně pracoval na vyřešení složitého problému.
The mathematician worked...
Na konferenci se sešli matematici z celého světa.
The conference brought...
Matematici hrají klíčovou roli v rozvoji vědeckých poznatků a technologických inovací.
Mathematicians play a...
13/20
+
útěcha, utěšení
consolation [ˌkɒnsəˈleɪʃən]
jedn. číslo: consolation, množ. číslo: consolations
Hudba má moc poskytnout útěchu ve chvílích smutku.
Music has the...
Kde lidé hledají útěchu v náročných životních situacích?
Where do people...
Podpora komunity byla pro truchlící rodinu velkou útěchou.
The support of...
14/20
+
oprášit
dust off [dʌst ɒf]
přít. prostý: dust off, 3. os. j. č.: dusts off, průb. čas: dusting off, prostý min.: dusted off, příčestí min.: dusted off
Isabella se rozhodla oprášit svou starou kytaru a začít znovu hrát.
Isabella decided to...
Musel jsem oprášit svůj životopis, když jsem se dozvěděl o tomto volném pracovním místě.
I had to...
Pomůžete mi oprášit tyto knihy? Leží na poličce už celou věčnost.
Can you help...
15/20
+
nespokojený
dissatisfied [dɪsˈsætɪsˌfaɪd]
Tato vlastnost nás vede k tomu, že jsme nespokojení s našimi životy.
This trait leads...
Zákazník nebyl spokojen s kvalitou výrobku a požadoval vrácení peněz.
The customer was...
I přes četné pokusy o řešení problému zůstala s výsledkem nespokojena.
Despite numerous attempts...
16/20
+
psychicky, psychologicky, duševně
psychologically [ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkəlɪ]
Sociální média mohou psychologicky ovlivňovat lidi a formovat jejich pohled na věc.
Social media can...
Můžete popsat, jak vás tato událost psychicky ovlivnila?
Can you describe...
Chlapci dospívají fyzicky i psychicky pomaleji než dívky.
Boys mature more slowly than girls, both physically and psychologically.
17/20
+
pracovní doba
work hours [wɜːk ˈaʊəz]
Rozhodli jsme se prodloužit pracovní dobu, abychom stihli termín projektu.
We decided to...
Byli jsme požádáni o zpětnou vazbu k navrhovaným změnám pracovní doby.
We have been...
Netradičním krokem bylo rozhodnutí nechat zaměstnance, aby si sami určovali pracovní dobu.
In an unconventional...
18/20
+
balení
balící (materiál)
packing [ˈpækɪŋ]
jedn. číslo: packing, množ. číslo: packings
Balení křehkých předmětů vyžaduje zvláštní péči a pozornost.
The packing process...
Je potřeba, abychom všechno zabalili před příjezdem stěhovacího vozu.
We need to...
Automatizované balicí stroje zefektivňují výrobní proces.
The automated packing...
19/20
+
sekretářka, recepční
receptionist [rɪˈsepʃənɪst]
jedn. číslo: receptionist, množ. číslo: receptionists
Tenkrát to bylo tak, že se každých pár minut rozrazily dveře a sekretářka něco zašeptala a pak zase vyšla ven.
Every few minutes...
Recepční byla vyhozena, protože nenosila vysoké podpatky.
The receptionist was...
20/20
+
výmluvný, výřečný
eloquent [ˈeləkwənt]
Diplomat přednesl výmluvnou obhajobu smlouvy.
The diplomat delivered...
Slyšeli jste někdy výmluvnějšího řečníka?
Have you ever...
Začal jsem tím, že jsem řekl něco velmi výmluvného.
I kicked off...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X